Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je typ zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj v prípade uzatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluva o pôžičke má nasledujúce podstatné náležitosti:

 • Predmet pôžičky: Veriteľ prenechá dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze. Dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 • Dočasnosť zmluvy: Zmluva o pôžičke má určitú platnosť, po ktorej dlžník musí predmet pôžičky vrátiť.
 • Forma zmluvy: Zákon nevyžaduje písomnú formu, ale písomná zmluva je vhodnejšia, pretože môže slúžiť ako dôkaz konsenzu zmluvných strán.
 • Úroky: Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Ich výška je limitovaná a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Úroky sa môžu dojednať aj pri bezúročnej pôžičke, ale nie v ľubovoľnej výške.
  Ak sa dlžník omešká so splátkou, zákon upravuje povinnosť platiť úroky z omeškania.

V praxi je dôležité, aby zmluva o pôžičke bola jasne definovaná a aby sa dodržiavali dohodnuté podmienky.

———————VZOR———————

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi:

Veriteľom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

Číslo účtu: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „dlžník“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Na základe tejto zmluvy sa veriteľ zaväzuje prenechať dlžníkovi peňažnú sumu vo výške [Čiastka pôžičky slovom a číslom], Eur (ďalej len „predmet pôžičky“), za podmienok a spôsobom určeným touto zmluvou.
 2. Predmet pôžičky veriteľ odovzdá dlžníkovi [Spôsob a termín doručenia], a to [Spôsob doručenia]. Dlžník na výzvu veriteľa bezodkladne písomne potvrdí veriteľovi prijatie pôžičky v celom rozsahu.
 3. Ak veriteľ neodovzdá dlžníkovi predmet pôžičky v súlade s touto zmluvou, dlžník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške [Výška zmluvnej pokuty] Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty táto zmluva zaniká.

Článok II

Úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička bude [Bezúročná / Úročná], s úrokom vo výške [Výška úroku] % ročne z predmetu pôžičky odo dňa prijatia predmetu pôžičky dlžníkom do úplného vrátenia pôžičky.

Článok III

Vrátenie pôžičky

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť predmet pôžičky (čl. I ods. 1) spolu s úrokom z predmetu pôžičky (čl. II) najneskôr do [Dátum splatnosti], a to [Spôsob vrátenia].
 2. Veriteľ je povinný prijať i čiastočné plnenie a dlžník má oprávnenie vrátiť predmet pôžičky čiastočným plnením aj pred dohodnutou lehotou vrátenia predmetu pôžičky podľa ods. 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri čiastočnom plnení sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčil inak.
 3. V prípade, ak dlžník nevráti veriteľovi predmet pôžičky riadne a včas v súlade s touto zmluvou, dlžník je v omeškaní a veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať okrem zaplatenia istiny a úroku aj úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 4. Veriteľ na výzvu dlžníka bezodkladne písomne potvrdí dlžníkovi vrátenie predmetu pôžičky v celom rozsahu. Veriteľ môže dlžníkovi potvrdiť aj čiastočné vrátenie predmetu pôžičky.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
 3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o pôžičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

 

V ……………………. dňa ……………………. 

Veriteľ:

………………………………………………. Meno a Priezvisko

 

V ……………………. dňa …………………….

Dlžník:

…………………………………………………. Meno a Priezvisko

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Adopčná zmluva na psa

Adopcia psa sa stáva čoraz obľúbenejšou voľbou pre tých, ktorí chcú privítať nového člena do rodiny. Pri predaji alebo darovaní psa od jednej fyzickej osoby k druhej je nevyhnutné mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov, ktoré zabezpečia bezpečný a šťastný život nového štvornohého spoločníka.

Čo je adopčná zmluva?

Adopčná zmluva na psa je právny dokument, ktorý uzatvára predajca alebo darca psa s novým majiteľom. Táto zmluva obsahuje podrobnosti o psovi, vrátane plemena, veku, zdravotného stavu a ďalších relevantných informácií. Okrem toho obsahuje dohodu o podmienkach adopcie a zodpovednostiach nového majiteľa.

Dôležité body v adopčnej zmluve:

 1. Identifikácia psa:
  • Plemeno, farba srsti, vek a iné jedinečné znaky.
 2. Zdravotný stav:
  • Informácie o očkovaní, odčervení a ďalšie zdravotné údaje.
 3. Dohodnuté podmienky adopcie:
  • Uzatvorenie dohody o tom, či ide o predaj alebo darovanie.
  • Pravidlá týkajúce sa budúcej starostlivosti o psa.
 4. Náklady a poplatky:
  • Ak ide o predaj, dohodnutie ceny a spôsobu platenia.
 5. Zodpovednosti nového majiteľa:
  • Záväzky týkajúce sa stravy, veterinárnej starostlivosti a celkovej starostlivosti o psa.
 6. Návrat psa:
  • Podmienky návratu psa v prípade, že nový majiteľ nemôže alebo nechce o psa ďalej starať.
 7. Právne dôsledky:
  • Možné právne dôsledky v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok.

Výhody adopčnej zmluvy:

 • Transparentnosť: Zmluva zabezpečuje jasné porozumenie očakávaní a zodpovedností pre obe strany.
 • Starostlivosť o zvieratá: Pomáha chrániť psov pred nevhodným alebo zanedbaným životom.

Adopčná zmluva na psa je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha zabezpečiť dobrý život pre psa a zároveň chráni záujmy predávajúceho/darujúceho a nového majiteľa. Je dôležité starostlivo si prečítať a pochopiť všetky podmienky pred podpisom tejto dohody. Týmto spôsobom môže každý majiteľ zabezpečiť, že jeho nový štvornohý priateľ nájde bezpečný a láskyplný domov.

 

———————VZOR———————

ZMLUVA O PRENECHANÍ A PREVZATÍ ZVIERAŤA DO STAROSTLIVOSTI

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Pôvodný držiteľ / majiteľ zvieraťa:                                                    Nadobúdateľ zvieraťa:

Meno a priezvisko:                                                                                     Meno a priezvisko:

Číslo OP:                                                                                                         Číslo OP:

Ulica, číslo:                                                                                                    Ulica, číslo: 

PSČ, mesto:                                                                                                    PSČ, mesto:

Tel. kontakt:                                                                                                   Tel. kontakt:

Email:                                                                                                               Email:

(ďalej len ako „účastník 1/“)                                                                       (ďalej len ako „účastník 2/“)

I.   Predmet zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 2/ preberá do svojej osobnej starostlivosti nasledovného psa:

Meno:

Plemeno/ kríženie:

Pohlavie:

Vek:

Srsť:

Číslo čipu:

Odčervenie:

Odblšenie:

Očkovanie:

Kastrácia:

Iné (špecifikácia, úrazy, liečba, známe skutočnosti…):

Za jednorazový poplatok: …………………………… EUR

II.   Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Účastník 2/ sa zaväzuje chovať psa v zmluvne vyššie uvedenom mieste a vo vyhovujúcich podmienkach zjednaných v tejto zmluve, starať sa oň v súlade s platnými veterinárnymi predpismi primerane jeho psychickému a zdravotnému stavu. Účastník 2/ preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou psa, rovnako zodpovednosť za prípadné škody ním spôsobené a plnú zodpovednosť za úhradu veterinárnych poplatkov.

 2. Účastník 2/ je povinný zabezpečiť platnú revakcináciu psa proti besnote, pravidelné odčervovanie, ošetrenie proti kliešťom a iným parazitom; taktiež bez meškania zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa ak poranil človeka alebo ak sa javí ako chorý či poranený.

 3. Účastník 2/ sa zaväzuje, že psa nebude fyzicky ani psychicky týrať, a vytvorí mu možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom bude brať do úvahy jeho veľkosť, vek a temperament. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre psa neustály prístup ku vhodnému zdroju vody, tiež mu zabezpečiť plnohodnotnú stravu v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a na uspokojenie jeho nutričných potrieb.

 4. Účastník 2/ vyhlasuje, že bol poučený o nevhodnosti držania psa na reťazi, nakoľko reťaz psovi spôsobuje utrpenie, trvalú poruchu správania, potlačuje prirodzené potreby spoločenského a svorkového zvieraťa a vedie k psychickej frustrácii psa.

 5. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje, že v prípade, ak si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť psa ponechať, okamžite o tejto skutočnosti oboznámi účastníka 1/ a psa vráti do jeho opatery, ak nebude dohodnuté inak. Účastník 2/ berie na vedomie, že prípadným opustením psa s úmyslom zbaviť sa ho, sa vedome dopúšťa porušenia platných zákonov SR o veterinárnej starostlivosti.

 6. Účastník 2/ sa zaväzuje ostať s účastníkom 1/ v telefonickom kontakte a informovať ho o stave zvieraťa telefonicky, mailom alebo osobne, najlepšie zaslaním fotografií s popisom na e-mailovú adresu.

 7. Účastník 2/ je povinný v prípade jeho úmyslu previesť vlastnícke právo k psovi na tretiu osobu vopred upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka 1/ a ponúknuť mu vrátenie predmetu zmluvy. V prípade darovania psa tretej osobe musí dať účastník 1/ písomný súhlas a musí byť nanovo podpísaná zmluva o prenechaní a prevzatí zvieraťa do starostlivosti medzi účastníkom 1/ a treťou osobou. V prípade nespokojnosti s podmienkami u tretej osoby bude pes vrátený do opatery účastníkovi 1/.

 8. Účastník 2/ je povinný ihneď ohlásiť stratu alebo úhyn psa. Úhyn bude písomne potvrdený veterinárnym lekárom, ak nebude dohodnuté inak. V prípade zmeny adresy držania psa je účastník 2/ povinný zmenu ohlásiť účastníkovi 1/ do niekoľkých dní.

 9. Účastník 1/ si vyhradzuje právo kontroly psa u účastníka 2/ najmenej raz ročne to po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou zmluvy. V prípade zistenia nepriaznivých skutočností či porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov, ktoré budú mať vplyv na zdravie a život psa, si účastník 1/ vyhradzuje právo psa odobrať bez nároku na úhradu vynaložených nákladov účastníkovi 2/ a v prípade nutnosti i bez jeho prítomnosti. Účastník 2/ je povinný vrátiť spolu so psom i veterinárny preukaz.

 10. Účastník 2/ súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.

III.   Záverečné ustanovenia

 1. Účastník 1/ vyhlasuje, že účastníka 2/ oboznámil so stavom zvieraťa definovaného v čl. I ods.1/ tejto zmluvy. Nie vždy sa podarí zistiť všetko o zvierati, preto sa účastník 1/ nemôže zaručiť za jeho temperament, zdravie, mentálnu dispozíciu, výcvik. 

 2. Účastník 1/ má voči účastníkovi 2/ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za porušenie alebo nesplnenie povinností dohodnutých v tejto zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti.

 3. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Akékoľvek zmeny alebo dodatky musia byť vyhotovené písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

 4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení. Pokiaľ by niektoré ustanovenia zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.

 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v zmluve prejavili svoju slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej, súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ………………………………………… dňa …………………………………………

………………………………………………..                                        ……………………………………………….. 

Podpis účastníka 1/                                                                    Podpis účastníka 2/

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o dielo (Rodinný dom)

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Toto potvrdenie možno nahradiť zmluvou o dielo.

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť tretej osobe.

Ďalej je potrebné stanoviť predmet diela (čo je dielom) a cenu za dielo. Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je zhotoviteľ oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. Cena môže byť dohodnutá aj podľa rozpočtu. Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

Dielo možno vykonať aj z materiálu dodaného objednávateľom. Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné.

———————VZOR———————

ZMLUVA O DIELO

(v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:        

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ:              

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare),

uzavreli v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“)

s týmto obsahom:

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa:

(a) výstavbu rodinného domu na pozemku, parcela č. nachádzajúcich sa v obci …, k.ú. …, ktorý je vo vlastníctve objednávateľa, vedeného Katastrálnym úradom v …, Správou katastra v…, katastrálne územie…, obec …, okres…, podľa vypracovanej a Objednávateľom odsúhlasenej Projektovej dokumentácie a zmluvnými stranami odsúhlaseného Harmonogramu platieb, ktorý tvorí Prílohu č.1 a podľa rozpočtu diela ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy, v rozsahu a v súlade s právoplatným stavebným povolením, a to riadne, včas a v kvalite podľa tejto Zmluvy,

( ďalej spolu ako “Dielo”)

2. Realizačný projekt stavby, ktorý obsahuje podrobnú charakteristiku Diela, jeho okolia, vonkajšej infraštruktúry a napájacích sietí (ďalej ako „Projektová dokumentácia“) predloží Objednávateľ zhotoviteľovi na odsúhlasenie. Iné práce požadované Objednávateľom budú vykonané na základe osobitných písomných dohôd podpísaných oboma zmluvnými stranami, v ktorých bude určený rozsah ako aj odmeny za takéto práce.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje si zabezpečiť všetky stavebné materiály a zariadenia, ktoré použije na zhotovenie Diela, s tým, že budú zodpovedať príslušným stavebno-technickým normám (ďalej len ”STN”). Stavebné a technologické dodávky budú dodané kompletne, t.j. budú zahŕňať okrem iného všetky súvisiace stavebné práce, dopravné a iné opatrenia, všetky režijné a vedľajšie náklady, ako napr. staveniskové odbery, poplatky za zábery, vykonanie skúšobnej prevádzky a všetkých úkonov, činností a skúšok, ktoré sú potrebné k vlastnému vykonaniu stavby a k následnému uvedeniu do riadnej prevádzky a užívaniu a to za podmienok stanovených touto Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a pokynmi zo strany Objednávateľa.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vynaloží všetko potrebné úsilie na realizáciu všetkých prác nutných tak, aby bolo dielo riadne a včas zhotovené a odovzdané v požadovanej kvalite objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so Zhotoviteľom pri všetkých úkonoch smerujúcich k realizácii zhotovenia diela, najmä na žiadosť Zhotoviteľa poskytovať informácie, odovzdávať údaje a iné dokumenty, ktoré má v dispozícii, a ktoré sú nutné pre úplné a včasné vykonanie predmetu tejto Zmluvy.

5. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi platiť cenu za zhotovenie Diela formou záloh podľa Prílohy č.1, v prípade, že zhotoviteľ realizuje dielo riadne a v požadovanej kvalite.

III.  Harmonogram prác

1. Zhotoviteľ zaháji realizáciu Diela po podpise tejto zmluvy, alebo do siedmych (7) pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať riadne a včas a dielo ukončiť podľa nasledovných termínov:

(a) ukončenie výstavby diela podľa predloženého rozpočtu najneskôr do 240 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia za podmienok:

priaznivého počasia, odsúhlasené podľa stavebného dozoru

ak nedôjde k prerušeniu prác zo strany Objednávateľa

ak bude objednávateľ uhrádzať faktúry v splatných termínoch vystavené zhotoviteľom;

Podrobný priebeh výstavby diela je uvedený v časovom Harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. V prípade prerušenia stavebných prác nezavineného Zhotoviteľom t.j. vyššej moci sa termín ukončenia diela automaticky predlžuje o dĺžku trvania takéhoto prerušenia.

IV. Cena za Dielo

1. Cena za Dielo pre Zhotoviteľa za realizáciu Diela je určená dohodou medzi zmluvnými stranami ako konečná cena vo výške …………. ,- € (slovom: …………………. ) s DPH (ďalej len „Cena za Dielo“) a Objednávateľ ju bude uhrádzať zálohovými platbami Zhotoviteľovi podľa Prílohy č.1 .

2. Dohodnutá Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady na realizáciu Diela a na jeho riadne a včasne odovzdanie objednávateľovi, vrátane:

(a) nákladov na skúšky technických zariadení diela a vyhodnotenie kvality, ktoré sú požadované podľa príslušných slovenských noriem nutné k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela,

(b) náklady spojené so zárukou Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo je konečná a nepodlieha zmene v dôsledku zvýšenia inflácie ani v dôsledku nárastu indexu cien v stavebníctve.

V. Zmeny v Diele

1. Objednávateľ má právo požadovať zmenu Diela počas realizácií výstavby za podmienky že všetky náklady spojené so zmenou Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, najmä dodatočná cena za zmenu Diela bude upravená písomným dodatkom zmluvných strán, ktorý musí obsahovať a špecifikovať presné zmeny v predmete diela ako aj termín, o ktorý sa riadne a včasné odovzdanie diela predlžuje ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Výška ceny za Zmenu diela bude dohodnutá podľa rozpočtu a prerokovaní medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. V prípade sporu ohľadne výšky ceny za zmenu diela, Zhotoviteľ predloží položkovú kalkuláciu ceny Objednávateľovi.

2. Pokiaľ bude Zhotoviteľ požadovať akékoľvek dodatočné plnenie za vykonanie dodatočných prác nad rámec tejto zmluvy, oboznámi o tom Objednávateľa najneskôr do 3 dní od vzniku udalosti, ktorá bola dôvodom pre túto požiadavku.

VI. Platobné podmienky

1.Zmluvné strany sa dohodli, že v priebehu realizácie Diela bude Cena za Dielo uhrádzaná Objednávateľom v súlade s Čl. IV ods.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na poskytovaní záloh pre Zhotoviteľa podľa Prílohy č.1 na základe Zhotoviteľom vystavenej zálohovej faktúry doručenej Objednávateľovi (ďalej len “zálohové platby”).

2. Zálohové platby sú splatné do siedmych (7) dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry Objednávateľovi, pokiaľ Objednávateľ nepožiadal v zmysle Čl. V, bodu 1 o zmenu diela. V takom prípade sa splatnosť zálohových faktúr predlžuje o päť (5) pracovných dní od dohodnutej zmeny diela.

3. Po prevzatí ukončenej stavby na základe preberacieho protokolu sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť zúčtovaciu faktúru, ktorú Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi. Zúčtovacia faktúra bude splatná do siedmych (7) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, po odovzdaní diela objednávateľovi.

VII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude :

Mať vlastnosti stanovené v Projektovej dokumentácii diela

Spĺňať technické normy a predpisy podľa platnej legislatívy Slovenskej Republiky,

Dielo zhotovené riadne a včas v požadovanej kvalite tak ako je to stanovené v tejto zmluve

2. Záručná doba pre práce vykonávané Zhotoviteľom je stanovená  v dĺžke 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania Diela Objednávateľovi na základe preberacieho protokolu stavby. U technologických zariadení diela je záručná doba dohodnutá v dĺžke podľa doby obvykle poskytovanej jednotlivými dodávateľmi či výrobcami, u dodávok zariadení a materiálov s vlastnými záručnými listami v dĺžke nimi vyznačenej (ďalej len ”Záručná doba“).

3. V prípade zistenia skrytých vád v realizovanom Diele je Objednávateľ povinný ich oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi potom, čo ich zistí a/alebo najneskôr v dobe trvania záručnej doby písomne na adresu Zhotoviteľa, popisujúc v reklamácii vadu a požadovaný spôsob jej odstránenia. Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie vád opravou. Ak to nie je možné, alebo náklady na opravu by boli neúmerne vysoké, Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie vady nahradením bezchybnou vecou, alebo môže požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny Diela.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie vád okamžite, najneskôr však do siedmych (7) dní od prevzatia písomnej reklamácie a vadu odstrániť v čo najkratšom možnom termíne ktorý od zhotoviteľa je možne objektívne očakávať najneskôr však do siedmych (7) dní, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak.

5. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách uvedených v odseku 5 tohto článku, Objednávateľ má právo vykonať odstránenie vád sám alebo ich odstránením poveriť tretiu osobu, s výnimkami stanovenými v jednotlivých záručných listoch (výhrada výrobcu, resp. dodávateľa). Takto vzniknuté zdokumentované náklady spojené s odstránením vady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia príslušného oznámenia.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v prípade použitia materiálov a zariadení dodaných Objednávateľom a Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení maximálneho úsilia zistiť ich kvalitu, alebo na ne písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za vady materiálov alebo zariadení, ktoré mu Objednávateľ zveril na realizáciu Diela.

7. Záručná doba sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, nevhodnou údržbou alebo nedodržaním predpisov výrobcu pre prevádzku a údržbu zariadení, s ktorými Zhotoviteľ Objednávateľa riadne oboznámil, alebo sú spôsobené nedbanlivosťou či zlým úmyslom.

VIII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do pätnástich (15) pracovných dní po dokončení Diela.

IX. Výstavba Diela a povinnosti Zhotoviteľa.

1. V priebehu výstavby Diela budú zmluvnými stranami dohodnuté kontrolné dni podľa potrieb priebehu výstavby, minimálne však raz týždenne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak sa vyhotoví zápisnica počas kontrolných dní musí byť  akceptovaná a podpísaná zmluvnými stranami tejto zmluvy (ďalej len ”zápisnica z kontrolných dni“)..  Zápisnica z kontrolných dni, nemá však vplyv na ustanovenia tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za:

(a) presné vytýčenie predmetu diela vo vzťahu k referenčným bodom a úrovniam,

(b) presnosť polohy, úrovne, rozmerov a vytýčenie všetkých častí Diela.

Pokiaľ kedykoľvek v priebehu výstavby Diela vznikne omyl v polohe, úrovni, rozmeroch alebo vytýčení ktorejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu napraví.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať Objednávateľa k prevzatiu prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe neprístupné (ďalej len ” prevzatie prác“). Prevzatie prác nastane v termíne do troch (3) dní po doručení písomnej výzvy Objednávateľovi na prevzatie prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ sa Objednávateľ nedostaví ku kontrole v lehote stanovenej písomnou výzvou, má Zhotoviteľ zato že objednávateľ takéto práce prevzal a zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v ďalších prácach.

4. Dôkaz že Zhotoviteľ Dielo riadne zrealizoval je príslušné zdokumentovanie výsledkov individuálnych a komplexných prác ako aj požiadaviek príslušných orgánov. Realizácia skúšok zariadení diela je určená podmienkami tejto Zmluvy, STN, Projektovou dokumentáciou a technickými údajmi uvedenými výrobcami jednotlivých zariadení

5. O vykonaní jednotlivých technických skúšok Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa zápisom do stavebného denníka aspoň jeden (1) pracovný deň pred uskutočnením skúšky zariadenia. Pokiaľ vykonanie jednotlivej skúšky nebude možné, strany dohodnú spôsob náhradného skontrolovania Diela.

6. K prevádzkovým a technologickým dodávkam budú odovzdávané zhotoviteľom návody a manuály k prevádzke a údržbe týchto zariadení pokiaľ takéto zariadenia zabezpečuje pre Objednávateľa.

7. Zhotoviteľ je povinný priebežne kontrolovať kvalitu dodávok a preverovať doklady materiálov, konštrukcií a technológií. Povinný je kontrolovať dokumentáciu uskutočnených priebežných skúšok, revízií a meraní deklarujúcich kvalitu Diela a jeho častí podľa kontrolného a skúšobného plánu stavby.

8. Zhotoviteľ je povinný preverovať a kontrolovať dodržiavanie požiadaviek hygienických, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Náklady na skúšky týkajúce sa materiálov a zariadení zverených Zhotoviteľovi Objednávateľom hradí Objednávateľ.

9. Zhotoviteľ zodpovedá po dobu výstavby predmetu tejto Zmluvy za ochranu staveniska, požiarnu ochranu, materiálov a zariadení, na svoje náklady zabezpečí všetky bezpečnostné opatrenia vrátane označenia nebezpečných miest, dočasného oplotenia.

10. Geodetické práce budú vykonávané priebežne zodpovednými geodetmi na základe pokynov Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa a súhrnne odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi. Geodetické práce zahŕňajú vytýčenie stavby v zmysle schválenej Projektovej dokumentácie, skutočné zameranie všetkých budovaných sietí a skutočné zameranie novostavby – vypracovanie geodetického plánu podľa právneho stavu. Náklady na geodetické práce sú predmetom tejto zmluvy a sú zahrnuté v cene za Dielo.

X. Subdodávatelia, správcovia sietí

1. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela v celku alebo čiastočne subdodávateľmi ktorých on uzná za vhodných.

XI. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania Diela vo veciach zápisov do stavebného denníka a prevzatia Diela (ďalej len ”kontrola diela“) . Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať kontrolu diela osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorého si objednávateľ ustanoví. Pokiaľ si objednávateľ ustanoví zástupcu, ktorý za objednávateľa bude konať musí predložiť písomne splnomocnenie zhotoviteľovi, ktoré ho oprávňuje na takéto úkony v mene Objednávateľa. Ku konaniu kontroly diela má zástupca Objednávateľa kedykoľvek  prístup na stavenisko s tým, že nemôže Zhotoviteľovi sťažovať práce.

2. Zástupca Objednávateľa vykonáva povinnosti podľa právomocí uvedených v Zmluve.

XII. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo sa považuje za ukončené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí v písomnej forme ktoré bude odovzdané Objednávateľovi. Dielo sa považuje za ukončené, pokiaľ bolo zhotovené bez chýb, ak má vlastnosti stanovené touto Zmluvou a je v súlade s STN. Za chyby sa nepovažujú chyby nebrániace užívaniu predmetu Zmluvy v zmysle odseku 3 tohto článku.

2. Dielo bude odovzdané ako ucelený objekt podľa článku II. bod 1. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi ukončenie diela najneskôr 10 dní pred predpokladaným ukončením diela.

3. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj vtedy, keď v protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu Diela k stanovenému účelu. Tieto  chyby musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane uvedenia termínov odstránenia chýb. Zhotoviteľ je povinný okamžite odstrániť vady ktoré budú zistené pri kolaudačnom konaní a budú zapísané v kolaudačnom rozhodnutí ako podmienkou skolaudovania diela.

XIII. Zmeny Zmluvy

1. Všetky zmeny k tejto zmluve vyžadujú dodatok v písomnej forme ktorý bude odsúhlasený a podpísaný všetkými zmluvnými stranami, najmä nie však výlučne pri zmene Diela alebo jeho časti, uvedenej v článku V. ods. 1 tejto Zmluvy alebo zmena akejkoľvek z Príloh Zmluvy o dielo.

XIV. Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy pokiaľ:

(a) je na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku Zhotoviteľa,

(b) dôjde k omeškaniu s plnením Diela podľa dohodnutých termínov realizácie uvedeným v Harmonograme dlhším ako 45 dní a takéto meškanie bolo zavinené Zhotoviteľom,

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ porušuje ustanovenia tejto zmluvy podstatným spôsobom, najmä Článok II. bod 5.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, právo odstúpiť od zmluvy nemá tá strana, ktorá sa dopustila podstatného porušenia tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane oznámenia o odstúpení.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy bude vykonaná inventúra a vyúčtovanie podľa jednotlivých cien vykonaných prác a zakúpeného materiálu a dodávok. Zhotoviteľ sa zaväzuje opustiť stavenisko v čo najkratšom možnom termíne a vypratať zariadenia staveniska najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak ako aj vrátiť Objednávateľovi v rovnakej lehote prípadný preplatok ktorý vyplýva z vyúčtovania jednotlivých cien vykonaných prác, zakúpeného materiálu a dodávok, ktorý patrí Objednávateľovi.

5. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať doposiaľ vykonané práce i nedokončené dodávky do pätnástich (15) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. O takomto odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený zápis s náležitosťami protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, bude v ňom podrobne popísaný stav rozpracovanosti Diela, vykonané jeho ohodnotenie, vymedzené chyby a nedorobky a dohodnutý spôsob ich odstránenia, ak k takým dôjde.

6. Pokiaľ chce niektorá strana od tejto zmluvy odstúpiť na základe písomnej dohody, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje. Bez týchto náležitostí je odstúpenie neplatné.

XV. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke práva k vykonávanému Dielu postupne v priebehu jeho realizácie, v prípade ak bude dodržovaná podmienka podľa Čl. II ods. 5 tejto zmluvy.

