Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku – kataster

Katastrálny úrad má povinnosť rozhodnúť o návrhu ma vklad v zákonnej lehote 30 dní a pri zrýchlenom konaní do 15 dní. V prípade, ak kataster nestihne takto rozhodnúť, má osoba – navrhovateľ nárok na vrátenie správneho poplatku v podobne kolku v plnej výške, teda 66 EUR a pri zrýchlenom konaní 266 EUR.

Na tento účel musí osoba – navrhovateľ podať na katastrálny úrad žiadosť o vrátenie správneho poplatku.

———————VZOR———————

Okresný úrad Žilina

Stará 789

010 01 Žilina

 

VEC: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Dňa 13.02.2019 bol podaný návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, týkajúci sa nehnuteľnosti – rozostavaný rodinný dom, v k. ú. Žilina, obec: Žilina, okres: Žilina, zapísanej na LV č. 4567 (vaše konanie č. V-1010/2019). Spolu s návrhom na vklad bol zaplatený aj správny poplatok vo výške 66,- EUR.

Dňa 08.05.2019 som sa telefonicky informoval, či už okresný úrad rozhodol o návrhu na vklad na základe uvedenej zmluvy. Poverená pracovníčka katastrálneho odboru mi oznámila, že rozhodnutie o povolení vkladu vydané ešte nie je.

Dňa 09.05.2019 som nahliadol na katastrálny portál – www.katasterportal.sk, kde bola na výpise z listu vlastníctva stále vyznačená iba plomba na základe V – 1010/2019 (údaj platný k 09.05.2019 k 18:00 hod.).

Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní v zmysle § 32 zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a je povinný vrátiť mi správny poplatok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o vrátenie správneho poplatku na bankový účet č.: ……………………. , ktorý je vedený v peňažnom ústave: …………………….. banka, a. s.

 

S pozdravom

Norbert Kaliniak

———————VZOR———————

5 odpovedí na “VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku – kataster”

Peter Procházkahovorí:

Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť? Mám nárok na vrátenie správneho poplatku z katastra (66,- EUR), keď nebola splnená lehota 30 dní na zapísanie nehnuteľnosti – vystavenie Rozhodnutia z okresného katastrálneho úradu?
Cca po 40 dňoch prišiel list z katastra – Rozhodnutie o prerušení, že je potrebné upraviť Kúpnu zmluvu – opraviť administratívne chyby (vraj neúplná adresa predávajúceho a množné číslo „kupujúci kupujú“ nahradiť jednotným – „Kupujúci kupuje“).
Po vypracovaní dodatku s opravou bola následne nehnuteľnosť prepísaná na nového majiteľa. Prvé rozhodnutie z katastra (i keď uvedené ako „prerušenie“) prišlo až po 40 dňoch. V odôvodnení rozhodnutia boli ale nesprávne údaje, nesprávne (chybne) uviedli meno kupujúceho – nie podľa predloženej zmluvy, nesprávne označený pozemok – predmet prevodu. Čiže rozhodnutie prišlo neskoro a bolo chybné.
Mám nárok na vrátenie poplatku?

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme, ak kataster nerozhodol v lehote 30 dní, do ktorej sa nezapočítavajú dni prerušenia konania, tak máte nárok na vrátenie správneho poplatku.

Pekný deň

Matúšhovorí:

Dobrý deň,

viete nám prosím poradiť, ak sa realizovala zmena nehnuteľnosti / orná pôda / vlastníka formou darovacej zmluvy medzi príbuznými a zaplatil sa správny poplatok katastrálnemu úradu za úkon a nebolo urobené tak, ako je správne, v časovom rozmedzí 30 dní vybavené, čiže pracovníčka zapísať zapísala, ale urobila chybu a na LV zapísala toho istého pôvodného vlastníka, ale s novým údajom – rok narodenia, bydlisko nového vlastníka obdarovaného, čiže na LV je stále plomba X – oprava už 3 mesiace a nič len list odpoveď k.ú., že sa ospravedlňujú, urobili chybu a opravia vec, má človek nárok na vrátenie časti poplatku od katastrálneho úradu späť za úkon? Ďakujeme za odpoveď.

Natáliahovorí:

Dobrý deň,

vedeli by ste mi prosím poradiť, či máme nárok na vrátenie poplatku v prípade, že jeden z predávajúcich bol zaniesť návrh na vklad a aj zaplatil na mieste poplatok 66 EUR. Pričom my ako kupujúci sme na základe zmluvy sumu 66 EUR poslali na účet predávajúceho hneď, ako nám poslal fotografiu katastrom potvrdeného návrhu na vklad.

Ďakujem za Váš čas.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ boli splnené podmienky pre vrátenie správneho poplatku, na jeho vrátenie máte nárok. Kataster nebude pri žiadosti o vrátenie správneho poplatku skúmať, kto zo zmluvných strán reálne zaplatil správny poplatok. Rozhodne len o nároku na jeho vrátenie. Takže odpoveď na Vašu otázku je áno, môžete požiadať o vrátenie správneho poplatku. Ak by však došlo k situácii, že okrem Vás si aj iná osoba takto požiadala o vrátenie správneho poplatku a bolo jej skôr priznané, od takejto osoby by ste museli žiadať titulom bezdôvodného obohatenia o vydanie sumy rovnajúcej sa vrátenému správnemu poplatku.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *