Kategórie
Vzory

VZOR: Výhrady voči závetu po poručiteľovi

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Výhrady voči závetu po poručiteľke

Konanie o dedičstve po Jane P., rodenej V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2019

Ja dole podpísaný Ján V. som brat poručiteľky. Dňa 02.03. som sa zúčastnil dedičského konania. Moja sestra, Mária V., tu predložila ručne písaný závet poručiteľky, kde bol podpis zosnulej Jany P. a dvoch svedkov, ktorí potvrdili pravosť poslednej vôle.

Bohužiaľ o tejto poslednej vôle musím zapochybovať z dôvodu vážnej choroby poručiteľky. Trpela stratou pamäti a ťažkými duševnými poruchami. Ako jediného dediča uviedla poručiteľka moju sestru s odôvodnením, že ako jediná sa o pani Janu P. starala, s čím musím nesúhlasiť. Ako jediný som sa staral ja, zabezpečoval som lieky, chodil na nákupy a sprevádzal som zosnulú na návštevách u doktorov. Svedčia o tom aj vyjadrenia ošetrujúcich lekárov, najmä MUDr. Miroslava P. z Ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde poručiteľka zomrela. Vyjadril sa, že vzhľadom k povahe choroby poručiteľky je možné mať pochybnosti o jej duševnej spôsobilosti disponovať svojím majetkom tri dni pred smrťou.

Žiadam preto, aby boli tieto moje výhrady v ďalšom konaní prešetrené.

V Bratislave dňa 11.04.2019

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Závet

Zanechaním závetu nakladá so svojím majetkom osoba, po ktorej sa má dediť, a to pre prípad smrti. Vlastnoručne napísaný závet musí byť podpísaný poručiteľom, nevyžaduje sa notárske overenie.

Zriadiť závet môže len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Pri zriaďovaní závetu sa osoba nemôže nechať zastúpiť. Ak ostane majetok patriaci do dedičstva a nie je spomenutý v testamente, bude sa dediť podľa zákona.

Povinnou náležitosťou závetu je dátum vyhotovenia závetu a podpis závetcu. Závet nesmie obsahovať žiadne podmienky, za ktorých sa má uplatniť. Občiansky zákonník chráni neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia závetcu. Závet je možné zrušiť neskoršie napísaným závetom, ktorý je v rozpore so skôr napísaným závetom, fyzickým zničením závetu alebo jeho odvolaním. Vlastnoručne napísaný závet musí byť celým svojim obsahom napísaný vlastnou rukou závetcu a na záver musí byť podpísaný závetcom. Nie je potrebné overenie podpisu notárom a ani prítomnosť žiadnych svedkov. Podpis musí byť na konci textu závetu. Text závetu napísaný až za podpisom závetcu je bez právnych následkov.

Závet je možné uložiť doma u závetcu, u príbuzného, blízkej osoby, priateľa a podobne. Vhodné však je, aby sa originál závetu závetca uložil u notára do notárskej úschovy. Takto sa zabezpečí, že závet sa nájde a bude použitý.

Rovnako tak je možné závet aj spísať u notára do notárskej zápisnice. Tento spôsob sa javí najvhodnejší, nakoľko má závetca istotu, že závet bude správne vyhotovený po formálnej stránke a notár ho následne eviduje do notárskeho centrálneho registra závetov.

———————VZOR———————

Závet

Poručiteľ:

Jozef Mrkvička
Listová 11
841 07 Bratislava
r.č. 129956/7890

Svedok:

František Múdry
Fatranská 23
852 04 Bratislava
r.č. 985564/3220

Svedok:

Adam Slovák
Pstruhová 22
821 01 Bratislava
r.č. 147268/3670

Ja dolu podpísaný Jozef Mrkvička, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, r.č. 129956/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Jozefínu Mrkvičkovú, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, rodné číslo: 967542/7610.

V Bratislave, dňa 11.08.2014

Jozef Mrkvička
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Jozef Mrkvička, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 11.08.2014

František Múdry
svedok

Adam Slovák
svedok

———————VZOR———————