Kategórie
Vzory

VZOR: Plná moc / zastúpenie

Splnomocnenie je veľmi často a bežne používaný písomný súhlas, pri ktorom splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie určitého právneho úkonu v jeho mene alebo na jeho zastupovanie.

Plnomocenstvo je listinou, ktorá preukazuje vzťah splnomocniteľa a splnomocnenca a ich vzájomnú dohodu na zastupovanie. Z plnej moci musí byť zrejmé, kto a za koho preberá plnú moc. Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku v §31 a nasl.

V splnomocnení je potrebné uviesť rozsah plnej moci, teda rozsah oprávnenia na zastupovanie splnomocniteľa.

Pri splnomocnení ide o zastupovanie na konkrétne úkony a teda o konkrétne konanie v dohodnutej záležitosti. Narozdiel od toho existuje aj inštitút „prokúry“ resp. generálnej plnej moci, pri ktorom ide o absolútne a všeobecné zastupovanie.

———————VZOR———————

PLNÁ MOC

udelená podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Ja, dolu podpísaný Ján Kubačka, bytom Prístavná 28, 841 01 Bratislava, vlastník bytu č. 5 na Prístavnej ul. č. 28, 841 01 Bratislava , súpisné číslo 1540 (ďalej len splnomocniteľ ), svojim úradne overeným podpisom

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

p. Miroslava Nováka

dátum narodenia: 03.12.1973

adresa: Ružinovská 17, 842 05 Bratislava

č. OP: SF 982584

aby ma zastupoval na schôdzi vlastníkov bytového domu Prístavná 28, 841 01 Bratislava (ďalej len bytového domu ) konanej dňa 14.03.2017 a v mojom mene hlasoval o:

1. podaní žiadosti na obnovu a zateplenie bytového domu formou úveru, ktorý poskytne komerčná banka,

2. výbere komisie, ktorá bude zvolená za účelom finálneho výberu komerčnej banky na základe cenových ponúk, v ktorej bude podaná žiadosť,

3. navrhnutých riešeniach ohľadne neplatičov v BD Prístavná 28,

4. všetkých uzneseniach prerokovaných na schôdzi dňa 14.03.2017.

V Bratislave dňa 11.03.2017

Ján Kubačka
splnomocniteľ

Splnomocnenec Miroslav Novák uvedené splnomocnenie prijíma.

Miroslav Novák
splnomocnenec

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie

Splnomocnenie je veľmi často a bežne používaný písomný súhlas, pri ktorom splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie určitého právneho úkonu v jeho mene alebo na jeho zastupovanie.

Plnomocenstvo je listinou, ktorá preukazuje vzťah splnomocniteľa a splnomocnenca a ich vzájomnú dohodu na zastupovanie. Z plnej moci musí byť zrejmé, kto a za koho preberá plnú moc. Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku v §31 a nasl.

V splnomocnení je potrebné uviesť rozsah plnej moci, teda rozsah oprávnenia na zastupovanie splnomocniteľa.

Pri splnomocnení ide o zastupovanie na konkrétne úkony a teda o konkrétne konanie v dohodnutej záležitosti. Narozdiel od toho existuje aj inštitút „prokúry“ resp. generálnej plnej moci, pri ktorom ide o absolútne a všeobecné zastupovanie.

———————VZOR———————

SPLNOMOCNENIE

Ja dolu podpísaný/á/:

Ján Kubačka 
trvalým bydliskom: Prístavná 28, 841 01 Bratislava
číslo OP: SR 123456
dátum narodenia: 28. 3. 1969
rodné číslo: 123456/2556

týmto splnomocňujem:

Miroslava Nováka
trvalým bydliskom: Ružinovská 17, 842 05 Bratislava
číslo OP: SF 982584
dátum narodenia: 03.12.1973
rodné číslo: 984454/3214

k vykonaniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh: osobné vozidlo
typ: Škoda Octavia EVW 611
číslo motora: 793.135 M
číslo karosérie: TMFEBF613X0697955
ŠPZ: BA996EG
farba: modrá

V Bratislave dňa 29.04.2017

Ján Kubačka
splnomocniteľ

———————VZOR———————