Kategórie
Témy

Prenájom bytu – porovnanie Občianskeho zákonníka a Zákona o krátkodobom nájme bytu

Prenájom bytov na Slovensku podlieha právnym úpravám podľa Občianskeho zákonníka a špecifického Zákona o krátkodobom nájme bytu. Každý z týchto zákonov ponúka rôzne možnosti a podmienky pre nájomcov aj prenajímateľov, čo môže ovplyvniť voľbu vhodného právneho rámca pre prenájom nehnuteľnosti.

Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka

Občiansky zákonník upravuje prenájom nehnuteľností vo všeobecnosti, zahŕňajúc byty aj domy. Tento zákon ponúka nasledujúce kľúčové charakteristiky:

 1. Trvanie nájmu:
  • Nájom môže byť uzavretý na dobu určitú alebo neurčitú.
  • Ak nie je dohodnuté inak, nájom na dobu určitú končí uplynutím dohodnutého času, zatiaľ čo nájom na dobu neurčitú môže byť ukončený výpoveďou zo strany nájomcu alebo prenajímateľa.
 2. Forma zmluvy:
  • Zmluva o prenájme nemusí byť uzavretá v písomnej forme, aj keď je to odporúčané pre právnu istotu oboch strán.
 3. Výpovedná lehota:
  • Výpovedná lehota pre nájom na dobu neurčitú je štandardne tri mesiace, ale môže byť upravená dohodou strán.
 4. Práva a povinnosti strán:
  • Nájomca má právo na riadne užívanie nehnuteľnosti a prenajímateľ má povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky pre užívanie.

Zákon o krátkodobom nájme bytu

Zákon o krátkodobom nájme bytu je špecifický právny rámec určený pre prenájom bytov na krátke obdobia. Tento zákon zavádza niekoľko osobitných podmienok:

 1. Trvanie nájmu:
  • Nájom podľa tohto zákona je obmedzený na maximálne šesť rokov, pričom základné obdobie nesmie presiahnuť dva roky. Po uplynutí tohto obdobia môže byť nájom predĺžený, ale celková doba nesmie prekročiť šesť rokov.
 2. Forma zmluvy:
  • Zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme, čo poskytuje vyššiu mieru ochrany pre obe strany.
 3. Výpovedná lehota:
  • Zákon stanovuje presné výpovedné lehoty a podmienky, za akých môže byť nájom ukončený, čo znižuje neistotu pre nájomcov aj prenajímateľov.
 4. Špecifické ustanovenia:
  • Tento zákon obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa výšky nájomného, spôsobu platby a údržby nehnuteľnosti. Prenajímateľ musí zabezpečiť základné opravy a údržbu, zatiaľ čo nájomca je povinný uhradiť bežné náklady spojené s užívaním bytu.

Výhody a nevýhody jednotlivých právnych rámcov

Občiansky zákonník

Výhody:

 • Flexibilita v trvaní nájmu.
 • Možnosť ústnej dohody, ktorá môže zjednodušiť proces uzatvárania nájmu.

Nevýhody:

 • Menej presné pravidlá môžu viesť k nejasnostiam a sporom.
 • Nižšia úroveň právnej ochrany bez písomnej zmluvy.

Zákon o krátkodobom nájme bytu

Výhody:

 • Jasne definované pravidlá a povinnosti.
 • Vyššia právna istota vďaka povinnosti písomnej zmluvy.

Nevýhody:

 • Obmedzené trvanie nájmu, čo nemusí byť vhodné pre všetkých prenajímateľov a nájomcov.
 • Vyššia administratívna náročnosť spojená s písomnou formou a dodržiavaním konkrétnych ustanovení.

Záver

Výber medzi Občianskym zákonníkom a Zákonom o krátkodobom nájme bytu závisí od konkrétnych potrieb a preferencií prenajímateľa a nájomcu. Občiansky zákonník poskytuje väčšiu flexibilitu, zatiaľ čo Zákon o krátkodobom nájme bytu ponúka jasnejšie pravidlá a vyššiu právnu ochranu. Pre správne rozhodnutie je dôležité zvážiť všetky aspekty a prípadne sa poradiť s právnym odborníkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *