Kategórie
Vzory

VZOR: Adopčná zmluva na psa

Adopcia psa sa stáva čoraz obľúbenejšou voľbou pre tých, ktorí chcú privítať nového člena do rodiny. Pri predaji alebo darovaní psa od jednej fyzickej osoby k druhej je nevyhnutné mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov, ktoré zabezpečia bezpečný a šťastný život nového štvornohého spoločníka.

Čo je adopčná zmluva?

Adopčná zmluva na psa je právny dokument, ktorý uzatvára predajca alebo darca psa s novým majiteľom. Táto zmluva obsahuje podrobnosti o psovi, vrátane plemena, veku, zdravotného stavu a ďalších relevantných informácií. Okrem toho obsahuje dohodu o podmienkach adopcie a zodpovednostiach nového majiteľa.

Dôležité body v adopčnej zmluve:

 1. Identifikácia psa:
  • Plemeno, farba srsti, vek a iné jedinečné znaky.
 2. Zdravotný stav:
  • Informácie o očkovaní, odčervení a ďalšie zdravotné údaje.
 3. Dohodnuté podmienky adopcie:
  • Uzatvorenie dohody o tom, či ide o predaj alebo darovanie.
  • Pravidlá týkajúce sa budúcej starostlivosti o psa.
 4. Náklady a poplatky:
  • Ak ide o predaj, dohodnutie ceny a spôsobu platenia.
 5. Zodpovednosti nového majiteľa:
  • Záväzky týkajúce sa stravy, veterinárnej starostlivosti a celkovej starostlivosti o psa.
 6. Návrat psa:
  • Podmienky návratu psa v prípade, že nový majiteľ nemôže alebo nechce o psa ďalej starať.
 7. Právne dôsledky:
  • Možné právne dôsledky v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok.

Výhody adopčnej zmluvy:

 • Transparentnosť: Zmluva zabezpečuje jasné porozumenie očakávaní a zodpovedností pre obe strany.
 • Starostlivosť o zvieratá: Pomáha chrániť psov pred nevhodným alebo zanedbaným životom.

Adopčná zmluva na psa je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha zabezpečiť dobrý život pre psa a zároveň chráni záujmy predávajúceho/darujúceho a nového majiteľa. Je dôležité starostlivo si prečítať a pochopiť všetky podmienky pred podpisom tejto dohody. Týmto spôsobom môže každý majiteľ zabezpečiť, že jeho nový štvornohý priateľ nájde bezpečný a láskyplný domov.

 

———————VZOR———————

ZMLUVA O PRENECHANÍ A PREVZATÍ ZVIERAŤA DO STAROSTLIVOSTI

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Pôvodný držiteľ / majiteľ zvieraťa:                                                    Nadobúdateľ zvieraťa:

Meno a priezvisko:                                                                                     Meno a priezvisko:

Číslo OP:                                                                                                         Číslo OP:

Ulica, číslo:                                                                                                    Ulica, číslo: 

PSČ, mesto:                                                                                                    PSČ, mesto:

Tel. kontakt:                                                                                                   Tel. kontakt:

Email:                                                                                                               Email:

(ďalej len ako „účastník 1/“)                                                                       (ďalej len ako „účastník 2/“)

I.   Predmet zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 2/ preberá do svojej osobnej starostlivosti nasledovného psa:

Meno:

Plemeno/ kríženie:

Pohlavie:

Vek:

Srsť:

Číslo čipu:

Odčervenie:

Odblšenie:

Očkovanie:

Kastrácia:

Iné (špecifikácia, úrazy, liečba, známe skutočnosti…):

Za jednorazový poplatok: …………………………… EUR

II.   Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Účastník 2/ sa zaväzuje chovať psa v zmluvne vyššie uvedenom mieste a vo vyhovujúcich podmienkach zjednaných v tejto zmluve, starať sa oň v súlade s platnými veterinárnymi predpismi primerane jeho psychickému a zdravotnému stavu. Účastník 2/ preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou psa, rovnako zodpovednosť za prípadné škody ním spôsobené a plnú zodpovednosť za úhradu veterinárnych poplatkov.

 2. Účastník 2/ je povinný zabezpečiť platnú revakcináciu psa proti besnote, pravidelné odčervovanie, ošetrenie proti kliešťom a iným parazitom; taktiež bez meškania zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa ak poranil človeka alebo ak sa javí ako chorý či poranený.

 3. Účastník 2/ sa zaväzuje, že psa nebude fyzicky ani psychicky týrať, a vytvorí mu možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom bude brať do úvahy jeho veľkosť, vek a temperament. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre psa neustály prístup ku vhodnému zdroju vody, tiež mu zabezpečiť plnohodnotnú stravu v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a na uspokojenie jeho nutričných potrieb.

 4. Účastník 2/ vyhlasuje, že bol poučený o nevhodnosti držania psa na reťazi, nakoľko reťaz psovi spôsobuje utrpenie, trvalú poruchu správania, potlačuje prirodzené potreby spoločenského a svorkového zvieraťa a vedie k psychickej frustrácii psa.

 5. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje, že v prípade, ak si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť psa ponechať, okamžite o tejto skutočnosti oboznámi účastníka 1/ a psa vráti do jeho opatery, ak nebude dohodnuté inak. Účastník 2/ berie na vedomie, že prípadným opustením psa s úmyslom zbaviť sa ho, sa vedome dopúšťa porušenia platných zákonov SR o veterinárnej starostlivosti.

 6. Účastník 2/ sa zaväzuje ostať s účastníkom 1/ v telefonickom kontakte a informovať ho o stave zvieraťa telefonicky, mailom alebo osobne, najlepšie zaslaním fotografií s popisom na e-mailovú adresu.

 7. Účastník 2/ je povinný v prípade jeho úmyslu previesť vlastnícke právo k psovi na tretiu osobu vopred upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka 1/ a ponúknuť mu vrátenie predmetu zmluvy. V prípade darovania psa tretej osobe musí dať účastník 1/ písomný súhlas a musí byť nanovo podpísaná zmluva o prenechaní a prevzatí zvieraťa do starostlivosti medzi účastníkom 1/ a treťou osobou. V prípade nespokojnosti s podmienkami u tretej osoby bude pes vrátený do opatery účastníkovi 1/.

 8. Účastník 2/ je povinný ihneď ohlásiť stratu alebo úhyn psa. Úhyn bude písomne potvrdený veterinárnym lekárom, ak nebude dohodnuté inak. V prípade zmeny adresy držania psa je účastník 2/ povinný zmenu ohlásiť účastníkovi 1/ do niekoľkých dní.

 9. Účastník 1/ si vyhradzuje právo kontroly psa u účastníka 2/ najmenej raz ročne to po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou zmluvy. V prípade zistenia nepriaznivých skutočností či porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov, ktoré budú mať vplyv na zdravie a život psa, si účastník 1/ vyhradzuje právo psa odobrať bez nároku na úhradu vynaložených nákladov účastníkovi 2/ a v prípade nutnosti i bez jeho prítomnosti. Účastník 2/ je povinný vrátiť spolu so psom i veterinárny preukaz.

 10. Účastník 2/ súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.

III.   Záverečné ustanovenia

 1. Účastník 1/ vyhlasuje, že účastníka 2/ oboznámil so stavom zvieraťa definovaného v čl. I ods.1/ tejto zmluvy. Nie vždy sa podarí zistiť všetko o zvierati, preto sa účastník 1/ nemôže zaručiť za jeho temperament, zdravie, mentálnu dispozíciu, výcvik. 

 2. Účastník 1/ má voči účastníkovi 2/ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za porušenie alebo nesplnenie povinností dohodnutých v tejto zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti.

 3. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Akékoľvek zmeny alebo dodatky musia byť vyhotovené písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

 4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení. Pokiaľ by niektoré ustanovenia zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.

 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v zmluve prejavili svoju slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej, súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ………………………………………… dňa …………………………………………

………………………………………………..                                        ……………………………………………….. 

Podpis účastníka 1/                                                                    Podpis účastníka 2/

———————VZOR———————

Kategórie
Témy

Zákaz držania psov na reťazi

Od začiatku roka 2022 platí novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá zakazuje držanie psov na reťazi alebo inými prostriedkami na uväzovanie. Táto zmena, schválená parlamentom v júni minulého roka, má výrazný vplyv na spôsob, ako sme zvykli chovať našich štvornohých priateľov.

Nová úprava zákona, konkrétne § 22 ods. 4 písm. i), zakazuje chov a držbu psov uviazaných prostriedkom na uväzovanie v domácnostiach a chovných zariadeniach. Avšak, zákon uznáva výnimky, ktoré zahŕňajú:

 1. Chov nebezpečného psa: Ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov.
 2. Uviazanie služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel: Počas stráženia, inej pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, alebo počas jeho výcviku.
 3. Krátkodobé uviazanie pod dohľadom: Počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia alebo pri ošetrovaní psa.

Zákaz sa vzťahuje na psy narodené po 1. januári 2022. Pre majiteľov psov narodených pred týmto dátumom sa stanovuje prechodné obdobie, a zákaz uviazania psov sa na nich vzťahuje od 1. januára 2024. Tým sa majiteľom poskytuje dostatočný čas na prispôsobenie podmienok chovu psa mimo reťaze, napríklad zabezpečením oplotenia pozemku.

Porušenie zákazu môže viesť k pokutám do 300 eur pre fyzické osoby až po pokuty od 400 eur do 3 500 eur pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby. Tieto zmeny sú dôležité nielen pre dobrý život zvierat, ale aj s ohľadom na trestné činy zanedbávania starostlivosti o zviera podľa § 305b Trestného zákona.

Novela zasahuje aj do pravidiel týkajúcich sa odchytených túlavých psov. Zmenila sa lehota, po ktorej nájdený túlavý pes prechádza do vlastníctva obce, skracujúc ju z troch mesiacov na 45 dní od januára 2022.

Kategórie
Témy

Pravidlá pre používanie zábavnej pyrotechniky

Symbolika osláv dosahuje vrchol o polnoci, keď starý rok ustupuje novému. Na Slovensku sú pravidlá používania pyrotechniky jedny z najprísnejších v strednej Európe. Predstavujeme vám dôležité informácie a tipy na bezpečné a zákonné používanie.

1. Kúpa pyrotechniky

Pyrotechniku kategórie F1 až F3, T1 a P1, ktorú môžete kúpiť v bežných obchodoch, môžu získať osoby staršie ako 18 rokov (F1) alebo 15 rokov (P1 a T1). Pyrotechniku kategórie F2 a F3, vrátane petárd, môžete zakúpiť len od 1. decembra do 31. decembra. Dôležité je dodržiavať pravidlá skladovania pyrotechniky a nemanipulovať s ňou v nebezpečných priestoroch.

2. Použitie pyrotechniky

Používanie pyrotechniky je obzvlášť regulované. Máte povolenie používať petardy, rímske sviece a ďalšie kategórie len od 31. decembra od 18:00 do polnoci a od polnoci do druhej hodiny ráno 1. januára. Mimo týchto časov môžete používať pyrotechniku iba s povolením obce. Chystáte ohňostroj? Aj na to potrebujete súhlas obce.

3. Silvestrovský ohňostroj

Ohňostroje na Silvestra sú samostatnou kategóriou a vyžadujú povolenie od obvodného banského úradu. Na bezpečnosť dohliada vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý musí byť starší ako 21 rokov. Od januára 2024 nová legislatíva obmedzí predaj a používanie pyrotechniky kategórií F2 a F3. Pyrotechniku budete môcť používať len v období od 31. decembra do 1. januára, a to len s povolením obce.

4. Pozor na pokuty a novú legislatívu

Nedodržanie pravidiel môže viesť k priestupkom proti verejnému poriadku, s pokutou až do 500 eur. Nová legislatíva od roku 2024 spresňuje čas používania pyrotechniky a obmedzuje ju v blízkosti zdravotníckych zariadení a iných miest. Je dôležité sledovať nové pravidlá a informácie od obce.

Záver

Zábavná pyrotechnika je súčasťou osláv, no treba si uvedomiť jej riziká. Naučte sa nové pravidlá a zabezpečte si potrebné povolenia, aby ste mohli bezpečne a zodpovedne sláviť koniec roka. Hlavné je dodržiavať pravidlá, chrániť svoje zdravie a majetok, a tiež rešpektovať ostatných obyvateľov a zvieratá.

Kategórie
Témy

Diaľnice zadarmo – ako získať výnimku z poplatku

Zjednodušený a efektívny spôsob, ako ušetriť peniaze na diaľniciach, je teraz dostupný pre tisíce slovenských vodičov. Mnoho ľudí môže požiadať o výnimku z diaľničného poplatku, čo predstavuje skvelú príležitosť ušetriť peniaze pri cestovaní.

Diaľnice zadarmo pre držiteľov ZŤP preukazu

Väčšina z nás vníma diaľničný poplatok ako nutnú povinnosť, no nie je pravdou, že by ho museli platiť všetci. Tisíce slovenských vodičov môžu získať výnimku a využívať diaľnice zadarmo. Stačí o ňu požiadať. Držitelia parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím majú nárok na oslobodenie od poplatku. Žiadosť o túto výnimku je jednoduchá a môže priniesť značné úspory.

Kto môže požiadať o výnimku?

Držitelia parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím majú právo využívať slovenské diaľnice bez poplatku. Stačí vyplniť žiadosť s názvom „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP„. Týmto spôsobom môžete bezplatne cestovať po diaľniciach a ušetriť peniaze.

Jazda v aute oslobodeného od poplatku bez ZŤP osoby

Často sa kladie otázka, či je možné využívať diaľnice zadarmo aj vtedy, ak sa v aute nenachádza osoba so zdravotným postihnutím. Odpoveď je áno, ale pod určitými podmienkami. Aj bez prítomnosti osoby so zdravotným postihnutím možno využívať diaľničné úľavy. Dôležité je, aby bolo vozidlo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady elektronickej diaľničnej známky.

Ako vyplniť tlačivo žiadosti?

Získanie výnimky z diaľničného poplatku je jednoduché. Stačí vyplniť žiadosť a pripojiť kópiu technického preukazu vozidla a parkovacieho preukazu. Vyplnenú žiadosť možno odovzdať na vybraných obchodných miestach v krajských mestách alebo elektronicky na webe eznamka.sk. Následne už môžete bezplatne využívať diaľnice.

Kategórie
Témy

Zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch

Od októbra 2023 nastáva v oblasti parkovania dôležitá zmena – zákaz parkovania na chodníkoch. Do tejto doby sme boli zvyknutí na možnosť parkovať vozidlá priamo na chodníkoch, no nová legislatíva, ktorá nadobúda účinnosť od 1. októbra 2023, túto prax definitívne zakazuje. Je čas sa oboznámiť s touto novinkou a predísť tak nežiaducim finančným trestom.

Zmeny v parkovaní na chodníkoch prichádzajú v dôsledku novely zákona o cestnej premávke, ktorá bola pôvodne plánovaná na 1. marec 2022, ale nakoniec nadobudla účinnosť až 1. októbra 2023. Schválenie novej legislatívy parlamentom prebehlo 25. novembra 2021. Jednou z hlavných zmien je automatický zákaz parkovania na chodníkoch tam, kde chýba dopravná značka, ktorá by toto parkovanie povoľovala.

Čerstvé znenie § 52 ods. 2 teraz uvádza:

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Toto znamená, že parkovanie áut na chodníkoch bude zakázané, pokiaľ nie je jasne označené, že je povolené. Zmeny však neboli okamžite účinné, aby sa obce a mestá stihli prispôsobiť novým pravidlám. Do 30. septembra 2023 je dovolené parkovanie áut na okraji chodníka, pričom musí byť zachovaná voľná šírka najmenej 1,5 m. Od 1. októbra 2023 už však parkovanie na chodníkoch bez príslušného značenia bude považované za porušenie a môže viesť k uloženiu pokuty.

Je dôležité byť informovaný o týchto nových pravidlách a prispôsobiť sa im včas, aby sme sa vyhli nežiaducim finančným sankciám. Odporúča sa byť oboznámený s aktuálnymi pravidlami parkovania a vyhnúť sa riziku uloženia pokuty, ktorá môže byť uvalená aj obcami a mestami od minulého roka.

Kategórie
Témy

Ako vyplatiť zisk z s. r. o.

V tomto článku sa pozrieme na rozdiely medzi konateľom a spoločníkom v s. r. o. a zhodnotíme rôzne spôsoby, ako môžete vyberať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným, a aké sú výhody a nevýhody týchto prístupov.

Spoločník vs. konateľ v s. r. o.

V s. r. o. je konateľ považovaný za štatutárny orgán spoločnosti, a môže byť jeden alebo ich môže byť viac. Naopak, spoločník je majiteľ spoločnosti, ktorý má právo na podiel na zisku.

Konateľ:

 • Je fyzická osoba.
 • Zastupuje spoločnosť navonok a zabezpečuje jej obchodné aktivity.
 • Jeho funkcia je regulovaná zmluvou o výkone funkcie.
 • Môže byť len fyzickou osobou a stáva sa konateľom v dátume uvedenom v zápisnici z valného zhromaždenia.

Spoločník:

 • Je vlastníkom spoločnosti a má právo na podiel na zisku.
 • Jeho úlohou je vykonávať práva týkajúce sa riadenia spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia.
 • Spoločníci tvoria najvyšší orgán spoločnosti – valné zhromaždenie.
 • Môže byť zároveň konateľom spoločnosti.

Spôsoby vyplácania zisku z s. r. o.

Pri vyplácaní zisku z s. r. o. je kľúčové rozlišovať, či ide o vyplácanie spoločníkovi alebo konateľovi.

Najčastejšie spôsoby:

 1. Vyplácanie podielu na zisku (dividendy):
  • Čistý zisk vyplácaný spoločníkom po skončení účtovného obdobia.
  • Zdanený zrážkovou daňou vo výške 7%.
  • Výhoda: Nízka miera zdanenia.
  • Nevýhoda: Vypláca sa až po skončení obdobia.
 2. Vyplácanie príjmu zo závislej činnosti:
  • Rozlišuje sa medzi vyplácaním mzdy zamestnancovi a odmenou spoločníka alebo konateľa.
  • Mzda podlieha odvodovej povinnosti (sociálne a zdravotné odvody).
  • Daňové zaťaženie je pri vyplácaní mzdy vyššie.
 3. Fakturácia zo strany spoločníka:
  • Fakturácia možná, ak je spoločník živnostník alebo samostatne zárobkovo činný.
  • Riziko považovania transakcií za bezdôvodné získavanie daňových výhod.
  • Zdaňovanie podlieha pravidlám transferového oceňovania.

Príjmy zo závislej činnosti podliehajú rôznym sadzbám odvodov a daní a môžu byť výhodné alebo nevýhodné v závislosti od konkrétnych okolností.

Výber správneho spôsobu vyplácania zisku závisí od individuálnej situácie a zohľadňuje rôzne právne a daňové aspekty. Pred rozhodnutím je vhodné konzultovať s odborníkom na dané témy.

Kategórie
Témy

Práca počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ak sa zaoberáte otázkou, či je možné pracovať a zároveň poberať materskú alebo rodičovskú dávku, máme pre vás stručný prehľad. Poďme sa pozrieť na konkrétne možnosti a obmedzenia tejto situácie.

Materská dovolenka

Materská dávka je vyplácaná Sociálnou poisťovňou, pričom nárok na ňu má žena, ktorá bola poistená minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Dávka sa vypočítava na základe aktuálnej pracovnej zmluvy alebo živnosti. Je dôležité poznamenať, že z jednej pracovnej zmluvy nie je možné súčasne poberať mzdu aj materskú.

Pracovať počas materskej dovolenky je možné, avšak len v prípade uzatvorenia novej pracovnej zmluvy alebo dohody s pôvodným zamestnávateľom, avšak na odlišnej pracovnej pozícii. Vo väčšine prípadov je výhodnejšie uzatvárať dohody, keďže vyžadujú nižší počet odpracovaných hodín a zamestnávateľovi umožňujú platiť iba odvody na úrazové poistenie.

V oblasti podnikania počas materskej dovolenky je matka oslobodená od platenia odvodov, čo poskytuje dodatočnú flexibilitu pri založení alebo pokračovaní v živnosti.

Rodičovská dovolenka

Po prechode na rodičovskú dovolenku existujú rôzne možnosti pracovať. Rodič môže pokračovať v existujúcej pracovnej zmluve pred materskou dovolenkou, uzatvoriť novú zmluvu počas materskej dovolenky alebo uzatvoriť úplne novú zmluvu.

Rozviazanie pracovného pomeru s pôvodným zamestnávateľom môže mať vplyv na výšku rodičovského príspevku a následné dávky v nezamestnanosti po trojročnej ochrannej lehote. Počas tejto lehoty nemožno prepustiť ženu a v prípade reťazového pôrodu má nárok na rovnakú materskú. Toto sa vzťahuje aj na prácu na dohodu.

Podnikanie počas rodičovskej dovolenky je povolené, avšak rodič je povinný platiť všetky povinné odvody na rozdiel od živnosti počas materskej dovolenky.

Kategórie
Témy

Ako postupovať pri predaji auta

Ako postupovať pri predaji auta? Odpoveď na túto otázku je dôležitá pre každého, kto uvažuje o predaji svojho vozidla. Bez ohľadu na to, či ide o váš prvý predaj alebo ste už niekoľkokrát predávali auto, dodržiavanie štandardného postupu vám uľahčí proces a zabezpečí hladký priebeh obchodu.

Celý proces predaja auta môžeme zhrnúť do štyroch hlavných krokov:

 1. Spísanie a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy
 2. Odovzdanie vozidla a prevzatie peňazí
 3. Odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte
 4. Vypovedanie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Ešte predtým, než prejdeme k detailom týchto krokov, zistíme, kde a ako nájsť potenciálnych kupcov pre vaše auto.

Ako predať auto?

Existuje niekoľko možností, ako predať auto, a výber závisí od vášho komfortu a preferencií.

1. Autobazár: Prvou možnosťou je predaj vášho auta na autobazári alebo výkupcom áut. V tomto prípade sa vozidlo stáva majetkom autobazáru, ktorý vám zaplatí rýchlo a vy sa zbavíte povinnosti platiť povinné zmluvné poistenie (PZP).

2. Sprostredkovateľský bazár: Niektoré bazáre fungujú ako sprostredkovatelia pri predaji. Tu zostávate vlastníkom auta až do momentu, keď sa nájde kupujúci. Výška provízie pre bazár sa dohodne vopred.

3. Predaj na vlastnú päsť: Táto možnosť vám dáva väčšiu kontrolu nad celým procesom predaja. Môžete svoje auto ponúknuť na sociálnych sieťach, na online bazároch, alebo prostredníctvom tradičných metód, ako sú letáky.

Teraz, keď vieme, ako nájsť potenciálnych kupcov, pozrime sa na kroky, ktoré treba podniknúť pri samotnom predaji auta.

Krok 1: Spísanie a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy

Klúčovým bodom v procese predaja auta je kúpno-predajná zmluva. Vzory takýchto zmlúv sú dostupné online, ale je odporúčané, aby ju pripravil právny expert alebo advokát, aby bola zmluva v súlade s právnymi požiadavkami a obsahovala všetky dôležité informácie.

Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať:

 • Identifikačné údaje oboch strán
 • Údaje o vozidle, vrátane značky, typu, roka výroby a VIN čísla
 • Stav vozidla, ako sú počet najazdených kilometrov a prípadné vady
 • Kúpnu cenu a spôsob platby

Ak predávate auto autobazáru, často majú pripravené vlastné zmluvy, ktoré nemusíte meniť.

Krok 2: Odovzdanie vozidla a prevzatie peňazí

Druhým krokom je samotné odovzdanie auta kupcovi a prevzatie platby. Auto by ste mali odovzdať so všetkými dohodnutými súčasťami a výbavou uvedenou v zmluve.

Ak prijímate platbu v hotovosti, odporúča sa dôkladne skontrolovať peniaze na prítomnosť falzifikátov. V prípade platby bez hotovosti si udržujte prehľad o termínoch platieb.

Krok 3: Odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

Tretím krokom je odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Od januára 2023 je tento proces jednoduchší a viac flexibilný.

Hlavné body nového procesu zahŕňajú:

 • Možnosť odhlásiť a prihlásiť vozidlo na ľubovoľnom dopravnom inšpektoráte na Slovensku.
 • Možnosť ponechania pôvodných ŠPZ alebo ich presun na nového majiteľa.
 • Možnosť splnomocniť kupujúceho alebo inú osobu na vybavenie odhlásenia a prihlásenia vozidla.
 • Elektronické riešenie celej operácie odhlásenia a prihlásenia vozidla.

Krok 4: Vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia (PZP)

Posledným krokom je vypovedanie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Proces je relatívne jednoduchý. Môžete použiť generátor výpovede PZP a uviesť dôvod ukončenia zmluvy ako „Zmena vlastníka, resp. nájomcu (predaj, darovanie, dedičstvo)“ a vyplniť potrebné údaje.

Nezabudnite si zabezpečiť potvrdenie o bezškodovom priebehu a dodržiavať všetky právne povinnosti voči poisťovni.

Postup predaja auta nemusí byť zložitý, ak dodržiavate tieto kroky. Dôležité je mať všetky dokumenty a zmluvy v poriadku a byť dôsledný v ich spracovaní. Tak budete mať istotu, že predaj prebehne bez problémov a bude pre vás aj kupujúceho bezpečný a transparentný.

Kategórie
Témy

Postup pri podaní podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ak ste náhodou ocitli v situácii, kedy sa domnievate, že ste boli obeťou nesprávnej alebo neadekvátnej zdravotnej starostlivosti, máte právo podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykonáva dohľad nad kvalitou zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Krok 1: Zbieranie dôkazov

Predtým, než sa pustíte do procesu podávania podnetu, je kľúčové zhromaždiť a dôkladne zaznamenať všetky relevantné informácie a dôkazy. To môžu byť lekárske správy, výsledky vyšetrení, fotografie, lekárske zápisy a ďalšie dokumenty. Zabezpečte si, aby ste mali kompletný prehľad o udalostiach a dôkazoch týkajúcich sa starostlivosti.

Podklady na tento účel vyplývajú zo Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a podmienkach prevádzkovania zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Krok 2: Kontaktné informácie Úradu

Pred podaním podnetu na Úrad je potrebné získať relevantné kontaktné informácie. Tieto informácie nájdete na oficiálnych webových stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v oficiálnom vestníku.

Podnet je možné podať okrem písomnej formy aj elektronicky, prostredníctvom na to určeného Portálu podnetov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Krok 3: Písomné podanie

Najbežnejším spôsobom, ako podať podnet, je písomne. V písomnom podaní opíšte celý prípad a okolnosti, ktoré s ním súvisia. Uveďte všetky relevantné detaily, vrátane dátumu a miesta starostlivosti, mená a identifikácie lekárov, sestier alebo iných zdravotníkov zainteresovaných v prípade, a dôsledky, ktoré ste utrpeli v dôsledku nesprávnej alebo neadekvátnej starostlivosti. K písomnému podaniu priložte kópie všetkých dokumentov, ktoré podporujú váš prípad.

Krok 4: Odoslanie podania

Vaše písomné podanie pošlite na adresu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dôsledne si uschovajte kópie všetkých dokumentov a korešpondencie v súvislosti s vaším podnetom.

Krok 5: Čakanie na odpoveď

Po odoslaní vášho podania budete musieť trpezlivo čakať na odpoveď od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Doba spracovania môže byť rôzna a závisí na závažnosti prípadu a aktuálnej pracovnej záťaži Úradu.

Krok 6: Spolupráca s Úradom

Ak Úrad rozhodne, že vaša sťažnosť vyžaduje detailnejšie vyšetrenie, budú sa na vás môcť obrátiť s dodatočnými otázkami alebo žiadosťami o ďalšie informácie. Je dôležité spolupracovať s Úradom a poskytnúť im všetky potrebné informácie.

Krok 7: Výsledky a možné sankcie

Po dokončení vyšetrovania Úradu môže dôjsť k rôznym výsledkom. Ak potvrdia pre váš prípad poskytnutie nesprávnej starostlivosti, môže dôjsť k ukladaniu sankcií voči zdravotníkom alebo zdravotným inštitúciám, ktoré sú za tieto chyby zodpovedné. Taktiež môžete mať nárok na náhradu škody alebo iné reparácie.

Záver

Podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je právo, ktoré vám zaručuje kvalitu zdravotnej starostlivosti a ochranu vašich práv ako pacienta.

Nezabudnite, že proces môže byť komplexný, a preto je výhodné konzultovať so špecialistom v oblasti práva alebo pacientskych práv, aby ste mali úplný prehľad o vašich právach a povinnostiach.

Kategórie
Témy

Choroby z povolania – práva a povinnosti

Choroby z povolania predstavujú dôležitú tému pre zamestnancov a zamestnávateľov. Každý rok je zaznamenaných približne 300 až 400 prípadov chorôb z povolania na Slovensku. V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú choroby z povolania, ako sa prejavujú a aké sú povinnosti zamestnávateľov, keď sa u zamestnanca prejavia.

Čo sú choroby z povolania?

Choroby z povolania sú zdravotné problémy, ktoré sú uznávané špecializovanými pracoviskami a spôsobené pracovnými činnosťami. Tieto choroby môžu nastať, keď je zamestnanec vystavený rizikovým pracovným podmienkam, dlhodobému nadmernému zaťaženiu alebo iným faktorom súvisiacim s prácou.

Prejav a hlásené choroby

Najčastejšie hlásenými chorobami z povolania na Slovensku sú:

 1. Ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného zaťaženia: Ide o syndróm karpálneho tunela, ktorý sa prejavuje bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením.
 2. Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spojené s vibráciami: Príznaky zahŕňajú bolesť rúk a prstov pri práci s vibrujúcimi nástrojmi, tuhnutie prstov a zbelenie prstov.
 3. Porucha sluchu z hluku: Prejavuje sa nedoslýchavosťou a zvukmi alebo pískaním v ušiach.

Diagnóza a uznanie choroby z povolania

Keď zamestnanec má podozrenie, že jeho ochorenie súvisí s prácou, lekár ho môže odoslať na vyšetrenie k špecialistovi pracovného lekárstva. Toto ochorenie môže byť posudzované iba na špecializovanom pracovisku v oblasti pracovného lekárstva.

Špecialista posudzuje ochorenie a rozhoduje, či ide o chorobu z povolania alebo nie. Na základe posúdenia zdravotného stavu pacienta a odborného stanoviska o pracovných podmienkach a vykonávanej práci pacienta môže byť vydávaný lekársky posudok o uznaní choroby z povolania.

Povinnosti zamestnávateľa

Ak je zamestnancovi uznaná choroba z povolania, zamestnávateľ má niekoľko povinností:

 1. Preradenie na iné pracovné miesto: Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na iné pracovné miesto, ktoré bude zohľadňovať jeho súčasný zdravotný stav. Ak vhodné pracovné miesto nie je k dispozícii, zamestnávateľ môže ponúknuť odstupné.
 2. Odstupné: Ak zamestnávateľ nemá iné vhodné pracovné miesto a zamestnanec je nútený odísť z práce kvôli chorobe z povolania, musí mu vyplatiť odstupné. Výška odstupného je minimálne desaťnásobok priemerného mesačného platu zamestnanca.
 3. Náhrada škody: Zamestnanec, ktorému bola uznaná choroba z povolania, má nárok na náhradu škody. Túto náhradu vypláca sociálna poisťovňa na základe posudkov a správ z prešetrovania choroby z povolania.

Výška náhrady a prevencia

Celková suma náhrady škody za chorobu z povolania závisí od viacerých faktorov a je hodnotená lekárom a sociálnou poisťovňou. Prevencia je kľúčovým prvkom v boji proti chorobám z povolania. Zabezpečenie vhodných pracovných podmienok, dodržiavanie bezpečnostných smerníc a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sú nevyhnutné pre ochranu zamestnancov pred rizikami spojenými s prácou.

Choroby z povolania predstavujú vážny problém, ktorý má vplyv na zdravie a kvalitu života zamestnancov. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia venovali pozornosť pracovným podmienkam a pracovnému zdraviu svojich zamestnancov.

Na Slovensku sa problematika chorôb z povolania upravuje v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Konkrétne ustanovenia o chorobách z povolania nájdete v § 35 tohto zákona. Tu sú hlavné body z tohto ustanovenia:

 1. Definícia choroby z povolania: Zákon definuje chorobu z povolania ako chorobu, ktorá bola spôsobená vykonávaním práce alebo výkonom povolania, a zároveň musí byť uznávaná špecializovaným pracoviskom a nachádza sa v zozname chorôb z povolania.
 2. Zoznam chorôb z povolania: Zákon umožňuje vláde schvaľovať a aktualizovať zoznam chorôb z povolania, ktoré sú uznávané. Tento zoznam obsahuje choroby, ktoré môžu byť uznané ako choroby z povolania.
 3. Uznanie choroby z povolania: Ak lekár uzná chorobu za chorobu z povolania, vydá lekársky posudok o uznaní tejto choroby.
 4. Povinnosti zamestnávateľa: Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi vhodné pracovné podmienky a ochranné prostriedky na prevenciu chorôb z povolania. Ak sa u zamestnanca prejaví choroba z povolania, má povinnosť preradiť ho na iné pracovné miesto alebo poskytnúť odstupné.
 5. Náhrada škody: Ak zamestnancovi bola uznávaná choroba z povolania, má nárok na náhradu škody, ktorú utrpel v dôsledku tejto choroby.
 6. Prevencia: Zákon tiež kládze dôraz na prevenciu chorôb z povolania a zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov.

Zákonník práce taktiež spomína problematiku chorôb z povolania, a to:

§ 66 – Ochrana zdravia pri práci:

Tento paragraf Zákonníka práce zabezpečuje ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť bezpečné pracovné podmienky a prevenciu pracovných úrazov a ochorení súvisiacich s prácou. Ochrana zdravia pri práci je kľúčovým aspektom v oblasti pracovného práva a zabezpečuje bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov.

§ 67 – Ochorenia z povolania:

Tento paragraf sa zameriava na ochorenia z povolania. Špecifikuje povinnosti zamestnávateľa v prípade, že zamestnanec trpí ochorením z povolania. Zamestnávateľ je povinný:

 • Poskytnúť zamestnancovi bezpečné pracovné miesto, ktoré neohrozí jeho zdravie.
 • Ak také pracovné miesto nie je k dispozícii, zabezpečiť zamestnancovi náhradu mzdy alebo iných príjmov.
 • Dodržiavať lekárske pokyny týkajúce sa pracovných podmienok a liečby zamestnanca s ochorením z povolania.
 • Poskytnúť odškodnenie, ak zamestnanec trpí trvalými následkami ochorenia z povolania alebo ak následky ochorenia z povolania vedú k jeho smrti.

Ustanovenia o ochrane zdravia pri práci a ochoreniach z povolania sú kľúčovými aspektmi práv a povinností zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti pracovného práva na Slovensku. Bezpečné pracovné podmienky a ochrana zdravia sú nevyhnutné pre zabezpečenie dobrého pracovného prostredia a zdravia zamestnancov.