Kategórie
Vzory

VZOR: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

V prípade, ak osoba plánuje mať sídlo svojej spoločnosti napr. u seba doma alebo u rodičov, blízkych alebo známych, bude táto osoba potrebovať ich súhlas so zriadením takéhoto sídla. Ak bude sídlo v prenajatej kancelárii, tak sa rovnako bude vyžadovať súhlas vlastníka takéhoto priestoru v podobne nájomnej zmluvy, kde je uvedené, že vlastník súhlasí so zriadením sídla a nie len kancelárie alebo prevádzky. Niekedy obchodný súd požaduje aj list vlastníctva majiteľa nehnuteľnosti. V prípade zakladania spoločnosti je potrebné ako prílohu k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pripojiť aj súhlas so zriadením sídla spoločnosti od vlastníka nehnuteľnosti. Taktiež je potrebné priložiť aj výpis z katastra nehnuteľností.

———————VZOR———————

SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

S Ú H L A S
vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra

(podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )

 

Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka:
Dátum narodenia / IČO:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

 

ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti

 

ulica:
orientačné č.:
obec:
PSČ:
súpisné č.:
zapísanej na LV č.:
vedenej ako:
katastrálne územie:

 

ďalej len „Nehnuteľnosť“,

udeľujem/e súhlas
so zápisom Nehnuteľnosti do obchodného registra ako sídla spoločnosti

 

Obchodné meno:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

ďalej len („Spoločnosť“).

 

Tento súhlas vydávam/e v zmysle ust. § 4 ods. 2 Vyhlášky č.25/2004 Z.z. v platnom znení pre potreby jeho doloženia k návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

 

V …………………………….. , dňa ……………………………..

 

……………………………..

(Podpis vlastníka/ov nehnuteľnosti)

 

 

Príloha: Výpis z LV č. ………….

———————VZOR———————