Ako vytvoriť všeobecné obchodné podmienky pre e-shop

Každý e-shop musí mať vytvorené vlastné obchodné podmienky. V opačnom prípade za nesplnenie tejto podmienky hrozí pokuta. Prostredníctvom predaja tovaru, či služby na internete predajca uzatvára so zákazníkom zmluvu uzatvorenú na diaľku a obchodné podmienky, s ktorými zákazník prejaví svoj súhlas, sú vstupnou bránou do spoločného obchodu a dojednaniami kúpnej zmluvy. Obsah všeobecných obchodných podmienok Zákon o ochrane spotrebiteľa […]

VZOR: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

———————VZOR——————— Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 1. Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 1) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte […]

VZOR: Univerzálne všeobecné obchodné podmienky pre e-shop

———————VZOR——————— Všeobecné obchodné podmienky I. Základné ustanovenia Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: (meno a priezvisko/názov) IČ: DIČ: so sídlom: zapísanej u ….. súdu, oddiel…., vložka….. kontaktní údaje: email telefón www (ďalej len „predávajúci“) Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo […]

VZOR: Poučenie o ochrane osobných údajov

———————VZOR——————— Podmienky ochrany osobných údajov I. Základní ustanovení Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ……. IČO ……so sídlom….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: email: telefón: Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej […]

VZOR: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

———————VZOR——————— (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) — Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]: — Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že […]

Dokumentácia pre prevádzkovanie e-shopu

Aké dokumenty pre e-shop? Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie e-shopu. Tento zákon bližšie špecifikuje, aké informačné povinnosti má predávajúci pri prevádzkovaní e-shopu a teda pri elektronickom obchode. Zákon ako taký nehovorí o […]

Prepis auta zo zahraničia

Postup pri kúpe auta v zahraničí a jeho prihlásení 1) Odhlásenie auta v pôvodnej krajine V prípade kúpy auta v zahraničí má pôvodný majiteľ povinnosť najskôr odhlásiť predávané vozidlo v krajine, kde je prihlásené. Toto sa vyznačí v dokladoch vozidla a súčasne sú vydané vývozné značky. 2) Uznanie typového schválenia dovezeného auta Následne je potrebné […]

VZOR: Splnomocnenie na prepis auta

Osoba, ktorá nadobudla motorové vozidlo a nemá možnosť osobne nahlásiť prihlásenie alebo odhlásenie motorového vozidla môže využiť inštitút plnomocenstva na účely prepisu auta, teda jeho prihlásenia alebo odhlásenia. Údaje potrebné pre splnomocnenie na prepis auta: údaje o vlastníkovi – splnomocniteľ údaje o osobe, ktorá bude za vlastníka konať – splnomocnenec údaje o motorovom vozidle dátum […]

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V NEMČINE

———————VZOR——————— Genehmigung zur Benutzung eines Kraftfahrzeugs Ján Kubačka, geboren 07.09.1957, ID nummer 122226/7890, ständiger Wohnsitz: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card nummer: SA188756, as „Siedler“ h i e r m i t i c h   e r l a u b e Miroslav Novák, geboren 11.10.1974, ID nummer 987554/3290, ständiger Wohnsitz: Ružinovská 31, 852 […]

Ako získať lacno nehnuteľnosť cez dobrovoľnú dražbu

Dražba nehnuteľností v praxi prebieha hlavne podľa Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Ide o verejné konanie, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek. Takúto dražbu nehnuteľnosti iniciuje navrhovateľ a jej cieľom je prechod vlastníckeho práva z jednej osoby na inú. Na dražbe nehnuteľnosti je ustanovený licitátor, ktorý vyzýva osoby na podávanie ponúk. Príklepom licitátora nehnuteľnosť získa osoba, ktorá […]