Kategórie
Vzory

VZOR: Závet v prípade viacerých dedičov

———————VZOR———————

Závet – viac dedičov

Poručiteľ:

Adam Uhorkový
Zimná 18, 896 55 Trnava
r. č.: 123456/8963

Svedok:

Anna Stará
Nerudova 32, 789 66 Bratislava
r. č.: 569789/8963

Svedok:

Félix Šikovný
Hornozemská 2, 852 35 Trnava
r. č.: 458966/7896

Ja, dolu podpísaný Adam Uhorkový, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet:

Čl.1

1.1

Všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mojom výlučnom vlastníctve, teda:

o rodinný dom v Trnave 896 55, Jarná 78
o stavebnú parcelu č. 127/87. výmera 600 m2 (zastavaná plocha)
o pozemková parcela č. 122/9, výmera 200 m2 (záhrada)

1.2

Všetky nehnuteľnosti sú zapísané v katastre nehnuteľností v Katastrálnom úrade v Trnave na LV č. 19,pre katastrálne územie Trnava, mesto Trnava.

odkazujem rovným dielom

1.3

Peter Tomáš, bytom Trnavská 19, 789 99 Trnava, r. č.: 123456/8966 (prvý dedič)

1.4

Pavol Tatár, bytom Hlavná 31, 896 66 Bratislava, r. č.: 789658/8596 (druhý dedič)

Čl.2

2.1

Automobil zn. Škoda Octavia, evidenčné číslo BA 999 XX

odkazujem

2.2

Alena Saganová, bytom Nábrežná 27, 789 55 Trnava, r. č. 123456/9696 (tretí dedič).

Čl.3

3.1

Ostatné hnuteľné veci a finančnú hotovosť

odkazujem

3.2

Katarína Saganová, bytom Richardova 24, 896 99 Trnava, r. č. 12598/8796 (štvrtý dedič).

V Trnave, dňa 31. augusta 2010

…………………………..
Adam Uhorkový

Svedkovia:

………………….
Anna Stará

………………….
Félix Šikovný

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *