Kategórie
Vzory

VZOR: Závet

Zanechaním závetu nakladá so svojím majetkom osoba, po ktorej sa má dediť, a to pre prípad smrti. Vlastnoručne napísaný závet musí byť podpísaný poručiteľom, nevyžaduje sa notárske overenie.

Zriadiť závet môže len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Pri zriaďovaní závetu sa osoba nemôže nechať zastúpiť. Ak ostane majetok patriaci do dedičstva a nie je spomenutý v testamente, bude sa dediť podľa zákona.

Povinnou náležitosťou závetu je dátum vyhotovenia závetu a podpis závetcu. Závet nesmie obsahovať žiadne podmienky, za ktorých sa má uplatniť. Občiansky zákonník chráni neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia závetcu. Závet je možné zrušiť neskoršie napísaným závetom, ktorý je v rozpore so skôr napísaným závetom, fyzickým zničením závetu alebo jeho odvolaním. Vlastnoručne napísaný závet musí byť celým svojim obsahom napísaný vlastnou rukou závetcu a na záver musí byť podpísaný závetcom. Nie je potrebné overenie podpisu notárom a ani prítomnosť žiadnych svedkov. Podpis musí byť na konci textu závetu. Text závetu napísaný až za podpisom závetcu je bez právnych následkov.

Závet je možné uložiť doma u závetcu, u príbuzného, blízkej osoby, priateľa a podobne. Vhodné však je, aby sa originál závetu závetca uložil u notára do notárskej úschovy. Takto sa zabezpečí, že závet sa nájde a bude použitý.

Rovnako tak je možné závet aj spísať u notára do notárskej zápisnice. Tento spôsob sa javí najvhodnejší, nakoľko má závetca istotu, že závet bude správne vyhotovený po formálnej stránke a notár ho následne eviduje do notárskeho centrálneho registra závetov.

———————VZOR———————

Závet

Poručiteľ:

Jozef Mrkvička
Listová 11
841 07 Bratislava
r.č. 129956/7890

Svedok:

František Múdry
Fatranská 23
852 04 Bratislava
r.č. 985564/3220

Svedok:

Adam Slovák
Pstruhová 22
821 01 Bratislava
r.č. 147268/3670

Ja dolu podpísaný Jozef Mrkvička, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, r.č. 129956/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Jozefínu Mrkvičkovú, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, rodné číslo: 967542/7610.

V Bratislave, dňa 11.08.2014

Jozef Mrkvička
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Jozef Mrkvička, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 11.08.2014

František Múdry
svedok

Adam Slovák
svedok

———————VZOR———————

8 odpovedí na “VZOR: Závet”

adminhovorí:

Dobrý deň,

zoznam notárov nájdete na webovej stránke Notárskej komory.

Pekný deň

Marta Bayerovahovorí:

Môžem do závetu napísať súpis hmotného majetku, ktorý som si priviezla do sociálneho holobytu na Nábreží? Jedná sa o zrenovovaný jednoizbový byt s mojím nábytkom a vybavením.

adminhovorí:

Dobrý deň,

samozrejme, všetok majetok vo Vašom osobnom vlastníctve môžete uviesť do závetu.

Pekný deň

Štefan Csizmadiahovorí:

Dobrý deň,

prosil by som o informácie, čo všetko je potrebné k spísaniu závetu. Napr. list vlastníctva, cena u notára a pod. Je možné spísať závet s notárom bez svedkov?

adminhovorí:

Dobrý deň,

notár Vám spíše závet formou notárskej zápisnice na základe Vášho vyhlásenia. Za týmto účelom je potrebné navštíviť priamo notára a informovať sa o podrobnostiach tohto úkonu.

Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené. Prítomnosť svedkov na tomto úkone sa teda nevyžaduje v každom prípade.

Pekný deň

Zdeněk Amrichhovorí:

Dobrý deň, chcem napísať na počítači závet. Ak svoj podpis pod ním úradne overím, sú potrební ešte dvaja svedkovia? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

poručiteľ má možnosť vytvoriť závet buď osobne vlastnoručne, alebo ho uskutočniť v inom písomnom formáte za účasti svedkov či vo forme notárskej zápisnice. V prípade vlastnoručného závetu je nevyhnutné, aby bol celý text napísaný a podpísaný vlastnoručne, inak bude neplatný. Ak poručiteľ závet nenapísal vlastnoručne, je potrebné, aby ho vlastnoručne podpísal pred dvoma svedkami, ktorí musia súčasne potvrdiť, že dokument obsahuje jeho poslednú vôľu. Obaja svedkovia sú povinní podpísať sa na závet.
Je dôležité poznamenať, že pri písaní závetu nesmú byť svedkami osoby nespôsobilé na právne úkony, ako sú osoby s obmedzeným zmyslovým vnímaním (nevidomé, nepočujúce, nemé), osoby, ktoré neovládajú jazyk, v ktorom je závet vyjadrený, a osoby, ktoré majú v závete uvedené dedičstvo. Treba tiež brať do úvahy, že zákonní a závetní dediči, ako aj osoby im blízke, nemôžu zastávať úlohu úradných osôb, svedkov, pisateľov, tlmočníkov, ani predčitateľov závetu pri jeho zostavovaní.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *