Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)

Nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ)2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. sa začala uplatňovať dňom 25.05.2018. Čl. 33 nariadenia a § 40 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia povinní oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu a podľa možností […]

Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby (GDPR)

Dňa 25.05.2018 sa začala uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. Čl. 37 nariadenia a § 44 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní určiť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. […]

VZOR: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (GDPR)

———————VZOR——————— Meno a priezvisko toho, kto návrh podáva, korešpondenčná adresa ———————————————————————————————————– Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava V miesto, dňa deň, mesiac, rok VEC: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Dňa deň, mesiac, rok som zistil/a, že meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo spoločnosť doplniť názov so sídlom adresa, IČO: […]

Zákon č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

250 ZÁKON z 9. mája 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Úvodné ustanovenia § 1 Predmet a rozsah úpravy (1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, […]

Zákon č. 122/2013 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

122 ZÁKON z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných […]