VZOR: Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

———————VZOR——————— ABCD, a.s. Plynárenská 37 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Pavol Sagan Prístavná 44 841 01 Bratislava r.č. …………………….. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v akciovej spoločnosti ABCD ako …………………………………………….. Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………….. z dôvodu …………………………………………….. V …………………….., dňa …………………….. ………………………….. žiadateľ ———————VZOR———————

VZOR: Žiadosť o prijatie do zamestnania

———————VZOR——————— ABCD, a.s. p. ……………………. Plynárenská 33 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Meno a Priezvisko Ulica PSČ a Mesto r.č.: …………………. Tel.č.: …………………… Mobil: …………………… e-mail:……………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ……………………, na základe Vášho inzerátu uverejneného v denníku …………………… dňa …………………… sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………………. Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila. Aktívne […]

VZOR: Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva / Požiadavka o posunutie termínu na odmietnutie dedičstva

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ako notár, ktorý bol ako súdny komisár poverený uskutočnením úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní, ste ma včera informoval, že […]

VZOR: Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie / Dotaz,či bolo začaté dedičské konanie

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava 1 Záhradnícka 10 896 66 Bratislava Ján M. Prístavná 12 896 55 Bratislava Vec: Dedičské konanie po Anne S., naposledy bytom Ružinovská 18, 896 66 Bratislava, ktorá zomrela 31.7.2011 Žiadam Vás o informáciu, či už bolo začaté dedičské konanie po Anne S. V prípade, že áno, Vás žiadam o oznámenie, ktorý notár […]