Kategórie
Témy

Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti

Niekedy pri predaji nehnuteľnosti môže byť rozhodujúci aj jeden deň, ktorý rozhodne o tom, či je osoba povinná platiť daň z nehnuteľnosti. Podmienky pre oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti upravuje Zákon o dani z príjmov. Konkrétne ide o tieto prípady:

Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy)

Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy)

Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej najneskôr do 21.12.2010 a ak predajca v nej mal trvalý pobyt minimálne 2 roky pred jej predajom (platí len pri byte alebo obytnom dome s najviac dvoma bytmi a vrátane pozemkov)

Pri predaji nehnuteľnosti vydanej podľa osobitných predpisov (tieto predpisy sa vzťahujú na proces vydania v rámci reštitúcie)

Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku (platí pre nehnuteľnosti ktoré boli zaradené do obchodného majetku firmy)

Nadobudnutie nehnuteľnosti

Pre nadobudnutie je rozhodujúci moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva.

Teda napríklad:

 • ak sa nehnuteľnosť získala kúpou, výmenou alebo darovaním nadobudnutie vzniká vkladom do katastra nehnuteľnosti,
 • ak sa nehnuteľnosť získala dedením nadobudnutie vzniká smrťou poručiteľa,
 • ak sa nehnuteľnosť získala reštitúciou alebo iným rozhodnutím štátneho orgánu nadobudnutie vzniká dňom rozhodnutia, resp. dňom právoplatnosti rozhodnutia ak dátum nebol určený samotným rozhodnutím.

Daň z predaja nehnuteľnosti

Základným spôsobom ako sa vyhnúť plateniu dani z predaja nehnuteľnosti, je počkať 5 rokov, teda počas tejto doby nehnuteľnosť držať a nescudzovať. Ak to nie je možné, vyhnúť sa plateniu dani alebo ju aspoň znížiť je možné využitím nasledujúcich možností:

 • Výdavkom pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je zaplatená kúpna cena
 • Výdavkom pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je cena zistená v čase jej nadobudnutia
 • Pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či by bol alebo nebol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu:
 1. Ak áno, tak je výdavkom cena zistená v čase darovania (znalecký posudok)
 2. Ak nie, tak je výdavkom obstarávacia cena, za ktorú darca túto nehnuteľnosť nadobudol
 • Pri predaji nehnuteľnosti možno uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie alebo údržbu nehnuteľnosti
 • Pri predaji nehnuteľnosti možno uplatniť výdavky súvisiace s jej predajom (právne služby, poradenstvo)
 • Pri predaji nehnuteľnosti možno uplatniť náklady na jej obstaranie alebo výrobu (stavba domu vo vlastnej réžii)

Ak je nehnuteľnosť kúpená na hypotéku, pri predaji je možné uplatniť výdavky z úrokov na úver od banky, resp. sporiteľne a taktiež je možné zahrnúť aj iné výdavky spojené s ukončením úverovej zmluvy, vedením účtu a pod.

V prípade, ak je nehnuteľnosť vlastnená manželmi:

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa zahŕňa do základu dane u oboch manželov v rovnakom pomere. Existuje však aj možnosť dohody v inom pomere. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je zhrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a slúži na dosiahnutie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa rozdelí medzi oboch manželov v pomere, v akom ju manželia na túto činnosť využívali. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve sa započítava podľa jednotlivých pomerov. V rovnakom pomere sa započítavajú aj výdavky.
Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Ako notár, ktorý bol ako súdny komisár poverený uskutočnením úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní, ste ma včera informoval, že môžem v lehote jedného mesiaca predmetné dedičstvo odmietnuť. Súčasne som bol informovaný o následkoch odmietnutia dedičstva.

Prostredníctvom Vás sa obraciam na Okresný súd Bratislava I.

t a k t o :

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Návrh na predĺženie lehoty k odmietnutiu dedičstva v dedičskom konaní po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2011.

Čl. 1

1.1

Pán notár JUDr. Juraj N. ako súdny komisár poverený uskutočnením právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní ma písomne informoval o možnosti odmietnutia dedičstva a taktiež s následkami tohto odmietnutia.

Čl. 2

2.1.

Dozvedel som sa, že zostaviteľka mala niekoľko dlhov, pred smrťou začal s pitím alkoholu a z počutia viem, že nechala založiť aj svoj rodinný dom. Tieto fakty si musím najprv overiť. Firma, u ktorej je vraj rodinný dom založený, mi oznámila, že skôr ako v júni 2007 mi to nie sú schopní oznámiť.

2.2

Nebudem sa preto môcť zodpovedne vyjadriť o prípadnom odmietnutí dedičstva.

Čl. 3

3.1

S ohľadom na hore uvedené navrhujem vydanie tohto

u s n e s e n i a :

Lehota jedného mesiaca odo dňa, kedy bol pozostalý brat Ján V. súdom vyrozumený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia dedičstva, v ktorom môže tento dedič urobiť prehlásením o odmietnutie dedičstva, sa predlžuje o jeden mesiac.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/789

Dôkaz

Príslušný dedičský spis

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Druh a družka môžu po sebe dediť na základe platného závetu v zmysle § 476 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade ak neexistuje platný závet alebo ak sa dedí len časť majetku, v takom prípade sa dedí podľa zákona. Tým pádom dedenie druha alebo družky nie je isté.

V prvej skupine dedia manžel alebo manželka a deti. Druh a družka môžu dediť až v druhej alebo tretej skupine, a to v zmysle § 474 a 475 Občianskeho zákonníka.

Ak nededí nikto z prvej skupiny, teda ak poručiteľ nemal žiadneho potomka, až v takom prípade nasleduje dedenie v druhej skupine, v ktorej dedia manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázaní na poručiteľa. Do tejto posledne menovanej skupiny teda môže patriť aj druh alebo družka. Manžel v druhej skupine dedí vždy najmenej polovicu dedičstva, ostatní dedia rovným dielom. Druh alebo družka dedia teda s ostatnými rovným dielom.

Ak nededia manžel a žiaden z rodičov poručiteľa, dedí sa podľa tretej skupiny, kde dedia rovným dielom poručiteľovi súrodenci alebo ich deti a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Ako súdny komisár ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený vykonaním právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní.

Týmto by som Vás chcel upozorniť, že hore uvedená poručiteľka so mnou žila od roku 1987 v spoločnej domácnosti. Keď ochorela, ja jediný som sa o ňu staral. Tým som bol nútený dať výpoveď v práci, aby som sa vo všetkých smeroch mohol o ňu postarať, takže som zabezpečoval domácnosť, obstarával som lieky, vozil poručiteľku na pravidelné lekárske prehliadky a iné.

Z tohto dôvodu uplatňujem svoje dedičské právo v tretej skupine dedičov vedľa poručiteľkiných súrodencov.
Žiadam preto, aby som bol pozvaný k ďalším úkonom uskutočnených v rámci dedičského konania.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján V.
žiadateľ
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 28
896 66 Bratislava

Žalobca:

Ján P.
Limbová  48, 789 99 Bratislava
r. č.: 132456/8996

Žalovaný:

Andrej K.
Jarovná 45, 896 66 Bratislava
r. č.: 456985/7899


Vec:
Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom

Súdny poplatok vo výške 33 EUR uhradený kolkom.

Čl.1

1.1

Môj otec Jozef P. trpel od roku 2007 pokročilým štádiom Alzheimerovej choroby. Dňa 1.5.2011 zomrel. V dedičskom konaní vedeným Okresným súdom Bratislava 1 pod sp.zn ABCK 6/2011 predložil žalovaný závet z dňa 5.4.2011, ktorý napísal a podpísal môj otec. V ňom bol žalovaný stanovený za dediča celého majetku.

Čl.2

2.1

Vzhľadom k pokročilému štádiu vyššie uvedenej choroby, prejavujúcej sa napr. ťažkou stratou pamäti, bol môj otec veľmi ľahkým cieľom podvodu. Od zhoršenia priebehu choroby a jej príznakov, trávil pravidelne tri dni v týždni – od pondelka do stredy, v Ústave pre dlhodobo nemocných v Trnave. Počas tejto doby som sa nemohol vzhľadom na svoje zamestnanie o neho starať.

