Kategórie
Zákony

Zákon č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 129/2010 Z. z. – Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk