VZOR: Predžalobná výzva

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka] [ulica a súpisné číslo] [obec a PSČ] Slovenská republika V ………………………. , dňa ………………………. VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY   Vážený pán ………………………. , našou spoločnosťou ………………………. , so sídlom ………………………. , IČO: ………………………. , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………. , oddiel………………………. , vložka číslo: […]

VZOR: Pracovná zmluva

———————VZOR——————— Zamestnávateľ: XYZ, a.s. Plynárenská 69 852 01 Bratislava IČO: 987654321 a Zamestnanec: ………………….. Hálková 64 841 01 Bratislava r. č.………………….. uzatvárajú túto Pracovnú zmluvu 1. Dňa ………………..nastupuje ………………..do pracovného pomeru vo firme XYZ, a.s. v Bratislave, Plynárenská 69, 852 01Bratislava ako ………………… 2. Pracovný pomer sa dojednáva na ………………… Skúšobná doba sa dojednáva na ……………….. mesiace. 3. Mzda […]

VZOR: Dohoda o vykonaní práce

———————VZOR——————— Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce Zamestnávateľ: ABCD a.s. Plynárenská 37 852 01 Bratislava IČO: 987654321 zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava III zastúpený: ………………………………, konateľ a Zamestnanec: ……………………. Prístavná26 841 05 Bratislava r.č. ……………………….. Článok I. Predmet dohody 1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie pracovnej […]

VZOR: Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva / Požiadavka o posunutie termínu na odmietnutie dedičstva

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ako notár, ktorý bol ako súdny komisár poverený uskutočnením úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní, ste ma včera informoval, že […]