Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku je možné podať vtedy, ak sa objaví majetok, ktorý mal byť predmetom dedičského konania a bol opomenutý. Môže ísť taktiež aj o dlh. Oprávnené podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku sú osoby, ktoré boli účastníkmi pôvodného a právoplatne skončeného dedičského konania.

Návrh sa podáva na súd, na ktorom sa viedlo pôvodné dedičské konanie.

Nie je možné takéto konanie iniciovať, pokiaľ sa objavil len dlh. Musí ísť o majetok, prípadne spolu s dlhom.

V odôvodnených prípadoch môže súd začať konanie o dedičstve o novoobjavenom majetku aj bez návrhu.

———————VZOR———————

Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
(§ 460 OZ a § 175x O. s. p.)

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

navrhovateľ:

Tomáš Zelený
Prístavná 8
841 01 Bratislava

I.

Moja matka Anna Zelená, rodená Brokolicová, nar. 11.03.1967, naposledy bytom Plynárenská 17, 852 01 Bratislava, zomrela 08.11.2011.

Dôkaz:

Úmrtný list

Dedičstvo po menovanej poručiteľke – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Bratislava – Ružinov – dom číslo 1456/93 a dvor vo výmere 55 m2 a parc. č. 7144 – záhrada vo výmere 200 m2, ktoré poručiteľka vlastnila v celosti, som nadobudol ja. Uvedená skutočnosť vyplýva z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. z 15.11.2011, č.k. 1618/9. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 08.12.2011.

Dôkaz:

Spis OS 166/69

II.

Nedopatrením došlo k tomu, že v pôvodnom dedičskom konaní po mojej matke (vedenom na Okresnom súde Bratislave I. pod sp. OS 166/69) nebola prejednaná ďalšia nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Rázusovej ulici 9, Bratislava, kat. úz. Bratislava – Rača, parc. č. 6996– záhrada vo výmere 170 m2. Predmetná nehnuteľnosť je v katastri nehnuteľností vedená na meno mojej matky. Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Františka Sagana má predmetná záhrada hodnotu 8 000,- EUR.

Dôkaz:

Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 8363/55
Znalecký posudok Ing. Františka Sagana č. 666

III.

Záhradu, ktorá v pôvodnom dedičskom konaní po poručiteľke nebola prejednaná, chcem predať, no zatiaľ nemôžem preukázať, že som ju nadobudla do svojho vlastníctva.
Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol toto

u z n e s e n i e :

Súd potvrdzuje nadobudnutie dedičstva – nehnuteľnosti v kat. úz. Bratislava – Rača, vedenej na LV č. 1456/93 ako parc. č. 12345 – záhrada vo výmere 170 m2 po poručiteľke Anne Zelenej, zomrelej 08.11.2011, jedinému dedičovi Tomášovi Zelenému, bytom Prístavná 8, 841 01 Bratislava.

V Bratislave dňa 24.12.2011

Tomáš Zelený
navrhovateľ

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *