Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku – kataster

Katastrálny úrad má povinnosť rozhodnúť o návrhu ma vklad v zákonnej lehote 30 dní a pri zrýchlenom konaní do 15 dní. V prípade, ak kataster nestihne takto rozhodnúť, má osoba – navrhovateľ nárok na vrátenie správneho poplatku v podobne kolku v plnej výške, teda 66 EUR a pri zrýchlenom konaní 266 EUR.

Na tento účel musí osoba – navrhovateľ podať na katastrálny úrad žiadosť o vrátenie správneho poplatku.

———————VZOR———————

Okresný úrad Žilina

Stará 789

010 01 Žilina

 

VEC: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Dňa 13.02.2019 bol podaný návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, týkajúci sa nehnuteľnosti – rozostavaný rodinný dom, v k. ú. Žilina, obec: Žilina, okres: Žilina, zapísanej na LV č. 4567 (vaše konanie č. V-1010/2019). Spolu s návrhom na vklad bol zaplatený aj správny poplatok vo výške 66,- EUR.

Dňa 08.05.2019 som sa telefonicky informoval, či už okresný úrad rozhodol o návrhu na vklad na základe uvedenej zmluvy. Poverená pracovníčka katastrálneho odboru mi oznámila, že rozhodnutie o povolení vkladu vydané ešte nie je.

Dňa 09.05.2019 som nahliadol na katastrálny portál – www.katasterportal.sk, kde bola na výpise z listu vlastníctva stále vyznačená iba plomba na základe V – 1010/2019 (údaj platný k 09.05.2019 k 18:00 hod.).

Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní v zmysle § 32 zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a je povinný vrátiť mi správny poplatok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o vrátenie správneho poplatku na bankový účet č.: ……………………. , ktorý je vedený v peňažnom ústave: …………………….. banka, a. s.

 

S pozdravom

Norbert Kaliniak

———————VZOR———————

3 odpovede na “VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku – kataster”

Peter Procházkahovorí:

Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť? Mám nárok na Vrátenie správneho poplatku z katastra (66,-e) keď nebola splnená lehota 30 dní na zapísanie nehnuteľnosti – vystavenie Rozhodnutia z Okresného katastralného úradu?
Cca po 40 dňoch prišiel list z katastra – Rozhodnutie o prerušení, že je potrebné upraviť Kúpnu zmluvu – opraviť administratívne chyby (vraj neúplna adresa predavajúceho a množné číslo „kupujúci kupujú“ nahradiť jednotným – „Kupujúci kupuje“).
Po vypracovaní dodatku s opravou bola následne nehnuteľnosť prepísaná na nového majiteľa. Prvé rozhodnutie z katastra (i ked uvedené ako „prerušenie“) prišlo až po 40 dňoch. V odôvodnení rozhodnutia boli ale nesprávne údaje, nesprávne (chybne) uviedli meno kupujúceho – nie podľa predloženej zmluvy, nespravne označený pozemok – predmet prevodu. Čiže rozhodnutie prišlo neskoro a bolo chybné.
Mám nárok na vrátenie poplatku?

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme, ak kataster nerozhodol v lehote 30 dní, do ktorej sa nezapočítavajú dni prerušenia konania, tak máte nárok na vrátenie správneho poplatku.

Pekný deň

Matúšhovorí:

Dobrý deň,

Viete nám prosím poradiť ak sa realizovala zmena nehnuteľnosti / orná pôda / vlastníka formou darovacej zmluvy medzi príbuznými a zaplatil sa správny poplatok Katastrálnemu úradu za úkon a nebolo urobené tak ako je správne v časovom rozmedzí 30 dní vybavené čiže pracovníčka zapísať zapísala ale urobila chybu na LV zapísala toho istého pôvodného vlastníka ale s novým údajom rok narodenia, bydlisko nového vlastníka obdarovaného či že na LV je stále plomba X oprava už 3mesiac nič len list odpoveď K.ú. že sa ospravedlňujú urobili chybu opravia vec má človek nárok na vrátenie časti poplatku od Katastrálneho úradu späť za úkon . Ďakujeme za odpoveď .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.