Kategórie
Vzory

VZOR: Listina o vydedení / Vydedenie detí

Vydedením poručiteľ zbavuje majetku svojho dediča. Poručiteľ v listine uvedie, či chce vydediť aj potomkov dediča. Listina môže byť spísaná samostatne alebo aj vo forme závetu. Listina musí byť napísaná vlastnou rukou poručiteľa alebo inou osobu, resp. mechanickými prostriedkami, tu sa ale vyžadujú dvaja svedkovia. Môže byť taktiež spísané formou notárskej zápisnice.

Listina o vydedení musí vychádzať z konkrétnych dôvodov pre vydedenie, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku. Potomka možno vydediť ak:

  • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • trvalo vedie neusporiadaný život.

Inú skutočnosť ako je vyššie uvedené nie je možné použiť. Takisto skutočnosť zakladajúca vydedenie musí existovať v čase spísania listiny.

Listinu o vydedení je možné zrušiť neskorším závetom, kde bude spomenutá aj vydedená osoba, písomným odvolaním alebo fyzickým zničením listiny.

———————VZOR———————

Listina o vydedení

Ja dolu podpísaný, Ján V., bytom Ružinovská 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo 123456/7890, spisujem pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení:

Vydeďujem svojho syna Dávida V., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, rodné číslo 987654/3210.

Ako dôvod k vydedeniu uvádzam:

Od smrti mojej manželky v roku 2008 ma vyššie uvedený syn ani raz nenavštívil, neudržuje so mnou ani písomný, ani telefonický kontakt. Napriek tomu, že som mu niekoľkokrát písal a žiadal ho o návštevu a pomoc, a to ako s nákupmi, tak s návštevou lekára, ani raz však na moje prosby nereagoval. Trvale neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako syn prejavovať mal a neposkytol mi pomoc v chorobe.

Rovnako jeho deti sa nijakým spôsobom neozývajú. Všetky pokusy z mojej strany o nadviazanie kontaktu so synom a jeho rodinou skončili neúspešne.

Stanovujem, aby sa dôsledky vydedenia vzťahovali aj na všetkých potomkov a môjho vyššie uvedeného syna.

V Bratislave, dňa 13.06.2013

Ján V.
vlastnoručný podpis

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *