Kategórie
Vzory

VZOR: Uznanie dlhu

Uznanie dlhu je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi, ktorým dlžník písomne uznáva, že zaplatí svoj dlh. Tu je podrobnejší pohľad na to, čo uznanie dlhu znamená:

Definícia uznania dlhu:

 • Uznanie dlhu je dohoda medzi veriteľom a dlžníkom, kde dlžník uznáva svoj záväzok. Je to jednostranný právny akt, ktorý sa vykonáva písomne.
 • Dlžník v uznaní dlhu špecifikuje dôvod vzniku dlhu (napríklad nevrátená pôžička, nezaplatené nájomné alebo spôsobená škoda) a jeho výšku.
 • Uznanie dlhu môže byť úradne osvedčené, aby sa predišlo budúcim sporom o podpis dlžníka.

Účinky uznania dlhu:

 • Uznanie dlhu spôsobuje vznik právnej domnienky, že dlh v čase uznania trval. To znamená, že veriteľ v prípade súdneho sporu nemusí dokazovať, že dlh v čase uznania existoval.
 • Ak by dlžník namietal, že dlh v čase uznania neexistoval alebo že zanikol splnením dlhu, musel by to preukázať.

Premlčacia doba a uznanie dlhu:

 • Uznanie dlhu spôsobuje začatie novej 10-ročnej premlčacej doby, ktorá plynie buď odo dňa, kedy k uznaniu dlhu došlo, alebo od uplynutia lehoty na splnenie dlhu, ak bola takáto lehota stanovená.
 • Ak bol dlh v čase uznania dlhu už premlčaný, domnienka o jeho existencii nastane len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel.

 

———————VZOR———————

Uznanie dlhu

(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

 

dlžník: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „dlžník“)

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

veriteľovi: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „veriteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Výška dlhu: 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur).

Dôvod vzniku dlhu: Dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 1.5.2024, dlžník do dnešného dňa neuhradil ani len časť dlhu.

(ďalej len „dlh“)

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorazovo najneskôr do 1.5.2025.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, a to spoločnosťou ……………………. , so sídlom: ………………….. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. …………. , značka: ………………… . Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR, a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Malužinej dňa ………………………..

……………………………..

Veriteľ

……………………………..

Dlžník

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je typ zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj v prípade uzatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluva o pôžičke má nasledujúce podstatné náležitosti:

 • Predmet pôžičky: Veriteľ prenechá dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze. Dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 • Dočasnosť zmluvy: Zmluva o pôžičke má určitú platnosť, po ktorej dlžník musí predmet pôžičky vrátiť.
 • Forma zmluvy: Zákon nevyžaduje písomnú formu, ale písomná zmluva je vhodnejšia, pretože môže slúžiť ako dôkaz konsenzu zmluvných strán.
 • Úroky: Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Ich výška je limitovaná a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Úroky sa môžu dojednať aj pri bezúročnej pôžičke, ale nie v ľubovoľnej výške.
  Ak sa dlžník omešká so splátkou, zákon upravuje povinnosť platiť úroky z omeškania.

V praxi je dôležité, aby zmluva o pôžičke bola jasne definovaná a aby sa dodržiavali dohodnuté podmienky.

———————VZOR———————

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi:

Veriteľom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

Číslo účtu: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „dlžník“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Na základe tejto zmluvy sa veriteľ zaväzuje prenechať dlžníkovi peňažnú sumu vo výške [Čiastka pôžičky slovom a číslom], Eur (ďalej len „predmet pôžičky“), za podmienok a spôsobom určeným touto zmluvou.
 2. Predmet pôžičky veriteľ odovzdá dlžníkovi [Spôsob a termín doručenia], a to [Spôsob doručenia]. Dlžník na výzvu veriteľa bezodkladne písomne potvrdí veriteľovi prijatie pôžičky v celom rozsahu.
 3. Ak veriteľ neodovzdá dlžníkovi predmet pôžičky v súlade s touto zmluvou, dlžník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške [Výška zmluvnej pokuty] Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty táto zmluva zaniká.

Článok II

Úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička bude [Bezúročná / Úročná], s úrokom vo výške [Výška úroku] % ročne z predmetu pôžičky odo dňa prijatia predmetu pôžičky dlžníkom do úplného vrátenia pôžičky.

Článok III

Vrátenie pôžičky

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť predmet pôžičky (čl. I ods. 1) spolu s úrokom z predmetu pôžičky (čl. II) najneskôr do [Dátum splatnosti], a to [Spôsob vrátenia].
 2. Veriteľ je povinný prijať i čiastočné plnenie a dlžník má oprávnenie vrátiť predmet pôžičky čiastočným plnením aj pred dohodnutou lehotou vrátenia predmetu pôžičky podľa ods. 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri čiastočnom plnení sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčil inak.
 3. V prípade, ak dlžník nevráti veriteľovi predmet pôžičky riadne a včas v súlade s touto zmluvou, dlžník je v omeškaní a veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať okrem zaplatenia istiny a úroku aj úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 4. Veriteľ na výzvu dlžníka bezodkladne písomne potvrdí dlžníkovi vrátenie predmetu pôžičky v celom rozsahu. Veriteľ môže dlžníkovi potvrdiť aj čiastočné vrátenie predmetu pôžičky.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
 3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o pôžičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

 

V ……………………. dňa ……………………. 

Veriteľ:

………………………………………………. Meno a Priezvisko

 

V ……………………. dňa …………………….

Dlžník:

…………………………………………………. Meno a Priezvisko

———————VZOR———————

Kategórie
Zákony

Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník

Občiansky zákonník

 

Zdroj: www.slov-lex.sk