Kategórie
Témy

Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa – REKREAČNÝ POUKAZ

Od 1. januára 2019 majú niektorí zamestnanci nárok na príspevok na rekreáciu od svojho zamestnávateľa. Taktiež povinnosť poskytnúť tento príspevok sa netýka ani všetkých zamestnávateľov.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a podmienky jeho poskytovania boli do právneho poriadku zavedené zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákonom č. 347/2018 Z. z. sa novelizujú nasledovné právne predpisy, ktoré upravili podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu:

Príspevok na rekreáciu je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, príspevok na rekreáciu poskytnúť nemusia. Takíto zamestnávatelia sa teda rozhodnú, či príspevok na rekreáciu poskytnú.

Zamestnávateľ v prípade ak je povinný poskytovať príspevok, poskytne tento príspevok len zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce v § 152a. Podmienkou nároku na príspevok na rekreáciu je trvanie pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje 2 spôsobmi:

 • žiadosť zamestnanca vo forme preplatenia oprávnených výdavkov v sume 55 %, najviac však v sume 275,- EUR za kalendárny rok
 • vo forme rekreačného poukazu

Forma poskytnutia rekreačného poukazu je na vôli zamestnávateľa.

Zamestnanec je povinný preukázať oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca.

Čo sa považuje za účtovné doklady a aké majú mať náležitosti upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Preplácajú sa len tzv. oprávnené výdavky. V zmysle Zákonníka práce ide o:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti

Oprávnené výdavky sa môžu týkať aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na spoločnej rekreácii s týmto dotknutým zamestnancom – manžel, vlastné dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti, alebo v starostlivosti pred osvojením, či ďalšie osoby žijúce s týmto zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Maximálna suma však predstavuje stále príspevok vo výške len 275,- EUR.

V prípade poskytnutia rekreačného poukazu, tento možno použiť len v Slovenskej republike a len u poskytovateľov, ktorí majú zmluvu s vydavateľom tohto rekreačného poukazu.

Rekreačný poukaz je neprenosný a platí len do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Príspevok na rekreáciu je príjmom, ktorý nepodlieha dani z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti. Súčasne sa tento príspevok zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Nárok na príspevok na rekreáciu majú tiež osoby v štátne službe v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • zákon č. 200/1998 z. o štátnej službe colníkov
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Dôvodom zavedenia príspevku na rekreáciu je motivovanie zamestnancov, aby strávili dovolenku na Slovensku.

37 odpovedí na “Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa – REKREAČNÝ POUKAZ”

Danahovorí:

Zamestnávateľ ma limituje, kde môžem stráviť dovolenku, na ktorú si chcem uplatniť rekreačný príspevok. Ma na to právo?

adminhovorí:

Dobrý deň,

Zákonník práce v zmysle §152a ods. 4 pozná obmedzenie vymedzené len pojmom „oprávnených výdavkov“ v kontexte rekreácie zamestnancov, ktorými sú preukázané výdavky zamestnanca na
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Teda vyššie uvedené si môžete vybrať podľa vlastného uváženia kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky.

Pekný deň

Počas dovolenky absolvujem pobyt v kúpeľoch, kde si budem v plnej sume platiť ubytovanie a stravu. Procedúry mi prepláca zdravotná poisťovňa. Mzdárka mi odmieta preplatiť príspevok na dovolenku, pretože údajne pobyt v kúpeľoch sa nepovažuje za dovolenku. Ale pre mňa je to spôsob strávenia dovolenky s regeneráciou síl. Tak, ako iní ľudia chodia po skalách. Má na to právo rozhodovať ako a kde strávim dovolenku? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

rekreačný poukaz je samozrejme možné využiť aj na účely pobytu v kúpeľoch ako samoplatca.

Pekný deň

Veronika Chochelováhovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám preukázať, že žijem s partnerom v jednej domácnosti, keď on má trvalý pobyt na inom mieste a nie sme manželia. Stačí napr. čestné prehlásenie?

Dagmar Nemcováhovorí:

Dobrý deň, na faktúre za rekreačný pobyt mám uvedenú platbu v hotelovej kaviarni a bufete, zamestnávateľ mi nechce uznať uvedené položky, nakoľko argumentuje tým, že sa nesmú preplácať alkoholické nápoje. Musím predložiť aj doklad, čo sa konzumovalo?
Ďakujem za odpoveď.

Patrícia Olšavskahovorí:

Dobrý deň.
Bola som na personálnom ohľadne rekreačného pobytu, bolo mi povedané, že mi to neuznali, pretože na fakturačnom liste som napísaná ja, dcéra a partner s ktorým nežijem v spoločnej domácnosti a bolo to platené z jeho účtu a nie z môjho, aj keď som mu dala peniaze a aj keď je faktúra na mňa napísaná. Ako to je, prosím Vás?
Ďakujem.

Martinhovorí:

Dobrý deň, zamestnávateľ manželke odmieta preplatiť príspevok na rekreáciu, keďže dátum vystavenia FA je neskorší ako dátum platby. Výška sumy je uvedená na FA štandardným spôsobom a nie formou zálohovej FA. Zároveň vystavovateľ FA tvrdí, že tie dátumy upraviť nevie. Je to dôvod na zamietnutie zo strany zamestnávateľa?

Ďakujem za odpoveď.

Mária Svitacovahovorí:

Dobrý deň. Idem do kúpeľov a beriem si na to dovolenku, lebo si chcem pobyt preplatiť rekreačným poukazom. Mám nárok na preplatenie?

Tibor Tóthhovorí:

Dobrý deň.
Boli sme s manželkou na rekreácii v kúpeľoch Nimnica cez Zľavomat.
Doklad o zaplatení – zľavomatu o absolvovaní rekreácie som predložil môjmu zamestnávateľovi Slovenský vodohospodársky podnik.
Nechcú mi uznať nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu s tým, že faktúra nie je vystavená kúpeľmi Nimnica, kde sme absolvovali 4-denný pobyt aj s procedúrami, ale Zľavomatom, kde som si kupoval voucher na pobyt.
Prosil by som o radu, či mám nárok na preplatenie rekreačného príspevku od môjho zamestnávateľa.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa má zamestnanec nárok aj pri absolvovaní pobytu zakúpeného cez portál Zľavomat. Takúto možnosť je však v zmysle podmienok portálu Zľavomat nutné označiť ešte pri kúpe voucheru. Podrobnosti uvádza portál na tomto odkaze.

Pekný deň

renehovorí:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, aby si obaja manželia uplatnili ten istý rekreačný poukaz u rôznych zamestnávateľov, ak nás pobyt stál 700,- Eur. Ak áno, tak na základe čoho tak môžu spraviť?

Andyhovorí:

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom rekreačného poukazu počas rodičovskej dovolenky. Nárok na preplatenie mi vzniká, avšak medzičasom ma zamestnávateľ stiahol späť do práce na štvrtinový úväzok, preplatenie rekreačného poukazu mi tak chce krátiť o štvrtinu.

Jozefhovorí:

Dobrý deň.

Je, a ak áno, na základe akej právnej normy zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnancov o rekreačných poukazoch? U nás v práci je v tom chaos. Zamestnanci prídu z rekreácie a zrazu zistia, že toto nespĺňajú, tamto im treba, a atď… A pritom by stačilo ich oboznámiť, len neviem či to má zamestnávateľ povinnosť, napr. aj na základe Zákonníka práce § 81 odsek 3?
A tiež tie peniaze idú na ťarchu zamestnávateľa, alebo si ich on potom odniekiaľ vyžiada?
Ďakujem za odpoveď.

Andrea Gajdošováhovorí:

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Na rekreácii sme boli počas Vianoc 2022. Faktúru som odovzdala v zákonnej dobe 30 dní, ale moja mzdárka mi oznámila, že nakoľko už ukončila rok 2022 a spracovala výplaty, suma mi bude vyplatená, ale nárok na rekreačný poukaz za rok 2023 už nemám. Snažím sa túto informáciu niekde vygoogliť, ale bezúspešne, všade sa píše len o 30-dňovej lehote.
Vopred ďakujem

Silvia Valterováhovorí:

Dobrý deň.

Na rekreácii sme boli v termíne 25.–29. 12. 2022. Podklady k preplateniu som odovzdala v učtárni 4.1.2023. Pracovníčka mi však oznámila, že vzhľadom k tomu, že výplaty sú už v depozite, príspevok mi nemôže byť vyplatený v januári (výplata za december), ale až vo februári. Tým pádom sa mi bude počítať príspevok za rok 2023, a preto si už nemôžem uplatniť príspevok na rekreáciu, ktorú absolvujem v roku 2023.

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.
Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Pekný deň

Katkahovorí:

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, keď pracujeme obaja v jednej firme – manžel a manželka, či máme obaja nárok na rekreačný poukaz, alebo len jeden z nás.

Ďakujem za spätnú odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

áno, samozrejme máte obaja nárok na príspevok na rekreáciu.

Pekný deň

Martinahovorí:

Dobrý deň.

Ak budem mať odpracované 2 roky u zamestnávateľa k 30.9.2023 a od 1.10.2023 mi vznikne nárok na príspevok, aká bude jeho výška, ak by som ho chcela využiť do konca roka 2023 (10 – 12/2023)? Budem môcť využiť aj v období 3 mesiacov max. výšku príspevku, ak bude stáť pobyt 500€ a viac?

Ďakujem

Janahovorí:

Dobrý deň,

môžem si uplatniť rekreačný poukaz, napr. od 1.5.2023 do 3.5.2023, ak 1.5.2023 mám lekárske vyšetrenie, a teda zamestnávateľ mi platí náhradu mzdy za prekážku na strane zamestnanca? (Potrebujem sa ubytovať práve kvôli plánovanému zákroku na druhom konci republiky…)

Marekhovorí:

Dobrý deň,

je možné uplatniť preplatenie rekreácie aj súrodencom, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti?

Ďakujem.

Klaudiahovorí:

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, ako to je s rekreačným poukazom v prípade, ak si zabezpečím ubytovanie cez AIRBNB. Poskytovateľ ubytovania je fyzická osoba.

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

Airbnb je sprostredkovateľ ubytovania, je potrebné predložiť zamestnávateľovi faktúru od tohto sprostredkovateľa a potvrdenie o zrealizovaní platby v prospech účtu Airbnb pre označené ubytovanie. Poskytovateľ ubytovania Vám zároveň vystaví potvrdenie o účasti zamestnanca na rekreácii, v ktorom musia byť uvedené všetky povinné náležitosti (meno zamestnanca a ostatných zúčastnených osôb, popis poskytnutých služieb, termín a cena pobytu, dátum a spôsob úhrady prostredníctvom Airbnb).

Pekný deň

Mariánhovorí:

Dobrý deň,

pracujem v MŠ, ktorej zriaďovateľom je arcidiecéza, v pôsobnosti ktorej je viacero MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ. Pri posudzovaní nároku na príspevok na rekreáciu od svojho zamestnávateľa sa berie ako smerodajný počet zamestnancov v predmetnej MŠ (menej ako 49) alebo celkovo vo všetkých školách v pôsobnosti arcidiecézy?

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

zákon hovorí, že „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.“. Z dikcie zákona vyplýva, že pre posudzovanie nároku je podstatné, či zamestnávateľ, v tomto prípade arcidiecéza, zamestnáva sumárne aspoň 50 zamestnancov a nie je podstatné, do koľkých zariadení sú rozdelení. Ide stále o jeden subjekt ako zamestnávateľa.

Pekný deň

Eva Droppovahovorí:

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, či mám nárok na rekreačný poukaz, keď poberám opatrovateľské na svokru.

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

poberanie opatrovateľského príspevku ako takého nezakladá nárok na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa.

Pekný deň

Dobrý deň,

manžel a dcérky boli na rekreácii, faktúra je vystavená na meno manžela, môj zamestnávateľ nechce uznať rekreačný príspevok, lebo faktúra je vystavená na manžela. Ja som nebola na rekreácií, je to možné, že túto faktúru neuzná?

adminhovorí:

Dobrý deň,

faktúra musí byť vystavená na meno zamestnanca, ktorého sa má príspevok na rekreáciu týkať.

Pekný deň

Františekhovorí:

Dobrý deň,

vyplatili sme pobyt v Štúrove, ale platili sme kartou, ktorá patrí synovi. Pobyt sa musel vopred vyplatiť. Po ukončení rekreácie sme dostali faktúru, kde bolo všetko uvedené. Ale u nás na firme nám odmietli preplatiť rekreačný poukaz, pretože nebol vyplatený z karty osoby, na koho bola vystavená faktúra. Pritom syn žije s nami v jednej domácnosti a bol tiež na pobyte. Bolo mi povedané, že nech nabudúce platím v hotovosti.

adminhovorí:

Dobrý deň,

oprávnený výdavok za rekreáciu by mala mať osoba, ktorej sa príspevok, respektíve rekreačný poukaz aj týka. V praxi je preto potrebné buď uhrádzať v hotovosti, alebo platobnou kartou patriacou osobe, ktorej sa tento príspevok na rekreáciu týka.

Pekný deň

Janahovorí:

Dobrý deň,

prosím, je nevyplatenie rekreačného poukazu dôvod na výpoveď (z dôvodu „nevyplatenia mzdy“)?
Som na rodičovskej dovolenke a nemám teda žiaden iný príjem od zamestnávateľa, len rekreačný poukaz minulý mesiac. Na výplatnej páske som ho mala priznaný, no nebol vyplatený, keďže zamestnávateľ medzičasom vyhlásil platobnú neschopnosť.

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.
Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.
Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 Zákonníka práce a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že príspevok na rekreáciu zamestnanca nemá charakter mzdy, resp. jeho nevyplatenie nie je dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnanec má v takom prípade možnosť ukončiť pracovný pomer výpoveďou.

Pekný deň

Marcelahovorí:

Dobrý deň,

prosím Vás, keď žiadam zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu a tiež o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, dostanem vyplatené spolu max 275 € alebo 275 € za rekreáciu a 275 € na športovú činnosť?

adminhovorí:

Dobrý deň,

jedná sa o dva rôzne príspevky. Rozdiel však spočíva v tom, že ak zamestnávateľ spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu, zamestnanec má naň právny nárok v prípade, ak oň požiadal. Naopak, v prípade príspevku na športovú činnosť dieťaťa, tento zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť len môže.

Pekný deň

Milan Bereščíkhovorí:

Dobrý deň prajem,

prosím vás o radu resp. pomoc pri riešení mojej situácie. Pomôže aj kontakt na inštitúciu, príp. osobu, ktorá by mi vedela pomôcť a právne zastrešiť.

Moja situácia:
Pracujem na škole už asi 9.-ty rok plný úväzok a asi od januára nás vedenie školy upovedomilo, že máme nárok na rekreačný príspevok, nech ho využijeme, že nám ho preplatia… Tak sme boli s manželkou počas prázdnin 2.8. – 4.8 ho využiť. Ekonómke som faktúru priniesol 22.8. spolu s výpisom z účtu, všetko ako má byť… Dlho sa to neriešilo, my viacerí kolegovia sme boli v tom, že v najbližšej výplate sa to vyplatí, tak ako uvádza zákon… No v októbri nám bolo povedané, že ekonómka zrejme pochybila a že od septembra 2023 nás v škole už nie je potrebný počet. Tak im to školský úrad oznámil, že mal iný výpočet šk. úrad, proste že peniaze škole nepošle a že škola nám to nemá z čoho vyplatiť, nakoľko škola nemá ani na odmeny pred Vianocami… Paradoxom je, že kolegyni, ktorá bola na dovolenke v júli 2023, ten rekreačný príspevok vyplatili v plnej čiastke ako žiadala… Ako je to možné? Diskriminácia? Chcem sa spýtať, postupovala škola správne? Nemal sa zisťovať priemerný počet zamestnancov nie od septembra 2023, ale priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *