Kategórie
Zákony

Zákon č. 570/2005 Z. z. – Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 233/2019 Z. z. – Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o zastavení starých exekúcií

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 569/2005 Z. z. – Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 56/2012 Z. z. – Zákon o cestnej doprave

Zákon o cestnej doprave

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 129/2010 Z. z. – Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 281/2015 Z. z. – Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 8/2009 Z. z. – Zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 448/2008 Z. z. – Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

 

Zdroj: www.slov-lex.sk