Kategórie
Vzory

VZOR: Dohoda o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa

V prípade predĺženého dedičstva má dedič možnosť sa dohodnúť s veriteľom na prenechaní dedičstva, ktoré bude slúžiť na úhradu dlhov poručiteľa. Notár dohodu schváli, ak s ňou veritelia súhlasia a sú splnené zákonné podmienky zachovania poradia veriteľov pri uspokojení ich pohľadávok. Ak dedičia alebo veritelia nemajú záujem na uzatvorení tejto dohody, notár môže nariadiť likvidáciu predĺženého dedičstva.

———————VZOR———————

Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa
(§ 471 ods. 1 OZ)

medzi

veriteľ:

Magda H., nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67

a

dedičia:

1. Petra P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 1)
2. Peter P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 2)

Dohoda
o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov

I.

Dňa 1. 1. 2011 zomrel Augustín P., nar. 1. 8. 1909, bytom Bratislava, Fullovo nábrežie č. 7 (ďalej len poručiteľ). V dedičskom konaní vedenom súdnym komisárom Petrom S. pod č. k. Dnot 1/2011 boli za dedičov poručiteľa povolaní dedičia v rade 1 a 2.
Šetrením majetku poručiteľa bolo zistené, že tento nezanechal žiaden nehnuteľný majetok.

Hnuteľný majetok poručiteľa ku dňu jeho smrti predstavovalo osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, s EČ BA-999AB, v hodnote 1 500 eur.

Vzhľadom na to, že v priebehu dedičského konania si veriteľ uplatnil do pasív dedičstva svoju pohľadávku vo výške 3 500 eur priznanú právoplatným platobným rozkazom vydaným Okresným súdom v Bratislave II, č. k. 3 Ro 345/2011-6, zo dňa 3. 3. 2011, sa dedičia v rade 1 a 2 dohodli na uzavretí nasledujúcej dohody.

II.

V súlade so znením ustanovenia § 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa veriteľ a dedičia v rade 1 a 2 slobodne dohodli, že prenechávajú predlžené dedičstvo na úhradu dlhov poručiteľa.

III.

Zmluvné strany prehlasujú, že uzavreli túto dohodu slobodne a vážne, bez akéhokoľvek donútenia a tiesne. Zmluvné strany tiež prehlasujú, že sú si plne vedomé právnych následkov spojených s touto dohodou.

V Bratislave 1. júla 2011

…………………………………….
Magda H. – veriteľ

…………………………………….
Petra P. – dedič v rade 1

…………………………………….
Peter P. – dedič v rade 2

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *