Prepis auta zo zahraničia

Postup pri kúpe auta v zahraničí a jeho prihlásení 1) Odhlásenie auta v pôvodnej krajine V prípade kúpy auta v zahraničí má pôvodný majiteľ povinnosť najskôr odhlásiť predávané vozidlo v krajine, kde je prihlásené. Toto sa vyznačí v dokladoch vozidla a súčasne sú vydané vývozné značky. 2) Uznanie typového schválenia dovezeného auta Následne je potrebné […]

VZOR: Splnomocnenie na prepis auta

Osoba, ktorá nadobudla motorové vozidlo a nemá možnosť osobne nahlásiť prihlásenie alebo odhlásenie motorového vozidla môže využiť inštitút plnomocenstva na účely prepisu auta, teda jeho prihlásenia alebo odhlásenia. Údaje potrebné pre splnomocnenie na prepis auta: údaje o vlastníkovi – splnomocniteľ údaje o osobe, ktorá bude za vlastníka konať – splnomocnenec údaje o motorovom vozidle dátum […]

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V NEMČINE

———————VZOR——————— Genehmigung zur Benutzung eines Kraftfahrzeugs Ján Kubačka, geboren 07.09.1957, ID nummer 122226/7890, ständiger Wohnsitz: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card nummer: SA188756, as „Siedler“ h i e r m i t i c h   e r l a u b e Miroslav Novák, geboren 11.10.1974, ID nummer 987554/3290, ständiger Wohnsitz: Ružinovská 31, 852 […]

Ako získať lacno nehnuteľnosť cez dobrovoľnú dražbu

Dražba nehnuteľností v praxi prebieha hlavne podľa Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Ide o verejné konanie, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek. Takúto dražbu nehnuteľnosti iniciuje navrhovateľ a jej cieľom je prechod vlastníckeho práva z jednej osoby na inú. Na dražbe nehnuteľnosti je ustanovený licitátor, ktorý vyzýva osoby na podávanie ponúk. Príklepom licitátora nehnuteľnosť získa osoba, ktorá […]

Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti

Niekedy pri predaji nehnuteľnosti môže byť rozhodujúci aj jeden deň, ktorý rozhodne o tom, či je osoba povinná platiť daň z nehnuteľnosti. Podmienky pre oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti upravuje Zákon o dani z príjmov. Konkrétne ide o tieto prípady: – Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (platí len […]

Osobný bankrot – Oddlženie

Čoraz viac ľudí využíva inštitút osobného bankrotu ako spôsobu zbavenia sa dlhov. Ľudia ho využívajú pre prílišné zadlženie a neschopnosť splácať svoje záväzky, napríklad aj v prípade výpadku príjmu. Hlavné dôvody, pre ktoré sa človek dostane do pozície, kedy nedokáže splácať svoje záväzky, sú nasledujúce: – príliš veľké zadlženie sa – žiadna finančná rezerva – […]

Mlčanlivosť zamestnanca o mzde

Novelou Zákonníka práce sa zaviedol zákaz uloženia povinnosti zamestnancovi zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach, vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania. Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné. Takisto platí, že nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný […]

Zrušenie trvalého pobytu inej osobe

Ako zrušiť trvalý pobyt cudzej osobe? Často sa stáva, že pôvodný vlastník nehnuteľnosti po jej predaji a následnom presťahovaní sa zabudne odhlásiť svoj trvalý pobyt na svojej pôvodnej adrese a novému vlastníkovi aj po dlhšom čase prichádza do poštovej schránky pošta určená pôvodnému vlastníkovi nehnuteľnosti. Štátne úrady neskúmajú zmenu adresy u občana, ten by si […]

Podpora v nezamestnanosti

V prípade, keď človek príde o prácu a príjem z nej vyplývajúci, má nárok na dávku v nezamestnanosti za splnenia určitých podmienok. Základnou podmienkou pre získanie podpory a teda dávky v nezamestnanosti je predchádzajúce platenie poistenia v nezamestnanosti. Na Slovensku sa na rozdiel od niektorých iných krajín neskúma dôvod ukončenia pracovného pomeru. Nárok na podporu […]

Nárok zamestnanca na stravné lístky

Zamestnanec má pri vykonávaní práce pre svojho zamestnávateľa nárok na stravné lístky. Veľakrát sa však zamestnávatelia rôznymi spôsobmi snažia zbaviť tejto svojej zákonnej povinnosti a zabezpečenia stravy pre svojich zamestnancov. Zamestnanec však má nárok na stravné nielen pri zamestnaní na plný úväzok. Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorý u neho pracujú aspoň […]