VZOR: Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa / Žiadosť o zapečatenie bytu

———————VZOR——————— JUDr. Pavol P. Hurbanova 10 896 66 Bratislava Lukáš S. Limbová 28 896 66 Bratislava Vec: Konanie o dedičstve po Anne S., naposledy bytom v Bratislave, Prístavná 10, ktorá zomrela 15.7.2013 Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke. Ako […]