Kategórie
Témy

ESG vykazovanie

Čo je ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) vykazovanie je metóda, ktorou firmy hodnotia a prezentujú svoj vplyv na životné prostredie, spoločnosť a spôsob riadenia. Tento prístup zahŕňa tri hlavné oblasti:

 • Environmental (Environmentálne): Zameriava sa na minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Zahŕňa opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy, šetrenie zdrojov a ochranu biodiverzity.
 • Social (Sociálne): Rieši vzťahy firmy s komunitami, zamestnancami a zákazníkmi. Zahŕňa dodržiavanie pracovných štandardov, podporu rovnosti a rozvoj komunít.
 • Governance (Riadenie): Zameriava sa na efektívne riadenie spoločností, dodržiavanie právnych predpisov a etických štandardov. Zahŕňa transparentnosť v rozhodovacích procesoch a zodpovednosť voči akcionárom.

Povinnosti ESG vykazovania

Európska komisia zaviedla smernicu CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorá postupne zavádza povinnosť ESG vykazovania pre rôzne veľkosti podnikov:

 • Veľké podniky: Od roku 2025 budú musieť predkladať ESG výkazy.
 • Stredné a malé podniky: Postupne budú zahrnuté do povinnosti vykazovania do roku 2029.

Táto smernica má za cieľ zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť firiem v oblasti udržateľnosti. ESG výkazy pomáhajú investorom, zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám lepšie pochopiť a hodnotiť výkonnosť a záväzky firmy v týchto troch kľúčových oblastiach.

Normy a štandardy

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) pripravila návrhy 12 noriem pre ESG výkazníctvo. Tieto normy sa zaoberajú rôznymi aspektmi, ako sú:

 • Klimatické zmeny: Opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.
 • Znečistenie: Stratégie na znižovanie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.
 • Biodiverzita: Ochrana a obnova ekosystémov.
 • Práva zamestnancov: Zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok a rovnosti.
 • Spotrebiteľské otázky: Zabezpečenie bezpečnosti a spokojnosti zákazníkov.

Výhody ESG vykazovania

 1. Zlepšenie reputácie: Firmy, ktoré transparentne vykazujú svoje ESG aktivity, budujú dôveru a pozitívnu reputáciu medzi verejnosťou a investormi.
 2. Prilákanie investorov: Investori čoraz viac zohľadňujú ESG faktory pri rozhodovaní o investíciách, preto firmy s dobrým ESG výkonom môžu prilákať viac kapitálu.
 3. Rizikový manažment: Identifikácia a riadenie rizík spojených s environmentálnymi a sociálnymi faktormi pomáha firmám predchádzať potenciálnym problémom a finančným stratám.
 4. Dlhodobá udržateľnosť: ESG vykazovanie pomáha firmám zamerať sa na dlhodobý rast a udržateľnosť, čo prispieva k ich celkovému úspechu a stabilite.

Záver

ESG vykazovanie je nevyhnutné pre moderné podnikanie. Pomáha firmám byť transparentnejšími, zodpovednejšími a udržateľnejšími, čím prispieva k celkovému pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Dodržiavanie ESG noriem a transparentné vykazovanie týchto aktivít môže významne zlepšiť reputáciu firmy, prilákať investorov a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *