Kategórie
Témy

Odopretie povinnosti vykonania mimoriadnej vojenskej služby

Odopretie povinnosti vykonania mimoriadnej vojenskej služby vyplýva z Ústavy SR, ktorá odkazuje na zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu a zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle vyššie uvedeného mimoriadnou službou sa rozumie vojenská služba vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie povinný vykonať vojak mimoriadnej služby. Vojakom mimoriadnej služby sa rozumie:

 • profesionálny vojak,
 • vojak v zálohe povolaný na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl,
 • vojak v zálohe povolaný na výkon mimoriadnej služby,
 • registrovaný občan, ktorý bol v čase vojny alebo vojnového stavu odvedený a povolaný na výkon mimoriadnej služby po prezentácii v ozbrojených silách,
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Krízovou situáciou v zmysle zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.

Na Slovensku sa uplatňuje branná povinnosť, ktorou je povinnosť podrobenia sa odvodu a povinnosť vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu.

Vznik brannej povinnosti:

 • Branná povinnosť vzniká občanovi – mužovi 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Občanovi – mužovi, ktorý má trvalý pobyt v cudzine a prihlásil sa na trvalý pobyt v Slovenskej republike po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná povinnosť odo dňa prihlásenia sa na trvalý pobyt v Slovenskej republike.
 • Občanovi – mužovi, ktorý nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná povinnosť odo dňa nadobudnutia tohto občianstva, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Branná povinnosť vzniká aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť.
 • Občanovi, ktorý bol prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka a ktorému nevznikla branná povinnosť podľa odsekov 1 až 4, vzniká branná povinnosť odo dňa prijatia do tohto služobného pomeru.
 • Občanovi, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na mužské po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná povinnosť odo dňa zmeny jeho úradnej identity, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Kto nemá záujem byť povolaný do mimoriadnej služby, pre toho existuje alternatívna služba. Tou je podľa zákonnej definície iná služba namiesto mimoriadne služby, ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu.

Prvým a hlavným krokom smerujúcim k odopretiu výkonu mimoriadnej služby je písomné vyhlásenie registrovaného občana alebo vojaka v zálohe o odopretí výkonu mimoriadnej služby. Toto je možné podať len z dôvodu rozporu výkonu mimoriadnej služby so svedomím alebo náboženským vyznaním.

Podanie vyhlásenia je obmedzené aj z časového hľadiska. Toto je možné podať len v roku, v ktorom vznikla branná povinnosť, alebo v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu. V prípade, že takéto vyhlásenie bolo urobené po uvedenej lehote a v období krízovej situácie, tak sa naň neprihliada.

Povinné náležitosti vyhlásenia:

 • meno a priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého a prechodného pobytu,
 • povolanie,
 • dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.

Vyhlásenie musí podať občan na príslušnom okresnom úrade podľa miesta trvalého pobytu písomným podaním alebo môže vyhlásenie podpísať priamo pred zamestnancom úradu.

Toto vyhlásenie je možné spraviť len raz, po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie už neprihliada.

Okresný úrad môže rozhodnúť o nezaradení občana, ktorý podal predmetné vyhlásenie. Občan sa môže proti takémuto rozhodnutiu odvolať.

Vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka a vojak v zálohe počas zaradenia do aktívnych záloh.

Povolanie na alternatívnu službu znamená priradenie na výkon alternatívnej služby k zamestnávateľovi, ktorý plní úlohy v oblasti:

 • zabezpečenia obrany štátu, poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, ak je ohrozený život a zdravie fyzických osôb a majetok právnických osôb alebo fyzických osôb,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovania sociálnej pomoci,
 • civilnej ochrany obyvateľstva,
 • opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, absolventov bohosloveckých fakúlt a na ich úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií okresný úrad v sídle kraja môže povolať na výkon alternatívnej služby do organizácií registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti ich pôsobenia alebo k zamestnávateľovi na plnenie vyššie uvedených úloh.

95 odpovedí na “Odopretie povinnosti vykonania mimoriadnej vojenskej služby”

Edita Šebejováhovorí:

Ak je muž oslobodený od vojenskej služby (modrá knižka), je povinný podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby?
Ak muž nevykonal vojenskú službu, nikdy nebol vojakom, aj ten je povinný podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby? Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na výkon mimoriadnej alebo alternatívnej služby nemôžu byť povolaní občania uznaní za nespôsobilých vykonať vojenskú službu (sú držiteľmi tzv. „modrej knižky“), pretože im zanikla branná povinnosť. Z toho dôvodu nie je potrebné podávať písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, nakoľko takýchto občanov ani nie je možné povolať na výkon služby.

Pekný deň

Prtohovorí:

Dobrý deň. Môžem odoprieť brannú povinnosť, keď mám 4 deti a z toho je jedno ZŤP s dlhodobým nepriaznivým stavom?

Júliahovorí:

Dobrý deň,

pochopila som správne? Dá sa vyhlásenie o odopretí brannej služby poslať poštou na mestský úrad, bez priamej prítomnosti na úrade?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vyhlásenie s osvedčeným podpisom (napr. u notára) podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu písomným podaním. Teda takéto vyhlásenie sa nezasiela na mestský úrad.

Pekný deň

Tomáš Kellerhovorí:

Dobrý deň,

môžem toto vyhlásenie zaslať na okresný úrad aj poštou doporučene?

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme je možné ho zaslať na okresný úrad aj poštou doporučene. Dôležité je, aby bol podpis na ňom úradne osvedčený, a to buď notárom, okresným úradom, alebo obcou.

Pekný deň

Marekhovorí:

Dobrý deň,

stačí poslať poštou doporučene s overeným podpisom a dnešným dátumom podania 31.1., alebo to už nebudú akceptovať?

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

Pekný deň

Klárahovorí:

Dobrý deň, môžu aj policajti podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby?

adminhovorí:

Dobrý deň,

občan, ktorému vznikla branná povinnosť, je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby počas trvania služobného pomeru v Policajnom zbore. Príslušníci Policajného zboru počas krízovej situácie plnia iné úlohy v zmysle zákona o Policajnom zbore. Nie je preto nutné takéto vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podávať.

Pekný deň

Ondrejhovorí:

Som ochotný zúčastniť sa vojenskej obrany v záujme ochrany našej krajiny. Nie však bojov za ekonomické imperialistické záujmy iných krajín resp. podpory fašizmu či nacistického režimu. Viď príklad – podpory imperialistického USA a podpory banderovského ukro-nacizmu. Ako to riešiť?

Peterhovorí:

Riešiť to môžeš tak, že zbehneš k nepriateľovi Slovenskej republiky, najlepšie už teraz. Tvoj svetonázor bohužiaľ nemení nič na geopolitickej orientácii tvojej krajiny.

Jozefhovorí:

Ondrej, mám presne rovnaké názory ako Vy. Nie je nás málo a to ma teší. Bohužiaľ, túto krajinu vedú zapredanci a tak to aj vyzerá…

Peterhovorí:

Dobrý deň.

Chcem sa opýtať, aký je tam vekový strop?

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť okrem iného zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, ak nevykonáva službu podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, alebo mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v období, keď bola nariadená mimoriadna služba alebo alternatívna služba, na základe ktorej sa predlžuje občanovi branná povinnosť až do prepustenia z mimoriadnej služby alebo z alternatívnej služby.

Pekný deň

MARIAN SAKÁLhovorí:

Dobrý deň.

Chcem sa opýtať, či sa na mňa vzťahuje branná povinnosť, ak som bol vojakom ZVS 94/95, dosiahol vojenskú hodnosť slobodník a môj vek je 47 rokov.

Ďakujem veľmi dobre za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť okrem iného zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, ak nevykonáva službu podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, alebo mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v období, keď bola nariadená mimoriadna služba alebo alternatívna služba, na základe ktorej sa predlžuje občanovi branná povinnosť až do prepustenia z mimoriadnej služby alebo z alternatívnej služby.

Pekný deň

Stanohovorí:

Dobrý deň prajem,

môžem sa opýtať? Muž, ktorý bol vyradený z vojenskej evidencie zo zdravotných dôvodov, t. j. nebol nikdy vojakom a ani nevykonával vojenskú službu a má List o vyradení z vojenskej evidencie podľa branného zákona č. 351/1997, paragraf 39 písmeno c) (ako trvale nespôsobilý), je povinný podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného okresným úradom v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou komisiou vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu. Prieskum zdravotnej spôsobilosti vojaka mimoriadnej služby sa vykonáva v období krízovej situácie. Vojenské zdravotnícke zariadenie na základe posúdenia zdravotného stavu vojaka mimoriadnej služby lekárskou komisiou vojenského zdravotníckeho zariadenia vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívu službu.
Ak ste už boli vyradený z vojenskej evidencie ako trvale nespôsobilý, nejaví sa ako nevyhnutné podávať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, nakoľko už ste boli posúdený na základe zmeny zdravotnej spôsobilosti ako trvalo neschopný vykonať vojenskú službu, teda aj mimoriadnu službu.

Pekný deň

Miro Markovichovorí:

Dobrý deň!

Veľmi pekne vám ďakujem za návod a informácie, ako sa vyhnúť účasti na šialenstve menom vojna.

Nech sa vám darí!

Renátahovorí:

Dobrý deň.

Viaceré info zdroje vrátane právnikov uvádzajú rôzne dolnú vekovú hranicu brannej povinnosti. Niektoré 18 rokov, iné zase 19 rokov. Ako je to teda?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

vznik brannej povinnosti upravuje zákon o brannej povinnosti v § 5. Branná povinnosť vzniká občanovi – mužovi 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku. Teda prakticky má osoba pri vzniku brannej povinnosti ešte stále vek 18 rokov.

Pekný deň

Máriahovorí:

Týka sa mobilizácia aj invalidných dôchodcov?

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ak bol uznaný za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pekný deň

zdenka macurovahovorí:

Dobrý deň,

týka sa mobilizácia aj polovičných invalidných dôchodcov? A ak odovzdal vojenskú knižku, ak mu bol priznaný ID?

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného okresným úradom v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou komisiou vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu. Prieskum zdravotnej spôsobilosti vojaka mimoriadnej služby sa vykonáva v období krízovej situácie. Vojenské zdravotnícke zariadenie na základe posúdenia zdravotného stavu vojaka mimoriadnej služby lekárskou komisiou vojenského zdravotníckeho zariadenia vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívu službu.

Pekný deň

Katarinahovorí:

Dobrý deň,

invalidita 70 % sa ráta ako ťažké zdravotné postihnutie? Lebo to človek nevie.

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Pekný deň

Jozefhovorí:

Dobrý deň,

môžu ma povolať, aj keď som na materskej dovolenke? Poprípade na rodičáku?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

medzi dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, nepatrí materská ani rodičovská dovolenka v prípade, ak má dieťa oboch rodičov. Avšak dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, sú okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci.

Pekný deň

Jaroslavhovorí:

Zdravím, keď som držiteľom zbrojného preukazu a zbrane, bude mi to odobrané po podaní Vyhlásenia o odopretí? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na to by nemal byť dôvod.

Pekný deň

Petrahovorí:

Dobrý deň,

ak bolo podané vyhlásenie o odopretí vojenskej služby v rokoch 2003 – 2004 a bol jedinec informovaný o vyradení a absolvoval 1,5-násobok času civilnej služby, je potrebné podať toto vyhlásenie tohto času ešte raz?

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ občan už urobil písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, nie je nutné podávať písomné vyhlásenie znova.

Pekný deň

Radimhovorí:

Ak mám trvalý pobyt na Slovensku, ale súčasne aj v zahraničí, kde žijem už 17 rokov, ako mám postupovať, ak chcem zrušiť brannú povinnosť?

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť okrem iného zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ktorý prestal byť občanom, alebo ktorému sa skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak si chcete ponechať slovenské občianstvo, máte možnosť sa odhlásiť z trvalého pobytu, ktorý je predpokladom pre vznik brannej povinnosti. V takom prípade odovzdáte svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade a na ďalšie preukázanie totožnosti Vám bude slúžiť už len cestovný pas, pokiaľ ním disponujete. Môžete požiadať aj o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste Vášho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musíte zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.
Odhlásenie z trvalého pobytu v prípade presťahovania sa do zahraničia môžete vybaviť osobne v ohlasovni pobytu alebo elektronicky, v oboch prípadoch je potrebné vyplniť odhlasovací lístok.

Pekný deň

matushovorí:

Dobrý deň,

chcel by som vedieť, či môžu povolať do vojny aj osobu, ktorá v minulosti požiadala o nenastúpenie na vojenskú službu, čiže bola na tzv. civilke.

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby nepodáva občan, ktorý odoprel povinnú vojenskú službu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a bol rozhodnutím územnej (okresnej) vojenskej správy zaradený do evidencie občanov povinných vykonať civilnú službu. V prípade vojny by sa na Vás vzťahoval výkon alternatívnej služby, samozrejme podľa ostatných okolností, nakoľko alternatívna služba je obdobou civilnej služby.

Pekný deň

Ferohovorí:

Dobrý deň,

odopretie vojenskej služby som vyhlásil ešte dávno, v roku dovŕšenia 18 rokov veku, hneď po odvode. Odslúžil som si civilnú službu. Mám prepúšťací list o vyradení z vojenskej evidencie. Zákony v tej dobe boli iné, neuvádzalo sa odopretie „mimoriadnej“ služby.
Musím podať vyhlásenie o odopretí znova?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby nepodáva občan, ktorý odoprel povinnú vojenskú službu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a bol rozhodnutím územnej (okresnej) vojenskej správy zaradený do evidencie občanov povinných vykonať civilnú službu. V prípade vojny by sa na Vás vzťahoval výkon alternatívnej služby, samozrejme podľa ostatných okolností, nakoľko alternatívna služba je obdobou civilnej služby.

Pekný deň

Romanhovorí:

Dobrý deň.

Chcem sa opýtať, či je možné poslať poštou na okresný úrad v sídle kraja vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, keď už mám na ňom úradne overený podpis.

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme, môžete ho zaslať na okresný úrad aj poštou.

Pekný deň

Evahovorí:

Dobrý deň.

Môže byť muž, ktorý minulý rok dovŕšil 45 rokov, bez vojenskej hodnosti, nikdy nevykonával vojenskú službu, nikdy nebol vojakom, ale nemá „modrú knižku“, povolaný na výkon mimoriadnej služby pri prípadnej mobilizácii?

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ v tom nebránia iné skutočnosti, prípadne nepodal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, tak áno, v takom prípade môže byť povolaný na výkon mimoriadnej služby.

Pekný deň

Peterhovorí:

Dobrý deň,

mám 48 rokov a základnú vojenskú službu som skončil v hodnosti slobodník, preto sa chcem opýtať, či sa ešte na mňa vzťahuje branná povinnosť.

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť okrem iného zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, ak nevykonáva službu podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, alebo mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v období, keď bola nariadená mimoriadna služba alebo alternatívna služba, na základe ktorej sa predlžuje občanovi branná povinnosť až do prepustenia z mimoriadnej služby alebo z alternatívnej služby.

Pekný deň

Máriahovorí:

Dobrý deň.

Ak muž nevykonal vojenskú službu, nikdy nebol vojakom, robil civilnú službu, teraz je viac rokov občanom so ZŤP (a tiež čiastočným invalidným dôchodcom), je povinný podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby môže podať občan z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním. V takomto prípade je občanovi nariadená alternatívna služba.
Avšak, branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného okresným úradom v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou komisiou vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu. Prieskum zdravotnej spôsobilosti vojaka mimoriadnej služby sa vykonáva v období krízovej situácie. Vojenské zdravotnícke zariadenie na základe posúdenia zdravotného stavu vojaka mimoriadnej služby lekárskou komisiou vojenského zdravotníckeho zariadenia vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívu službu.
Teda či je Váš manžel spôsobilý alebo nespôsobilý vykonať mimoriadnu alebo alternatívnu službu počas krízovej situácie je posudzované tak, ako je uvedené vyššie. Ak by však mal záujem odoprieť výkon mimoriadnej služby za každých okolností, môže takéto vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby písomne podať.

Pekný deň

Valerhovorí:

Dobrý deň, akú dobu platnosti má uvedené Vyhlásenie?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby má platnosť počas celej doby brannej povinnosti, respektíve do späťvzatia vyhlásenia, a to písomným podaním s osvedčeným podpisom na okresný úrad v sídle kraja.

Pekný deň

Filiphovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť sa vzťahuje aj na študentov stredných škôl / gymnázií a vysokých škôl?

Vopred ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

predpokladom pre vznik brannej povinnosti je dosiahnutie veku 19 rokov. Avšak medzi dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, patrí okrem iného aj ak sa občan pripravuje na budúce povolanie alebo študuje na vysokej škole počas vyhlásenia výnimočného stavu alebo núdzového stavu, nie však počas vojny a vojnového stavu, kedy zákon takúto výnimku nepozná.

Pekný deň

Vierahovorí:

Posiela sa to na okresný úrad, ale kde tam to mám poslať, do akej kancelárie a komu? Je tam nejaký vojenský útvar?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle zákona sa vyhlásenie s osvedčeným podpisom podáva na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu. Stačí to teda adresovať okresnému úradu všeobecne.

Pekný deň

Emanuelhovorí:

Mám viacero otázok k tomuto.

Bol som si podať toto vyhlásenie, avšak keďže som študent vysokej školy a pripravujem sa stále na svoje povolanie, počkal som s výpisom tejto kolónky, v ktorej sa uvádza povolanie, až na okresný úrad. Pani na podateľni mi však povedala, že keď som študent, ani netreba vypísať, tak som to jednoducho podal. Mám však teraz pochybnosti o platnosti toho vyhlásenia, keďže to patrí medzi povinné náležitostí.

Ďalšia vec, ktorá ma zneisťuje, je to, že či je v poriadku, že som nedostal žiadne potvrdenie o tom, že som vyhlásenie podal, a teda v podstate nemám žiadny dôkaz o podaní vyhlásenia, okrem fotky z mobilu. Pani na podateľni iba odo mňa zobrala to vyhlásenie a povedala mi, že môžem ísť.

Je to v poriadku, nie je to akýmsi spôsobom neplatné?

adminhovorí:

Dobrý deň,

dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, je okrem iného, aj ak sa občan pripravuje na budúce povolanie alebo študuje na vysokej škole počas vyhlásenia výnimočného stavu alebo núdzového stavu. Nie však počas vojny a vojnového stavu, počas ktorého by Vás mohli povolať na vykonanie mimoriadnej služby. Na základe odopretia vykonania mimoriadnej služby sa táto na Vás nebude vzťahovať aj počas vojny a vojnového stavu nezávisle od toho, či ste študentom.

Medzi náležitosti vyhlásenia patrí, okrem iného, aj uvedenie povolania, ktoré občan vykonáva, alebo na ktoré sa pripravoval štúdiom.

Nemyslíme si, že by neuvedenie povolania automaticky zakladalo neplatnosť vyhlásenia v prípade študenta, avšak ak chcete mať takpovediac „pokoj v duši“, môžete podať takéto vyhlásenie opätovne a zároveň Vám odporúčame vždy podávať orgánom štátnej správy dva rovnopisy s tým, že druhú kópiu si necháte potvrdiť a táto ostane Vám ako dôkaz urobenia podania.

Pekný deň

Nonamehovorí:

Dobrý deň prajem.

Prosím Vás pekne, chcel by som sa aj ja opýtať, či je možné, že budem musieť nastúpiť do vojny v prípade mobilizácie. Je tu veľa odpovedí, ale pre istotu.

Keďže som jediný živiteľ rodiny troch malých detí, 3 mesiace, 2 roky, 5 rokov a manželka poberá iba rodičovský príspevok. Ako mam dokázať, že z rodičovského príspevku nevyžijú a nebude to ani na platenie účtov? Aký je postup v tomto prípade?

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

Občan je povinný okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť dôvod, ktorý mu bráni dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, a tieto dôvody preukázať originálom dokladu alebo jeho úradne overenou kópiou. Dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, sú okrem iného aj okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci.

Zákon taktiež hovorí o plate vojaka mimoriadnej služby, ktorý tvorí hodnostný plat a príplatok za výkon mimoriadnej služby. Vojakovi mimoriadnej služby, ak ide napríklad o registrovaného občana, v čase vojny a vojnového stavu, patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, zvýšený o 8 %. Vojakovi mimoriadnej služby patrí hodnostný plat za výkon mimoriadnej služby odo dňa nariadenia výkonu mimoriadnej služby alebo odo dňa prezentácie vo vojenskom útvare.
Vojakovi mimoriadnej služby, ktorý plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia zdravia alebo života alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie alebo miesta výkonu mimoriadnej služby poskytnúť príplatok za výkon mimoriadnej služby, až do sumy hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby. Príplatok sa poskytuje mesačne spolu s hodnostným platom.

Bližšie k platu vojaka mimoriadnej služby uvádza zákon o brannej povinnosti v § 15j a nasledujúcich.

Pekný deň

Dominikahovorí:

Dobrý deň.

Ak manžel podá vyhlásenie o odmietnutí mimoriadnej služby, vyplýva mu z toho nejaká povinnosť civilnej služby v tejto dobe? Alebo len v prípade núdzového stavu?

adminhovorí:

Dobrý deň,

mimoriadnou službou je vojenská služba vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie povinný vykonať vojak mimoriadnej služby. Vojakom mimoriadnej služby je, okrem iných, aj registrovaný občan, ktorý neodoprel vykonanie mimoriadnej služby. Za krízovú situáciu sa považuje obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav. Povinnosť civilnej služby, vzhľadom na Vami uvedené, Vášmu manželovi teda momentálne nevyplýva.

Pekný deň

Peterhovorí:

Dobrý deň,

prosím Vás, počíta sa aj podanie odopretia, keď ho podám na pošte 31.1. (keďže nežijem v sídle kraja), či je potrebné, aby bolo doručené na úrade v rámci januára?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

Pekný deň

Peterhovorí:

Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď.

Radoslavhovorí:

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, či mi vzniká branná povinnosť, alebo som povinný nastúpiť, keď som vedený ako opatrovník ZŤP dieťaťa.

Za odpoveď vopred ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, sú okrem iného aj okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci. Občan je povinný okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť dôvod, ktorý mu bráni dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, a tieto dôvody preukázať originálom dokladu alebo jeho úradne overenou kópiou.
Ak sa občan stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného príslušníka nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci, možno ho prepustiť aj na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja z výkonu alternatívnej služby. Prípadne ako dôvod, ktorá bráni dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, zákon uvádza, ak občana postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny.

Pekný deň

Máriahovorí:

Dobrý deň,

prosím Vás, bude odopretie povinnosti vykonania mimoriadnej vojenskej služby akceptované aj v prípade, že bude doporučene odoslané poštou spolu s overeným podpisom dňa 31.1.2023? (tým pádom na okresný úrad bude list zrejme poštou doručený až 1.2.)

Ďakujem pekne.

adminhovorí:

Dobrý deň,

lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

Pekný deň

Tomášhovorí:

Chcem sa opýtať na nejasnosť ohľadom vekového stropu brannej povinnosti. Uvádza sa 55, ale aj 45 rokov pre občanov bez vojenskej hodnosti, alebo vojaka 1. alebo 2. stupňa. Ak má niekto viac ako 45 rokov a ukončil základnú vojenskú službu hodnosťou vojaka, tak aká je veková hranica? Nie 45?

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť okrem iného zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, ak nevykonáva službu podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, alebo mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v období, keď bola nariadená mimoriadna služba alebo alternatívna služba, na základe ktorej sa predlžuje občanovi branná povinnosť až do prepustenia z mimoriadnej služby alebo z alternatívnej služby.

Pekný deň

Tomášhovorí:

Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď. Tak vlastne veková hranica 45 rokov neplatí pre nikoho…

adminhovorí:

Dobrý deň,

predmetné členenie na 45 a 55 rokov ako uvádzate, teda že branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, bez vojenskej hodnosti a vo vojenskej hodnosti vojaka 1. stupňa a vojaka 2. stupňa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 45 rokov veku, alebo vo vojenských hodnostiach iných 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, platilo do 1.1.2016, kedy sa toto novelou odstránilo a platné znenie je tak, ako bolo uvedené vyššie.

Pekný deň

minohovorí:

Dobrý deň.

Absolvoval som povinnú vojenskú službu. Som teda vojak v zálohe?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vojakom v zálohe, v zmysle zákona o brannej povinnosti, je občan, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a branná povinnosť mu trvá, občan, ktorý skončil dobrovoľnú vojenskú prípravu a branná povinnosť mu trvá, občan, ktorý vykonal mimoriadnu službu a branná povinnosť mu trvá, občan, ktorý skončil služobný pomer príslušníka Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Národného bezpečnostného úradu a branná povinnosť mu trvá alebo občan, ktorý skončil služobný pomer príslušníka finančnej správy, pričom bol bezprostredne pred skončením služobného pomeru ozbrojeným príslušníkom finančnej správy a branná povinnosť mu trvá.

Pekný deň

Bezmenahovorí:

Dobrý deň, môže byť povolaný/odvedený človek, ktorý má trvalé zdravotné problémy (napríklad tetánia – neurologické psychologické ochorenie sprevádzané silnou úzkosťou, posunuté platničky a artróza), ale zatiaľ nie je invalid a spĺňa vek na odvod?

adminhovorí:

Dobrý deň,

registrovaný občan povolaný na odvod je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke, ktorú vykonajú lekári odvodnej komisie. Prieskum zdravotnej spôsobilosti vojaka mimoriadnej služby vykonáva lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia, ktorá rozhoduje o zdravotnej spôsobilosti vojaka mimoriadnej služby.

Pekný deň

Jozefhovorí:

Dobrý deň.

Som špecifický prípad a potreboval by som radu. Kedysi dávno (1990) som narukoval na ZVS a po 6 mesiacoch som odišiel zo ZVS na civilnú službu. Vtedy som podával písomné odopretie ZVS ešte na samotnom útvare a opustil som následne vojenský útvar. Nastúpil som civilnú službu, ktorú som celú absolvoval. Ak správne predpokladám, tak by som nemal byť absolútne nikde registrovaný, čiže ani na OÚ a teda ani žiadna mobilizácia či iná vojenská povinnosť by sa na mňa nemala vzťahovať. Ešte som nedovŕšil 55. rok života.

Ďakujem za odpoveď a vysvetlenie.

adminhovorí:

Dobrý deň,

podľa okolností, branná povinnosť sa na Vás vzťahuje, avšak len v rozsahu alternatívnej služby, nie mimoriadnej služby.

Pekný deň

Bezmenahovorí:

Otázka.

Ak sa pripravuje novela branného zákona v roku 2023, neznamená to zároveň, že je možné zaslať odopretie výkonu nástupu na mimoriadnu službu v súlade s výhradou svedomia v roku, kedy bol prijatý zákon, prípadne novely zákona a teda nielen do 31.1 v každom roku, ale aj do konca roka v roku, kedy bola prijatá aj novela branného zákona?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ novela neupravuje iný spôsob a lehotu pre odopretie výkonu mimoriadnej služby, v takom prípade až do prijatia novej novely platí posledná platná novela. Zároveň novelou je upravený aj začiatok jej platnosti, pričom platnosť je v zásade nadväzujúca.

Pekný deň

Otazkahovorí:

Ak som podal odopretie mimoriadnej služby, ale zároveň nemám trvalý pobyt (nie je ešte zrušený, ale plánujem ho zrušiť, lebo nemám sa kde nahlásiť) na SR, lebo žijem v zahraničí, môžu ma povolať?

Napr. výsledok odopretia mi prišiel do digitálnej schránky, nie poštou. Môže prísť povolanie do digitálnej schránky?

adminhovorí:

Dobrý deň,

na začiatok treba uviesť, že odopretím mimoriadnej služby občanovi nezaniká povinnosť vykonať v rámci brannej povinnosti alternatívnu službu. Branná povinnosť znamená podrobiť sa odvodu, alebo vykonať mimoriadnu službu, prípadne alternatívnu službu. Pokiaľ máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vznikla Vám branná povinnosť.
Pokiaľ si občan v rámci svojej elektronickej schránky povolí doručovanie do nej miesto klasického poštového doručovania na účely komunikácie s orgánmi štátnej správy, tieto môžu zasielať občanovi písomnosti aj touto formou ako platnú alternatívu ku klasickému poštovému doručovaniu.

Pekný deň

Peterhovorí:

Dobrý deň,

rád by som sa opýtal. Ak som už raz v minulosti požiadal o odopretie vojenskej služby (absolvoval som ZVS), musím toto odopretie pravidelne aktualizovať? Napr. každý rok, 5 rokov,…

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

odopretie výkonu mimoriadnej služby sa podáva len raz, na opätovné podanie sa neprihliada. To znamená, že ak by osoba svoje pôvodné podanie zobrala napríklad späť, opakované podania nemajú právnu váhu.

Pekný deň

Milošhovorí:

Dobrý deň.

Chcel by som sa informovať na lehotu k rozhodnutiu okresného úradu, odbor obrany štátu, nakoľko som podal 25.1.2023 vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby a doposiaľ mi nebolo doručené rozhodnutie z okresného úradu. Samozrejme, potvrdenie o podaní z podateľne mám. Po mesiaci žiadna odpoveď z úradu.

Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

ak občan podá vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, okresný úrad v sídle kraja mu vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho zaradení do dokumentácie. Vo Vašom prípade 30-dňová lehota uplynula v piatok 24.2.2023. Treba počítať s tým, že v rámci tejto lehoty Vám však okresný úrad nemusí doručiť toto rozhodnutie, ale len rozhodnúť. Preto spravidla treba pripočítať ešte niekoľko dní, kým Vám bude samotné rozhodnutie doručené.

Pekný deň

Marekhovorí:

Dobrý deň,

čo v prípade, že 30-dňová lehota uplynula 2 týždne dozadu a žiadna odpoveď neprišla? Je vhodné sa v takom prípade dotazovať na úrad? Stačí telefonicky, alebo radšej papierovou formou?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme sa môžete informovať telefonicky a aj písomnou formou, každopádne oneskorenie zo strany úradu je možné prisudzovať vysokému počtu doručených vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby.

Pekný deň

Jakub Slávikhovorí:

Na osobu slúžiacu civilnú službu, t. j. napr. v hasičskom zbore, sa nevzťahuje povinnosť vykonať mimoriadnu vojenskú službu, t. j. vstúpiť priamo do armády, ak teda počas civilnej služby vznikne vojnový stav?

Dominkohovorí:

Dobrý deň, za aký čas musí okresný úrad poslať odpoveď ohľadom odopretia vojenskej služby? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

ak občan podá vyhlásenie, okresný úrad v sídle kraja mu vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho zaradení do dokumentácie.

Pekný deň

Katarínahovorí:

Dobrý deň prajem,

musí občan SR požiadať o vyradenie z brannej (vojenskej) evidencie a požiadať o oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby ako aj alternatívnej služby, ak sa považuje za osobu so ZŤP, miera funkčnej poruchy je 60%? V prípade, že áno, komu je potrebné adresovať žiadosť a aké dokumenty musia byť predložené?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného okresným úradom v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou komisiou vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu. Prieskum zdravotnej spôsobilosti vojaka mimoriadnej služby sa vykonáva v období krízovej situácie. Vojenské zdravotnícke zariadenie na základe posúdenia zdravotného stavu vojaka mimoriadnej služby lekárskou komisiou vojenského zdravotníckeho zariadenia vydá rozhodnutie o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívu službu.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *