Kategórie
Vzory

VZOR: Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní / Splnomocnenie osoby v rámci dedičského konania

Počas dedičského konania môžu nastať rôzne skutočnosti ako choroba, služobná cesta, naštrbené vzťahy a podobne, ktoré sú dôvodom, že sa niektorý z účastníkov nemôže zúčastniť dedičského konania. Účastník konania môže byť bez náležitého ospravedlnenia zo závažných dôvodov aj predvolaný na dedičské konanie. Aby sa účastník vyhol týmto problémom, môže sa nechať zastúpiť na dedičskom konaní.

Splnomocnenie na zastupovanie v dedičskom konaní možno udeliť buď advokátovi alebo aj fyzickej osobe spôsobilej na právne úkony. Malo by ísť o takú osobu, aby bola u nej záruka toho, že bude hájiť záujmy osoby, ktorá ju na zastupovanie na dedičskom konaní splnomocnila. Nechať sa zastúpiť je možné na celé konanie alebo len na jeho časť, toto ale treba v splnomocnení presne vymedziť, napr. len na odmietnutie alebo prijatie dedičstva po poručiteľovi, na účasť na predbežnom vyšetrení, na prejednanie dedičstva, na uskutočnenie návrhov, vyhlásení a vyjadrení, uzavretie dohody o vyporiadaní dedičstva, na prijímanie rozhodnutí a iných písomností.

V plnomocenstve je potrebné presne definovať splnomocniteľa (osobu, ktorá plnú moc udeľuje) a splnomocnenca (osobu, ktorá splnomocniteľa zastupuje), a to menom a priezviskom, dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu, štátnym občianstvom. Ďalej treba uviesť rozsah, v ktorom sa plná moc udeľuje, špecifikovanie dedičského konania súdom a notárskym komisárom, pred ktorým je konanie vedené a spisovou značkou. Plnomocenstvo následne podpisujú obe strany, teda aj splnomocniteľ a aj splnomocnenec, ktorý svojím podpisom potvrdzuje prevzatie plnej moci, teda zastupovanie v dedičskom konaní.

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony, alebo je ich spôsobilosť na právne úkony obmedzená, musia byť v dedičskom konaní zastúpené.

Taktiež existuje inštitút zastupovania procesným opatrovníkom. Toho súd ustanoví v prípade, ak mu nie je známy ten, o kom je možné sa domnievať, že je poručiteľovým dedičom alebo nie je známy jeho pobyt. Procesný opatrovník za dediča uskutočňuje všetky úkony, na ktoré by bol inak oprávnený dediť v dedičskom konaní. O dedičskom práve takejto osoby sa upovedomuje verejnou vyhláškou.

———————VZOR———————

Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Týmto splnomocňujem pána Jozefa Mrkvičku, narodeného 01.02.1993, bytom Plynárenská 7, 821 09 Bratislava na zastupovanie v dedičskom konaní po mojom bratovi Františkovi Novákovi, naposledy bytom Prístavná 9, 821 09 Bratislava, zosnulom 05.02.2019.

Plná moc sa zužuje iba na činnosti:

a) odmietnutie alebo neodmietnutie dedičstva po poručiteľovi,

b) zúčastnenie sa na všetkých stretnutiach v tomto konaní, najmä predbežného šetrenia, prejednávania dedičstva, súpisu aktív a pasív, uskutočnenia návrhov, prehlásení a vyjadrení,

c) uzavretie dohody o vysporiadaní dedičstva či inej dohody v tomto konaní,

d) prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí a iných písomností a vôbec uskutočnenia všetkého, čo bude potrebné k ukončeniu dedičského konania.

Súhlasím s tým, aby môj zástupca uzavrel mojím menom aj takú dohodu o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorej by som nezískal z dedičstva žiadny podiel. Medzi sebou sme sa dohodli a naše záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore.

V Bratislave dňa 18.03.2020

Tomáš Pekný
splnomocniteľ
Lúčna 17
821 05 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

2 odpovede na “VZOR: Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní / Splnomocnenie osoby v rámci dedičského konania”

Juraj Beňovičhovorí:

Ako si vyhľadať tlačivo na plnú moc v anglickom jazyku?

Demcakhovorí:

Dobrý deň, moja dcéra žijúca v Štokholme sa nebude môcť zúčastniť dedičského konania po mojej matke. Čo robiť v takomto prípade – preklad plnej moci a overenie podpisu vo Švédsku a pod.
Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *