Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti

Niekedy pri predaji nehnuteľnosti môže byť rozhodujúci aj jeden deň, ktorý rozhodne o tom, či je osoba povinná platiť daň z nehnuteľnosti. Podmienky pre oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti upravuje Zákon o dani z príjmov. Konkrétne ide o tieto prípady: – Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (platí len […]

VZOR: Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva / Požiadavka o posunutie termínu na odmietnutie dedičstva

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ako notár, ktorý bol ako súdny komisár poverený uskutočnením úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní, ste ma včera informoval, že […]

VZOR: Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky / Uplatnenie práva na dedenie pre druha poručiteľky

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ako súdny komisár ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený vykonaním právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní. Týmto by som Vás […]

VZOR: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom / Žaloba o vyhásenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava 1 Záhradnícka 28 896 66 Bratislava Žalobca: Ján P. Limbová  48, 789 99 Bratislava r. č.: 132456/8996 Žalovaný: Andrej K. Jarovná 45, 896 66 Bratislava r. č.: 456985/7899 Vec: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom Súdny poplatok vo výške 33 EUR uhradený kolkom. Čl.1 1.1 Môj otec Jozef P. trpel […]

VZOR: Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi / Námietka z dôvodu stíhania dediča za trestný čin

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N.  Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská  25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený k vykonaniu úkonom vo vyššie uvedenom dedičskom konaní po mojej […]

VZOR: Výhrady voči závetu po poručiteľovi / Upozornenie o možnosti neplatného závetu z dôvodu choroby

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Výhrady voči závetu po poručiteľke Konanie o dedičstve po Jane P., rodenej V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ja dole podpísaný Ján V. som brat poručiteľky. Dňa 02.03. som sa zúčastnil dedičského konania. Moja sestra, Mária V., tu […]

VZOR: Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa / Dohoda o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov

———————VZOR——————— Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa (§ 471 ods. 1 OZ) medzi veriteľ: Magda H., nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67 a dedičia: 1. Petra P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7 (ďalej len dedič v rade 1) […]

VZOR: Návrh na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania počas jeho priebehu / Žiadosť o dovolenie súdu na predaj vecí patriacich do dedičského konania v jeho priebehu

———————VZOR——————— JUDr: Peter P. Hurbanova 19 896 66 Bratislava Andrej K. Ružinovská 74 789 55 Bratislava Vec: Dedičské konanie po Jánovi M., naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013. Vo vyššie uvedenej veci ste boli ako súdny komisár poverený prevedením úkonov v dedičskom konaní, preto sa prostredníctvom Vás obraciam na Okresný súd […]

VZOR: Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa / Žiadosť o zapečatenie bytu

———————VZOR——————— JUDr. Pavol P. Hurbanova 10 896 66 Bratislava Lukáš S. Limbová 28 896 66 Bratislava Vec: Konanie o dedičstve po Anne S., naposledy bytom v Bratislave, Prístavná 10, ktorá zomrela 15.7.2013 Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke. Ako […]

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu / Sťažnosť že závet je neplatný

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Žaloba o neplatnosť závetu Žalobca v 1. rade: Ján V. narodený: 25.02.1944 bydlisko: Prístavná 14 814 Bratislava Žalobca v 2. rade: Mária N., rod. V. narodený: 02.07.1958 bydlisko: Plynárenská 25 852 02 Bratislava a Žalovaný: Miroslav P. narodený: 15.12.1973 bydlisko: Karadžičova 72 830 01 Bratislava o určenie […]