Kategórie
Vzory

VZOR: Uznanie dlhu

Uznanie dlhu je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi, ktorým dlžník písomne uznáva, že zaplatí svoj dlh. Tu je podrobnejší pohľad na to, čo uznanie dlhu znamená:

Definícia uznania dlhu:

 • Uznanie dlhu je dohoda medzi veriteľom a dlžníkom, kde dlžník uznáva svoj záväzok. Je to jednostranný právny akt, ktorý sa vykonáva písomne.
 • Dlžník v uznaní dlhu špecifikuje dôvod vzniku dlhu (napríklad nevrátená pôžička, nezaplatené nájomné alebo spôsobená škoda) a jeho výšku.
 • Uznanie dlhu môže byť úradne osvedčené, aby sa predišlo budúcim sporom o podpis dlžníka.

Účinky uznania dlhu:

 • Uznanie dlhu spôsobuje vznik právnej domnienky, že dlh v čase uznania trval. To znamená, že veriteľ v prípade súdneho sporu nemusí dokazovať, že dlh v čase uznania existoval.
 • Ak by dlžník namietal, že dlh v čase uznania neexistoval alebo že zanikol splnením dlhu, musel by to preukázať.

Premlčacia doba a uznanie dlhu:

 • Uznanie dlhu spôsobuje začatie novej 10-ročnej premlčacej doby, ktorá plynie buď odo dňa, kedy k uznaniu dlhu došlo, alebo od uplynutia lehoty na splnenie dlhu, ak bola takáto lehota stanovená.
 • Ak bol dlh v čase uznania dlhu už premlčaný, domnienka o jeho existencii nastane len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel.

 

———————VZOR———————

Uznanie dlhu

(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

 

dlžník: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „dlžník“)

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

veriteľovi: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „veriteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Výška dlhu: 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur).

Dôvod vzniku dlhu: Dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 1.5.2024, dlžník do dnešného dňa neuhradil ani len časť dlhu.

(ďalej len „dlh“)

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorazovo najneskôr do 1.5.2025.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, a to spoločnosťou ……………………. , so sídlom: ………………….. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. …………. , značka: ………………… . Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR, a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Malužinej dňa ………………………..

……………………………..

Veriteľ

……………………………..

Dlžník

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je typ zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj v prípade uzatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluva o pôžičke má nasledujúce podstatné náležitosti:

 • Predmet pôžičky: Veriteľ prenechá dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze. Dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 • Dočasnosť zmluvy: Zmluva o pôžičke má určitú platnosť, po ktorej dlžník musí predmet pôžičky vrátiť.
 • Forma zmluvy: Zákon nevyžaduje písomnú formu, ale písomná zmluva je vhodnejšia, pretože môže slúžiť ako dôkaz konsenzu zmluvných strán.
 • Úroky: Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Ich výška je limitovaná a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Úroky sa môžu dojednať aj pri bezúročnej pôžičke, ale nie v ľubovoľnej výške.
  Ak sa dlžník omešká so splátkou, zákon upravuje povinnosť platiť úroky z omeškania.

V praxi je dôležité, aby zmluva o pôžičke bola jasne definovaná a aby sa dodržiavali dohodnuté podmienky.

———————VZOR———————

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi:

Veriteľom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

Číslo účtu: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „dlžník“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Na základe tejto zmluvy sa veriteľ zaväzuje prenechať dlžníkovi peňažnú sumu vo výške [Čiastka pôžičky slovom a číslom], Eur (ďalej len „predmet pôžičky“), za podmienok a spôsobom určeným touto zmluvou.
 2. Predmet pôžičky veriteľ odovzdá dlžníkovi [Spôsob a termín doručenia], a to [Spôsob doručenia]. Dlžník na výzvu veriteľa bezodkladne písomne potvrdí veriteľovi prijatie pôžičky v celom rozsahu.
 3. Ak veriteľ neodovzdá dlžníkovi predmet pôžičky v súlade s touto zmluvou, dlžník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške [Výška zmluvnej pokuty] Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty táto zmluva zaniká.

Článok II

Úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička bude [Bezúročná / Úročná], s úrokom vo výške [Výška úroku] % ročne z predmetu pôžičky odo dňa prijatia predmetu pôžičky dlžníkom do úplného vrátenia pôžičky.

Článok III

Vrátenie pôžičky

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť predmet pôžičky (čl. I ods. 1) spolu s úrokom z predmetu pôžičky (čl. II) najneskôr do [Dátum splatnosti], a to [Spôsob vrátenia].
 2. Veriteľ je povinný prijať i čiastočné plnenie a dlžník má oprávnenie vrátiť predmet pôžičky čiastočným plnením aj pred dohodnutou lehotou vrátenia predmetu pôžičky podľa ods. 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri čiastočnom plnení sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčil inak.
 3. V prípade, ak dlžník nevráti veriteľovi predmet pôžičky riadne a včas v súlade s touto zmluvou, dlžník je v omeškaní a veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať okrem zaplatenia istiny a úroku aj úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 4. Veriteľ na výzvu dlžníka bezodkladne písomne potvrdí dlžníkovi vrátenie predmetu pôžičky v celom rozsahu. Veriteľ môže dlžníkovi potvrdiť aj čiastočné vrátenie predmetu pôžičky.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
 3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o pôžičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

 

V ……………………. dňa ……………………. 

Veriteľ:

………………………………………………. Meno a Priezvisko

 

V ……………………. dňa …………………….

Dlžník:

…………………………………………………. Meno a Priezvisko

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Adopčná zmluva na psa

Adopcia psa sa stáva čoraz obľúbenejšou voľbou pre tých, ktorí chcú privítať nového člena do rodiny. Pri predaji alebo darovaní psa od jednej fyzickej osoby k druhej je nevyhnutné mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov, ktoré zabezpečia bezpečný a šťastný život nového štvornohého spoločníka.

Čo je adopčná zmluva?

Adopčná zmluva na psa je právny dokument, ktorý uzatvára predajca alebo darca psa s novým majiteľom. Táto zmluva obsahuje podrobnosti o psovi, vrátane plemena, veku, zdravotného stavu a ďalších relevantných informácií. Okrem toho obsahuje dohodu o podmienkach adopcie a zodpovednostiach nového majiteľa.

Dôležité body v adopčnej zmluve:

 1. Identifikácia psa:
  • Plemeno, farba srsti, vek a iné jedinečné znaky.
 2. Zdravotný stav:
  • Informácie o očkovaní, odčervení a ďalšie zdravotné údaje.
 3. Dohodnuté podmienky adopcie:
  • Uzatvorenie dohody o tom, či ide o predaj alebo darovanie.
  • Pravidlá týkajúce sa budúcej starostlivosti o psa.
 4. Náklady a poplatky:
  • Ak ide o predaj, dohodnutie ceny a spôsobu platenia.
 5. Zodpovednosti nového majiteľa:
  • Záväzky týkajúce sa stravy, veterinárnej starostlivosti a celkovej starostlivosti o psa.
 6. Návrat psa:
  • Podmienky návratu psa v prípade, že nový majiteľ nemôže alebo nechce o psa ďalej starať.
 7. Právne dôsledky:
  • Možné právne dôsledky v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok.

Výhody adopčnej zmluvy:

 • Transparentnosť: Zmluva zabezpečuje jasné porozumenie očakávaní a zodpovedností pre obe strany.
 • Starostlivosť o zvieratá: Pomáha chrániť psov pred nevhodným alebo zanedbaným životom.

Adopčná zmluva na psa je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha zabezpečiť dobrý život pre psa a zároveň chráni záujmy predávajúceho/darujúceho a nového majiteľa. Je dôležité starostlivo si prečítať a pochopiť všetky podmienky pred podpisom tejto dohody. Týmto spôsobom môže každý majiteľ zabezpečiť, že jeho nový štvornohý priateľ nájde bezpečný a láskyplný domov.

 

———————VZOR———————

ZMLUVA O PRENECHANÍ A PREVZATÍ ZVIERAŤA DO STAROSTLIVOSTI

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Pôvodný držiteľ / majiteľ zvieraťa:                                                    Nadobúdateľ zvieraťa:

Meno a priezvisko:                                                                                     Meno a priezvisko:

Číslo OP:                                                                                                         Číslo OP:

Ulica, číslo:                                                                                                    Ulica, číslo: 

PSČ, mesto:                                                                                                    PSČ, mesto:

Tel. kontakt:                                                                                                   Tel. kontakt:

Email:                                                                                                               Email:

(ďalej len ako „účastník 1/“)                                                                       (ďalej len ako „účastník 2/“)

I.   Predmet zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 2/ preberá do svojej osobnej starostlivosti nasledovného psa:

Meno:

Plemeno/ kríženie:

Pohlavie:

Vek:

Srsť:

Číslo čipu:

Odčervenie:

Odblšenie:

Očkovanie:

Kastrácia:

Iné (špecifikácia, úrazy, liečba, známe skutočnosti…):

Za jednorazový poplatok: …………………………… EUR

II.   Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Účastník 2/ sa zaväzuje chovať psa v zmluvne vyššie uvedenom mieste a vo vyhovujúcich podmienkach zjednaných v tejto zmluve, starať sa oň v súlade s platnými veterinárnymi predpismi primerane jeho psychickému a zdravotnému stavu. Účastník 2/ preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou psa, rovnako zodpovednosť za prípadné škody ním spôsobené a plnú zodpovednosť za úhradu veterinárnych poplatkov.

 2. Účastník 2/ je povinný zabezpečiť platnú revakcináciu psa proti besnote, pravidelné odčervovanie, ošetrenie proti kliešťom a iným parazitom; taktiež bez meškania zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa ak poranil človeka alebo ak sa javí ako chorý či poranený.

 3. Účastník 2/ sa zaväzuje, že psa nebude fyzicky ani psychicky týrať, a vytvorí mu možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom bude brať do úvahy jeho veľkosť, vek a temperament. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre psa neustály prístup ku vhodnému zdroju vody, tiež mu zabezpečiť plnohodnotnú stravu v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a na uspokojenie jeho nutričných potrieb.

 4. Účastník 2/ vyhlasuje, že bol poučený o nevhodnosti držania psa na reťazi, nakoľko reťaz psovi spôsobuje utrpenie, trvalú poruchu správania, potlačuje prirodzené potreby spoločenského a svorkového zvieraťa a vedie k psychickej frustrácii psa.

 5. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje, že v prípade, ak si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť psa ponechať, okamžite o tejto skutočnosti oboznámi účastníka 1/ a psa vráti do jeho opatery, ak nebude dohodnuté inak. Účastník 2/ berie na vedomie, že prípadným opustením psa s úmyslom zbaviť sa ho, sa vedome dopúšťa porušenia platných zákonov SR o veterinárnej starostlivosti.

 6. Účastník 2/ sa zaväzuje ostať s účastníkom 1/ v telefonickom kontakte a informovať ho o stave zvieraťa telefonicky, mailom alebo osobne, najlepšie zaslaním fotografií s popisom na e-mailovú adresu.

 7. Účastník 2/ je povinný v prípade jeho úmyslu previesť vlastnícke právo k psovi na tretiu osobu vopred upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka 1/ a ponúknuť mu vrátenie predmetu zmluvy. V prípade darovania psa tretej osobe musí dať účastník 1/ písomný súhlas a musí byť nanovo podpísaná zmluva o prenechaní a prevzatí zvieraťa do starostlivosti medzi účastníkom 1/ a treťou osobou. V prípade nespokojnosti s podmienkami u tretej osoby bude pes vrátený do opatery účastníkovi 1/.

 8. Účastník 2/ je povinný ihneď ohlásiť stratu alebo úhyn psa. Úhyn bude písomne potvrdený veterinárnym lekárom, ak nebude dohodnuté inak. V prípade zmeny adresy držania psa je účastník 2/ povinný zmenu ohlásiť účastníkovi 1/ do niekoľkých dní.

 9. Účastník 1/ si vyhradzuje právo kontroly psa u účastníka 2/ najmenej raz ročne to po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou zmluvy. V prípade zistenia nepriaznivých skutočností či porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov, ktoré budú mať vplyv na zdravie a život psa, si účastník 1/ vyhradzuje právo psa odobrať bez nároku na úhradu vynaložených nákladov účastníkovi 2/ a v prípade nutnosti i bez jeho prítomnosti. Účastník 2/ je povinný vrátiť spolu so psom i veterinárny preukaz.

 10. Účastník 2/ súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.

III.   Záverečné ustanovenia

 1. Účastník 1/ vyhlasuje, že účastníka 2/ oboznámil so stavom zvieraťa definovaného v čl. I ods.1/ tejto zmluvy. Nie vždy sa podarí zistiť všetko o zvierati, preto sa účastník 1/ nemôže zaručiť za jeho temperament, zdravie, mentálnu dispozíciu, výcvik. 

 2. Účastník 1/ má voči účastníkovi 2/ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za porušenie alebo nesplnenie povinností dohodnutých v tejto zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti.

 3. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Akékoľvek zmeny alebo dodatky musia byť vyhotovené písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

 4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení. Pokiaľ by niektoré ustanovenia zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.

 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v zmluve prejavili svoju slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej, súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ………………………………………… dňa …………………………………………

………………………………………………..                                        ……………………………………………….. 

Podpis účastníka 1/                                                                    Podpis účastníka 2/

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

———————VZOR———————

 

 

Obec Brezovica
Osloboditeľov 346
028 01 Brezovica

 

V ……………………….. dňa………………………..

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby,

ktorá nie je spojená so zmenou stavby

 

Žiadam o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby, podľa § 85 stavebného zákona a podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(meno, priezvisko / názov a adresa / sídlo navrhovateľa)

 

Označenie stavby podľa údajov z katastra nehnuteľností, s uvedením vlastníckych alebo iných práv:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

údaje o novom spôsobe užívania stavby
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 

zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie rozhodnutia. Tento súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom jeho odvolanie nie je možné vykonať formou písomnej žiadosti z dôvodu ďalšieho spracovania príslušným katastrálnym úradom.

 

 

…………………………………………
Podpis stavebníka, pri právnických osobách
pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby

 

Správny poplatok bol zaplatený vo výške …………………….. €
/potvrdenie obce o zaplatení/

 

 

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

———————VZOR———————

 

 

Obec Vitanová
Vitanová 82
027 12  Liesek
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
Meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO a adresa  stavebníka, telefón:
……………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………
navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
miesto stavby /parcela č./..…………………, katastrálne územie …………………………………………………………………………..……………….
pre ktorú vydal stavebné povolenie ……………………………………………………………………………………………
pod č. ……………………………. zo dňa ……………………………………….
Ak  bola  povolená  zmena  stavby  pred  dokončením  uviesť  aj  číslo a dátum povolenia o zmene.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia stavby bude dokončená  do …………………………………………………..………
Stavba bude (nebude) užívaná ako prevádzkareň.
Na komplexné vyskúšanie bude /nebude/ plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorá bude
trvať od …………………………… do ………………………..…………………
Meno a adresa, resp. názov budúceho  užívateľa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ak je v čase konania známy/
Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie rozhodnutia. Tento súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom jeho odvolanie nie je možné vykonať formou písomnej žiadosti z dôvodu ďalšieho spracovania príslušným katastrálnym úradom.
                                                                             ……………………………………………………………..
                                 Podpis stavebníka
                                                                                                     Pri právnických osobách pečiatka,
 meno a  podpis oprávnenej osoby
Správny poplatok bol zaplatený vo výške…………………. €
/potvrdenie obce o zaplatení/

 

 

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru

———————VZOR———————

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru:

 

meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………….

adresa: …………………………………………………………………………………………………..

obec: ………………………………………………………………………………………………………

kvalifikácia: …………………………………………………………………………………………..

v y h l a s u j e m ,

že v zmysle § 44 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov budem vykonávať odborný dozor na stavbe:

………………………………………………………………………………………………………………..

stavebníka: ……………………………………………………………………………………………

bytom: ……………………………………………………………………………………………………

Pri vykonávaní tohto dozoru budem dbať na dodržiavanie podmienok územného rozhodnutia, stavebného povolenia, projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ako i súvisiacich vyhlášok a nariadení.

Som si vedomý prípadných právnych následkov nepravdivého vyhlásenia.

 

V …………………………. dňa ………………………

 

……………………………………………..

vlastnoručný podpis a pečiatka

 

 

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Ohlásenie drobnej stavby

———————VZOR———————
Vo Vitanovej, dňa ……………………
Ohlásenie drobnej stavby
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5 vyhl.  453/2000 Z. z.
I. Stavebník (meno, priezvisko, resp. názov a adresa, resp. sídlo):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Druh a rozsah ohlasovanej stavby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby a stavebné riešenie stavby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VI. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku (výpis z katastra nehnuteľnosti, súhlas ostatných vlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Stavba sa bude vykonávať: (svojpomocne – uviesť, kto bude zabezpečovať technické vedenie stavby, dodávateľsky): ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
pritom sa:
– nepoužijú susedné nehnuteľnosti
– použijú susedné nehnuteľnosti parc. č. ……………. vlastníci ………………
– ich vyjadrenie je (nie je) pripojené.
Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie oznámenia. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne pre potreby archivácie úradu, a to po dobu 10 rokov a následne budú zlikvidované. Tento súhlas dávam na dobu 10 rokov, pričom jeho odvolanie je možné vykonať formou písomnej žiadosti.
………………………………………………..
podpis stavebníka
———————VZOR———————
Kategórie
Vzory

VZOR: Ohlásenie stavebných úprav

———————VZOR———————

 

 

Vo Vitanovej , dňa ……………………

 

Ohlásenie stavebných úprav

podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhl. 453/2000 Z. z.

 

Stavebník (meno, priezvisko, resp. názov a adresa, resp. sídlo): ………………………………………………………………………………………………..

 

Stavba, na ktorej majú byť stavebné úpravy uskutočnené (miesto stavby, popisné číslo): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Stavba je (nie je) kultúrnou pamiatkou: ……………………………..

Druh, rozsah a účel a jednoduchý technický popis stavebných úprav, ktoré sa ohlasujú:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k stavbe (výpis z katastra nehnuteľnosti možno nahradiť čestným vyhlásením podľa § 39 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie oznámenia. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne pre potreby archivácie úradu, a to po dobu 10 rokov a následne budú zlikvidované. Tento súhlas dávam na dobu 10 rokov, pričom jeho odvolanie je možné vykonať formou písomnej žiadosti.

 

…………………………………………..
podpis stavebníka

 

 

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia

———————VZOR———————

 

 

Obec Vitanová

Vitanová 82

027 12 Liesek

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Meno, priezvisko, názov a adresa navrhovateľa, IČO.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

Predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Zoznam účastníkov územného konania

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Miesto stavby /obec, ulica/ a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje a spôsob doterajšieho využitia pozemkov

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Uvedenie vlastníckych a iných práv , ktorých sa územné rozhodnutie dotýka

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie rozhodnutia. Tento súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom jeho odvolanie nie je možné vykonať formou písomnej žiadosti z dôvodu ďalšieho spracovania príslušným katastrálnym úradom.

 

………………………………………………..

Podpis stavebníka, pri právnických osobách pečiatka, meno, a podpis oprávnenej osoby

 

 

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na vydanie územného rozhodnutia

———————VZOR———————

Obec Vitanová

Vitanová 82

027 12 Liesek

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, názov a adresa navrhovateľa, IČO.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Miesto stavby /obec, ulica/ a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje a spôsob doterajšieho využitia pozemkov

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Uvedenie vlastníckych a iných práv , ktorých sa územné rozhodnutie dotýka

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie rozhodnutia. Tento súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom jeho odvolanie nie je možné vykonať formou písomnej žiadosti z dôvodu ďalšieho spracovania príslušným katastrálnym úradom.

………………………………………………..

Podpis stavebníka, pri právnických osobách pečiatka, meno, a podpis oprávnenej osoby

———————VZOR———————