Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Predžalobná výzva

Ak vám niekto dlží peniaze, môžete mu dať šancu zaplatiť svoj dlh ešte predtým, ako sa budete dožadovať svojho nároku súdnou cestou. Na toto môžete využiť inštitút predžalobnej výzvy.

Jedná sa o prípady, keď dlžníkov dlh je po lehote splatnosti, na ktorej ste sa dohodli a napriek výzve sa dlžník zdráha zaplatiť svoj dlh. Teda ide o prípady, keď dlžník neplní dobrovoľne včas a ani riadne.

Kontaktovanie dlžníka napríklad telefonicky nie je vhodné, nakoľko o tom osoba nemá väčšinou dôkaz. Namieste je písomná výzva.

Zákon neustanovuje povinnosť zasielanie predžalobnej výzvy a teda neustanovuje ani jej obsah. Z jej obsahu by malo byť zrejmé, kto vyzýva koho, v akej veci resp. o akú pohľadávku / záväzok ide a upozornenie danej osoby, že v prípade dobrovoľného a riadneho plnenia si bude osoba svoj nárok vymáhať súdnou cestou.

V predžalobnej výzve je taktiež možné dlžníkovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie.

Nakoľko sa predžalobná výzva posiela dlžníkovi v čase, keď už je jeho záväzok po lehote splatnosti, veriteľ má nárok na zákonné úroky z omeškania. Taktiež je možné pokiaľ to bolo dojednané aj v zmluve uplatňovať si zmluvné úroky.

Predžalobnú výzvu je vhodné zaslať doporučene aj s doručenkou, aby mal odosielať dôkaz doručenia pre prípad súdneho sporu, nakoľko doručenka sa považuje za verejnú listinu. V prípade nedoručenia sa nedoručená zásielka neotvára, nakoľko až v prípadnom súdnom konaní ju otvorí súd.

———————VZOR———————

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka]

[ulica a súpisné číslo]

[obec a PSČ]

Slovenská republika

V ………………………. , dňa ……………………….

VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY

 

Vážený pán ………………………. ,

našou spoločnosťou ………………………. , so sídlom ………………………. , IČO: ………………………. , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………. , oddiel………………………. , vložka číslo: ……………………….  Vám bola dňa ……………………….  vystavená faktúra číslo ………………………. vo výške ………………………. EUR (slovom ……………………….  eur), predmetom ktorej bolo ………………………. , splatná ku dňu ………………………. . (,,faktúra”).

Dňa ……………………….  sme Vás telefonicky/emailom vyzvali na bezodkladnú úhradu splatnej dlžnej sumy na podklade predmetnej faktúry a o zaslanie dokladu o jej úhrade, na základe čoho ste prisľúbili bezodkladnú úhrada splatnej dlžnej sumy.

Kópia faktúry (príp. aj e-mailovej komunikácie) tvorí prílohu tohto listu.

Do dnešného dňa neevidujeme úhradu splatnej dlžnej sumy vo výške ……………………….  EUR na základe vystavenej a doručenej faktúry.

Týmto Vás vyzývame na zaplatenie splatnej dlžnej sumy vo výške ……………………….  EUR, a to najneskôr do dňa ………………………. , na bankový účet s číslom IBAN: ………………………. .

V prípade, ak dlžnú sumu v termíne do dňa ………………………. neuhradíte, pristúpime k uplatneniu si nárokov voči Vám súdnou cestou. Taktiež si v takom prípade budeme uplatňovať aj úroky z omeškania a náhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním splatnej dlžnej sumy.

 

S pozdravom,

 

……………………….

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 28
896 66 Bratislava

Žalobca:

Ján P.
Limbová  48, 789 99 Bratislava
r. č.: 132456/8996

Žalovaný:

Andrej K.
Jarovná 45, 896 66 Bratislava
r. č.: 456985/7899


Vec:
Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom

Súdny poplatok vo výške 33 EUR uhradený kolkom.

Čl.1

1.1

Môj otec Jozef P. trpel od roku 2007 pokročilým štádiom Alzheimerovej choroby. Dňa 1.5.2011 zomrel. V dedičskom konaní vedeným Okresným súdom Bratislava 1 pod sp.zn ABCK 6/2011 predložil žalovaný závet z dňa 5.4.2011, ktorý napísal a podpísal môj otec. V ňom bol žalovaný stanovený za dediča celého majetku.

Čl.2

2.1

Vzhľadom k pokročilému štádiu vyššie uvedenej choroby, prejavujúcej sa napr. ťažkou stratou pamäti, bol môj otec veľmi ľahkým cieľom podvodu. Od zhoršenia priebehu choroby a jej príznakov, trávil pravidelne tri dni v týždni – od pondelka do stredy, v Ústave pre dlhodobo nemocných v Trnave. Počas tejto doby som sa nemohol vzhľadom na svoje zamestnanie o neho starať.

Čl.3

3.1

Z toho dôvodu namietam, že predložený závet môjho otca z dňa 5.4.2011 nie je vzhľadom na jeho zdravotný stav, kedy nebol schopný zapamätať si svoje vlastné meno, platný. Ako jedinému dedičovi mi bolo zo zákona rozhodnutím Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2011 udelené, aby som do 2 mesiacov podal u Okresného súdu Bratislava 1 žalobu na určenie, že žalovaný nie je dedičom.

Čl.4

4.1

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku

Určuje sa, že žalobca Ján P., nar. 1.12.1955, je dedičom zo zákona po poručiteľovi Jozefovi P., nar. 5.9.1929, zomrelom dňa 1.5.2011.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudne právnu moc.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2011

………………………….
Ján P.

Dôkaz:

závet z 5.4.2011
výsluch žalovaného
zdravotná dokumentácia Jozefa P., nar. 5.9.1929
výsluch svedka – MUDr. Renáty S., riaditeľky ústavu
rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2011

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu

Žalobou o neplatnosť závetu sa dedič zo zákona domáha vyslovenia neplatnosti závetu. Závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť poručiteľom podpísaný, inak je neplatný. Ak by bol závet napísaný rukou inej osoby, resp. mechanickými prostriedkami, boli by potrební dvaja svedkovia, ktorí by spolu s poručiteľom závet podpísali. Ak by v takomto prípade chýbali svedkovia (čo i len jeden), takýto závet by bol neplatný.

Neplatný je závet, ktorý spísali viaceré osoby spolu, napríklad manželia.

Žaloba sa podáva na okresný súd sídliaci v okrese, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

V prípade, ak súd vyhlási závet za neplatný, uskutoční sa dedenie zo zákona, ako keby závet nebol nikdy napísaný.

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba o neplatnosť závetu

Žalobca v 1. rade:

Ján V.
narodený: 25.02.1944
bydlisko: Prístavná 14
814 Bratislava

Žalobca v 2. rade:

Mária N., rod. V.
narodený: 02.07.1958
bydlisko: Plynárenská 25
852 02 Bratislava

a

Žalovaný:

Miroslav P.
narodený: 15.12.1973
bydlisko: Karadžičova 72
830 01 Bratislava

o určenie neplatnosti závetu

I.

1.1

Dňa 20.11.2009 zomrel p. Ján H., nar. 1941, naposledy bytom Račianska 58, 841 12 Bratislava. Po zomretom prebehlo dedičské konanie č. D 333/20012, ktoré prebiehalo na Notárskom úrade JUDr. Juraja N., so sídlom Mätová 16, 862 01 Bratislava, a ktoré sa skončilo vydaním osvedčenie o dedičstve č. D 333/2009. Predmetné osvedčenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2013.

II.

2.1

Podkladom na rozhodnutie notára ako súdneho komisára bol závet, ktorý zanechal poručiteľ. V ňom určil za dediča časti pozostalosti, konkrétne nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku– rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača, evidovanej na Správe katastra Bratislava, žalovaného.

Dôkaz:

osvedčenie o dedičstve

III.

3.1

Zostávajúcu časť pozostalosti sme nadobudli my, spolu so žalobcom v 2. rade – ako súrodenci poručiteľa, nakoľko poručiteľ bol slobodný a bezdetný. Počas svojho života však udržiaval so žalovaným veľmi intenzívne kontakty, a to najmä v pohostinských zariadeniach, o čom svedčia aj vyjadrenia mnohých svedkov, ktorých týmto navrhujeme v konaní vypočuť. Títo svedkovia nám viackrát potvrdili o tom, že žalovaný nášho súrodenca ovplyvňoval v tom smere, aby predmetnú nehnuteľnosť zanechal jemu, nakoľko ako rozvedený nemá kde bývať.

Dôkaz:

výsluch svedkov

3.2

Pre svoj vysoký vek poručiteľ zrejme nechápal skutočný úmysel žalovaného, o čo mu týmto konaním išlo. A navyše o jeho zlom úsudku svedčí aj jeho zdravotný stav krátko pred smrťou a pri spisovaní závetu.

IV.

4.1

Vzhľadom k tomu, že predmetný rodinný dom je už v ponuke realitnej kancelárie, čo svedčí nepochybne o úmysle žalovaného, že sa ovplyvňovaním poručiteľa snažil získať majetkový prospech, navrhujeme, aby Okresný súd Bratislava I. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Súd určuje, že závet poručiteľa v časti, podľa ktorej žalovaný nadobudol do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, par. č. 1245, druh pozemku – rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava – Rača., evidovanej na Správe katastra Bratislava, je neplatný.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.03.2013

Ján V.
žalobca v 1.rade

Mária N., rod. V.
žalobca v 2. rade

———————VZOR———————