Kategórie
Vzory

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu

Žalobou o neplatnosť závetu sa dedič zo zákona domáha vyslovenia neplatnosti závetu. Závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť poručiteľom podpísaný, inak je neplatný. Ak by bol závet napísaný rukou inej osoby, resp. mechanickými prostriedkami, boli by potrební dvaja svedkovia, ktorí by spolu s poručiteľom závet podpísali. Ak by v takomto prípade chýbali svedkovia (čo i len jeden), takýto závet by bol neplatný.

Neplatný je závet, ktorý spísali viaceré osoby spolu, napríklad manželia.

Žaloba sa podáva na okresný súd sídliaci v okrese, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

V prípade, ak súd vyhlási závet za neplatný, uskutoční sa dedenie zo zákona, ako keby závet nebol nikdy napísaný.

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba o neplatnosť závetu

Žalobca v 1. rade:

Ján V.
narodený: 25.02.1944
bydlisko: Prístavná 14
814 Bratislava

Žalobca v 2. rade:

Mária N., rod. V.
narodený: 02.07.1958
bydlisko: Plynárenská 25
852 02 Bratislava

a

Žalovaný:

Miroslav P.
narodený: 15.12.1973
bydlisko: Karadžičova 72
830 01 Bratislava

o určenie neplatnosti závetu

I.

1.1

Dňa 20.11.2009 zomrel p. Ján H., nar. 1941, naposledy bytom Račianska 58, 841 12 Bratislava. Po zomretom prebehlo dedičské konanie č. D 333/20012, ktoré prebiehalo na Notárskom úrade JUDr. Juraja N., so sídlom Mätová 16, 862 01 Bratislava, a ktoré sa skončilo vydaním osvedčenie o dedičstve č. D 333/2009. Predmetné osvedčenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2013.

II.

2.1

Podkladom na rozhodnutie notára ako súdneho komisára bol závet, ktorý zanechal poručiteľ. V ňom určil za dediča časti pozostalosti, konkrétne nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku– rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača, evidovanej na Správe katastra Bratislava, žalovaného.

Dôkaz:

osvedčenie o dedičstve

III.

3.1

Zostávajúcu časť pozostalosti sme nadobudli my, spolu so žalobcom v 2. rade – ako súrodenci poručiteľa, nakoľko poručiteľ bol slobodný a bezdetný. Počas svojho života však udržiaval so žalovaným veľmi intenzívne kontakty, a to najmä v pohostinských zariadeniach, o čom svedčia aj vyjadrenia mnohých svedkov, ktorých týmto navrhujeme v konaní vypočuť. Títo svedkovia nám viackrát potvrdili o tom, že žalovaný nášho súrodenca ovplyvňoval v tom smere, aby predmetnú nehnuteľnosť zanechal jemu, nakoľko ako rozvedený nemá kde bývať.

Dôkaz:

výsluch svedkov

3.2

Pre svoj vysoký vek poručiteľ zrejme nechápal skutočný úmysel žalovaného, o čo mu týmto konaním išlo. A navyše o jeho zlom úsudku svedčí aj jeho zdravotný stav krátko pred smrťou a pri spisovaní závetu.

IV.

4.1

Vzhľadom k tomu, že predmetný rodinný dom je už v ponuke realitnej kancelárie, čo svedčí nepochybne o úmysle žalovaného, že sa ovplyvňovaním poručiteľa snažil získať majetkový prospech, navrhujeme, aby Okresný súd Bratislava I. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Súd určuje, že závet poručiteľa v časti, podľa ktorej žalovaný nadobudol do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku – rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača., evidovanej na Správe katastra Bratislava, je neplatný.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.03.2013

Ján V.
žalobca v 1.rade

Mária N., rod. V.
žalobca v 2. rade

———————VZOR———————