———————VZOR———————

PLNÁ MOC

udelená podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Ja, dolu podpísaný Ján Kubačka, bytom Prístavná 28, 841 01 Bratislava, vlastník bytu č. 5 na Prístavnej ul. č. 28, 841 01 Bratislava , súpisné číslo 1540 (ďalej len splnomocniteľ ), svojim úradne overeným podpisom

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

p. Miroslava Nováka

dátum narodenia: 03.12.1973

adresa: Ružinovská 17, 842 05 Bratislava

č. OP: SF 982584

aby ma zastupoval na schôdzi vlastníkov bytového domu Prístavná 28, 841 01 Bratislava (ďalej len bytového domu ) konanej dňa 14.03.2017 a v mojom mene hlasoval o:

1. podaní žiadosti na obnovu a zateplenie bytového domu formou úveru, ktorý poskytne komerčná banka,

2. výbere komisie, ktorá bude zvolená za účelom finálneho výberu komerčnej banky na základe cenových ponúk, v ktorej bude podaná žiadosť,

3. navrhnutých riešeniach ohľadne neplatičov v BD Prístavná 28,

4. všetkých uzneseniach prerokovaných na schôdzi dňa 14.03.2017.

V Bratislave dňa 11.03.2017

Ján Kubačka
splnomocniteľ

Splnomocnenec Miroslav Novák uvedené splnomocnenie prijíma.

Miroslav Novák
splnomocnenec

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *