Kategórie
Vzory

VZOR: Plná moc / zastúpenie

Splnomocnenie je veľmi často a bežne používaný písomný súhlas, pri ktorom splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie určitého právneho úkonu v jeho mene alebo na jeho zastupovanie.

Plnomocenstvo je listinou, ktorá preukazuje vzťah splnomocniteľa a splnomocnenca a ich vzájomnú dohodu na zastupovanie. Z plnej moci musí byť zrejmé, kto a za koho preberá plnú moc. Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku v §31 a nasl.

V splnomocnení je potrebné uviesť rozsah plnej moci, teda rozsah oprávnenia na zastupovanie splnomocniteľa.

Pri splnomocnení ide o zastupovanie na konkrétne úkony a teda o konkrétne konanie v dohodnutej záležitosti. Narozdiel od toho existuje aj inštitút „prokúry“ resp. generálnej plnej moci, pri ktorom ide o absolútne a všeobecné zastupovanie.

———————VZOR———————

PLNÁ MOC

udelená podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Ja, dolu podpísaný Ján Kubačka, bytom Prístavná 28, 841 01 Bratislava, vlastník bytu č. 5 na Prístavnej ul. č. 28, 841 01 Bratislava , súpisné číslo 1540 (ďalej len splnomocniteľ ), svojim úradne overeným podpisom

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

p. Miroslava Nováka

dátum narodenia: 03.12.1973

adresa: Ružinovská 17, 842 05 Bratislava

č. OP: SF 982584

aby ma zastupoval na schôdzi vlastníkov bytového domu Prístavná 28, 841 01 Bratislava (ďalej len bytového domu ) konanej dňa 14.03.2017 a v mojom mene hlasoval o:

1. podaní žiadosti na obnovu a zateplenie bytového domu formou úveru, ktorý poskytne komerčná banka,

2. výbere komisie, ktorá bude zvolená za účelom finálneho výberu komerčnej banky na základe cenových ponúk, v ktorej bude podaná žiadosť,

3. navrhnutých riešeniach ohľadne neplatičov v BD Prístavná 28,

4. všetkých uzneseniach prerokovaných na schôdzi dňa 14.03.2017.

V Bratislave dňa 11.03.2017

Ján Kubačka
splnomocniteľ

Splnomocnenec Miroslav Novák uvedené splnomocnenie prijíma.

Miroslav Novák
splnomocnenec

———————VZOR———————