Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je typ zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj v prípade uzatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluva o pôžičke má nasledujúce podstatné náležitosti:

 • Predmet pôžičky: Veriteľ prenechá dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze. Dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 • Dočasnosť zmluvy: Zmluva o pôžičke má určitú platnosť, po ktorej dlžník musí predmet pôžičky vrátiť.
 • Forma zmluvy: Zákon nevyžaduje písomnú formu, ale písomná zmluva je vhodnejšia, pretože môže slúžiť ako dôkaz konsenzu zmluvných strán.
 • Úroky: Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Ich výška je limitovaná a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Úroky sa môžu dojednať aj pri bezúročnej pôžičke, ale nie v ľubovoľnej výške.
  Ak sa dlžník omešká so splátkou, zákon upravuje povinnosť platiť úroky z omeškania.

V praxi je dôležité, aby zmluva o pôžičke bola jasne definovaná a aby sa dodržiavali dohodnuté podmienky.

———————VZOR———————

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi:

Veriteľom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

Číslo účtu: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „dlžník“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Na základe tejto zmluvy sa veriteľ zaväzuje prenechať dlžníkovi peňažnú sumu vo výške [Čiastka pôžičky slovom a číslom], Eur (ďalej len „predmet pôžičky“), za podmienok a spôsobom určeným touto zmluvou.
 2. Predmet pôžičky veriteľ odovzdá dlžníkovi [Spôsob a termín doručenia], a to [Spôsob doručenia]. Dlžník na výzvu veriteľa bezodkladne písomne potvrdí veriteľovi prijatie pôžičky v celom rozsahu.
 3. Ak veriteľ neodovzdá dlžníkovi predmet pôžičky v súlade s touto zmluvou, dlžník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške [Výška zmluvnej pokuty] Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty táto zmluva zaniká.

Článok II

Úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička bude [Bezúročná / Úročná], s úrokom vo výške [Výška úroku] % ročne z predmetu pôžičky odo dňa prijatia predmetu pôžičky dlžníkom do úplného vrátenia pôžičky.

Článok III

Vrátenie pôžičky

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť predmet pôžičky (čl. I ods. 1) spolu s úrokom z predmetu pôžičky (čl. II) najneskôr do [Dátum splatnosti], a to [Spôsob vrátenia].
 2. Veriteľ je povinný prijať i čiastočné plnenie a dlžník má oprávnenie vrátiť predmet pôžičky čiastočným plnením aj pred dohodnutou lehotou vrátenia predmetu pôžičky podľa ods. 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri čiastočnom plnení sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčil inak.
 3. V prípade, ak dlžník nevráti veriteľovi predmet pôžičky riadne a včas v súlade s touto zmluvou, dlžník je v omeškaní a veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať okrem zaplatenia istiny a úroku aj úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 4. Veriteľ na výzvu dlžníka bezodkladne písomne potvrdí dlžníkovi vrátenie predmetu pôžičky v celom rozsahu. Veriteľ môže dlžníkovi potvrdiť aj čiastočné vrátenie predmetu pôžičky.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
 3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o pôžičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

 

V ……………………. dňa ……………………. 

Veriteľ:

………………………………………………. Meno a Priezvisko

 

V ……………………. dňa …………………….

Dlžník:

…………………………………………………. Meno a Priezvisko

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bol zistený blokovač reklám vo Vašom prehliadači!!!

Všimli sme si, že používate blokovač reklám. Prosíme o jeho dočasné vypnutie, aby sme Vám mohli zobraziť obsah zadarmo. :) 

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO