Kategórie
Zákony

Zákon č. 233/2019 Z. z. – Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o zastavení starých exekúcií

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Témy

Zastavenie starých exekúcií

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje v súvislosti s exekúciami, ktoré začali pred 1. aprílom 2017.

Podľa tohto zákona je teda starou exekúciou taká, ktorá začala pred 1.4.2017 a ktorá bola vedená podľa predpisov účinných do 31.3.2017.

V zmysle tohto zákona dôjde k zastaveniu starej exekúcie v nasledujúcich prípadoch:

 • uplynula rozhodná doba 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi,
 • oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
 • oprávnený podá návrh na zastavenie starej exekúcie,
 • vyhlásením konkurzu, reštrukturalizácie alebo oddlženia.

Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, tak dôjde k zastaveniu starej exekúcie zo zákona. V takom prípade súdny exekútor o zastavení vyhotoví len upovedomenie, ktoré má deklaratórny charakter.

Niektoré exekúcie sa však nezastavia, ide o tieto prípady:

 • pohľadávky na výživnom,
 • nepeňažné plnenia,
 • pohľadávky, ktoré vznikli pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie,
 • plnenia priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
 • plnenia priznané rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže,
 • staré exekúcie, kde bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
 • staré exekúcie, v ktorých je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať.

Zákon taktiež uvádza aj relatívne výnimky, pri ktorých sa rozhodná doba 5 rokov predlžuje o ďalších 12 mesiacov, a to v prípadoch, ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť, rozhoduje o:

 • námietkach proti starej exekúcii,
 • zastavení starej exekúcie,
 • odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí,
 • vylúčení veci zo starej exekúcie,
 • návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí,
 • schválení príklepu,
 • schválení rozvrhu výťažku.

Trovy starej exekúcie predstavujú trovy exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal a tiež z paušálnych trov vo výške 35 €. Paušálne trovy znáša oprávnený.

Je potrebné zdôrazniť, že po zastavení starej exekúcie dlh dlžníka nezaniká a oprávnený môže podať opätovne návrh na vykonanie exekúcie.

 

Kategórie
Vzory

VZOR: Žaloba o vylúčenie veci z exekúcie (Excindačná žaloba)

Excindačná žaloba slúži na ochranu osobám, majetok ktorých bol postihnutý exekúciou napriek tomu, že tento nemôže byť postihnutý exekúciou, resp. do exekúcie nepatrí.

Na prejednanie žaloby o vylúčenie veci z exekúcie je príslušný všeobecný súd odporcu. Aktívne vecne legitimovanou osobou na podanie excindačnej žaloby je osoba odlišná od účastníkov exekučného konania, ktorá zároveň tvrdí, že má právo k veci, ktorá bola postihnutá exekúciou, napr. vlastnícke právo a toto právo nepripúšťa výkon exekúcie na túto vec. Pasívne legitimovanou osobou (žalovaným) je oprávnený, čiže osoba, v prospech ktorej sa vykonáva exekúcia.

Medzi podstatné náležitosti žaloby patrí špecifikácia veci, ktorej vylúčenia z exekúcie sa osoba domáha, a to či je to hnuteľná vec, alebo nehnuteľnosť.

Dôkazné bremeno leží na strane tretej osoby, teda žalobcu, ktorý tvrdí, že má k veci právo.

Pokiaľ medzičasom už došlo k speňaženiu veci, ku ktorej mal žalobca právo, takáto už nemôže byť vylúčená z exekúcie. Tretej osobe teda už len ostáva sa domáhať v osobitnom konaní vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré prijal za speňaženú vec bez právneho dôvodu.

Pokiaľ chce osoba zamedziť speňaženiu veci po podaní excindačnej žaloby, je potrebné podať aj návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku a zároveň k nemu priloží súdom potvrdenú excindačnú žalobu.

 

———————VZOR———————

Okresný súd ………………..
…………………………..
…………………………..

V ………………. , dňa ………………

 

ŽALOBA

Žalobca: …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Email: ………………………………
Tel. číslo: ………………………………

 

Žalovaný: …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Email: ………………………………
Tel. číslo: ………………………………

 

o vylúčenie veci z exekúcie (excindačná žaloba)

 

I.

Súdny exekútor …………….. , Exekútorský úrad ………………  vykonáva na základe poverenia súdu pod spisovou značkou …………………… exekúciu v prospech oprávneného ……………………….. , proti povinnému ………………………….. , nar. ……………….. , bytom …………………………. , o vymoženie …………….. € s príslušenstvom. Súdny exekútor vykonal dňa ………………………. súpis hnuteľných vecí v byte povinného ………………………….. , pričom spísal aj ………………………………. (napr. počítač zn.: …………. , typ: …………….. , výrobné číslo: ………………….. ).

Dôkaz:

 • Zápisnica o súpise hnuteľných vecí

 

II.

Vlastníčkou …………………………. (napr. počítač zn.: …………. , typ: …………….. , výrobné číslo: ………………….. ) som ja, navrhovateľka, a to na základe kúpnej zmluvy zo dňa ………………………… , uzavretej s predávajúcim, obchodnou spoločnosťou ………………………. , ktorú v prílohe predkladám ako dôkaz, pričom z článku ……….. zmluvy vyplýva, že prebratím predmetu zmluvy som sa stala vlastníčkou predmetného …………………….. . Tento ……………… mal ………………….. odo mňa vo výpožičke, na základe ústne uzavretej zmluvy o výpožičke. Svedkom pri výpožičke bol aj ……………………. .

Dôkaz:

 • Zmluva zo dňa ………………..
 • Výsluch navrhovateľky
 • Výsluch svedkov …………………..

 

III.

Keďže som jednoznačne preukázala, že mám právo na vec, na ktorú je neprípustná exekúcia, a to vlastnícke právo k veci postihnutej exekúciou, žiadam týmto súd, aby podľa § 55 ods. 1 Exekučného poriadku takto

rozhodol:

Súd vylučuje …………………………… (napr. počítač zn.: …………. , typ: …………….. , výrobné číslo: ………………….. ) z exekúcie predajom hnuteľných vecí vykonávanej súdnym exekútorom ……………….. , Exekútorský úrad …………………. pod sp. zn. …………………… v prospech odporcu.

 

———————VZOR———————