Kategórie
Vzory

VZOR: Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Druh a družka môžu po sebe dediť na základe platného závetu v zmysle § 476 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade ak neexistuje platný závet alebo ak sa dedí len časť majetku, v takom prípade sa dedí podľa zákona. Tým pádom dedenie druha alebo družky nie je isté.

V prvej skupine dedia manžel alebo manželka a deti. Druh a družka môžu dediť až v druhej alebo tretej skupine, a to v zmysle § 474 a 475 Občianskeho zákonníka.

Ak nededí nikto z prvej skupiny, teda ak poručiteľ nemal žiadneho potomka, až v takom prípade nasleduje dedenie v druhej skupine, v ktorej dedia manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázaní na poručiteľa. Do tejto posledne menovanej skupiny teda môže patriť aj druh alebo družka. Manžel v druhej skupine dedí vždy najmenej polovicu dedičstva, ostatní dedia rovným dielom. Druh alebo družka dedia teda s ostatnými rovným dielom.

Ak nededia manžel a žiaden z rodičov poručiteľa, dedí sa podľa tretej skupiny, kde dedia rovným dielom poručiteľovi súrodenci alebo ich deti a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Ako súdny komisár ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený vykonaním právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní.

Týmto by som Vás chcel upozorniť, že hore uvedená poručiteľka so mnou žila od roku 1987 v spoločnej domácnosti. Keď ochorela, ja jediný som sa o ňu staral. Tým som bol nútený dať výpoveď v práci, aby som sa vo všetkých smeroch mohol o ňu postarať, takže som zabezpečoval domácnosť, obstarával som lieky, vozil poručiteľku na pravidelné lekárske prehliadky a iné.

Z tohto dôvodu uplatňujem svoje dedičské právo v tretej skupine dedičov vedľa poručiteľkiných súrodencov.
Žiadam preto, aby som bol pozvaný k ďalším úkonom uskutočnených v rámci dedičského konania.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján V.
žiadateľ
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *