Kategórie
Vzory

VZOR: Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča

Ten, kto sa dopustí úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle, nededí. Môže dediť jedine v prípade, že mu poručiteľ tento čin odpustil.

Na dedenie sa vyžaduje právna spôsobilosť dediča. Dôvod pre dedičskú nespôsobilosť zakladá len úmyselný trestný čin proti poručiteľovi a jeho blízkym. Takéto konanie nemusí byť trestným činom, stačí, ak je zavrhnutia hodné.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N. 
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská  25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený k vykonaniu úkonom vo vyššie uvedenom dedičskom konaní po mojej sestre Jane V.
Chcel by som upozorniť na fakt, že poručiteľkin brat Miroslav P., bytom Prístavná 14, 841 01 Bratislava, bol pred dvoma rokmi odsúdený k odňatiu slobody na 8 rokov, za trestný čin ublíženia na zdraví s následkom smrti. Trestný čin spáchal na poručiteľkinom manželovi Pavlovi V.

Prosím, aby bolo prihliadnuté k tejto skutočnosti aj v konaní o dedičstve po zosnulej.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján P.
Ružinovská 85
845 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Výhrady voči závetu po poručiteľovi

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Výhrady voči závetu po poručiteľke

Konanie o dedičstve po Jane P., rodenej V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2019

Ja dole podpísaný Ján V. som brat poručiteľky. Dňa 02.03. som sa zúčastnil dedičského konania. Moja sestra, Mária V., tu predložila ručne písaný závet poručiteľky, kde bol podpis zosnulej Jany P. a dvoch svedkov, ktorí potvrdili pravosť poslednej vôle.

Bohužiaľ o tejto poslednej vôle musím zapochybovať z dôvodu vážnej choroby poručiteľky. Trpela stratou pamäti a ťažkými duševnými poruchami. Ako jediného dediča uviedla poručiteľka moju sestru s odôvodnením, že ako jediná sa o pani Janu P. starala, s čím musím nesúhlasiť. Ako jediný som sa staral ja, zabezpečoval som lieky, chodil na nákupy a sprevádzal som zosnulú na návštevách u doktorov. Svedčia o tom aj vyjadrenia ošetrujúcich lekárov, najmä MUDr. Miroslava P. z Ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde poručiteľka zomrela. Vyjadril sa, že vzhľadom k povahe choroby poručiteľky je možné mať pochybnosti o jej duševnej spôsobilosti disponovať svojím majetkom tri dni pred smrťou.

Žiadam preto, aby boli tieto moje výhrady v ďalšom konaní prešetrené.

V Bratislave dňa 11.04.2019

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Dohoda o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa

V prípade predĺženého dedičstva má dedič možnosť sa dohodnúť s veriteľom na prenechaní dedičstva, ktoré bude slúžiť na úhradu dlhov poručiteľa. Notár dohodu schváli, ak s ňou veritelia súhlasia a sú splnené zákonné podmienky zachovania poradia veriteľov pri uspokojení ich pohľadávok. Ak dedičia alebo veritelia nemajú záujem na uzatvorení tejto dohody, notár môže nariadiť likvidáciu predĺženého dedičstva.

———————VZOR———————

Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa
(§ 471 ods. 1 OZ)

medzi

veriteľ:

Magda H., nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67

a

dedičia:

1. Petra P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 1)
2. Peter P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 2)

Dohoda
o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov

I.

Dňa 1. 1. 2011 zomrel Augustín P., nar. 1. 8. 1909, bytom Bratislava, Fullovo nábrežie č. 7 (ďalej len poručiteľ). V dedičskom konaní vedenom súdnym komisárom Petrom S. pod č. k. Dnot 1/2011 boli za dedičov poručiteľa povolaní dedičia v rade 1 a 2.
Šetrením majetku poručiteľa bolo zistené, že tento nezanechal žiaden nehnuteľný majetok.

Hnuteľný majetok poručiteľa ku dňu jeho smrti predstavovalo osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, s EČ BA-999AB, v hodnote 1 500 eur.

Vzhľadom na to, že v priebehu dedičského konania si veriteľ uplatnil do pasív dedičstva svoju pohľadávku vo výške 3 500 eur priznanú právoplatným platobným rozkazom vydaným Okresným súdom v Bratislave II, č. k. 3 Ro 345/2011-6, zo dňa 3. 3. 2011, sa dedičia v rade 1 a 2 dohodli na uzavretí nasledujúcej dohody.

II.

V súlade so znením ustanovenia § 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa veriteľ a dedičia v rade 1 a 2 slobodne dohodli, že prenechávajú predlžené dedičstvo na úhradu dlhov poručiteľa.

III.

Zmluvné strany prehlasujú, že uzavreli túto dohodu slobodne a vážne, bez akéhokoľvek donútenia a tiesne. Zmluvné strany tiež prehlasujú, že sú si plne vedomé právnych následkov spojených s touto dohodou.

V Bratislave 1. júla 2011

…………………………………….
Magda H. – veriteľ

…………………………………….
Petra P. – dedič v rade 1

…………………………………….
Peter P. – dedič v rade 2

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť na predaj vecí patriacich do dedičského konania

———————VZOR———————

JUDr: Peter P.
Hurbanova 19
896 66 Bratislava

Andrej K.
Ružinovská 74
789 55 Bratislava

Vec: Dedičské konanie po Jánovi M., naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013.

Vo vyššie uvedenej veci ste boli ako súdny komisár poverený prevedením úkonov v dedičskom konaní, preto sa prostredníctvom Vás obraciam na Okresný súd Bratislava 1.

takto:

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 15
896 66 Bratislava

Návrh na súd o súhlas s predajom vecí patriacich do dedičského konania po Jánovi M. naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013, v jeho priebehu

Čl.1

1.1

Predmetom dedičstva zomrelého Jána Malého je okrem iného aj rodinný dom. Keďže som jediný dedič a som vlastníkom už jedného rodinného domu, chcel by som tento dom predať. Mám už vážneho záujemcu o kúpu, Petra Starého, bytom Limbová 56, 896 44 Trnava. Je v záujme uchovania tejto majetkovej hodnoty, aby bol dom predaný čo najrýchlejšie, teda ešte pred dokončením dedičského konania, ktoré je po skutkovej stránke pomerne zložité. Záujemca zháňa naliehavé bývanie a ak bude musieť čakať na dokončenie konania, tak si kúpi iný dom.

Čl.2

2.1

S ohľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

uznesenia:

Dovoľuje sa, aby pozostalý dedič, Andrej K., predal v priebehu dedičského konania rodinný dom.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2013

…………………………..
Andrej K.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa / Žiadosť o zapečatenie bytu

———————VZOR———————

JUDr. Pavol P.
Hurbanova 10
896 66 Bratislava

Lukáš S.
Limbová 28
896 66 Bratislava

Vec: Konanie o dedičstve po Anne S., naposledy bytom v Bratislave, Prístavná 10, ktorá zomrela 15.7.2013

Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke.

Ako dedič mám obavy, že majetok nachádzajúci sa v byte mojej matky by mohol byť rozkradnutý, pretože je vyhotovených viacero kľúčov od bytu, ktoré moja matka dávala svojim známym.

Žiadam preto, aby dvere do bytu mojej matky boli zapečatené.

Som pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a môžem predložiť kľúče od jej bytu. Jedny kľúče zanechala matka v nemocnici, kde zomrela a v domove dôchodcov, kde žila. O tom, kde sú ostatné kľúče, nemám žiadne správy.

Za vyhovenie mojej žiadosti vopred ďakujem

V Bratislave, dňa 30. augusta 2013

…………………………..
Lukáš S.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu

Žalobou o neplatnosť závetu sa dedič zo zákona domáha vyslovenia neplatnosti závetu. Závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť poručiteľom podpísaný, inak je neplatný. Ak by bol závet napísaný rukou inej osoby, resp. mechanickými prostriedkami, boli by potrební dvaja svedkovia, ktorí by spolu s poručiteľom závet podpísali. Ak by v takomto prípade chýbali svedkovia (čo i len jeden), takýto závet by bol neplatný.

Neplatný je závet, ktorý spísali viaceré osoby spolu, napríklad manželia.

Žaloba sa podáva na okresný súd sídliaci v okrese, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

V prípade, ak súd vyhlási závet za neplatný, uskutoční sa dedenie zo zákona, ako keby závet nebol nikdy napísaný.

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba o neplatnosť závetu

Žalobca v 1. rade:

Ján V.
narodený: 25.02.1944
bydlisko: Prístavná 14
814 Bratislava

Žalobca v 2. rade:

Mária N., rod. V.
narodený: 02.07.1958
bydlisko: Plynárenská 25
852 02 Bratislava

a

Žalovaný:

Miroslav P.
narodený: 15.12.1973
bydlisko: Karadžičova 72
830 01 Bratislava

o určenie neplatnosti závetu

I.

1.1

Dňa 20.11.2009 zomrel p. Ján H., nar. 1941, naposledy bytom Račianska 58, 841 12 Bratislava. Po zomretom prebehlo dedičské konanie č. D 333/20012, ktoré prebiehalo na Notárskom úrade JUDr. Juraja N., so sídlom Mätová 16, 862 01 Bratislava, a ktoré sa skončilo vydaním osvedčenie o dedičstve č. D 333/2009. Predmetné osvedčenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2013.

II.

2.1

Podkladom na rozhodnutie notára ako súdneho komisára bol závet, ktorý zanechal poručiteľ. V ňom určil za dediča časti pozostalosti, konkrétne nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku– rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača, evidovanej na Správe katastra Bratislava, žalovaného.

Dôkaz:

osvedčenie o dedičstve

III.

3.1

Zostávajúcu časť pozostalosti sme nadobudli my, spolu so žalobcom v 2. rade – ako súrodenci poručiteľa, nakoľko poručiteľ bol slobodný a bezdetný. Počas svojho života však udržiaval so žalovaným veľmi intenzívne kontakty, a to najmä v pohostinských zariadeniach, o čom svedčia aj vyjadrenia mnohých svedkov, ktorých týmto navrhujeme v konaní vypočuť. Títo svedkovia nám viackrát potvrdili o tom, že žalovaný nášho súrodenca ovplyvňoval v tom smere, aby predmetnú nehnuteľnosť zanechal jemu, nakoľko ako rozvedený nemá kde bývať.

Dôkaz:

výsluch svedkov

3.2

Pre svoj vysoký vek poručiteľ zrejme nechápal skutočný úmysel žalovaného, o čo mu týmto konaním išlo. A navyše o jeho zlom úsudku svedčí aj jeho zdravotný stav krátko pred smrťou a pri spisovaní závetu.

IV.

4.1

Vzhľadom k tomu, že predmetný rodinný dom je už v ponuke realitnej kancelárie, čo svedčí nepochybne o úmysle žalovaného, že sa ovplyvňovaním poručiteľa snažil získať majetkový prospech, navrhujeme, aby Okresný súd Bratislava I. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Súd určuje, že závet poručiteľa v časti, podľa ktorej žalovaný nadobudol do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku – rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača., evidovanej na Správe katastra Bratislava, je neplatný.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.03.2013

Ján V.
žalobca v 1.rade

Mária N., rod. V.
žalobca v 2. rade

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

V prípade, ak sa osoba dozvie, že jej dlžník zomrel, môže sa angažovať a prihlásiť svoju pohľadávku do dedičského konania. Takúto prihlášku dá buď notárovi ako súdnemu komisárovi v dedičskom konaní alebo súdu.

Dedičské konanie má dve fázy. Prvá fáza je predbežné prejednanie dedičstva, kde sa zisťuje okruh dedičov a rozsah majetku, prípadné dlhy poručiteľa. Po tejto fáze nasleduje vlastné prejednanie veci, kde sa ustáli okruh účastníkov dedičského konania, aktíva aj pasíva po poručiteľovi.

Pohľadávku je potrebné prihlásiť najneskôr do skončenia dedičského konania.

Dedičské konanie právoplatne končí právoplatnosťou uznesenia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve. Uznesenie vydáva súd, osvedčenie notár a doručujú sa účastníkom dedičského konania. V prípade osvedčenia má účastník právo do 15 dní od obdržania osvedčenia požiadať súd, aby v konaní ďalej pokračoval. To sa deje v prípadoch, ak účastník nesúhlasí s výsledkom dedičského konania vedeného notárom ako súdnym komisárom v konaní o dedičstve. Ak v spomínanej 15-dňovej lehote nepodal žiadosť o pokračovanie v konaní na súd, osvedčenie sa stáva právoplatným. Okamihom právoplatnosti dedičské konanie končí. Po tomto okamihu nie je možné prihlasovať pohľadávky do dedičského konania.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Dedičské konanie po Miroslavovi P., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulom 02.01.2013

Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára uskutočnením úkonov v konaní o dedičstve po mojom hore uvedenom susedovi.

Chcel by som Vás informovať o pôžičke, ktorú som pánovi P. požičal dňa 15.02.2012. Na pôžičku sme spísali aj tichú dohodu, kópiu ktorej prikladám ako dôkaz. Pôžička bola vystavená na čiastku 69 000,- EUR. Pán P. sa zaviazal, že pôžičku splatí najneskôr do dvoch rokov odo dňa zapožičania.

Prosím, aby moja pohľadávka za pána Pekného bola zaradená do pasív dedičstva. Prosím, aby mi bolo oznámené, kto sú dediči a ktorý z nich bude povinný mi dlh poručiteľa zaplatiť.

V Bratislave 10.04.2013

 

 

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

Dôkaz:

Kópia tichej dohody medzi pánom Miroslavom P. a Jánom V.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Odvolanie závetu / Zrušenie závetu

Odvolanie závetu je možné v celej časti alebo aj len čiastočne. Odvolanie pritom musí mať rovnaké náležitosti ako samotný závet. V zásade ide o tri spôsoby, ktorými je možné odvolať závet:

  1. neskôr spísaný platný závet,
  2. odvolanie závetu,
  3. zničenie listiny, na ktorej je závet napísaný.

Odvolanie závetu musí mať rovnaké náležitosti ako samotný závet. To znamená, že musí byť datovaný, musí byť napísaný vlastnou rukou a aj ním podpísaný alebo napísaný inou osobu, resp. strojovo alebo na počítači a okrem závetcu ho musia podpísať aj dvaja svedkovia.

———————VZOR———————

Odvolanie závetu

Ja dolu podpísaný Peter M., rodné číslo 123456//7896, bytom Limbová 19, 896 33 Bratislava, uskutočňujem toto odvolanie závetu:
Dňa 1.5.2013 som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som stanovil za dediča celého svojho majetku moju dcéru, Katarínu M., rodné číslo 123698/7412, bytom Nivová 89, 896 66 Bratislava. Závet som uložil u notára p. Jána S., dňa 12.5.2013.

Tento svoj závet odvolávam.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2013.

…………………………..

Peter M.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy / Splnomocnenie na vyzdvihnutie závetu od notára

———————VZOR———————

Zvláštna plná moc

Splnomocňujem svoju dcéru Janu V., nar. 28.01.1987, bytom so mnou, aby prevzala z notárskej úschovy u notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mätová 18, JUDr. Juraja N. môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 02.03.2013, ktorý som uložil do notárskej úschovy dňa 05.03.2013.

V Bratislave dňa 10.04.2013

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva / Vyhlásenie dediča notárovi, že dané dedičstvo prijíma

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Včera ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva a tiež ste ma oboznámil s následkami takéhoto odmietnutia dedičstva. Prehlasujem, že dedičstvo po hore uvedenej poručiteľke neodmietam, ale ho prijímam.

Som si vedomý toho, že neodmietnutie (prijatie) dedičstva je konečné a neodvolateľné, a že sa týka všetkého majetku, ako aj dlhov, ktoré prináležia do dedičstva, i toho majetku, ktorý by sa mohol v budúcnosti objaviť.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————