Kategórie
Vzory

VZOR: Kúpna zmluva pri predaji automobilu / Kúpno-predajná zmluva o predaji a kúpe auta

Kúpnou zmluvou na auto sa predávajúci zaväzuje odovzdať auto kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť riadne a včas podľa zmluvných podmienok. Takáto kúpna zmluva teda musí obsahovať označenie zmluvných strán, teda kupujúceho aj predávajúceho, označenie predmetu kúpnej zmluvy, ktorý musí byť dostatočne vymedzený. Taktiež tu musí byť vyjadrený záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy, teda automobil, na kupujúceho a zároveň záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za automobil.

Okrem týchto podstatných náležitostí môže zmluva obsahovať aj ďalšie zmluvné dojednania a informácie ako napríklad platobné podmienky, splnomocnenie, odovzdanie automobilu a podobne.

Po zaplatení a odovzdaní automobilu následne treba túto zmenu ohlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Predávajúci je povinný vozidlo odhlásiť po podpísaní kúpnej zmluvy. Taktiež je potrebné uzatvoriť na auto PZP, bez ktorého dopravný inšpektorát neprehlási vozidlo na nového majiteľa.

———————VZOR———————

Kúpna zmluva na automobil

 

Zmluvné strany:

meno a priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale bytom:
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

meno a priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale bytom:
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len ako „Kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

Článok I.
Úvodné ustanovenie

 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

druh vozidla:
továrenská značka, typ:
farba:
výrobné číslo motora:
výrobné číslo karosérie:
rok výroby:
číslo technického preukazu:
evidenčné číslo vozidla:

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II.
Predmet Zmluvy

 1. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III.
Kúpna cena

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 11 000,- € (slovom jedenásťtisíc eur).
 2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy:
  – bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy.
 3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.

Článok IV.
Stav Predmetného motorového vozidla

 1. Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo:
  – bolo používané,
  – bolo riadne udržiavané,
  – ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 95 000 kilometrov,
  – je v dobrom stave,
  – nemá žiadne vady.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

Článok V.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.
 3. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
 2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: JUDr. Andrej L., advokát (číslo licencie SAK 0000), so sídlom: Javorová 28, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 31/2017 pod Oooo90. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

 

V Bratislave dňa 7. júna 2017

 

————————-
Predávajúci

 

————————-
Kupujúci

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *