Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti

Zmluva o výkone funkcie konateľa je jednou z možností ako upraviť podmienky výkonu funkcie konateľa v spoločnosti.

Spoločnosť môže s konateľom uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka. V takom prípade sa bude primárne aplikovať táto zmluva a ustanovenia o mandátnej zmluve len podporne.

Obchodný zákonník ustanovuje minimálne náležitosti pre platnosť zmluvy o výkone funkcie. Musí mať písomnú podobu a byť schválená valným zhromaždením.

Obsah zmluvy je spravidla:

 • označenie zmluvných strán – spoločnosti a konateľa
 • úvodné ustanovenia
 • predmet zmluvy
 • odmena konateľa
 • práva a povinnosti konateľa
 • ďalšie dojednania
 • záverečné ustanovenia.

———————VZOR———————

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť

Obchodné meno:       ………………………………………….

IČO  :                                 ………………………………………….

Sídlo:                                 ………………………………………….

Zastúpená konateľom:  …………………………………………. (meno a priezvisko)

(ďalej len „spoločnosť “)

a

Konateľ

Meno a priezvisko:          ………………………………………….

Rodné číslo:                      ………………………………………….

Dátum narodenia:           ………………………………………….

Bytom:                               ………………………………………….

(ďalej aj len „konateľ“)

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 66 ods. 3, v spojení s ustanovením §135 a pri primeranom    použití ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) túto

zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti:

Článok I.

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy

 1. Deň vzniku funkcie konateľa spoločnosti je  ……………….. (dátum od kedy je konateľom).
 2. Konateľ vyslovil súhlas s jeho ustanovením do funkcie a zaviazal sa funkciu konateľa spoločnosti vykonávať osobne, riadne a svedomito. Súčasne vyhlásil, že mu nie sú známe dôvody, ktoré by mu bránili vo výkone funkcie konateľa.
 3. Predmetom zmluvy je činnosť konateľa vykonávaná profesionálne a za odmenu pre spoločnosť v jej mene a na jej účet.

Článok ІІ.

Povinnosti konateľa

 1. Konateľ sa zaväzuje riadiť sa zásadami a pokynmi spoločnosti a touto zmluvou v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Konateľ je povinný konať s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomito riadiť spoločnosť v súlade s jej záujmami a záujmami spoločníkov, konať výlučne v prospech spoločnosti, v jej mene rozhodovať o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom alebo spoločenskou zmluvou vyhradené valnému zhromaždeniu.

Článok IІІ.

Povinnosti spoločnosti

 1. Spoločnosť je povinná vykonať zo svojej strany všetko, aby konateľ mohol plniť svoj záväzok podľa tejto zmluvy, najmä odovzdať mu včas veci a informácie (listiny, doklady, technickú dokumentáciu a pod.) potrebné na výkon činnosti konateľa, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že si ich konateľ môže zaobstarať sám.

Článok ІV.

Odmena konateľa

 1. Za výkon funkcie konateľa v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi sa spoločnosť zaväzuje platiť konateľovi mesačnú odmenu vo výške …………………. Eur brutto, a to s účinnosťou od ……………… (dátum od kedy sa bude táto odmena vyplácať mesačne). Táto odmena je splatná do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet konateľa. Odmena je dohodnutá aj s prihliadnutím na obdobie odo dňa vzniku funkcie konateľa do účinnosti tejto zmluvy a zahŕňa aj toto obdobie.
 2. Konateľ má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť.V súvislosti so služobnou cestou má nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a na ďalšie náhrady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ćlánok V.

Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Obe zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu a bez výpovednej doby. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpoveď je účinná a zmluva zaniká dňom doručenia výpovede do spoločnosti. Výpoveď zo strany spoločnosti musí mať formu uznesenia valného zhromaždenia.
 3. Táto zmluva môže zaniknúť i dohodou zmluvných strán na návrh ktorejkoľvek z nich.
 4. Konateľ sa môže funkcie konateľa písomne vzdať v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 ObZ. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého rokovania valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa konateľ vzdá svojej funkcie priamo na rokovaní valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Momentom účinného vzdania sa funkcie táto zmluva zaniká ex nunc.
 5. V súlade s ustanovením § 66 ObZ. môže valné zhromaždenie spoločnosti konateľa z funkcie kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou odvolať. Prijatím uznesenia valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie konateľa táto zmluva s účinnosťou ku dňu tohto uznesenia zaniká.
 6. Iné spôsoby zániku funkcie konateľa i tejto zmluvy sú smrť konateľa, strata alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony a strata bezúhonnosti, t.j. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konateľ odsudzuje za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia znením Obchodného zákonníka, prípadne inými príslušnými právnymi predpismi.
 2. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a v rovnakom okamihu nadobúda aj účinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosti a účinnosti zmluvy nebráni skutočnosť, že ju valné zhromaždenie schváli až po jej uzavretí.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez akéhokoľvek nátlaku podpísali, pričom ich vôľa uzatvoriť túto zmluvu je neomylná, slobodná a vážna.

 

V …………………….

 

dňa …………………..

 

____________________                    ____________________

konateľ                                                 spoločnosť

 

Poznámka:

Túto zmluvu musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti svojím uznesením alebo jediný spoločník spoločnosti svojím rozhodnutím (pri jedno-osobovej spoločnosti).

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *