Kategórie
Vzory

VZOR: Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby

———————VZOR———————

Okresný úrad …………………… (sídlo)
(adresa okresného úradu v sídle kraja)

 

VYHLÁSENIE
o odopretí výkonu mimoriadnej služby

 

Ja, ……………………………………. (meno a priezvisko), narodený ………………………. (dátum)
v ……………………………………………………… (miesto narodenia), rodné číslo ………………………………,
trvale bytom ………………………………………………………………………………. (adresa trvalého pobytu),
prechodne bytom ………………………………………………………………. (adresa prechodného pobytu), *)
povolaním ………………………………………………………………………………………………………………, **)

v súlade s § 2 písm. a) a § 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že odopieram
výkon mimoriadnej služby, z dôvodu, že výkon mimoriadnej služby je v rozpore s mojim
………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

V …………………………………………………..
(miesto a dátum)

 

…………………………………………………..
(podpis)

———————VZOR———————

Zdroj: www.mod.gov.sk

11 odpovedí na “VZOR: Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby”

Dobrý deň,

podanie vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby je časovo ohraničené len tým, že musí byť podané pred vyhlásením krízového, vojnového, núdzového alebo výnimočného stavu, alebo tam je/bol nejaký deadline? Stačí vlastnoručne podpísať alebo treba aj overiť podpis? Stačí poslať poštou doporučene alebo treba zaniesť osobne na okresný úrad?

Ďakujem pekne za odpovede

M.

adminhovorí:

Dobrý deň,

občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti. Na vyhlásenie podané po lehote a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie sa neprihliada. Za krízovú situáciu sa považuje vojna, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav. Vyhlásenie s osvedčeným podpisom podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu. Podanie je možné urobiť osobne, prípadne zaslať na okresný úrad poštou.

Pekný deň

Martinhovorí:

Dobrý deň.

Podľa vzoru o odopretí výkonu mimoriadnej služby, nás tento vzor nabáda na vysvetlenie – dôvod prečo odmietame bojovať vo vojne. Podľa môjho názoru dôvod nikoho nemusí trápiť, je to moje slobodné rozhodnutie občana a človeka žijúceho na tejto planéte.

adminhovorí:

Dobrý deň,

odoprieť výkon mimoriadnej služby môže registrovaný občan alebo vojak v zálohe len z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním. Preto je nutné vo vyhlásení uviesť, z ktorého z týchto dvoch dôvodov, prípadne oboch, sa odopiera výkon mimoriadnej služby v čase vojny a vojnového stavu.

Pekný deň

Andrejhovorí:

Dobrý deň,

Reagujem na Vaše vysvetlenie – „občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť (alebo v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti). Na vyhlásenie podané po lehote a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie sa neprihliada. Za krízovú situáciu sa považuje vojna, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav.“
Možno logicky predpokladať, že vyhláseniu mobilizácie bude predchádzať vyhlásenie krízovej situácie. Súhlasíte že potom prvá časť prvej vety má len informatívny charakter o jednoročnej platnosti, pretože žiadosť podaná po vyhlásení krízovej situácie je neakceptovaná. Inými slovami – žiadosť možno podať LEN v priebehu januára, v iných mesiacoch nebude akceptovaná? Ďakujem.

Mário Michalechovorí:

Dobrý deň,

keď som už podpísal papier o odopretí vojenskej služby, môžem ho následne hocikedy stiahnuť, keby chcem ísť na vojnu?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vyhlásenie môže evidovaný občan až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu vziať späť písomným podaním s osvedčeným podpisom na okresný úrad v sídle kraja. Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada. To znamená, že opätovne už nie je možné urobiť vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, ale len raz.

Pekný deň

Kamil Tesárhovorí:

Dobrý deň,

je možné podať osobne žiadosť: O odopretí mimoriadnej služby, ešte pred dátumom 1.1. z dôvodu dlhodobého pracovného vycestovania do zahraničia? Bude akceptovaná a potvrdená v danom termíne 1.1. – 31.1. budúceho adekvátneho roku?

Ďakujem za odpoveď!

adminhovorí:

Dobrý deň,

vyhlásenie o odopretí povinnosti vykonania mimoriadnej služby je v zmysle zákona možné urobiť len v januári každého roka.

Pekný deň

Dobrý deň,

môže vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podať aj policajt? Nepríde tým o prácu policajta? Nie je to v rozpore?

adminhovorí:

Dobrý deň,

občan, ktorému vznikla branná povinnosť, je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby počas trvania služobného pomeru v Policajnom zbore. Príslušníci Policajného zboru počas krízovej situácie plnia iné úlohy v zmysle zákona o Policajnom zbore. Nie je preto nutné takéto vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podávať.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *