Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na dedičské konanie z dôvodu novoobjaveného majetku

Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

———————VZOR———————

Ján Nový, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

V Bratislave 13. júla 2012

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Návrh

na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní po poručiteľke Božene Peknej rod. Horváthovej, nar. 20.9.1865, zomrelej 2.10.1953, naposledy bývajúcej v Bratislave, Prievozská 25.

Navrhovateľ:

Ján Nový, nar. 15.8.1966
bydlisko Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

I.

Poručiteľka Božena P., rod. H., nar. 20.9.1865, naposledy bývajúca na Prievozskej ulici č. 25 v Bratislave, matka mojej starej mamy Márie N., rod. P., zomrela 2.10.1953. Dedičské konanie prebehlo pred Okresným súdom Bratislava I.

Dôkaz:

úmrtný list

/rozhodnutie o dedičstve nemáme, v archíve sa nenachádza/

II.

Po realizácii Registra obnovenej evidencie pozemkov v obci Viničné som zistil, že nebohá Božena P. bola vlastníkom nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v listoch vlastníctva:

LV č. 1111

– pozemok parc.č. 465/11 – orná pôda o výmere 19689 m2
– pozemok parc.č. 422/34 – orná pôda o výmere 5165 m2
– pozemok parc.č. 433/73 – ostatné plochy o výmere 478 m2
– pozemok parc.č. 411/107 – orná pôda o výmere 5412 m2 všetko v ½-ici

LV č. 1133

– pozemok parc.č. 433/24 – ostatné plochy o výmere 10246 m2 v 2/108-inách

LV č. 1166

– pozemok parc.č. 491/76 – ostatné plochy o výmere 24601 m2
– pozemok parc.č. 477/17 – lesné pozemky o výmere 7450 m2
– pozemok parc.č. 469/79 – lesné pozemky o výmere 198862 m2
– pozemok parc.č. 467/87 – orná pôda o výmere 2161 m2
– pozemok parc.č. 444/92 – orná pôda o výmere 65188 m2
– pozemok parc.č. 497/94 – lesné pozemky o výmere 6600 m2 všetko v 3/42-inách.

Nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v liste vlastníctva:

LV č. 333

– pozemok parc.č. 429/22- lesné pozemky o výmere 11441 m2 celý.

Poručiteľka Božená P., rod. H. s manželom Jurajom P., nar. 1.2.1860, zomrelým 20.9.1959, mali 4 deti. Dedičmi po nej teda boli Mária N., Anna B., Jozef P., Žofia S.,

1.

Dcéra Mária N., rod. P., nar. 1.1.1918, naposledy bývajúca v Bratislave na Mýtnej ul. č.7, zomrela 1.1.1988. /Jej manžel Ján N. zomrel 18.1.1967/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Márii N. sú Zuzana M., Ľubomír N. a Anton N..

– Dcéra Zuzana M. rod. N., nar. 1.2.1941, bývajúca v Bratislave, Starohájska č. 20.

– Syn Ľubomír N., nar. 1.9.1939, naposledy bývajúci v Bratislave, Námestie 1.mája č. 21, zomrel 21.1.1983 /Jeho manželka Mária S., rod.D. sa narodila 12.4.1940, bydlisko Homolová 9 Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Ján N., nar. 18.8.1967, bydlisko Trnava, Železničná č. 65

b/ Iveta V. rod. N., nar. 13.11.1965, bydlisko Senec, Hasičská 9

– Syn Anton N., nar. 18.10.1949, naposledy bývajúci na Kapucínskej ulici č. 5 v Bratislave, zomrel 1.9.1986 / Jeho manželka Mária N. rod. P. nar. 2.6.1952, bydlisko Kapucínska ulica č. 5, Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Beáta V. rod. N., nar. 4.1.1953, bydlisko Košice, Múčna č.15

b/ Ján N., nar. 15.8.1966, bydlisko Bratislava, Nábrežná 14

c/ Tibor N., nar. 11.3.1983, bydlisko Bratislava, Súmračná 58

2.

Dcéra Anna B. rod. P., nar. 1.1.1924, naposledy bývajúca v Bratislave, Prievozská 2, zomrela 11.7.1986. /Jej manžel Andrej B., zomrel 19.6.1979/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Anne B. sú Žofia P., Margita D., Mária T..

– Dcéra Žofia P. rod. B., nar. 1.1.1942, bydlisko Banská Bystrica, Nádvorná č. 2

– Dcéra Margita D. rod. B., nar. 2.1.1959, bydlisko Bratislava, Rovná 27

– Dcéra Mária T. rod. B., nar. 1.11.1945, naposledy bývajúca v Bratislave, Mliekarenská 54, zomrela 3.1.1945, /Jej manžel Bartolomej T. zomrel 2.1.1998/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po nej sú jej deti:

a/ Alžbeta T., nar. 17.6.1985, bydlisko Bratislava, Mliekarenská 54

b/ Jolana T., nar. 5.9.1989, bydlisko Prešov, Kalinská č. 2

c/ Ján T., nar. 11.5.1964, bydlisko Bratislava, Račianska 26

3.

Syn Jozef P., nar. 1.1.1911, naposledy bývajúci v Bratislave, Pražská 12, zomrel 2.4.1942 /Jeho manželka Anna P. zomrela 1.1.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je Bartolomej P..

Bartolomej P., nar. 14.1.1932, naposledy bývajúci v Bratislave, Veterná 89, zomrel 1.2.1992 /Jeho manželka Veronika P. rod. K. zomrela 26.1.2008/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je:

a/ Ján P., nar. 1.6.1958, bydlisko Bratislava, Veterná 89

4.

Dcéra Žofia S. rod. P., nar. 1.12.1897, naposledy bývajúca v Bratislave, Štefánikova 52, zomrela 6.2.1966 /Jej manžel Štefan S. zomrel 14.7. 1964/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Žofii S. sú Anna L., Mária R., Margita M., Terézia S..

Anna L. rod. S., nar. 2.2.1916, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 12, zomrela 2.8.1989 /Jej manžel Štefan L. zomrel 7.11.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je :

/ Cecília M. rod. L., nar. 8.1.1945, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 58, zomrela 1.11.2005 /Jej manžel František M. zomrel 12.1.2004/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je syn Peter M., nar. 1.12.1968, bydlisko Nitra, Potočná 14

Mária R., rod. S., nar. 17.8.1927, naposledy bývajúca v Bratislave, Nádvorná 47, zomrela 17.8.1988 /Jej manžel Ján R. zomrel 3.3.1977/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Vladislav R., nar. 3.1.1948, bydlisko Bratislava, Račianska 4

b/ Imrich R., nar. 14.7.1942, bydlisko Bratislava, Vinohradnícka 20

c/ Ján R., nar. 2.5.1953, bydlisko Pezinok, Južná č. 13

d/ Anna S., nar. 24.9.1955, bydlisko Bratislava, Nová č. 30

Margita M. rod. S., nar. 14.7.1930, naposledy bývajúca v Bratislave, Brezová 23, zomrela 14.1.1984 /jej manžel Ján Miko zomrel 9.1.1979/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Mária M., nar. 17.9.1949, bydlisko Sereď, Nábrežna 8

b/ Dušan M., nar. 16.7.1950, bydlisko Trnava, Beňová č. 50

c/ Margita D. rod. M., nar. 12.10.1957, naposledy bývajúca v Prahe, zomrela 1.11.1988

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po nej sú manžel
a/ Ján D., nar. 2.1.1954, bydlisko Staromestská 6, Praha,

deti
b/ Dorota D., nar. 2.11.1978, bydlisko Staromestská 6, Praha

c/ Peter D., nar. 1.8.1968, bydlisko Petzvalová 4, Piešťany

Terézia P. rod. S., nar. 17.5.1943, naposledy bývajúca v Šamoríne, Mýtna 8, zomrela 17.5.2000 /Jej manžel Karol S. zomrel 8.3.1996/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Štefan S. nar. 15.5.1962, bydlisko Stará Turá, Okružná č. 8

b/ Peter S. nar. 3.5.1954, bydlisko Šamorín, Mýtna 8

c/ Mária T. rod. S., nar. 2.1.1967, bydlisko Šamorín, Nová 175

d/ Veronika P. rod. S., nar. 7.4.1951, bydlisko Šamorín, Liehová 43.

IV.

Na základe § 175 ods. 1 OSP žiadam súd, aby prostredníctvom notára, ako súdneho komisára, vykonal dedičské konanie o novoobjavenom majetku uvedenom v čl. II.

Ján Nový
navrhovateľ

———————VZOR———————

5 odpovedí na “VZOR: Návrh na dedičské konanie z dôvodu novoobjaveného majetku”

alenahovorí:

Ďakujem, veľmi mi tento vzor pomohol.

Annahovorí:

Ďakujem za pomoc, veľmi užitočné vysvetlenie.

Annahovorí:

Dobrý deň,
dodatočné prejednanie novoobjaveného majetku – pozemkov po mojom starom otcovi, v spoluvlastníctve so svojou manželkou v podiele 1/2, už prebehlo. Návrh o prejednanie podala moja teta a na výzvu, aby predložila úmrtný list starej mamy už nereagovala, tak súd uznesením jej návrh odmietol. Podala som nový návrh na prejednanie tohto vlastníctva aj starej mamy a táto vec bol pridelená inej notárke, ktorá odo mňa teraz žiada zaslať originál Výmeru o vlastníctve pôdy zo štátneho archívu. Nikde som sa však nedočítala, že aj takýto dokument treba predložiť. Táto nehnuteľnosť je zapísaná aj v katastri a má č. LV. Je to naozaj potrebné?

Marta Ferencovahovorí:

Dobrý deň, ak zosnulá zomrela pred 13-timi rokmi a neprebehlo vôbec dedičské konanie, aký je postup? Ďakujem.

Róberthovorí:

Ďakujem.
Konkrétne mená si už ľahko každý doplní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *