Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu

———————VZOR———————

Obec Vitanová

Vitanová 82

027 12 Liesek

 

V……………………………dňa…………………………..

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu

podľa § 58 ods. 1 stavebného zákona a § 8 a §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. na stavbu:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I. Stavebník 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa /pri právnickej osobe názov, sídlo a IČO, telefón)

II. Druh stavby:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

účel stavby: ………………………………………………………………………………………………………….

miesto stavby: ……………………………………………………………………………………………………..

predpokladaný termín dokončenia stavby: ………………………………………………………

pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania: ………………………………………………..

III. Označenie stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:

parcela č.: …………………………………………………………………………………………………………….

druh /kultúra/: ……………………………………………………………………………………………………..

katastrálne územie: …………………………………………………………………………………………….

Parcelné čísla susedných pozemkov podľa kat. nehnuteľností, druh /kultúra/, kat. územie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Parcelné čísla ostatných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, druh, kat. územie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

K stavebnému pozemku, stavbe má stavebník

– vlastnícke právo ………………………………………………………………………………………………..

– iné právo (uviesť aké) ……………………………………………………………………………………….

IV. Údaje o spracovateľovi dokumentácie, projektovú dokumentáciu vypracoval

(uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo povolenia resp. oprávnenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Spôsob uskutočnenia stavby:

– svojpomocou: …………………………………………………………………………………………………….

– dodávateľsky: …………………………………………………………………………………………………….

stavebný dozor bude vykonávať (meno, resp. názov, adresa a kvalifikácia)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VI. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo inom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi. Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v tejto žiadosti, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie a vydanie rozhodnutia. Tento súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom jeho odvolanie nie je možné vykonať formou písomnej žiadosti z dôvodu ďalšieho spracovania príslušným katastrálnym úradom.

…………………………………………………………

Podpis stavebníka, pri právnických osobách pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *