VZOR: Zmluva o poskytnutí fotografických služieb
————————————————————VZOR————————————————————

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB
uzavretá s poukázaním na ust. § 65, § 66 a nasledujúce zákona č. 185/2015 Z. z. medzi zmluvnými stranami

………………………………………….
………………………………………….

ďalej len „fotograf”

a

Meno: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nar: / číslo OP: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
ďalej len „nevesta“
Meno: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nar. / číslo OP: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
ďalej len „ženích“;

nevesta a ženích ďalej spoločne len „klient“ a fotograf a klient ďalej spoločne len „zmluvné strany“

v tomto znení:

1. Predmet zmluvy.
a. Touto zmluvou sa fotograf zaväzuje vytvoriť pre klienta dielo a klient sa zaväzuje zaplatiť zaň fotografovi odmenu a iné plnenia dohodnuté podľa tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok.
2. Miesto, čas a rozsah plnenia.
a. Fotograf sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa špecifikácií uvedených v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Ďalšie špecifikácie upresňujú nasledujúce body.
b. Názov diela: Svadobné fotografie
c. Dátum udalosti: ………………………………………………………………………………………………….……
miesto konania: ………………………………………………………………………………………………….……
d. Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie fotografie, ktoré fotograf pre klienta vytvorí zdokumentovaním priebehu
svadobnej udalosti klienta tak, ako ju vnímal fotograf; dielo je možné analogicky prirovnať k reportáži.
e. Klient vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že fotograf ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti
dodržiavanej pri vytvorení diela nemusí zachytiť každý jednotlivý moment a detail priebehu svadobnej udalosti
klienta (napr. prvý bozk, výmena obrúčok, podpis zápisnice, časť programu, atď.). Klient súčasne berie na
vedomie a súhlasí s tým, že vo výslednom diele nemusí byť zahrnutá každá zúčastnená osoba – svadobčan.
f. Klient vyhlasuje, že si fotografové služby objednáva z dôvodu, že uznáva jeho umelecké aj technické
schopnosti a dôveruje fotogafovému vkusu, teda v plnom rozsahu sa spolieha na rozhodnutie
fotografa pri výbere a úprave fotografií a pri všetkých prácach s tým súvisiacich.
g. Dielo bude klientovi odovzdané, prípadne vhodným spôsobom odoslané, najneskôr do 30 dní odo dňa
uskutočnenia svadobnej udalosti klienta, nie však skôr, ako po zaplatení odmeny fotografovi.
h. Ak klient bude po odovzdaní diela výslovne požadovať, aby fotograf dielo upravil v súlade s osobitnými
požiadavkami klienta, je tak fotograf povinný urobiť, pričom sa klient zaväzuje zaplatiť fotografovi za
takúto zmenu diela odmenu, ktorej výšku zmluvné strany dohodnú na základe osobitnej písomnej dohody.
i. Klient má / nemá (nehodiace sa preškrtne) záujem o extra službu “Svadobné portrétne fotenie mimo svadobný deň” v zľavnenej cene 60 Eur. Suma nie je súčasťou rezervačného poplatku (pozri 4a.) a dohodnutej odmeny (pozri 4b.).
3. Použitie fotografií.
a. Klient berie na vedomie, že autorom diela je fotograf, ktorému patria všetky autorské práva spojené s
dielom podľa Autorského zákona.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že fotografie vytvorené fotografov je určené pre klientovo osobné použitie, čím
nie sú žiadnym spôsobom dotknuté fotografove autorské práva k dielu. Odovzdaním/odoslaním diela
klientovi udeľuje fotograf klientovi časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie diela na vyhotovenie
rozmnoženiny diela a prezentáciu diela pre seba, jemu blízke a spriaznené osoby v neobmedzenom
územnom rozsahu, pre vlastné potreby. Licencia podľa predchádzajúcej vety sa neudeľuje na verejné
vystavenie diela, s výnimkou jeho zverejnenia podľa písm. c. tohto ustanovenia zmluvy. Odmena za udelenie
licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela. Klient berie na vedomie, že dielo alebo jeho časť nesmie
použiť inak, ako mu dovoľuje udelená licencia, najmä nie na komerčné účely, ibaže by mu na to fotograf
udelil osobitný písomný súhlas.
c. V rámci prezentácie diela pre seba a/alebo v rámci prezentácie diela pre klientove blízke a spriaznené osoby
môže klient zverejniť dielo alebo jeho časť prostredníctvom internetovej aplikácie a/alebo sociálnych sietí
osobne užívaných/prevádzkovaných klientom (vlastný blog, vlastná internetová stránka či
obrázková/videogaléria alebo profil na sociálnej sieti), pričom sa klient zaväzuje, že k takto zverejnenému
dielu, resp. k jeho opisu, pripojí meno alebo názov autora diela.
d. Udelením licencie zo strany fotografa klientovi nie sú žiadnym spôsobom dotknuté autorské a majetkové
práva fotografa k dielu a fotograf môže dielo voľne používať, vrátane komerčných spôsobov použitia
diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dodáva, že licenciu fotograf ako autor diela udeľuje
klientovi ako nevýhradnú licenciu.
4. Odmena, rezervačný poplatok a platobné podmienky.
a. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu rezervácie termínu udalosti zo strany fotografa v prospech
klienta patrí fotografovi odmena (ďalej aj „rezervačný poplatok“). Od času zaplatenia rezervačného
poplatku fotografovi je fotograf povinný rezervovať si termín udalosti v prospech klienta. Ak pred
zaplatením rezervačného poplatku uzavrel fotograf zmluvu s inou osobou, v prospech ktorej rezervoval
dátum udalosti zhodný s dátumom udalosti podľa tejto zmluvy, môže fotograf od tejto zmluvy odstúpiť. V
ostatných prípadoch po zaplatení rezervačného poplatku klientom a rezervovaní termínu fotografom
v prospech klienta (vrátane odstúpenia od tejto zmluvy alebo iného skončenia tejto zmluvy zo strany klienta)
nie je fotograf povinný vrátiť klientovi rezervačný poplatok, nakoľko tento je náhradou za riadne splnenie
povinnosti fotografa rezervovať konkrétny termín udalosti v prospech klienta. Rezervačný poplatok nie je
súčasťou odmeny (pozri 4b.). Rezervačný poplatok vo výške 85 Eur (slovom: osemdesiatpäť eur) je klient povinný
zaplatiť fotografovi v prospech bankového účtu č. …………………………………………. najneskôr do 5 dní odo dňa
uzavretia tejto zmluvy, inak môže fotograf od tejto zmluvy odstúpiť; odstúpenie podľa predchádzajúcich
viet tohto písm. a) týmto nie je dotknuté.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že fotografovi patrí za vytvorenie diela a udelenie licencie na použitie diela
podľa tejto zmluvy odmena vo výške 395 Eur (slovom: tristodeväťdesiatpäť euro).
c. Klient je povinný na základe predchádzajúceho písomného upovedomenia fotografa, že je dielo
pripravené na odovzdanie, zaplatiť odmenu fotografovi v dohodnutej výške v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia upovedomenia fotografa. Dodáva sa, že písomnou formou sa rozumie aj elektronická forma.
Až po zaplatení celej odmeny fotografa tento odovzdá dielo dohodnutým spôsobom klientovi. Odmenu
fotografa klient zaplatí v prospech bankového účtu č. …………………………………………. , inak nie je
fotograf povinný dielo odovzdať a môže od tejto zmluvy odstúpiť.
d. V prípade omeškania s vykonaním diela v termíne dohodnutom v článku 2f, z dôvodov výlučne na strane
fotografa, môže klient uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny
nezrealizovanej časti predmetu zmluvy.
e. Klient sa zaväzuje uhradiť fotografovi aj účelne vynaložené dopravné náklady vo výške 0,34 EUR/km zo sídla spoločnosti fotografa na miesto konania výkonu jeho práce a späť.
5. Povolenie na fotografovanie.
a. Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje fotografovi súhlas s vyhotovovaním fotografií seba, vrátane
prejavov osobnej povahy klienta.
b. Klient je povinný oboznámiť všetky zúčastnené osoby s tým, že z priebehu udalosti bude vyrábaný fotografický záznam a že účasťou na udalosti prejavujú svoj súhlas s tým, aby boli fotografované, vrátane prejavov osobnej povahy a aby bolo fotografické dielo použité na účel splnenia tejto zmluvy. Akékoľvek práva/nároky zúčastnených osôb vrátane ich príslušenstva, ktoré bude fotograf povinný uspokojiť z dôvodu fotografovania zúčastnených osôb v rámci udalosti a/alebo z dôvodu použitia fotografie zachytávajúceho zúčastnené osoby počas udalosti, je klient povinný fotografovi bezodkladne nahradiť.
c. Klient sa zaväzuje zabezpečiť povolenia na fotografovanie udalosti, ak sú tieto potrebné na miestach, na ktorých bude realizované fotografovanie udalosti fotografom. V prípade, že sú pre zhotovovanie fotografického záznamu na uvedených miestach nejaké obmedzenia, klient je povinný s nimi fotografa vopred v dostatočnom
časovom predstihu oboznámiť e-mailom. V prípade, že je vstup/fotenie na mieste alebo s tým spojené
úkony spoplatnené (napr. vstup a povolenie na fotenie v galérii, parkovanie), je klient povinný takéto
náklady/poplatky uhradiť za fotografa.
d. Ak by fotografovi vznikla škoda z dôvodu nesplnenia povinnosti klienta podľa písm. c) tohto bodu zmluvy,
je klient zodpovedný za takúto škodu; za škodu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj akákoľvek sankcia
uložená fotografovi v súvislosti s fotením bez príslušného povolenia, ktoré mal zabezpečiť klient, ak
bolo potrebné alebo bez zaplatenia poplatku, ktorý mal zaplatiť klient.
6. Výhradný fotograf.
a. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že fotograf je hlavným a výhradným fotografom udalosti.
Zúčastnení hostia a iní fotografi môžu fotografovať iba za predpokladu, že týmto fotografovi nebránia vo
vykonávaní jeho práce.
7. Zodpovednosť fotografa.
a. V prípade ochorenia, úrazu, alebo iných neočakávaných okolností, znemožňujúcich fotografovi účasť na
udalosti, je fotograf povinný zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu.
b. Fotograf nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, resp. stratu fotografií z dôvodu obmedzení
na mieste konania udalosti (obmedzenie prístupu a pod.).
c. Fotograf nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vyššej moci, t.j.
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Ak nastanú okolnosti vyššej moci
(napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná živelná pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, rozhodnutia
úradov a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že spoločne dojednajú náhradné termíny vzájomných plnení,
zodpovedajúcich dobe trvania týchto okolností. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po
uzavretí zmluvy ako výsledok zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy fotografovi alebo klientovi, bude povinná strana zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov.
8. Organizátor svadby.
a. Vzhľadom na priebeh udalosti sa fotograf bude často premiestňovať a je možné, že nebude v každej
chvíli v blízkosti klienta, a teda si nebude vedomý aktuálneho diania. Je vecou a zodpovednosťou klienta
oboznámiť fotografa s blížiacim sa dianím (začiatok obradu, prvý tanec, krájanie torty, atď.), prípadne si
túto povinnosť klient splní tak, že na tento účel poverí niektorú zúčastnenú osobu ako koordinátora, ktorý
fotografa oboznámi s aktuálnym programom
9. Ochrana osobných údajov.
a. Spoločnosť …………………………. s.r.o., so sídlom …………………………. , IČO …………………………. , zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu …………………………. , oddiel …………………………. , vložka č. …………………………. je prevádzkovateľom webového
sídla …………………………. a spracovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).(ďalej len “GDPR“).
b. Fotograf ako prevádzkovateľ v maximálnej miere dbá na súkromie klienta ako dotknutej osoby a na ochranu jeho osobných údajov, ktoré fotografovi klient poskytol na účely plnenia tejto zmluvy, a ktoré fotograf ako prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom a GDPR.
10. Záverečné ustanovenia.
a. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
b. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
c. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami; iné zmeny zmluvy sú neplatné.
d. Klient prehlasuje, že i keď túto zmluvu pripravil fotograf, klient mal pred podpisom zmluvy možnosť vyjadriť sa ku všetkým podmienkam zmluvy, prípadne navrhnúť iné dojednania zmluvy.
e. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto zmluva uzatvára.
f. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní zmluvy.
g. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť alebo oprávnenie vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Ak z ustanovení tejto zmluvy výslovne nevyplýva inak, zmluvné strany sa dohodli, že doručovať je možné aj na elektronické adresy zmluvných strán uvedené v úvode tejto zmluvy. Elektronická zásielka sa považuje za doručenú okamihom jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvie. Uvedené neplatí, ak k doručeniu správy nedôjde z dôvodov na strane odosielateľa; technické či iné nedostatky na strane adresáta nemajú na fikciu doručenia vplyv. Elektronické doručovanie sa nepoužije na tie úkony a informácie, pri ktorých to táto zmluva výslovne vylučuje. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila.
h. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

V __________________ dňa ______________ 

 

_____________________________________ _____________________________________
 nevesta                                                    fotograf

_____________________________________
ženích

 

————————————————————VZOR————————————————————
 

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V ANGLIČTINE
————————————————————VZOR————————————————————

Authorization for the use of a motor vehicle

Ján Kubačka, born 07.09.1957, ID number 122226/7890, permanent residence: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card number: SA188756,
as „settlor

h e r e b y 
I   a u t h o r i z e

Miroslav Novák, born 11.10.1974, ID number 987554/3290, permanent residence: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, ID Card number KL985534, as „trustee

for the use of a personal motor vehicle Mazda 6, chasis Serial Number /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, engine type BGC 752411, red metallic, date of first registration 14.05.2014, vehicle registration number BA-999AB, number of technical license SF 129996 to travel to all states of the European Union and the territory of the Slovak Republic.

The authorization is issued indefinitely.

In Bratislava, 21.06.2017.

Ján Kubačka
settlor

————————————————————VZOR————————————————————

Splnomocnenie v slovenčine TU!
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)Nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ)2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. sa začala uplatňovať dňom 25.05.2018. Čl. 33 nariadenia a § 40 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia povinní oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom,  ako sa o tom dozvedel. To neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

Oznámenie musí obsahovať najmä povahu porušenia, kategórie, približný počet dotknutých osôb,  počet príslušných záznamov a osobných údajoch, pravdepodobné dôsledky a opatrenia, ktoré boli prijaté na riešenie a zmierenie porušenia.

Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. Prevádzkovatelia uvedené informácie úradu poskytnú prostredníctvom úradu vytvoreného formuláru.
Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby (GDPR)
Dňa 25.05.2018 sa začala uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. Čl. 37 nariadenia a § 44 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní určiť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby. Nakoľko zodpovedná osoba podľa čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona plní úlohy kontaktného miesta pre úrad, je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný oznámiť úradu aj identifikačné údaje zodpovednej osoby (napríklad kontakt na prevádzkovateľa a sprostredkovateľa alebo meno a priezvisko zodpovednej osoby), a to za účelom riadneho plnenia úloh úradu, aby mohol vhodne a personalizovane zodpovednú osobu oslovovať a kontaktovať, keď s ňou bude komunikovať. Úrad takto získané osobné údaje využíva a bude využívať výlučne na účely kontaktovania zodpovednej osoby pri komunikácii s ňou.

Vyššie uvedené platí aj pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ktorí si zodpovednú osobu, určili alebo určia dobrovoľne.

Uvedené povinnosti si prevádzkovatelia a sprostredkovatelia voči úradu splnia prostredníctvom úradu vytvoreného formuláru.
VZOR: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (GDPR)————————————————————VZOR————————————————————

Meno a priezvisko toho, kto návrh podáva, korešpondenčná adresa

———————————————————————————————————–

Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

V miesto, dňa deň, mesiac, rok

VEC: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dňa deň, mesiac, rok som zistil/a, že meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo spoločnosť doplniť názov so sídlom adresa, IČO:  porušuje ochranu mojich osobných údajov, konkrétne označiť práva, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené a ako k danému porušeniu došlo, napr. prevádzkovateľ zverejnil moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fotografia, na ktoré som nedal/a súhlas a nie je mi známe, že by existoval iný právny základ na takéto spracúvanie.

Svoje tvrdenie o zverejnení osobných údajov preukazujem dôkazom, ktorý tvorí prílohu tohto podania a zároveň úradu predkladám kópiu listu zo dňa deň, mesiac, rok, ktorým som si u prevádzkovateľa uplatnil/a svoje právo na výmaz. Zároveň v prílohe tohto podania prikladám odpoveď prevádzkovateľa zo dňa deň, mesiac, rok na moju výzvu, ktorou som i uplatnil/a právo
na výmaz.

Vzhľadom na skutočnosť, že som na takéto spracúvanie osobných údajov nedal/a súhlas a s argumentáciou prevádzkovateľa sa nestotožňujem z dôvodu uviesť dôvod, prečo považujete odpoveď prevádzkovateľa za nedostatočnú podávam podľa § 100 ods. 1 a 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vo vzťahu k podmienkam ustanoveným v § 100 ods. 5 písm. b) a d) zákona o ochrane osobných údajov prehlasujem, že

  1. nemám žiadnu vedomosť o tom, že vec, ktorej sa môj návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní a

  2. od udalosti, ktorej sa môj návrh týka, v deň jeho doručenia úradu neuplynú viac ako tri roky.

Týmto, žiadam Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, aby vo veci môjho návrhu začal konanie o ochrane osobných údajov.

podpis navrhovateľa/dotknutej osoby

Prílohy:

  1. Dôkaz – napr. print screen obrazovky webového prehliadača, na ktorom sú zverejnené moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fotografia, prípadne link

  2. Kópia listiny, ktorým som si uplatnil/a svoje právo na výmaz zo dňa deň, mesiac, rok

  3. Kópia listiny zo dňa deň, mesiac, rok, ktorou prevádzkovateľ reagoval na moju výzvu

————————————————————VZOR————————————————————VZOR: Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia
————————————————————VZOR————————————————————

ZÁPISNICA

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

 

Občianske združenie

Názov:                                    ………………………………………..

Sídlo:                                       ………………………………………..

IČO:                                        ………………………………………..

(ďalej len „Občianske združenie“)

 

Miesto konania :                    sídlo Občianskeho združenia

Dátum a čas konania :          ………………………………………..

Začiatok o 08:00 hod,

Koniec o 09:00 hod.

 

Prítomní:

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Program:         1.   Otvorenie a prijatie prvých členov

2.   Voľba orgánov Občianskeho združenia

3.   Záver

 

AD 1. (Otvorenie)

Člen prípravného výboru Občianskeho združenia, ktorý bol oprávnený v mene Občianskeho združenia konať pred jeho vznikom poďakoval členom prípravného výboru za doteraz vykonané činnosti, privítal všetkých prítomných a informoval ich o právnych náležitostiach spojených s registráciou Občianskeho združenia. Ďalej informoval prítomných o prvých žiadostiach o členstvo v Občianskom združení a navrhol ich schválenie.

 

uznesenie č. 1

Najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma za prvých členov nasledovné osoby:

1.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

2.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

3.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté  v pomere hlasov takto :

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 2. (Voľba orgánov združenia)

Na návrh člena Občianskeho združenia bolo prijaté

 

uznesenie č. 2

Najvyšší orgán Občianskeho združenia:

 

Zvolil do jednotlivých funkcií Občianskeho združenia nasledovné osoby:

 

Štatutárny orgán Občianskeho združenia:                           

Meno a priezvisko:        ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:    ………………………………………..

Dátum narodenia:        ………………………………………..

Rodné číslo:                    ………………………………………..

Funkcia vzniká dňom konania tohto zasadnutia najvyššieho orgánu Občianskeho združenia.

 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté  v pomere hlasov takto:

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 3. (Záver)

Na záver nový štatutárny orgán Občianskeho združenia o 09:00  hod. poďakoval prítomným za účasť a rokovanie uzavrel.

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

————————————————————VZOR————————————————————
VZOR: Žiadosť o vydanie súhlasu daňového úradu
————————————————————VZOR————————————————————

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU DAŇOVÉHO ÚRADU

Žiadosť o písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri
(podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 

 

Príslušný daňový úrad

(podľa miesta bydliska žiadateľa)

V………. dňa …………

 

Žiadateľ:

 

Meno a priezvisko:              ………………………………………
Dátum narodenia:               ………………………………………
Rodné číslo:                          ………………………………………
Adresa trvalého bydliska:  ………………………………………
Ulica/Nám.:                          ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:  ………………………………………
Obec a PSČ:                          ………………………………………
Štát:                                        ………………………………………

 

zakladajúci spoločnosť:

 

Obchodné meno:                  ………………………………………
Sídlo spoločnosti:                 ………………………………………
Ulica/Nám.:                           ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:   ………………………………………
Obec a PSČ:                            ………………………………………
(ďalej len “Spoločnosť“),

 

týmto žiada príslušného správcu dane o vydanie písomného súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

 

Žiadosť sa podáva v súlade s § 54 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich (5) pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa osobitného predpisu, ak nemá voči daňovému subjektu (žiadateľovi) daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok.

S účinnosťou od 01.10.2012 je predmetný súhlas správcu dane podmienkou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

 

Telefónne číslo žiadateľa pre osobné prevzatie príslušného dokumentu: ……………………… .

 

 

 

_________________________________
(podpis žiadateľa)

 

————————————————————VZOR————————————————————
VZOR: Podpisový vzor konateľa
————————————————————VZOR————————————————————

PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA

PODPISOVÝ VZOR
konateľa spoločnosti

 

 

Konateľ:

Meno a priezvisko:             …………………………………………….
Dátum narodenia:              …………………………………………….
Rodné číslo:                         …………………………………………….
Adresa bydliska:
Ulica/nám.:                          …………………………………………….
Súpisné/orientačné č.:       …………………………………………….
Obec a PSČ:                          …………………………………………….
Štát:                                        …………………………………………….

 

sa bude v mene Spoločnosti:

 

Obchodné meno:                  …………………………………………….
Ulica/Nám.:                           …………………………………………….
Súpisné/orientačné číslo:   …………………………………………….
Obec a PSČ:                           …………………………………………….

 

podpisovať takto:

 

_____________________

(podpis*)

 

V ……………… , dňa ………………

 

 

 

 

 

 

* Pravosť podpisu nie je potrebné osvedčovať u notára alebo na matrike.

 

————————————————————VZOR————————————————————
VZOR: Splnomocnenie – založenie obchodnej spoločnosti
————————————————————VZOR————————————————————

SPLNOMOCNENIE

S P L N O M O C N E N I E

 

 

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

 

Ulica/Nám.:

Orientačné/súpisné č.:

Obec:

PSČ:

Štát:

 

s p l n o m o c ň u j e m:

 

 

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

 

Ulica/Nám.:

Orientačné/súpisné č.:

Obec:

PSČ:

Štát:

 

ďalej len („Splnomocnenec“),

 

ku všetkým právnym úkonom spojeným so vznikom spoločnosti:

 

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti:

(ďalej len „Spoločnosť“).

 

Splnomocnenec je oprávnený najmä na

 

–    podanie návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra, prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu Spoločnosti do obchodného registra, prevzatie oznámenia o odmietnutí zápisu do obchodného registra, podanie námietok voči odmietnutiu vykonať zápis Spoločnosti do obchodného registra, podanie námietok voči chybnému zápisu,

–   podanie ohlásenia živnostenského oprávnenia príslušnému okresnému úradu, odbor živnostenského podnikania, prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie odvolania voči rozhodnutiu príslušného úradu, vzdanie sa odvolania voči takémuto rozhodnutiu,

–    preberanie a podávanie písomností a prijímanie informácií (prípadne splnomocnenec pre doručovanie podľa § 46 ods. 6 živnostenského zákona) a

–    registráciu daňovníka na daňovom úrade na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

 

Splnomocnenec je oprávnený ďalej splnomocniť tretiu osobu v rovnakom rozsahu.

 

 

V ………………. , dňa ……………….

 

…………………………………………

(osvedčený podpis splnomocniteľa)

 

 

…………………………………………

Splnomocnenie prijímam

 

 

————————————————————VZOR————————————————————
VZOR: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti
————————————————————VZOR————————————————————

SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

S Ú H L A S
vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra
(podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )

 

Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka:
Dátum narodenia / IČO:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

 

ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti

 

ulica:
orientačné č.:
obec:
PSČ:
súpisné č.:
zapísanej na LV č.:
vedenej ako:
katastrálne územie:

 

ďalej len „Nehnuteľnosť“,

udeľujem/e súhlas
so zápisom Nehnuteľnosti do obchodného registra ako sídla spoločnosti

 

Obchodné meno:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

ďalej len („Spoločnosť“).

 

Tento súhlas vydávam/e v zmysle ust. § 4 ods. 2 Vyhlášky č.25/2004 Z.z. v platnom znení pre potreby jeho doloženia k návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

 

V …………………………….. , dňa ……………………………..

 

……………………………..

(Podpis vlastníka/ov nehnuteľnosti)

 

 

Príloha: Výpis z LV č. ………….

 

————————————————————VZOR————————————————————