VZOR: Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi / Námietka z dôvodu stíhania dediča za trestný čin

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N.  Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská  25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený k vykonaniu úkonom vo vyššie uvedenom dedičskom konaní po mojej […]

VZOR: Výhrady voči závetu po poručiteľovi / Upozornenie o možnosti neplatného závetu z dôvodu choroby

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Výhrady voči závetu po poručiteľke Konanie o dedičstve po Jane P., rodenej V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ja dole podpísaný Ján V. som brat poručiteľky. Dňa 02.03. som sa zúčastnil dedičského konania. Moja sestra, Mária V., tu […]

VZOR: Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa / Dohoda o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov

———————VZOR——————— Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa (§ 471 ods. 1 OZ) medzi veriteľ: Magda H., nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67 a dedičia: 1. Petra P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7 (ďalej len dedič v rade 1) […]

VZOR: Návrh na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania počas jeho priebehu / Žiadosť o dovolenie súdu na predaj vecí patriacich do dedičského konania v jeho priebehu

———————VZOR——————— JUDr: Peter P. Hurbanova 19 896 66 Bratislava Andrej K. Ružinovská 74 789 55 Bratislava Vec: Dedičské konanie po Jánovi M., naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013. Vo vyššie uvedenej veci ste boli ako súdny komisár poverený prevedením úkonov v dedičskom konaní, preto sa prostredníctvom Vás obraciam na Okresný súd […]

VZOR: Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa / Žiadosť o zapečatenie bytu

———————VZOR——————— JUDr. Pavol P. Hurbanova 10 896 66 Bratislava Lukáš S. Limbová 28 896 66 Bratislava Vec: Konanie o dedičstve po Anne S., naposledy bytom v Bratislave, Prístavná 10, ktorá zomrela 15.7.2013 Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke. Ako […]

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu / Sťažnosť že závet je neplatný

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Žaloba o neplatnosť závetu Žalobca v 1. rade: Ján V. narodený: 25.02.1944 bydlisko: Prístavná 14 814 Bratislava Žalobca v 2. rade: Mária N., rod. V. narodený: 02.07.1958 bydlisko: Plynárenská 25 852 02 Bratislava a Žalovaný: Miroslav P. narodený: 15.12.1973 bydlisko: Karadžičova 72 830 01 Bratislava o určenie […]

VZOR: Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva / Oznámenie notárovi, že pôžička po zosnulom ešte nebola splatená a uplatnenie nároku na pohľadávku

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva Dedičské konanie po Miroslavovi P., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulom 02.01.2013 Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára uskutočnením úkonov v konaní o dedičstve po mojom hore […]

VZOR: Odvolanie závetu / Zrušenie závetu

———————VZOR——————— Odvolanie závetu Ja dolu podpísaný Peter M., rodné číslo 123456//7896, bytom Limbová 19, 896 33 Bratislava, uskutočňujem toto odvolanie závetu: Dňa 1.5.2013 som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som stanovil za dediča celého svojho majetku moju dcéru, Katarínu M., rodné číslo 123698/7412, bytom Nivová 89, 896 66 Bratislava. Závet som uložil u notára […]

VZOR: Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy / Splnomocnenie na vyzdvihnutie závetu od notára

———————VZOR——————— Zvláštna plná moc Splnomocňujem svoju dcéru Janu V., nar. 28.01.1987, bytom so mnou, aby prevzala z notárskej úschovy u notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mätová 18, JUDr. Juraja N. môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 02.03.2013, ktorý som uložil do notárskej úschovy dňa 05.03.2013. V Bratislave dňa 10.04.2013 Ján V. Prístavná 14 841 01 […]

VZOR: Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva / Vyhlásenie dediča notárovi, že dané dedičstvo prijíma

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013 Včera ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva a tiež ste ma oboznámil s následkami takéhoto odmietnutia dedičstva. Prehlasujem, že […]