Kategórie
Témy

Živnosť vs. pracovný pomer – porovnanie

V dnešnej dynamickej pracovnej sfére je voľba medzi prácou na živnosť a pracovným pomerom jedným z kľúčových rozhodnutí, ktorému čelí mnoho profesionálov. Tento článok ponúka podrobný pohľad na obe možnosti, analyzujúc ich výhody a nevýhody z rôznych uhlov pohľadu. Pomôže vám rozhodnúť sa, ktorá cesta je pre vás najvhodnejšia.

Definícia a základné rozdiely

Práca na živnosť:

Živnostník (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba) pracuje na základe živnostenského oprávnenia, čo znamená, že vykonáva podnikateľskú činnosť ako samostatná osoba. Živnostníci sú zodpovední za svoj vlastný úspech, vrátane získavania zákaziek, marketingu, a celkového riadenia podnikania.

Pracovný pomer:

Pracovný pomer je právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, upravený Zákonníkom práce. Zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov zamestnávateľa, a za to dostáva pravidelnú mzdu. Zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky a dodržiava zákonné povinnosti voči zamestnancovi.

Výhody práce na živnosť

 1. Flexibilita a nezávislosť:
  • Pracovný čas a miesto: Živnostník si môže sám určiť pracovný čas a miesto výkonu práce. Toto umožňuje lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
  • Voľba projektov: Možnosť vybrať si projekty, ktoré ho zaujímajú, a odmietnuť tie, ktoré nespĺňajú jeho očakávania alebo hodnoty.
 2. Finančná odmena:
  • Vyššie príjmy: Živnostníci môžu často fakturovať vyššie sumy za svoje služby v porovnaní so zamestnancami. To je možné najmä v oblastiach s vysokým dopytom po špecializovaných službách.
  • Daňové výhody: Možnosť odpočtu rôznych podnikateľských nákladov, ako sú cestovné náklady, kancelárske vybavenie, alebo marketingové výdavky, môže viesť k nižšiemu daňovému zaťaženiu.
 3. Osobný rozvoj:
  • Podnikateľské zručnosti: Práca na živnosť rozvíja podnikateľské zručnosti, ako sú riadenie času, marketing, finančné plánovanie a vyjednávanie.
  • Profesionálny rast: Nezávislosť v práci umožňuje rýchlejší profesionálny rast, keďže živnostník sa musí neustále vzdelávať a prispôsobovať trhu.

Nevýhody práce na živnosť

 1. Finančná nestabilita:
  • Príjem: Príjem živnostníka je nestály a závisí od počtu a hodnoty získaných zákaziek. V čase nižšieho dopytu môže byť príjem výrazne nižší.
  • Nevyplatené faktúry: Riziko, že klienti nezaplatia za poskytnuté služby včas alebo vôbec.
 2. Oslabená sociálna ochrana:
  • Dovolenka a nemocenské: Na rozdiel od zamestnancov živnostník nemá nárok na platenú dovolenku alebo nemocenské dávky. Každý deň nepracovania znamená stratu príjmu.
  • Zdravotné a sociálne poistenie: Povinnosť samostatne si platiť zdravotné a sociálne poistenie, čo môže byť nákladné.
 3. Administratívna záťaž:
  • Účtovníctvo a dane: Živnostník musí samostatne viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a plniť ďalšie administratívne povinnosti.
  • Zákonné povinnosti: Nutnosť sledovať a dodržiavať všetky legislatívne zmeny týkajúce sa podnikania.

Výhody pracovného pomeru

 1. Právna ochrana:
  • Zákonník práce: Pracovný pomer je regulovaný Zákonníkom práce, ktorý zabezpečuje zamestnancom rôzne práva a ochrany, vrátane výpovednej doby a ochrany pred neoprávnenou výpoveďou.
  • Bezpečnosť: Zákonné povinnosti zamestnávateľa zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 2. Benefity:
  • Platená dovolenka: Zamestnanci majú nárok na platenú dovolenku, čo umožňuje oddych a regeneráciu bez straty príjmu.
  • Nemocenské dávky: V prípade choroby má zamestnanec nárok na nemocenské dávky, ktoré mu kompenzujú stratu príjmu počas obdobia pracovnej neschopnosti.
  • Ďalšie benefity: Zamestnávatelia často poskytujú príspevky na stravovanie, príspevky na dôchodkové sporenie, či iné zamestnanecké výhody.
 3. Finančná stabilita:
  • Pravidelný príjem: Zamestnanci dostávajú pravidelnú mesačnú mzdu, čo poskytuje finančnú stabilitu a istotu.
  • Sociálne zabezpečenie: Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca zdravotné a sociálne poistenie, čím zabezpečuje sociálne zabezpečenie v starobe alebo pri pracovnej neschopnosti.

Nevýhody pracovného pomeru

 1. Nižšia flexibilita:
  • Pracovný čas: Zamestnanci musia dodržiavať pracovný čas a podriadiť sa pravidlám zamestnávateľa, čo môže obmedziť osobnú slobodu a flexibilitu.
  • Nadčasy: V mnohých prípadoch sú zamestnanci povinní pracovať nadčasy, čo môže viesť k vyčerpaniu a stresu.
 2. Menej motivujúce odmeny:
  • Fixný plat: Fixný plat môže byť v porovnaní s potenciálnymi príjmami živnostníka nižší, a bonusy a odmeny môžu byť obmedzené.
  • Kariérny rast: Kariérny rast môže byť v zamestnaneckom pomere pomalší a obmedzený vnútrofiremnými pravidlami a štruktúrou.
 3. Riziko pracovnej závislosti:
  • Závislosť na zamestnávateľovi: Dlhodobá práca pre jedného zamestnávateľa môže viesť k pocitu stagnácie a nižšej motivácie.
  • Obmedzené možnosti: Zamestnanci môžu mať obmedzené možnosti meniť projekty alebo úlohy, čo môže viesť k monotónnosti a nedostatku kreativity.

Ako sa rozhodnúť?

Rozhodovanie medzi prácou na živnosť a pracovným pomerom by malo byť založené na dôkladnej analýze vašich osobných a profesionálnych cieľov, preferencií a životného štýlu. Tu je niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní:

 1. Sebapoznanie: Zvážte, či ste pripravení na riziká a povinnosti spojené s podnikaním, alebo či preferujete istotu a stabilitu zamestnania.
 2. Finančná analýza: Vykonajte detailnú finančnú analýzu, aby ste zistili, ktorá možnosť je pre vás finančne výhodnejšia. Zohľadnite všetky príjmy a výdavky, vrátane daní a odvodov.
 3. Osobné priority: Zvážte, čo je pre vás dôležitejšie – flexibilita a nezávislosť, alebo stabilita a sociálna ochrana.
 4. Konzultácia s odborníkmi: Poraďte sa s právnikmi, finančnými poradcami alebo inými odborníkmi, ktorí vám môžu poskytnúť odborné rady na základe vašej konkrétnej situácie.
Kategórie
Témy

Vyporiadanie hypotéky po rozvode

Rozvod manželstva prináša mnoho právnych a finančných výziev, medzi ktoré patrí aj vyporiadanie hypotéky. Tento proces vyžaduje dôkladné plánovanie a spoluprácu medzi oboma manželmi, ako aj konzultácie s odborníkmi, ako sú právnici a finanční poradcovia. V nasledujúcom článku sa budeme podrobne venovať tomu, ako postupovať pri vyporiadaní hypotéky po rozvode.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V Slovenskej republike majetok a záväzky nadobudnuté počas manželstva patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). To znamená, že obaja manželia majú rovnaké právo na majetok a rovnakú povinnosť voči záväzkom, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Po rozvode sa však BSM zruší a je potrebné ho vyporiadať.

Spôsoby vyporiadania majetku a hypotéky

Existujú tri hlavné spôsoby, ako vyporiadať majetok a hypotéku po rozvode:

 1. Dohoda medzi manželmi: Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom vyporiadania majetku je dohoda medzi manželmi. Táto dohoda musí byť písomná a mala by obsahovať všetky detaily o delení majetku a záväzkov vrátane hypotéky. Dohoda musí byť jasná a konkrétna, aby predišla budúcim sporom.
 2. Rozhodnutie súdu: Ak sa manželia nedokážu dohodnúť, môžu požiadať súd o rozdelenie majetku. Súd zohľadní všetky okolnosti prípadu a rozhodne o delení majetku a záväzkov. Tento proces môže byť zdĺhavý a nákladný, preto sa odporúča v prvom rade hľadať dohodu mimosúdne.
 3. Zákonné rozdelenie: Ak manželia nevyporiadajú BSM dohodou ani rozhodnutím súdu, majetok a záväzky sa rozdelia podľa zákona. Tento spôsob však nemusí vždy zohľadniť individuálne potreby a situáciu oboch manželov.

Hypotéka nadobudnutá pred manželstvom

Ak jeden z manželov uzavrel hypotéku pred manželstvom, táto hypotéka zostáva jeho osobným záväzkom. Avšak, splátky hypotéky, ktoré boli hradené počas manželstva z prostriedkov BSM, môžu byť predmetom vyporiadania. To znamená, že pri delení majetku sa zohľadnia aj tieto splátky.

Postup pri riešení hypotéky po rozvode

 1. Kontaktovanie banky: Prvým krokom je informovanie banky o rozvode a zistenie možností riešenia hypotéky. Banka môže ponúknuť rôzne riešenia, ako napríklad refinancovanie hypotéky, prevod hypotéky na jedného z manželov alebo rozdelenie hypotéky medzi oboch manželov.
 2. Odhad hodnoty nehnuteľnosti: Ak sa manželia rozhodnú predať spoločnú nehnuteľnosť, je potrebné nechať ju oceniť. Odhad hodnoty nehnuteľnosti pomôže určiť, koľko peňazí získajú z predaja a ako tieto prostriedky rozdeliť.
 3. Právna pomoc: Pri vyporiadaní majetku a hypotéky je veľmi dôležité využiť služby právnika alebo mediátora. Títo odborníci pomôžu manželom vypracovať dohodu a zabezpečiť, aby bola právne záväzná a spravodlivá.
 4. Refinancovanie hypotéky: Jedným z riešení môže byť aj refinancovanie hypotéky. To znamená, že jeden z manželov prevezme celú hypotéku na svoje meno a druhý manžel bude oslobodený od záväzkov voči banke. Tento postup však vyžaduje súhlas banky a schopnosť jedného z manželov splácať hypotéku sám.
 5. Predaj nehnuteľnosti: Ak je dohoda medzi manželmi nemožná, alebo ani jeden z manželov nemá záujem alebo schopnosť prevziať hypotéku, riešením môže byť predaj nehnuteľnosti. Získané prostriedky sa potom rozdelia medzi manželov po úhrade zostatku hypotéky.

Dôležité aspekty pri vyporiadaní hypotéky

Pri riešení hypotéky po rozvode je potrebné brať do úvahy niekoľko dôležitých aspektov:

 • Schopnosť splácania: Ak jeden z manželov prevezme hypotéku, musí mať dostatočný príjem na jej splácanie. Banka môže požadovať nové potvrdenie o príjme a ďalšie dokumenty.
 • Zmena vlastníctva nehnuteľnosti: Ak sa nehnuteľnosť prevádza na jedného z manželov, je potrebné zmeniť vlastníctvo v katastri nehnuteľností.
 • Náklady na právne služby: Využitie právnika alebo mediátora prináša náklady, ktoré by mali byť zohľadnené v celkovom vyporiadaní.
 • Daňové povinnosti: Pri predaji nehnuteľnosti môžu vzniknúť daňové povinnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri delení získaných prostriedkov.

Záver

Riešenie hypotéky po rozvode je komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladné plánovanie a spoluprácu medzi manželmi. Je dôležité, aby obaja manželia vedeli svoje práva a povinnosti a aby sa snažili dosiahnuť dohodu, ktorá bude spravodlivá pre obe strany. Využitie služieb právnikov, mediátorov a finančných poradcov môže výrazne pomôcť pri riešení týchto otázok a zabezpečiť, že celý proces prebehne čo najhladšie.

Kategórie
Témy

Prenájom bytu – porovnanie Občianskeho zákonníka a Zákona o krátkodobom nájme bytu

Prenájom bytov na Slovensku podlieha právnym úpravám podľa Občianskeho zákonníka a špecifického Zákona o krátkodobom nájme bytu. Každý z týchto zákonov ponúka rôzne možnosti a podmienky pre nájomcov aj prenajímateľov, čo môže ovplyvniť voľbu vhodného právneho rámca pre prenájom nehnuteľnosti.

Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka

Občiansky zákonník upravuje prenájom nehnuteľností vo všeobecnosti, zahŕňajúc byty aj domy. Tento zákon ponúka nasledujúce kľúčové charakteristiky:

 1. Trvanie nájmu:
  • Nájom môže byť uzavretý na dobu určitú alebo neurčitú.
  • Ak nie je dohodnuté inak, nájom na dobu určitú končí uplynutím dohodnutého času, zatiaľ čo nájom na dobu neurčitú môže byť ukončený výpoveďou zo strany nájomcu alebo prenajímateľa.
 2. Forma zmluvy:
  • Zmluva o prenájme nemusí byť uzavretá v písomnej forme, aj keď je to odporúčané pre právnu istotu oboch strán.
 3. Výpovedná lehota:
  • Výpovedná lehota pre nájom na dobu neurčitú je štandardne tri mesiace, ale môže byť upravená dohodou strán.
 4. Práva a povinnosti strán:
  • Nájomca má právo na riadne užívanie nehnuteľnosti a prenajímateľ má povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky pre užívanie.

Zákon o krátkodobom nájme bytu

Zákon o krátkodobom nájme bytu je špecifický právny rámec určený pre prenájom bytov na krátke obdobia. Tento zákon zavádza niekoľko osobitných podmienok:

 1. Trvanie nájmu:
  • Nájom podľa tohto zákona je obmedzený na maximálne šesť rokov, pričom základné obdobie nesmie presiahnuť dva roky. Po uplynutí tohto obdobia môže byť nájom predĺžený, ale celková doba nesmie prekročiť šesť rokov.
 2. Forma zmluvy:
  • Zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme, čo poskytuje vyššiu mieru ochrany pre obe strany.
 3. Výpovedná lehota:
  • Zákon stanovuje presné výpovedné lehoty a podmienky, za akých môže byť nájom ukončený, čo znižuje neistotu pre nájomcov aj prenajímateľov.
 4. Špecifické ustanovenia:
  • Tento zákon obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa výšky nájomného, spôsobu platby a údržby nehnuteľnosti. Prenajímateľ musí zabezpečiť základné opravy a údržbu, zatiaľ čo nájomca je povinný uhradiť bežné náklady spojené s užívaním bytu.

Výhody a nevýhody jednotlivých právnych rámcov

Občiansky zákonník

Výhody:

 • Flexibilita v trvaní nájmu.
 • Možnosť ústnej dohody, ktorá môže zjednodušiť proces uzatvárania nájmu.

Nevýhody:

 • Menej presné pravidlá môžu viesť k nejasnostiam a sporom.
 • Nižšia úroveň právnej ochrany bez písomnej zmluvy.

Zákon o krátkodobom nájme bytu

Výhody:

 • Jasne definované pravidlá a povinnosti.
 • Vyššia právna istota vďaka povinnosti písomnej zmluvy.

Nevýhody:

 • Obmedzené trvanie nájmu, čo nemusí byť vhodné pre všetkých prenajímateľov a nájomcov.
 • Vyššia administratívna náročnosť spojená s písomnou formou a dodržiavaním konkrétnych ustanovení.

Záver

Výber medzi Občianskym zákonníkom a Zákonom o krátkodobom nájme bytu závisí od konkrétnych potrieb a preferencií prenajímateľa a nájomcu. Občiansky zákonník poskytuje väčšiu flexibilitu, zatiaľ čo Zákon o krátkodobom nájme bytu ponúka jasnejšie pravidlá a vyššiu právnu ochranu. Pre správne rozhodnutie je dôležité zvážiť všetky aspekty a prípadne sa poradiť s právnym odborníkom.

Kategórie
Témy

Výpovedná doba a odstupné

Pri ukončení pracovného pomeru zohráva dôležitú úlohu výpovedná doba a odstupné, ktoré sú upravené Zákonníkom práce. Tieto pojmy určujú podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ alebo zamestnanec ukončiť pracovný pomer.

Výpovedná doba

Výpovedná doba je obdobie, ktoré musí uplynúť od doručenia výpovede po skončenie pracovného pomeru. Jej dĺžka závisí od:

 • Dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa.
 • Dôvodu výpovede.

Minimálna dĺžka výpovednej doby:

 • 1 mesiac: Ak pracovný pomer trval menej ako 1 rok.
 • 2 mesiace: Ak pracovný pomer trval 1 až 5 rokov.
 • 3 mesiace: Ak pracovný pomer trval viac ako 5 rokov.

Odstupné

Odstupné je finančná kompenzácia, ktorú zamestnanec dostane pri ukončení pracovného pomeru za určitých podmienok, najmä ak je výpoveď daná zamestnávateľom z organizačných dôvodov.

Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru:

 • 1-násobok priemerného mesačného zárobku: Ak pracovný pomer trval 2 až 5 rokov.
 • 2-násobok priemerného mesačného zárobku: Ak pracovný pomer trval 5 až 10 rokov.
 • 3-násobok priemerného mesačného zárobku: Ak pracovný pomer trval 10 až 20 rokov.
 • 4-násobok priemerného mesačného zárobku: Ak pracovný pomer trval viac ako 20 rokov.

Výpoveď a dohoda o ukončení pracovného pomeru

Výpoveď môže dať zamestnávateľ aj zamestnanec. V prípade dohody o ukončení pracovného pomeru môže byť dohodnuté aj odstupné, pokiaľ dôjde k dohode z organizačných dôvodov alebo zo zdravotných dôvodov (napr. pracovný úraz, choroba z povolania).

Špecifické prípady

Pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru.

Záver

Pre správne ukončenie pracovného pomeru je dôležité poznať svoje práva a povinnosti týkajúce sa výpovednej doby a odstupného. Uistite sa, že postupujete v súlade so Zákonníkom práce, aby ste predišli právnym komplikáciám.

Kategórie
Témy

Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí prvého zamestnanca

Prijatie prvého zamestnanca je pre podnikateľa významným krokom, ktorý prináša množstvo povinností a administratívnych úkonov. Tento proces zahŕňa nielen dodržiavanie Zákonníka práce, ale aj ďalších predpisov týkajúcich sa daňovej, odvodovej a bezpečnostnej oblasti. V tomto článku vám ponúkame podrobný prehľad povinností, ktoré musí nový zamestnávateľ splniť.

1. Nahlásenie voľného pracovného miesta

Prvým krokom pri prijímaní zamestnanca je nahlásenie voľného pracovného miesta príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto nahlásenie môžete uskutočniť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Alternatívne môžete využiť pracovné portály, ako sú worki.sk, profesia.sk alebo kariera.sk, ktoré majú uzatvorenú dohodu o spolupráci s úradom práce.

2. Vyhotovenie pracovno-právnych dokumentov

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je vyhotovenie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Podľa Zákonníka práce musí pracovná zmluva obsahovať:

 • Druh práce a jeho stručnú charakteristiku
 • Miesto výkonu práce alebo miesta výkonu práce
 • Deň nástupu do práce
 • Mzdové podmienky

Okrem týchto základných náležitostí môže zamestnávateľ zahrnúť do pracovnej zmluvy aj ďalšie pracovné podmienky alebo ich poskytnúť zamestnancovi samostatne v písomnej forme.

3. Informovanie zamestnanca

Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca o jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, pracovných a mzdových podmienkach, ako aj o právnych predpisoch týkajúcich sa jeho práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Nastavenie mzdy a odvodov

Zákon o minimálnej mzde určuje, že zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2024 stanovená na 750 eur. Pre náročnejšie práce sa minimálna mzda môže zvýšiť až na 1 330 eur podľa stupňa náročnosti práce. Celkové náklady na zamestnanca zahŕňajú hrubú mzdu a odvody zamestnávateľa, ktoré predstavujú 36,2 % z hrubej mzdy.

5. Dovolenka a ďalšie benefity

Zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytovať najmenej 4 týždne dovolenky ročne. Zamestnanci, ktorí do konca roka 2024 dovŕšia 33 rokov alebo sa trvale starajú o dieťa, majú nárok na 5 týždňov dovolenky. Ďalej musí zamestnávateľ zabezpečiť príspevok na stravovanie pre zamestnancov pracujúcich viac ako 4 hodiny denne. Firmy s viac ako 50 zamestnancami musia poskytovať aj príspevok na rekreáciu.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby pracovné prostredie bolo bezpečné a aby boli dodržané všetky predpisy týkajúce sa BOZP. Toto zahŕňa školenia zamestnancov, pravidelné kontroly pracovného prostredia a zabezpečenie ochranných prostriedkov.

7. Registračné povinnosti

Sociálna poisťovňa:

 • Registrácia zamestnávateľa: Najneskôr v deň pred začatím zamestnávania.
 • Registrácia zamestnanca: Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.

Zdravotná poisťovňa:

 • Registrácia zamestnávateľa: Do ôsmich pracovných dní od zamestnania prvého zamestnanca.
 • Registrácia zamestnanca: Do ôsmich pracovných dní.

Daňový úrad:

 • Registrácia zamestnávateľa za platiteľa dane z príjmov: Ak už zamestnávateľ má DIČ, stačí oznámiť zmenu do 30 dní.

Každý mesiac musí zamestnávateľ podávať prehľady o zrazených preddavkoch na daň a raz ročne hlásenie o vyúčtovaní dane.

Záver

Dodržiavanie týchto povinností je nevyhnutné pre správne fungovanie pracovnoprávnych vzťahov a predchádzanie pokutám za nedodržiavanie predpisov. Prijatie prvého zamestnanca prináša množstvo administratívnych úkonov, ale s dôkladnou prípravou a správnym poradenstvom môžete tento proces zvládnuť bez problémov.

Kategórie
Témy

Maximálne odpracované hodiny na dohody mimo pracovný pomer podľa Zákonníka práce

Na pracovné dohody vykonávané mimo pracovný pomer sa vzťahuje obmedzenie týkajúce sa maximálneho počtu odpracovaných hodín. Tu je stručný prehľad toho, koľko hodín je možné najviac odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Zamestnávatelia majú možnosť uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer s cieľom vykonávania úloh alebo naplnenia potrieb. Avšak, táto možnosť je obmedzená a je dôležité poznať limity, ktoré určuje Zákonník práce.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer

Podľa § 223 Zákonníka práce môže zamestnávateľ uzatvárať nasledujúce dohody:

 • Dohodu o vykonaní práce: Umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť dohodu, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom.
 • Dohodu o pracovnej činnosti: Slúži na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.
 • Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce: Tento druh dohody zahŕňa prácu závislú od striedania ročných období, ktorá nesmie presiahnuť osem mesiacov v kalendárnom roku.
 • Dohodu o brigádnickej práci študentov: Umožňuje študentom vykonávať príležitostnú prácu v súlade so štúdiom.

Maximálny počet odpracovaných hodín

 • Dohoda o vykonaní práce: Maximálny počet hodín na rok je 350 hodín pre každú uzatvorenú dohodu o vykonaní práce.
 • Dohoda o pracovnej činnosti: Maximálny počet hodín za týždeň je 10 hodín. Tento limit je pevný a nemôže byť prekročený.
 • Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce: Maximálny počet hodín za rok je 520 hodín.
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov: Maximálny počet hodín za týždeň je 20 hodín v priemere za celú dobu trvania dohody.

Je dôležité poznamenať, že pri uzatváraní viacerých dohôd o práci s tým istým zamestnávateľom sa počet odpracovaných hodín na základe všetkých dohôd musí dodržať. Okrem toho existujú aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa maximálneho počtu hodín odpracovaných počas 24 hodín pre jednotlivých pracovníkov.

Takže nezabudnite, pri uzatváraní a plánovaní pracovných dohôd dodržujte tieto právne rámce a ochránite práva a zdravie vašich zamestnancov.

Kategórie
Témy

Informačné povinnosti e-shopov v skratke

Prevádzkovanie e-shopu prináša množstvo povinností, ktoré musia podnikatelia dodržiavať. Tieto povinnosti zahŕňajú informovanie zákazníkov o rôznych aspektoch obchodu, čo zvyšuje transparentnosť a dôveru. Tu je prehľad základných informačných povinností, ktoré by mal každý e-shop splniť.

1. Základné údaje o e-shope

Každý e-shop musí jasne uviesť nasledovné údaje:

 • Obchodné meno a sídlo podnikateľa.
 • Kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
 • Identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), a prípadne aj číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).

2. Informácie o ponúkaných produktoch a službách

Detailné informácie o produktoch a službách sú nevyhnutné. Zákazníci by mali byť informovaní o:

 • Hlavných vlastnostiach tovaru alebo služieb.
 • Presnej cene, vrátane DPH a všetkých ostatných poplatkov.
 • Dostupnosti tovaru.

3. Náklady na doručenie a platobné podmienky

E-shopy musia zverejniť všetky náklady spojené s doručením tovaru. Okrem toho by mali byť jasne definované platobné podmienky, ktoré zahŕňajú:

 • Možnosti platby (napr. kreditné karty, bankové prevody, dobierka).
 • Prípadné poplatky spojené s jednotlivými spôsobmi platby.

4. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky sú kľúčové pre jasné definovanie vzťahov medzi e-shopom a zákazníkom. Tieto podmienky by mali obsahovať:

 • Informácie o odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru.
 • Postup pri reklamáciách a zárukách.
 • Kontaktné údaje pre riešenie sťažností a sporov.

5. Ochrana osobných údajov

V súlade s GDPR musia e-shopy informovať zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov. To zahŕňa:

 • Účel a rozsah spracovania osobných údajov.
 • Práva zákazníkov týkajúce sa ich osobných údajov.
 • Podmienky zdieľania údajov s tretími stranami.

6. Informácie o bezpečnosti

E-shopy by mali uistiť zákazníkov, že ich osobné a platobné údaje sú chránené. Toto zahŕňa:

 • Použitie SSL certifikátov na zabezpečenie prenosu údajov.
 • Informácie o bezpečnostných opatreniach pri spracovaní platieb.

Záver

Dodržiavanie týchto informačných povinností nielenže napĺňa zákonné požiadavky, ale aj prispieva k zvýšeniu dôvery zákazníkov a úspechu e-shopu. Transparentnosť a jasná komunikácia sú kľúčové pre budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Kategórie
Témy

ESG vykazovanie

Čo je ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) vykazovanie je metóda, ktorou firmy hodnotia a prezentujú svoj vplyv na životné prostredie, spoločnosť a spôsob riadenia. Tento prístup zahŕňa tri hlavné oblasti:

 • Environmental (Environmentálne): Zameriava sa na minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Zahŕňa opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy, šetrenie zdrojov a ochranu biodiverzity.
 • Social (Sociálne): Rieši vzťahy firmy s komunitami, zamestnancami a zákazníkmi. Zahŕňa dodržiavanie pracovných štandardov, podporu rovnosti a rozvoj komunít.
 • Governance (Riadenie): Zameriava sa na efektívne riadenie spoločností, dodržiavanie právnych predpisov a etických štandardov. Zahŕňa transparentnosť v rozhodovacích procesoch a zodpovednosť voči akcionárom.

Povinnosti ESG vykazovania

Európska komisia zaviedla smernicu CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorá postupne zavádza povinnosť ESG vykazovania pre rôzne veľkosti podnikov:

 • Veľké podniky: Od roku 2025 budú musieť predkladať ESG výkazy.
 • Stredné a malé podniky: Postupne budú zahrnuté do povinnosti vykazovania do roku 2029.

Táto smernica má za cieľ zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť firiem v oblasti udržateľnosti. ESG výkazy pomáhajú investorom, zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám lepšie pochopiť a hodnotiť výkonnosť a záväzky firmy v týchto troch kľúčových oblastiach.

Normy a štandardy

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) pripravila návrhy 12 noriem pre ESG výkazníctvo. Tieto normy sa zaoberajú rôznymi aspektmi, ako sú:

 • Klimatické zmeny: Opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.
 • Znečistenie: Stratégie na znižovanie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.
 • Biodiverzita: Ochrana a obnova ekosystémov.
 • Práva zamestnancov: Zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok a rovnosti.
 • Spotrebiteľské otázky: Zabezpečenie bezpečnosti a spokojnosti zákazníkov.

Výhody ESG vykazovania

 1. Zlepšenie reputácie: Firmy, ktoré transparentne vykazujú svoje ESG aktivity, budujú dôveru a pozitívnu reputáciu medzi verejnosťou a investormi.
 2. Prilákanie investorov: Investori čoraz viac zohľadňujú ESG faktory pri rozhodovaní o investíciách, preto firmy s dobrým ESG výkonom môžu prilákať viac kapitálu.
 3. Rizikový manažment: Identifikácia a riadenie rizík spojených s environmentálnymi a sociálnymi faktormi pomáha firmám predchádzať potenciálnym problémom a finančným stratám.
 4. Dlhodobá udržateľnosť: ESG vykazovanie pomáha firmám zamerať sa na dlhodobý rast a udržateľnosť, čo prispieva k ich celkovému úspechu a stabilite.

Záver

ESG vykazovanie je nevyhnutné pre moderné podnikanie. Pomáha firmám byť transparentnejšími, zodpovednejšími a udržateľnejšími, čím prispieva k celkovému pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Dodržiavanie ESG noriem a transparentné vykazovanie týchto aktivít môže významne zlepšiť reputáciu firmy, prilákať investorov a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.

Kategórie
Témy

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom počas horúčav

Horúce letné dni prinášajú nielen príjemné chvíle na dovolenke, ale aj výzvy pre pracovné prostredie. Zamestnávatelia majú zákonné povinnosti zabezpečiť, aby pracovné podmienky počas horúčav neohrozovali zdravie a bezpečnosť zamestnancov. V nasledujúcom článku sa pozrieme na kľúčové povinnosti zamestnávateľov voči svojim zamestnancom počas obdobia vysokých teplôt.

1. Poskytnutie pitného režimu

Jednou z najdôležitejších povinností zamestnávateľa je zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre zamestnancov. Dehydratácia môže viesť k závažným zdravotným problémom, preto je nevyhnutné, aby zamestnávatelia zabezpečili pravidelný prístup k čistej a studenej vode. Niektoré podniky dokonca poskytujú minerálne vody alebo iontové nápoje, ktoré pomáhajú udržiavať elektrolytovú rovnováhu v tele.

2. Prispôsobenie pracovných podmienok

Pracovné podmienky musia byť prispôsobené aktuálnej teplote. Zamestnávatelia by mali zohľadniť nasledovné opatrenia:

 • Klimatizácia a ventilácia: Zabezpečenie správnej klimatizácie a dostatočnej ventilácie v interiéroch.
 • Zníženie fyzickej námahy: Pri extrémnych teplotách je vhodné znížiť fyzickú záťaž zamestnancov.
 • Úprava pracovného času: Zavedenie flexibilného pracovného času, skrátenie pracovných zmien alebo presunutie pracovných aktivít do chladnejších častí dňa.
 • Pracovné prestávky: Zabezpečenie častejších a dlhších prestávok, aby sa zamestnanci mohli ochladiť a oddýchnuť si.

3. Vhodné pracovné oblečenie

Zamestnávatelia by mali umožniť zamestnancom nosiť ľahké a priedušné oblečenie, ktoré pomáha udržiavať telesnú teplotu na optimálnej úrovni. V niektorých prípadoch môže byť potrebné poskytnúť špeciálne ochranné oblečenie, ktoré chráni pred slnečným žiarením.

4. Vzdelávanie a informovanie zamestnancov

Zamestnávatelia by mali zamestnancov informovať o rizikách spojených s prácou počas horúčav a poskytovať im rady, ako sa chrániť. Toto môže zahŕňať:

 • Školenia o prevencii úpalov a dehydratácie
 • Informovanie o príznakoch prehriatia a postupoch prvej pomoci
 • Poskytovanie informácií o správnych postupoch pri práci v teple

5. Zdravotné zabezpečenie

V niektorých prípadoch môže byť potrebné zabezpečiť pravidelné lekárske prehliadky alebo mať pripravený plán pre rýchlu lekársku pomoc v prípade, že by sa zamestnanec začal cítiť nevoľne v dôsledku tepla.

6. Zohľadnenie osobitných potrieb zamestnancov

Niektorí zamestnanci, napríklad tehotné ženy, starší ľudia alebo tí s chronickými ochoreniami, môžu byť citlivejší na vysoké teploty. Zamestnávatelia by mali zohľadniť ich potreby a poskytnúť im zvláštnu starostlivosť, ak je to potrebné.

Záver

Dodržiavanie týchto povinností nie je len zákonnou požiadavkou, ale aj prejavom zodpovedného prístupu zamestnávateľa k starostlivosti o svojich zamestnancov. Vytvorenie bezpečného a pohodlného pracovného prostredia počas horúčav prispieva nielen k ochrane zdravia zamestnancov, ale aj k zvýšeniu ich produktivity a celkovej spokojnosti s prácou.


Často kladené otázky (FAQ)

Aké sú hlavné povinnosti zamestnávateľa počas horúčav?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť dostatočný pitný režim, prispôsobiť pracovné podmienky aktuálnej teplote, umožniť vhodné pracovné oblečenie, vzdelávať zamestnancov o rizikách horúčav a zohľadniť osobitné potreby citlivejších zamestnancov.

Ako môže zamestnávateľ zabezpečiť vhodné pracovné podmienky počas horúčav?

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť klimatizáciu a ventiláciu, znížiť fyzickú námahu zamestnancov, upraviť pracovný čas a poskytovať častejšie pracovné prestávky.

Prečo je dôležité informovať zamestnancov o rizikách spojených s prácou počas horúčav?

Informovanosť pomáha predchádzať zdravotným problémom, ako sú úpaly a dehydratácia, a zabezpečuje, že zamestnanci vedia, ako správne reagovať v prípade príznakov prehriatia.

Kategórie
Témy

Daňové povinnosti pri kúpe a predaji nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti – čo potrebujete vedieť

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe výmeru nehnuteľnosti. Ak vlastníte pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor, budete povinní platiť túto daň. Tu je niekoľko dôležitých informácií o dani z nehnuteľnosti:

 1. Typy dane z nehnuteľností:

  • Daň z pozemkov: Platí sa za pozemky.
  • Daň zo stavieb: Týka sa stavieb a domov.
  • Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: Vzťahuje sa na byty a nebytové priestory v bytových domoch.
 2. Vznik a zánik daňovej povinnosti:

  • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.
  • Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, ak zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 3. Podávanie daňového priznania:

  • Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v katastri, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
  • Termín na podanie daňového priznania je najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka od vzniku daňovej povinnosti.
 4. Sankcie za nepodanie priznania:

  • Ak nepodáte daňové priznanie, správca dane môže uložiť pokutu. Jej spodná hranica je 5 EUR a horná hranica 3 000 EUR, maximálne do výšky vyrubenej dane.
 5. Čiastkové priznanie:

  • Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva, ak daňová povinnosť zanikla ku koncu zdaňovacieho obdobia.

Pamätajte, že daň z nehnuteľnosti je dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje rozpočet miestnych samospráv. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad.

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti – oslobodenie a povinnosti

Právna úprava dane z príjmu pri predaji nehnuteľností sa nachádza v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ak daňovník predal nehnuteľnosť na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Či takýto príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je oslobodený od dane, závisí od posúdenia podmienok podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

Oslobodenie od dane

Existuje niekoľko situácií, kedy je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane:

 1. Po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti: Ak daňovník predá nehnuteľnosť po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, tento príjem je oslobodený od dane.
 2. Dedenie v priamom rade alebo manželstve: Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je oslobodený od dane, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.
 3. Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku: Príjem z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku je oslobodený od dane po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
 4. Vydanie oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov: Ak ide o vydanie nehnuteľnosti oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (napr. reštitučné zákony), príjem je oslobodený od dane.

Povinnosť podať daňové priznanie

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti nie je oslobodený od dane a presiahne za zdaňovacie obdobie polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. V roku 2024 táto suma činí 2 823,24 EUR.

Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a nepodáva daňové priznanie z tohto titulu.

Pri vyplňovaní daňového priznania je dôležité nielen správne uviesť príjmy, ale aj výdavky. Preukázateľne zaplatenú kúpnu cenu, finančné prostriedky vynaložené na technické zhodnotenie nehnuteľnosti, opravu a údržbu, ako aj náklady súvisiace s predajom nehnuteľnosti (napríklad poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja, spracovanie kúpnej zmluvy alebo správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti) môžete zahrnúť do výdavkov.

Dôležité je vedieť, že daň z príjmu sa vypočíta podľa výšky príjmu z predaja. Ak je váš príjem do sumy 47 537,98 EUR (rok 2024), sadzba dane je 19%. Ak je váš príjem vyšší, sadzba dane je 25%.

Okrem dane z príjmu nezabudnite, že je potrebné zaplatiť aj zdravotné poistenie vo výške 14% z príjmu. Presnú sumu vypočíta vaša zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania.