VZOR: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti
————————————————————VZOR————————————————————

SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

S Ú H L A S
vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra
(podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )

 

Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka:
Dátum narodenia / IČO:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

 

ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti

 

ulica:
orientačné č.:
obec:
PSČ:
súpisné č.:
zapísanej na LV č.:
vedenej ako:
katastrálne územie:

 

ďalej len „Nehnuteľnosť“,

udeľujem/e súhlas
so zápisom Nehnuteľnosti do obchodného registra ako sídla spoločnosti

 

Obchodné meno:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

ďalej len („Spoločnosť“).

 

Tento súhlas vydávam/e v zmysle ust. § 4 ods. 2 Vyhlášky č.25/2004 Z.z. v platnom znení pre potreby jeho doloženia k návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

 

V …………………………….. , dňa ……………………………..

 

……………………………..

(Podpis vlastníka/ov nehnuteľnosti)

 

 

Príloha: Výpis z LV č. ………….

 

————————————————————VZOR————————————————————
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>