Čl.3

3.1

Z toho dôvodu namietam, že predložený závet môjho otca z dňa 5.4.2011 nie je vzhľadom na jeho zdravotný stav, kedy nebol schopný zapamätať si svoje vlastné meno, platný. Ako jedinému dedičovi mi bolo zo zákona rozhodnutím Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2011 udelené, aby som do 2 mesiacov podal u Okresného súdu Bratislava 1 žalobu na určenie, že žalovaný nie je dedičom.

Čl.4

4.1

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku

Určuje sa, že žalobca Ján P., nar. 1.12.1955, je dedičom zo zákona po poručiteľovi Jozefovi P., nar. 5.9.1929, zomrelom dňa 1.5.2011.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudne právnu moc.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2011

………………………….
Ján P.

Dôkaz:

závet z 5.4.2011
výsluch žalovaného
zdravotná dokumentácia Jozefa P., nar. 5.9.1929
výsluch svedka – MUDr. Renáty S., riaditeľky ústavu
rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2011

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča

Ten, kto sa dopustí úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle, nededí. Môže dediť jedine v prípade, že mu poručiteľ tento čin odpustil.

Na dedenie sa vyžaduje právna spôsobilosť dediča. Dôvod pre dedičskú nespôsobilosť zakladá len úmyselný trestný čin proti poručiteľovi a jeho blízkym. Takéto konanie nemusí byť trestným činom, stačí, ak je zavrhnutia hodné.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N. 
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská  25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený k vykonaniu úkonom vo vyššie uvedenom dedičskom konaní po mojej sestre Jane V.
Chcel by som upozorniť na fakt, že poručiteľkin brat Miroslav P., bytom Prístavná 14, 841 01 Bratislava, bol pred dvoma rokmi odsúdený k odňatiu slobody na 8 rokov, za trestný čin ublíženia na zdraví s následkom smrti. Trestný čin spáchal na poručiteľkinom manželovi Pavlovi V.

Prosím, aby bolo prihliadnuté k tejto skutočnosti aj v konaní o dedičstve po zosnulej.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján P.
Ružinovská 85
845 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Výhrady voči závetu po poručiteľovi

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Výhrady voči závetu po poručiteľke

Konanie o dedičstve po Jane P., rodenej V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2019

Ja dole podpísaný Ján V. som brat poručiteľky. Dňa 02.03. som sa zúčastnil dedičského konania. Moja sestra, Mária V., tu predložila ručne písaný závet poručiteľky, kde bol podpis zosnulej Jany P. a dvoch svedkov, ktorí potvrdili pravosť poslednej vôle.

Bohužiaľ o tejto poslednej vôle musím zapochybovať z dôvodu vážnej choroby poručiteľky. Trpela stratou pamäti a ťažkými duševnými poruchami. Ako jediného dediča uviedla poručiteľka moju sestru s odôvodnením, že ako jediná sa o pani Janu P. starala, s čím musím nesúhlasiť. Ako jediný som sa staral ja, zabezpečoval som lieky, chodil na nákupy a sprevádzal som zosnulú na návštevách u doktorov. Svedčia o tom aj vyjadrenia ošetrujúcich lekárov, najmä MUDr. Miroslava P. z Ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde poručiteľka zomrela. Vyjadril sa, že vzhľadom k povahe choroby poručiteľky je možné mať pochybnosti o jej duševnej spôsobilosti disponovať svojím majetkom tri dni pred smrťou.

Žiadam preto, aby boli tieto moje výhrady v ďalšom konaní prešetrené.

V Bratislave dňa 11.04.2019

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Dohoda o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa

V prípade predĺženého dedičstva má dedič možnosť sa dohodnúť s veriteľom na prenechaní dedičstva, ktoré bude slúžiť na úhradu dlhov poručiteľa. Notár dohodu schváli, ak s ňou veritelia súhlasia a sú splnené zákonné podmienky zachovania poradia veriteľov pri uspokojení ich pohľadávok. Ak dedičia alebo veritelia nemajú záujem na uzatvorení tejto dohody, notár môže nariadiť likvidáciu predĺženého dedičstva.

———————VZOR———————

Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa
(§ 471 ods. 1 OZ)

medzi

veriteľ:

Magda H., nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67

a

dedičia:

1. Petra P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 1)
2. Peter P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 2)

Dohoda
o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov

I.

Dňa 1. 1. 2011 zomrel Augustín P., nar. 1. 8. 1909, bytom Bratislava, Fullovo nábrežie č. 7 (ďalej len poručiteľ). V dedičskom konaní vedenom súdnym komisárom Petrom S. pod č. k. Dnot 1/2011 boli za dedičov poručiteľa povolaní dedičia v rade 1 a 2.
Šetrením majetku poručiteľa bolo zistené, že tento nezanechal žiaden nehnuteľný majetok.

Hnuteľný majetok poručiteľa ku dňu jeho smrti predstavovalo osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, s EČ BA-999AB, v hodnote 1 500 eur.

Vzhľadom na to, že v priebehu dedičského konania si veriteľ uplatnil do pasív dedičstva svoju pohľadávku vo výške 3 500 eur priznanú právoplatným platobným rozkazom vydaným Okresným súdom v Bratislave II, č. k. 3 Ro 345/2011-6, zo dňa 3. 3. 2011, sa dedičia v rade 1 a 2 dohodli na uzavretí nasledujúcej dohody.

II.

V súlade so znením ustanovenia § 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa veriteľ a dedičia v rade 1 a 2 slobodne dohodli, že prenechávajú predlžené dedičstvo na úhradu dlhov poručiteľa.

III.

Zmluvné strany prehlasujú, že uzavreli túto dohodu slobodne a vážne, bez akéhokoľvek donútenia a tiesne. Zmluvné strany tiež prehlasujú, že sú si plne vedomé právnych následkov spojených s touto dohodou.

V Bratislave 1. júla 2011

…………………………………….
Magda H. – veriteľ

…………………………………….
Petra P. – dedič v rade 1

…………………………………….
Peter P. – dedič v rade 2

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť na predaj vecí patriacich do dedičského konania

———————VZOR———————

JUDr: Peter P.
Hurbanova 19
896 66 Bratislava

Andrej K.
Ružinovská 74
789 55 Bratislava

Vec: Dedičské konanie po Jánovi M., naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013.

Vo vyššie uvedenej veci ste boli ako súdny komisár poverený prevedením úkonov v dedičskom konaní, preto sa prostredníctvom Vás obraciam na Okresný súd Bratislava 1.

takto:

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 15
896 66 Bratislava

Návrh na súd o súhlas s predajom vecí patriacich do dedičského konania po Jánovi M. naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013, v jeho priebehu

Čl.1

1.1

Predmetom dedičstva zomrelého Jána Malého je okrem iného aj rodinný dom. Keďže som jediný dedič a som vlastníkom už jedného rodinného domu, chcel by som tento dom predať. Mám už vážneho záujemcu o kúpu, Petra Starého, bytom Limbová 56, 896 44 Trnava. Je v záujme uchovania tejto majetkovej hodnoty, aby bol dom predaný čo najrýchlejšie, teda ešte pred dokončením dedičského konania, ktoré je po skutkovej stránke pomerne zložité. Záujemca zháňa naliehavé bývanie a ak bude musieť čakať na dokončenie konania, tak si kúpi iný dom.

Čl.2

2.1

S ohľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

uznesenia:

Dovoľuje sa, aby pozostalý dedič, Andrej K., predal v priebehu dedičského konania rodinný dom.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2013

…………………………..
Andrej K.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa / Žiadosť o zapečatenie bytu

———————VZOR———————

JUDr. Pavol P.
Hurbanova 10
896 66 Bratislava

Lukáš S.
Limbová 28
896 66 Bratislava

Vec: Konanie o dedičstve po Anne S., naposledy bytom v Bratislave, Prístavná 10, ktorá zomrela 15.7.2013

Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke.

Ako dedič mám obavy, že majetok nachádzajúci sa v byte mojej matky by mohol byť rozkradnutý, pretože je vyhotovených viacero kľúčov od bytu, ktoré moja matka dávala svojim známym.

Žiadam preto, aby dvere do bytu mojej matky boli zapečatené.

Som pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a môžem predložiť kľúče od jej bytu. Jedny kľúče zanechala matka v nemocnici, kde zomrela a v domove dôchodcov, kde žila. O tom, kde sú ostatné kľúče, nemám žiadne správy.

Za vyhovenie mojej žiadosti vopred ďakujem

V Bratislave, dňa 30. augusta 2013

…………………………..
Lukáš S.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu

Žalobou o neplatnosť závetu sa dedič zo zákona domáha vyslovenia neplatnosti závetu. Závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť poručiteľom podpísaný, inak je neplatný. Ak by bol závet napísaný rukou inej osoby, resp. mechanickými prostriedkami, boli by potrební dvaja svedkovia, ktorí by spolu s poručiteľom závet podpísali. Ak by v takomto prípade chýbali svedkovia (čo i len jeden), takýto závet by bol neplatný.

Neplatný je závet, ktorý spísali viaceré osoby spolu, napríklad manželia.

Žaloba sa podáva na okresný súd sídliaci v okrese, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

V prípade, ak súd vyhlási závet za neplatný, uskutoční sa dedenie zo zákona, ako keby závet nebol nikdy napísaný.

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba o neplatnosť závetu

Žalobca v 1. rade:

Ján V.
narodený: 25.02.1944
bydlisko: Prístavná 14
814 Bratislava

Žalobca v 2. rade:

Mária N., rod. V.
narodený: 02.07.1958
bydlisko: Plynárenská 25
852 02 Bratislava

a

Žalovaný:

Miroslav P.
narodený: 15.12.1973
bydlisko: Karadžičova 72
830 01 Bratislava

o určenie neplatnosti závetu

I.

1.1

Dňa 20.11.2009 zomrel p. Ján H., nar. 1941, naposledy bytom Račianska 58, 841 12 Bratislava. Po zomretom prebehlo dedičské konanie č. D 333/20012, ktoré prebiehalo na Notárskom úrade JUDr. Juraja N., so sídlom Mätová 16, 862 01 Bratislava, a ktoré sa skončilo vydaním osvedčenie o dedičstve č. D 333/2009. Predmetné osvedčenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2013.

II.

2.1

Podkladom na rozhodnutie notára ako súdneho komisára bol závet, ktorý zanechal poručiteľ. V ňom určil za dediča časti pozostalosti, konkrétne nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku– rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača, evidovanej na Správe katastra Bratislava, žalovaného.

Dôkaz:

osvedčenie o dedičstve

III.

3.1

Zostávajúcu časť pozostalosti sme nadobudli my, spolu so žalobcom v 2. rade – ako súrodenci poručiteľa, nakoľko poručiteľ bol slobodný a bezdetný. Počas svojho života však udržiaval so žalovaným veľmi intenzívne kontakty, a to najmä v pohostinských zariadeniach, o čom svedčia aj vyjadrenia mnohých svedkov, ktorých týmto navrhujeme v konaní vypočuť. Títo svedkovia nám viackrát potvrdili o tom, že žalovaný nášho súrodenca ovplyvňoval v tom smere, aby predmetnú nehnuteľnosť zanechal jemu, nakoľko ako rozvedený nemá kde bývať.

Dôkaz:

výsluch svedkov

3.2

Pre svoj vysoký vek poručiteľ zrejme nechápal skutočný úmysel žalovaného, o čo mu týmto konaním išlo. A navyše o jeho zlom úsudku svedčí aj jeho zdravotný stav krátko pred smrťou a pri spisovaní závetu.

IV.

4.1

Vzhľadom k tomu, že predmetný rodinný dom je už v ponuke realitnej kancelárie, čo svedčí nepochybne o úmysle žalovaného, že sa ovplyvňovaním poručiteľa snažil získať majetkový prospech, navrhujeme, aby Okresný súd Bratislava I. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Súd určuje, že závet poručiteľa v časti, podľa ktorej žalovaný nadobudol do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku – rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača., evidovanej na Správe katastra Bratislava, je neplatný.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.03.2013

Ján V.
žalobca v 1.rade

Mária N., rod. V.
žalobca v 2. rade

———————VZOR———————