Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Závet

Zanechaním závetu nakladá so svojím majetkom osoba, po ktorej sa má dediť, a to pre prípad smrti. Vlastnoručne napísaný závet musí byť podpísaný poručiteľom, nevyžaduje sa notárske overenie.

Zriadiť závet môže len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Pri zriaďovaní závetu sa osoba nemôže nechať zastúpiť. Ak ostane majetok patriaci do dedičstva a nie je spomenutý v testamente, bude sa dediť podľa zákona.

Povinnou náležitosťou závetu je dátum vyhotovenia závetu a podpis závetcu. Závet nesmie obsahovať žiadne podmienky, za ktorých sa má uplatniť. Občiansky zákonník chráni neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia závetcu. Závet je možné zrušiť neskoršie napísaným závetom, ktorý je v rozpore so skôr napísaným závetom, fyzickým zničením závetu alebo jeho odvolaním. Vlastnoručne napísaný závet musí byť celým svojim obsahom napísaný vlastnou rukou závetcu a na záver musí byť podpísaný závetcom. Nie je potrebné overenie podpisu notárom a ani prítomnosť žiadnych svedkov. Podpis musí byť na konci textu závetu. Text závetu napísaný až za podpisom závetcu je bez právnych následkov.

Závet je možné uložiť doma u závetcu, u príbuzného, blízkej osoby, priateľa a podobne. Vhodné však je, aby sa originál závetu závetca uložil u notára do notárskej úschovy. Takto sa zabezpečí, že závet sa nájde a bude použitý.

———————VZOR———————

Závet

Poručiteľ:

Jozef Mrkvička
Listová 11
841 07 Bratislava
r.č. 129956/7890

Svedok:

František Múdry
Fatranská 23
852 04 Bratislava
r.č. 985564/3220

Svedok:

Adam Slovák
Pstruhová 22
821 01 Bratislava
r.č. 147268/3670

Ja dolu podpísaný Jozef Mrkvička, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, r.č. 129956/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Jozefínu Mrkvičkovú, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, rodné číslo: 967542/7610.

V Bratislave, dňa 11.08.2014

Jozef Mrkvička
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Jozef Mrkvička, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 11.08.2014

František Múdry
svedok

Adam Slovák
svedok

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *