Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku je možné podať vtedy, ak sa objaví majetok, ktorý mal byť predmetom dedičského konania a bol opomenutý. Môže ísť taktiež aj o dlh. Oprávnené podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku sú osoby, ktoré boli účastníkmi pôvodného a právoplatne skončeného dedičského konania.

Návrh sa podáva na súd, na ktorom sa viedlo pôvodné dedičské konanie.

Nie je možné takéto konanie iniciovať, pokiaľ sa objavil len dlh. Musí ísť o majetok, prípadne spolu s dlhom.

V odôvodnených prípadoch môže súd začať konanie o dedičstve o novoobjavenom majetku aj bez návrhu.

———————VZOR———————

Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
(§ 460 OZ a § 175x O. s. p.)

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

navrhovateľ:

Tomáš Zelený
Prístavná 8
841 01 Bratislava

I.

Moja matka Anna Zelená, rodená Brokolicová, nar. 11.03.1967, naposledy bytom Plynárenská 17, 852 01 Bratislava, zomrela 08.11.2011.

Dôkaz:

Úmrtný list

Dedičstvo po menovanej poručiteľke – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Bratislava – Ružinov – dom číslo 1456/93 a dvor vo výmere 55 m2 a parc. č. 7144 – záhrada vo výmere 200 m2, ktoré poručiteľka vlastnila v celosti, som nadobudol ja. Uvedená skutočnosť vyplýva z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. z 15.11.2011, č.k. 1618/9. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 08.12.2011.

Dôkaz:

Spis OS 166/69

II.

Nedopatrením došlo k tomu, že v pôvodnom dedičskom konaní po mojej matke (vedenom na Okresnom súde Bratislave I. pod sp. OS 166/69) nebola prejednaná ďalšia nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Rázusovej ulici 9, Bratislava, kat. úz. Bratislava – Rača, parc. č. 6996– záhrada vo výmere 170 m2. Predmetná nehnuteľnosť je v katastri nehnuteľností vedená na meno mojej matky. Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Františka Sagana má predmetná záhrada hodnotu 8 000,- EUR.

Dôkaz:

Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 8363/55
Znalecký posudok Ing. Františka Sagana č. 666

III.

Záhradu, ktorá v pôvodnom dedičskom konaní po poručiteľke nebola prejednaná, chcem predať, no zatiaľ nemôžem preukázať, že som ju nadobudla do svojho vlastníctva.
Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol toto

u z n e s e n i e :

Súd potvrdzuje nadobudnutie dedičstva – nehnuteľnosti v kat. úz. Bratislava – Rača, vedenej na LV č. 1456/93 ako parc. č. 12345 – záhrada vo výmere 170 m2 po poručiteľke Anne Zelenej, zomrelej 08.11.2011, jedinému dedičovi Tomášovi Zelenému, bytom Prístavná 8, 841 01 Bratislava.

V Bratislave dňa 24.12.2011

Tomáš Zelený
navrhovateľ

———————VZOR———————

4 odpovede na “VZOR: Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku”

Zdena Koreňováhovorí:

Potrebujem napísať žiadosť o prejednanie novoobjaveného dedičstva po otcovej sestre, teda mojej tete. Viete mi, prosím Vás, poradiť osobu, ktorá by sa tým návrhom, jeho spísaním a podaním na súd zaoberala?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

návrh na prejednanie novoobjaveného majetku za Vás môže spísať a podať na súd advokát. Zoznam advokátov s ich kontaktnými údajmi nájdete na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory.

Pekný deň

Drahahovorí:

Dobrý deň,

ja by som sa Vás, ak je to možné, chcela opýtať, ja keď som pozerala na kataster obce Dohňany, okr. Púchov, tak som tam našla po mojom dedovi a babke nejaké pozemky. Moja mamina odtiaľ pochádzala a už nikto z nich nežije. Ja som ich vnučka a nikto z maminých príbuzných už nežije. Moja mamina nebola na pozostalosti a ani jej sestry, tak nevieme, kto vlastne bol na pozostalosti a už to je dlho a my nemáme žiadne papiere od notára po ich pozostalosti, ale pozemky sa tam nachádzajú a oni mali aj dom a vôbec neviem, kde sa ten dom v obci nachádza, lebo ja a ani moja mamina sme tam neboli. Prosím Vás, keby ste boli taký dobrí a napísali mi, kde by som sa mala a na koho obrátiť. Ja už tiež nie som z tých najmladších, ale chcela by som o tom vedieť viac.

Za pochopenie a odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

adminhovorí:

Dobrý deň,

ohľadne zistenia rodinného domu, pokiaľ na meno Vašich starých rodičov nie je možné dohľadať túto informáciu na kataster portáli, potom je možné kontaktovať so žiadosťou o tieto informácie priamo obec, ktorá by mohla poskytnúť informácie v tomto smere. Čo sa týka dedičského konania, miestne príslušným pre okres Púchov je Okresný súd Trenčín, skúste kontaktovať informačné centrum tohto súdu, kde by Vám mali poskytnúť informácie ohľadne dedičského konania, ak už prebehlo.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *