Zákon č. 35/2019 Z. z. – Zákon o finančnej správe

35 ZÁKON z 5. decembra 2018 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I ZÁKLADNÉ ÚLOHY FINANČNEJ SPRÁVY A PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY Čl. 1 Základné úlohy finančnej správy Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej […]

Zákon č. 56/2012 Z. z. – Zákon o cestnej doprave

56 ZÁKON z 31. januára 2012, o cestnej doprave Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1) b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe, c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave, […]

Zákon č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

250 ZÁKON z 9. mája 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Úvodné ustanovenia § 1 Predmet a rozsah úpravy (1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, […]

Zákon č. 258/2001 Z. z. – Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov

258 ZÁKON zo 14. júna 2001 o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I § 1 Predmet zákona (1) Tento zákon upravuje niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom […]

Zákon č. 305/2013 Z. z. – Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

305 ZÁKON zo 4. septembra 2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet zákona Tento zákon upravuje a) niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej […]

Zákon č. 281/2015 Z. z. – Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

281 ZÁKON z 25. septembra 2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet zákona (1) Tento zákon upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len “štátna služba”) a právne vzťahy, ktoré súvisia so […]

Zákon č. 98/1995 Z. z. – Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku

98 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. marca 1995 o Liečebnom poriadku Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje podmienky poskytovania a) zdravotnej starostlivosti1) na základe povinného zdravotného poistenia1a) bezplatne, b) zdravotnej starostlivosti1) na základe povinného zdravotného poistenia1a) za čiastočnú úhradu, c) zdravotnej starostlivosti1) na základe zmluvného pripoistenia,1b) d) zdravotnej […]

Úplné znenie č. 49/2014 Z. z. – Úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

49 PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY vyhlasuje úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2009 Z. z., zákonom č. 188/2009 Z. z., zákonom č. 199/2009 Z. z., zákonom č. 144/2010 Z. z., zákonom č. 119/2011 Z. z., zákonom […]

Zákon č. 357/2015 Z. z. – Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

357 ZÁKON z 10. novembra 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Úvodné ustanovenia § 1 (1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu. (2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu […]

Zákon č. 313/2001 Z. z. – Zákon o verejnej službe

313 ZÁKON z 2. júla 2001 o verejnej službe Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ PRVÁ HLAVA § 1 Základné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby k zamestnávateľom, ktorými sú: a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, […]