Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku – kataster

Katastrálny úrad má povinnosť rozhodnúť o návrhu ma vklad v zákonnej lehote 30 dní a pri zrýchlenom konaní do 15 dní. V prípade, ak kataster nestihne takto rozhodnúť, má osoba – navrhovateľ nárok na vrátenie správneho poplatku v podobne kolku v plnej výške, teda 66 EUR a pri zrýchlenom konaní 266 EUR.

Na tento účel musí osoba – navrhovateľ podať na katastrálny úrad žiadosť o vrátenie správneho poplatku.

———————VZOR———————

Okresný úrad Žilina

Stará 789

010 01 Žilina

 

VEC: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Dňa 13.02.2019 bol podaný návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, týkajúci sa nehnuteľnosti – rozostavaný rodinný dom, v k. ú. Žilina, obec: Žilina, okres: Žilina, zapísanej na LV č. 4567 (vaše konanie č. V-1010/2019). Spolu s návrhom na vklad bol zaplatený aj správny poplatok vo výške 66,- EUR.

Dňa 08.05.2019 som sa telefonicky informoval, či už okresný úrad rozhodol o návrhu na vklad na základe uvedenej zmluvy. Poverená pracovníčka katastrálneho odboru mi oznámila, že rozhodnutie o povolení vkladu vydané ešte nie je.

Dňa 09.05.2019 som nahliadol na katastrálny portál – www.katasterportal.sk, kde bola na výpise z listu vlastníctva stále vyznačená iba plomba na základe V – 1010/2019 (údaj platný k 09.05.2019 k 18:00 hod.).

Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní v zmysle § 32 zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a je povinný vrátiť mi správny poplatok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o vrátenie správneho poplatku na bankový účet č.: ……………………. , ktorý je vedený v peňažnom ústave: …………………….. banka, a. s.

 

S pozdravom

Norbert Kaliniak

———————VZOR———————

11 odpovedí na “VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku – kataster”

Peter Procházkahovorí:

Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť? Mám nárok na vrátenie správneho poplatku z katastra (66,- EUR), keď nebola splnená lehota 30 dní na zapísanie nehnuteľnosti – vystavenie Rozhodnutia z okresného katastrálneho úradu?
Cca po 40 dňoch prišiel list z katastra – Rozhodnutie o prerušení, že je potrebné upraviť Kúpnu zmluvu – opraviť administratívne chyby (vraj neúplná adresa predávajúceho a množné číslo „kupujúci kupujú“ nahradiť jednotným – „Kupujúci kupuje“).
Po vypracovaní dodatku s opravou bola následne nehnuteľnosť prepísaná na nového majiteľa. Prvé rozhodnutie z katastra (i keď uvedené ako „prerušenie“) prišlo až po 40 dňoch. V odôvodnení rozhodnutia boli ale nesprávne údaje, nesprávne (chybne) uviedli meno kupujúceho – nie podľa predloženej zmluvy, nesprávne označený pozemok – predmet prevodu. Čiže rozhodnutie prišlo neskoro a bolo chybné.
Mám nárok na vrátenie poplatku?

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme, ak kataster nerozhodol v lehote 30 dní, do ktorej sa nezapočítavajú dni prerušenia konania, tak máte nárok na vrátenie správneho poplatku.

Pekný deň

Matúšhovorí:

Dobrý deň,

viete nám prosím poradiť, ak sa realizovala zmena nehnuteľnosti / orná pôda / vlastníka formou darovacej zmluvy medzi príbuznými a zaplatil sa správny poplatok katastrálnemu úradu za úkon a nebolo urobené tak, ako je správne, v časovom rozmedzí 30 dní vybavené, čiže pracovníčka zapísať zapísala, ale urobila chybu a na LV zapísala toho istého pôvodného vlastníka, ale s novým údajom – rok narodenia, bydlisko nového vlastníka obdarovaného, čiže na LV je stále plomba X – oprava už 3 mesiace a nič len list odpoveď k.ú., že sa ospravedlňujú, urobili chybu a opravia vec, má človek nárok na vrátenie časti poplatku od katastrálneho úradu späť za úkon? Ďakujeme za odpoveď.

Natáliahovorí:

Dobrý deň,

vedeli by ste mi prosím poradiť, či máme nárok na vrátenie poplatku v prípade, že jeden z predávajúcich bol zaniesť návrh na vklad a aj zaplatil na mieste poplatok 66 EUR. Pričom my ako kupujúci sme na základe zmluvy sumu 66 EUR poslali na účet predávajúceho hneď, ako nám poslal fotografiu katastrom potvrdeného návrhu na vklad.

Ďakujem za Váš čas.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ boli splnené podmienky pre vrátenie správneho poplatku, na jeho vrátenie máte nárok. Kataster nebude pri žiadosti o vrátenie správneho poplatku skúmať, kto zo zmluvných strán reálne zaplatil správny poplatok. Rozhodne len o nároku na jeho vrátenie. Takže odpoveď na Vašu otázku je áno, môžete požiadať o vrátenie správneho poplatku. Ak by však došlo k situácii, že okrem Vás si aj iná osoba takto požiadala o vrátenie správneho poplatku a bolo jej skôr priznané, od takejto osoby by ste museli žiadať titulom bezdôvodného obohatenia o vydanie sumy rovnajúcej sa vrátenému správnemu poplatku.

Pekný deň

Ivanahovorí:

Dobrý deň, ako postupovať, keď kataster odmieta vrátiť poplatok, hoci návrh na vklad bol podaný 23.09.2022 a rozhodnutie, ktoré bolo doručené, vklad povolilo 10.11.2022?
Ďakujem pekne za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné mať s istotou ustálené, že kataster nerozhodol v lehote 30 dní, do ktorej sa nezapočítava čas doručenia rozhodnutia. Teda Vami uvádzaný dátum 10.11.2022 nemá predstavovať deň doručenia, ale deň povolenia vkladu, ktorý je uvedený priamo na liste vlastníctva. Doručenie rozhodnutia samozrejme ešte nejaký čas trvá.
Taktiež sa do lehoty nezapočítava čas prípadného prerušenia konania.
Je dôležité vzhľadom na ďalší postup ešte uviesť, že proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
V ďalšom postupe sa naskytá viacero spôsobov, ako predmetnú situáciu riešiť. Ako vhodné sa javí preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, prípadne podanie podnetu prokurátorovi – návrhu na podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy. Ak protestu prokurátora orgán verejnej správy nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy správnu žalobu na správny súd. Správna žaloba na správny súd ako taká je taktiež jedným z možných riešení.

Pekný deň

Beahovorí:

Dobrý deň,

návrh na vklad záložného práva bol podaný 30.11.2022, dňa 2.1.2023 sme ako kupujúci volali, či je rozhodnutie pripravené. Bolo nám oznámené, že zatiaľ nie, ale konanie bude rozhodnutím prerušené. Rozhodnutie je zo dňa 2.1.2023, doručené bolo až po 10.1.2023 (neviem presne, keďže nie som účastníkom konania a nebolo zaslané mne, ale banke). Mám nárok na vrátenie správneho poplatku? Lehota 30 kalendárnych dní uplynula 30.12.2022.

Ďakujem pekne za odpoveď

adminhovorí:

Dobrý deň,

okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote. Pokiaľ správny orgán rozhodol o prerušení konania zjavne po zákonnej lehote, už v tomto štádiu je zrejmé, že ani k rozhodnutiu o samotnom návrhu nemôže dôjsť v lehote. Z toho dôvodu, ak ste poplatníkom, máte nárok na vrátenie správneho poplatku. V zmysle zákona je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie.

Pekný deň

Róberthovorí:

Dobrý deň.

19.7.2022 som podal návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Po dvoch mesiacoch úrad nerozhodol o povolení vkladu, tak som podal žiadosť o vrátenie správneho poplatku. Vklad po 3 mesiacoch úrad povolil ale doteraz /20.3.2023/ nerozhodol o vrátení poplatku. Mám nárok aj na nejaké úroky z omeškania, keďže mi úrad doteraz peniaze nevrátil?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v zákonnej lehote, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *