Kategórie
Zákony

Zákon č. 233/2019 Z. z. – Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o zastavení starých exekúcií

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Témy

Zastavenie starých exekúcií

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje v súvislosti s exekúciami, ktoré začali pred 1. aprílom 2017.

Podľa tohto zákona je teda starou exekúciou taká, ktorá začala pred 1.4.2017 a ktorá bola vedená podľa predpisov účinných do 31.3.2017.

V zmysle tohto zákona dôjde k zastaveniu starej exekúcie v nasledujúcich prípadoch:

 • uplynula rozhodná doba 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi,
 • oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
 • oprávnený podá návrh na zastavenie starej exekúcie,
 • vyhlásením konkurzu, reštrukturalizácie alebo oddlženia.

Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, tak dôjde k zastaveniu starej exekúcie zo zákona. V takom prípade súdny exekútor o zastavení vyhotoví len upovedomenie, ktoré má deklaratórny charakter.

Niektoré exekúcie sa však nezastavia, ide o tieto prípady:

 • pohľadávky na výživnom,
 • nepeňažné plnenia,
 • pohľadávky, ktoré vznikli pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie,
 • plnenia priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
 • plnenia priznané rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže,
 • staré exekúcie, kde bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
 • staré exekúcie, v ktorých je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať.

Zákon taktiež uvádza aj relatívne výnimky, pri ktorých sa rozhodná doba 5 rokov predlžuje o ďalších 12 mesiacov, a to v prípadoch, ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť, rozhoduje o:

 • námietkach proti starej exekúcii,
 • zastavení starej exekúcie,
 • odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí,
 • vylúčení veci zo starej exekúcie,
 • návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí,
 • schválení príklepu,
 • schválení rozvrhu výťažku.

Trovy starej exekúcie predstavujú trovy exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal a tiež z paušálnych trov vo výške 35 €. Paušálne trovy znáša oprávnený.

Je potrebné zdôrazniť, že po zastavení starej exekúcie dlh dlžníka nezaniká a oprávnený môže podať opätovne návrh na vykonanie exekúcie.