2. Všetky veci, ktoré boli Objednávateľom odovzdané Zhotoviteľovi a nestali sa súčasťou Diela, zostávajú vo vlastníctve Objednávateľa Zhotoviteľ je povinný ich vrátiť Objednávateľovi okamžite na jeho výzvu, najneskôr však k dátumu zostavenia protokolu o odovzdaní – prevzatí, s výnimkou takých, ktoré spotreboval k naplneniu svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo ktoré sú nutné pre riadne ukončenie Diela, s výnimkou stavebného denníka a projektovej dokumentácie v jednom exemplári.

XVI. Záverečné ustanovenia

1. V prípade rozporu ustanovení Zmluvy s ustanoveniami príloh k tejto zmluve platí ustanovenie Zmluvy.

2. Táto zmluva predstavuje konečnú dohodu zmluvných strán, bola spísaná v dvoch exemplároch rovnakého znenia, z ktorej každá so zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:

Príloha č. 1 – Harmonogram platieb

Príloha č. 2 – Špecifikácia diela (rozpočet diela)

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

 

V ………………… dňa …………………

 

Za Objednávateľa: …………………..

 

Za Zhotoviteľa: …………………..

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Predžalobná výzva

Ak vám niekto dlží peniaze, môžete mu dať šancu zaplatiť svoj dlh ešte predtým, ako sa budete dožadovať svojho nároku súdnou cestou. Na toto môžete využiť inštitút predžalobnej výzvy.

Jedná sa o prípady, keď dlžníkov dlh je po lehote splatnosti, na ktorej ste sa dohodli a napriek výzve sa dlžník zdráha zaplatiť svoj dlh. Teda ide o prípady, keď dlžník neplní dobrovoľne včas a ani riadne.

Kontaktovanie dlžníka napríklad telefonicky nie je vhodné, nakoľko o tom osoba nemá väčšinou dôkaz. Namieste je písomná výzva.

Zákon neustanovuje povinnosť zasielanie predžalobnej výzvy a teda neustanovuje ani jej obsah. Z jej obsahu by malo byť zrejmé, kto vyzýva koho, v akej veci resp. o akú pohľadávku / záväzok ide a upozornenie danej osoby, že v prípade dobrovoľného a riadneho plnenia si bude osoba svoj nárok vymáhať súdnou cestou.

V predžalobnej výzve je taktiež možné dlžníkovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie.

Nakoľko sa predžalobná výzva posiela dlžníkovi v čase, keď už je jeho záväzok po lehote splatnosti, veriteľ má nárok na zákonné úroky z omeškania. Taktiež je možné pokiaľ to bolo dojednané aj v zmluve uplatňovať si zmluvné úroky.

Predžalobnú výzvu je vhodné zaslať doporučene aj s doručenkou, aby mal odosielať dôkaz doručenia pre prípad súdneho sporu, nakoľko doručenka sa považuje za verejnú listinu. V prípade nedoručenia sa nedoručená zásielka neotvára, nakoľko až v prípadnom súdnom konaní ju otvorí súd.

———————VZOR———————

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka]

[ulica a súpisné číslo]

[obec a PSČ]

Slovenská republika

V ………………………. , dňa ……………………….

VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY

 

Vážený pán ………………………. ,

našou spoločnosťou ………………………. , so sídlom ………………………. , IČO: ………………………. , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………. , oddiel………………………. , vložka číslo: ……………………….  Vám bola dňa ……………………….  vystavená faktúra číslo ………………………. vo výške ………………………. EUR (slovom ……………………….  eur), predmetom ktorej bolo ………………………. , splatná ku dňu ………………………. . (,,faktúra”).

Dňa ……………………….  sme Vás telefonicky/emailom vyzvali na bezodkladnú úhradu splatnej dlžnej sumy na podklade predmetnej faktúry a o zaslanie dokladu o jej úhrade, na základe čoho ste prisľúbili bezodkladnú úhrada splatnej dlžnej sumy.

Kópia faktúry (príp. aj e-mailovej komunikácie) tvorí prílohu tohto listu.

Do dnešného dňa neevidujeme úhradu splatnej dlžnej sumy vo výške ……………………….  EUR na základe vystavenej a doručenej faktúry.

Týmto Vás vyzývame na zaplatenie splatnej dlžnej sumy vo výške ……………………….  EUR, a to najneskôr do dňa ………………………. , na bankový účet s číslom IBAN: ………………………. .

V prípade, ak dlžnú sumu v termíne do dňa ………………………. neuhradíte, pristúpime k uplatneniu si nárokov voči Vám súdnou cestou. Taktiež si v takom prípade budeme uplatňovať aj úroky z omeškania a náhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním splatnej dlžnej sumy.

 

S pozdravom,

 

……………………….

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o poskytnutí fotografických služieb

Zmluva o poskytnutí fotografických služieb je zmluvou o dielo. Poskytovateľ týchto služieb, teda fotograf, sa zaväzuje obstarať pre objednávateľa týchto služieb fotografické služby za odplatu. Zväčša ide o služby, ktoré si osoby objednávajú pri konaní svadby, ale taktiež aj pri iných udalostiach.

———————VZOR———————

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB
uzavretá s poukázaním na ust. § 65, § 66 a nasledujúce zákona č. 185/2015 Z. z. medzi zmluvnými stranami

………………………………………….
………………………………………….

ďalej len „fotograf”

a

Meno: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nar: / číslo OP: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
ďalej len „nevesta“
Meno: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nar. / číslo OP: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
ďalej len „ženích“;

nevesta a ženích ďalej spoločne len „klient“ a fotograf a klient ďalej spoločne len „zmluvné strany“

v tomto znení:

1. Predmet zmluvy.
a. Touto zmluvou sa fotograf zaväzuje vytvoriť pre klienta dielo a klient sa zaväzuje zaplatiť zaň fotografovi odmenu a iné plnenia dohodnuté podľa tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok.
2. Miesto, čas a rozsah plnenia.
a. Fotograf sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa špecifikácií uvedených v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Ďalšie špecifikácie upresňujú nasledujúce body.
b. Názov diela: Svadobné fotografie
c. Dátum udalosti: ………………………………………………………………………………………………….……
miesto konania: ………………………………………………………………………………………………….……
d. Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie fotografie, ktoré fotograf pre klienta vytvorí zdokumentovaním priebehu
svadobnej udalosti klienta tak, ako ju vnímal fotograf; dielo je možné analogicky prirovnať k reportáži.
e. Klient vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že fotograf ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti
dodržiavanej pri vytvorení diela nemusí zachytiť každý jednotlivý moment a detail priebehu svadobnej udalosti
klienta (napr. prvý bozk, výmena obrúčok, podpis zápisnice, časť programu, atď.). Klient súčasne berie na
vedomie a súhlasí s tým, že vo výslednom diele nemusí byť zahrnutá každá zúčastnená osoba – svadobčan.
f. Klient vyhlasuje, že si fotografové služby objednáva z dôvodu, že uznáva jeho umelecké aj technické
schopnosti a dôveruje fotogafovému vkusu, teda v plnom rozsahu sa spolieha na rozhodnutie
fotografa pri výbere a úprave fotografií a pri všetkých prácach s tým súvisiacich.
g. Dielo bude klientovi odovzdané, prípadne vhodným spôsobom odoslané, najneskôr do 30 dní odo dňa
uskutočnenia svadobnej udalosti klienta, nie však skôr, ako po zaplatení odmeny fotografovi.
h. Ak klient bude po odovzdaní diela výslovne požadovať, aby fotograf dielo upravil v súlade s osobitnými
požiadavkami klienta, je tak fotograf povinný urobiť, pričom sa klient zaväzuje zaplatiť fotografovi za
takúto zmenu diela odmenu, ktorej výšku zmluvné strany dohodnú na základe osobitnej písomnej dohody.
i. Klient má / nemá (nehodiace sa preškrtne) záujem o extra službu “Svadobné portrétne fotenie mimo svadobný deň” v zľavnenej cene 60 Eur. Suma nie je súčasťou rezervačného poplatku (pozri 4a.) a dohodnutej odmeny (pozri 4b.).
3. Použitie fotografií.
a. Klient berie na vedomie, že autorom diela je fotograf, ktorému patria všetky autorské práva spojené s
dielom podľa Autorského zákona.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že fotografie vytvorené fotografov je určené pre klientovo osobné použitie, čím
nie sú žiadnym spôsobom dotknuté fotografove autorské práva k dielu. Odovzdaním/odoslaním diela
klientovi udeľuje fotograf klientovi časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie diela na vyhotovenie
rozmnoženiny diela a prezentáciu diela pre seba, jemu blízke a spriaznené osoby v neobmedzenom
územnom rozsahu, pre vlastné potreby. Licencia podľa predchádzajúcej vety sa neudeľuje na verejné
vystavenie diela, s výnimkou jeho zverejnenia podľa písm. c. tohto ustanovenia zmluvy. Odmena za udelenie
licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela. Klient berie na vedomie, že dielo alebo jeho časť nesmie
použiť inak, ako mu dovoľuje udelená licencia, najmä nie na komerčné účely, ibaže by mu na to fotograf
udelil osobitný písomný súhlas.
c. V rámci prezentácie diela pre seba a/alebo v rámci prezentácie diela pre klientove blízke a spriaznené osoby
môže klient zverejniť dielo alebo jeho časť prostredníctvom internetovej aplikácie a/alebo sociálnych sietí
osobne užívaných/prevádzkovaných klientom (vlastný blog, vlastná internetová stránka či
obrázková/videogaléria alebo profil na sociálnej sieti), pričom sa klient zaväzuje, že k takto zverejnenému
dielu, resp. k jeho opisu, pripojí meno alebo názov autora diela.
d. Udelením licencie zo strany fotografa klientovi nie sú žiadnym spôsobom dotknuté autorské a majetkové
práva fotografa k dielu a fotograf môže dielo voľne používať, vrátane komerčných spôsobov použitia
diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dodáva, že licenciu fotograf ako autor diela udeľuje
klientovi ako nevýhradnú licenciu.
4. Odmena, rezervačný poplatok a platobné podmienky.
a. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu rezervácie termínu udalosti zo strany fotografa v prospech
klienta patrí fotografovi odmena (ďalej aj „rezervačný poplatok“). Od času zaplatenia rezervačného
poplatku fotografovi je fotograf povinný rezervovať si termín udalosti v prospech klienta. Ak pred
zaplatením rezervačného poplatku uzavrel fotograf zmluvu s inou osobou, v prospech ktorej rezervoval
dátum udalosti zhodný s dátumom udalosti podľa tejto zmluvy, môže fotograf od tejto zmluvy odstúpiť. V
ostatných prípadoch po zaplatení rezervačného poplatku klientom a rezervovaní termínu fotografom
v prospech klienta (vrátane odstúpenia od tejto zmluvy alebo iného skončenia tejto zmluvy zo strany klienta)
nie je fotograf povinný vrátiť klientovi rezervačný poplatok, nakoľko tento je náhradou za riadne splnenie
povinnosti fotografa rezervovať konkrétny termín udalosti v prospech klienta. Rezervačný poplatok nie je
súčasťou odmeny (pozri 4b.). Rezervačný poplatok vo výške 85 Eur (slovom: osemdesiatpäť eur) je klient povinný
zaplatiť fotografovi v prospech bankového účtu č. …………………………………………. najneskôr do 5 dní odo dňa
uzavretia tejto zmluvy, inak môže fotograf od tejto zmluvy odstúpiť; odstúpenie podľa predchádzajúcich
viet tohto písm. a) týmto nie je dotknuté.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že fotografovi patrí za vytvorenie diela a udelenie licencie na použitie diela
podľa tejto zmluvy odmena vo výške 395 Eur (slovom: tristodeväťdesiatpäť euro).
c. Klient je povinný na základe predchádzajúceho písomného upovedomenia fotografa, že je dielo
pripravené na odovzdanie, zaplatiť odmenu fotografovi v dohodnutej výške v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia upovedomenia fotografa. Dodáva sa, že písomnou formou sa rozumie aj elektronická forma.
Až po zaplatení celej odmeny fotografa tento odovzdá dielo dohodnutým spôsobom klientovi. Odmenu
fotografa klient zaplatí v prospech bankového účtu č. …………………………………………. , inak nie je
fotograf povinný dielo odovzdať a môže od tejto zmluvy odstúpiť.
d. V prípade omeškania s vykonaním diela v termíne dohodnutom v článku 2f, z dôvodov výlučne na strane
fotografa, môže klient uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny
nezrealizovanej časti predmetu zmluvy.
e. Klient sa zaväzuje uhradiť fotografovi aj účelne vynaložené dopravné náklady vo výške 0,34 EUR/km zo sídla spoločnosti fotografa na miesto konania výkonu jeho práce a späť.
5. Povolenie na fotografovanie.
a. Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje fotografovi súhlas s vyhotovovaním fotografií seba, vrátane
prejavov osobnej povahy klienta.
b. Klient je povinný oboznámiť všetky zúčastnené osoby s tým, že z priebehu udalosti bude vyrábaný fotografický záznam a že účasťou na udalosti prejavujú svoj súhlas s tým, aby boli fotografované, vrátane prejavov osobnej povahy a aby bolo fotografické dielo použité na účel splnenia tejto zmluvy. Akékoľvek práva/nároky zúčastnených osôb vrátane ich príslušenstva, ktoré bude fotograf povinný uspokojiť z dôvodu fotografovania zúčastnených osôb v rámci udalosti a/alebo z dôvodu použitia fotografie zachytávajúceho zúčastnené osoby počas udalosti, je klient povinný fotografovi bezodkladne nahradiť.
c. Klient sa zaväzuje zabezpečiť povolenia na fotografovanie udalosti, ak sú tieto potrebné na miestach, na ktorých bude realizované fotografovanie udalosti fotografom. V prípade, že sú pre zhotovovanie fotografického záznamu na uvedených miestach nejaké obmedzenia, klient je povinný s nimi fotografa vopred v dostatočnom
časovom predstihu oboznámiť e-mailom. V prípade, že je vstup/fotenie na mieste alebo s tým spojené
úkony spoplatnené (napr. vstup a povolenie na fotenie v galérii, parkovanie), je klient povinný takéto
náklady/poplatky uhradiť za fotografa.
d. Ak by fotografovi vznikla škoda z dôvodu nesplnenia povinnosti klienta podľa písm. c) tohto bodu zmluvy,
je klient zodpovedný za takúto škodu; za škodu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj akákoľvek sankcia
uložená fotografovi v súvislosti s fotením bez príslušného povolenia, ktoré mal zabezpečiť klient, ak
bolo potrebné alebo bez zaplatenia poplatku, ktorý mal zaplatiť klient.
6. Výhradný fotograf.
a. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že fotograf je hlavným a výhradným fotografom udalosti.
Zúčastnení hostia a iní fotografi môžu fotografovať iba za predpokladu, že týmto fotografovi nebránia vo
vykonávaní jeho práce.
7. Zodpovednosť fotografa.
a. V prípade ochorenia, úrazu, alebo iných neočakávaných okolností, znemožňujúcich fotografovi účasť na
udalosti, je fotograf povinný zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu.
b. Fotograf nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, resp. stratu fotografií z dôvodu obmedzení
na mieste konania udalosti (obmedzenie prístupu a pod.).
c. Fotograf nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vyššej moci, t.j.
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Ak nastanú okolnosti vyššej moci
(napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná živelná pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, rozhodnutia
úradov a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že spoločne dojednajú náhradné termíny vzájomných plnení,
zodpovedajúcich dobe trvania týchto okolností. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po
uzavretí zmluvy ako výsledok zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy fotografovi alebo klientovi, bude povinná strana zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov.
8. Organizátor svadby.
a. Vzhľadom na priebeh udalosti sa fotograf bude často premiestňovať a je možné, že nebude v každej
chvíli v blízkosti klienta, a teda si nebude vedomý aktuálneho diania. Je vecou a zodpovednosťou klienta
oboznámiť fotografa s blížiacim sa dianím (začiatok obradu, prvý tanec, krájanie torty, atď.), prípadne si
túto povinnosť klient splní tak, že na tento účel poverí niektorú zúčastnenú osobu ako koordinátora, ktorý
fotografa oboznámi s aktuálnym programom
9. Ochrana osobných údajov.
a. Spoločnosť …………………………. s.r.o., so sídlom …………………………. , IČO …………………………. , zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu …………………………. , oddiel …………………………. , vložka č. …………………………. je prevádzkovateľom webového
sídla …………………………. a spracovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).(ďalej len “GDPR“).
b. Fotograf ako prevádzkovateľ v maximálnej miere dbá na súkromie klienta ako dotknutej osoby a na ochranu jeho osobných údajov, ktoré fotografovi klient poskytol na účely plnenia tejto zmluvy, a ktoré fotograf ako prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom a GDPR.
10. Záverečné ustanovenia.
a. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
b. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
c. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami; iné zmeny zmluvy sú neplatné.
d. Klient prehlasuje, že i keď túto zmluvu pripravil fotograf, klient mal pred podpisom zmluvy možnosť vyjadriť sa ku všetkým podmienkam zmluvy, prípadne navrhnúť iné dojednania zmluvy.
e. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto zmluva uzatvára.
f. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní zmluvy.
g. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť alebo oprávnenie vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Ak z ustanovení tejto zmluvy výslovne nevyplýva inak, zmluvné strany sa dohodli, že doručovať je možné aj na elektronické adresy zmluvných strán uvedené v úvode tejto zmluvy. Elektronická zásielka sa považuje za doručenú okamihom jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvie. Uvedené neplatí, ak k doručeniu správy nedôjde z dôvodov na strane odosielateľa; technické či iné nedostatky na strane adresáta nemajú na fikciu doručenia vplyv. Elektronické doručovanie sa nepoužije na tie úkony a informácie, pri ktorých to táto zmluva výslovne vylučuje. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila.
h. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

V __________________ dňa ______________

_____________________________________ _____________________________________
nevesta                                                    fotograf

_____________________________________
ženích

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti

Zmluva o výkone funkcie konateľa je jednou z možností ako upraviť podmienky výkonu funkcie konateľa v spoločnosti.

Spoločnosť môže s konateľom uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka. V takom prípade sa bude primárne aplikovať táto zmluva a ustanovenia o mandátnej zmluve len podporne.

Obchodný zákonník ustanovuje minimálne náležitosti pre platnosť zmluvy o výkone funkcie. Musí mať písomnú podobu a byť schválená valným zhromaždením.

Obsah zmluvy je spravidla:

 • označenie zmluvných strán – spoločnosti a konateľa
 • úvodné ustanovenia
 • predmet zmluvy
 • odmena konateľa
 • práva a povinnosti konateľa
 • ďalšie dojednania
 • záverečné ustanovenia.

———————VZOR———————

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť

Obchodné meno:       ………………………………………….

IČO  :                                 ………………………………………….

Sídlo:                                 ………………………………………….

Zastúpená konateľom:  …………………………………………. (meno a priezvisko)

(ďalej len „spoločnosť “)

a

Konateľ

Meno a priezvisko:          ………………………………………….

Rodné číslo:                      ………………………………………….

Dátum narodenia:           ………………………………………….

Bytom:                               ………………………………………….

(ďalej aj len „konateľ“)

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 66 ods. 3, v spojení s ustanovením §135 a pri primeranom    použití ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) túto

zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti:

Článok I.

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy

 1. Deň vzniku funkcie konateľa spoločnosti je  ……………….. (dátum od kedy je konateľom).
 2. Konateľ vyslovil súhlas s jeho ustanovením do funkcie a zaviazal sa funkciu konateľa spoločnosti vykonávať osobne, riadne a svedomito. Súčasne vyhlásil, že mu nie sú známe dôvody, ktoré by mu bránili vo výkone funkcie konateľa.
 3. Predmetom zmluvy je činnosť konateľa vykonávaná profesionálne a za odmenu pre spoločnosť v jej mene a na jej účet.

Článok ІІ.

Povinnosti konateľa

 1. Konateľ sa zaväzuje riadiť sa zásadami a pokynmi spoločnosti a touto zmluvou v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Konateľ je povinný konať s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomito riadiť spoločnosť v súlade s jej záujmami a záujmami spoločníkov, konať výlučne v prospech spoločnosti, v jej mene rozhodovať o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom alebo spoločenskou zmluvou vyhradené valnému zhromaždeniu.

Článok IІІ.

Povinnosti spoločnosti

 1. Spoločnosť je povinná vykonať zo svojej strany všetko, aby konateľ mohol plniť svoj záväzok podľa tejto zmluvy, najmä odovzdať mu včas veci a informácie (listiny, doklady, technickú dokumentáciu a pod.) potrebné na výkon činnosti konateľa, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že si ich konateľ môže zaobstarať sám.

Článok ІV.

Odmena konateľa

 1. Za výkon funkcie konateľa v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi sa spoločnosť zaväzuje platiť konateľovi mesačnú odmenu vo výške …………………. Eur brutto, a to s účinnosťou od ……………… (dátum od kedy sa bude táto odmena vyplácať mesačne). Táto odmena je splatná do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet konateľa. Odmena je dohodnutá aj s prihliadnutím na obdobie odo dňa vzniku funkcie konateľa do účinnosti tejto zmluvy a zahŕňa aj toto obdobie.
 2. Konateľ má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť.V súvislosti so služobnou cestou má nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a na ďalšie náhrady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ćlánok V.

Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Obe zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu a bez výpovednej doby. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpoveď je účinná a zmluva zaniká dňom doručenia výpovede do spoločnosti. Výpoveď zo strany spoločnosti musí mať formu uznesenia valného zhromaždenia.
 3. Táto zmluva môže zaniknúť i dohodou zmluvných strán na návrh ktorejkoľvek z nich.
 4. Konateľ sa môže funkcie konateľa písomne vzdať v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 ObZ. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého rokovania valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa konateľ vzdá svojej funkcie priamo na rokovaní valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Momentom účinného vzdania sa funkcie táto zmluva zaniká ex nunc.
 5. V súlade s ustanovením § 66 ObZ. môže valné zhromaždenie spoločnosti konateľa z funkcie kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou odvolať. Prijatím uznesenia valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie konateľa táto zmluva s účinnosťou ku dňu tohto uznesenia zaniká.
 6. Iné spôsoby zániku funkcie konateľa i tejto zmluvy sú smrť konateľa, strata alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony a strata bezúhonnosti, t.j. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konateľ odsudzuje za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia znením Obchodného zákonníka, prípadne inými príslušnými právnymi predpismi.
 2. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a v rovnakom okamihu nadobúda aj účinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosti a účinnosti zmluvy nebráni skutočnosť, že ju valné zhromaždenie schváli až po jej uzavretí.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez akéhokoľvek nátlaku podpísali, pričom ich vôľa uzatvoriť túto zmluvu je neomylná, slobodná a vážna.

 

V …………………….

 

dňa …………………..

 

____________________                    ____________________

konateľ                                                 spoločnosť

 

Poznámka:

Túto zmluvu musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti svojím uznesením alebo jediný spoločník spoločnosti svojím rozhodnutím (pri jedno-osobovej spoločnosti).

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť

Rezervačná zmluva predstavuje akýsi prvý právny krok, ktorý kupujúci urobí v prípade, že má vážny záujem a úmysel kúpiť konkrétnu nehnuteľnosť.

Základným cieľom rezervačnej zmluvy je rezervácia samotnej nehnuteľnosti po dobu jej platnosti, teda že ju realitná kancelária nebude ponúkať ďalej na predaj. Rovnako sa realitná kancelária zaväzuje, že nehnuteľnosť nebude zaťažená napr. nájmom, vecným bremenom, alebo nebude iným spôsobom scudzená.

V praxi sa ešte zvykne využívať zmluva o budúcej kúpnej zmluve, z ktorej narozdiel od rezervačnej zmluvy vyplýva povinnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade uzatvorenia rezervačnej zmluvy sa rezervačný poplatok zvykne započítať na kúpnu cenu. V prípade neuzatvorenia z dôvodov na strane záujemcu o kúpu rezervačný poplatok zvyčajne zostáva predávajúcemu. A nakoniec, v prípade neuzatvorenia z dôvodov na strane predávajúceho sa zvykne rezervačný poplatok vrátiť záujemcovi o kúpu.

Náležitosti rezervačnej zmluvy:

 • identifikácia zmluvných strán,
 • označenie predmetu rezervácie,
 • záväzok predávajúceho,
 • právo záujemcu,
 • termín rezervácie nehnuteľnosti,
 • výška rezervačného poplatku a čo sa s ním stane v rôznych prípadoch,
 • prípadné sankcie.

Rezervačná zmluva nie je zákonom upravená, jedná sa o tzv. inominátnu zmluvu, teda nepomenovanú.

———————VZOR———————

REZERVAČNÁ ZMLUVA NA NEHNUTEĽNOSŤ

uzatvorená podľa § 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany 

1.1Meno a priezvisko:…………………………….
Trvalý pobyt:…………………………….
Rodné číslo:…………………………….
Bankové spojenie:…………………………….
Číslo účtu v tvare IBAN:…………………………….
Druh a č. dokladu totožnosti:…………………………….
(ďalej len ako „Budúci predávajúci“)
1.2Meno a priezvisko:…………………………….
Trvalý pobyt:…………………………….
Rodné číslo:…………………………….
Bankové spojenie:…………………………….
Číslo účtu v tvare IBAN:…………………………….
Druh a č. dokladu totožnosti:…………………………….
(ďalej len ako „Budúci kupujúci“)

Článok II.

Prehlásenie Budúceho predávajúceho

2.1    Budúci predávajúci týmto prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:

 • bytu č. ……………………………., na ……………………………. poschodí bytového domu v ……………………………. na ulici ……………………………., so súpisným č. ……………………………., číslo vchodu ……………………………., postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. ……………………………. (ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. ……………………………., vedenom Okresným úradom ……………………………., katastrálny odbor pre katastrálne územie ……………………………., obec ……………………………., okres ……………………………. (ďalej len „Byt“);
 • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom ……………………………. prináležiaci k Bytu vo veľkosti: ……………………………. (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)

(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)

2.2     Budúci predávajúci a Budúci kupujúci (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) potvrdzujú svoj záujem na uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva z Budúceho predávajúceho na Budúceho kupujúceho k Nehnuteľnosti.

Článok III.

Predmet a účel zmluvy

3.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje rezervovať Nehnuteľnosť pre Budúceho kupujúceho a Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok, pričom Budúci predávajúci a Budúci kupujúci sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu), za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

3.2     Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť, aby Budúci kupujúci mal možnosť kúpiť Nehnuteľnosť a aby Budúci predávajúci nepredával túto Nehnuteľnosť po dohodnutý čas inému záujemcovi.

Článok IV.

Kúpna cena za Nehnuteľnosť a Rezervačný poplatok

4.1      Kúpna cena nadobúdanej Nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnutá spolu na sumu vo výške ……………………………. EUR (slovom: ……………………………. Eur).

4.2      Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci zaplatí Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok vo výške …………………………….,- EUR (slovom ……………………………. Eur), ktorý poukáže na účet Budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy (ďalej len „Rezervačný poplatok“). Za deň splnenia platobnej povinnosti Budúceho kupujúceho sa považuje deň, kedy bol Rezervačný poplatok v plnej výške pripísaný na účet Budúceho predávajúceho.

4.3      Nezaplatenie Rezervačného poplatku v plnej výške a lehote tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku bude rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

4.4      V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy na Nehnuteľnosť) medzi Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim, Rezervačný poplatok bude započítaný na zaplatenie celkovej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.

Článok V.

Rezervovanie Nehnuteľnosti

5.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje neponúknuť žiadnej tretej osobe na predaj a rezervovať Budúcemu kupujúcemu Nehnuteľnosť po dobu ……………………………. (slovom: …………………………….) kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len “Lehota”).

5.2     Budúci kupujúci sa zaväzuje najneskôr do uplynutia Lehoty stanovenej v bode 1. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Budúcim predávajúcim zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu).

5.3     Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy predložiť (stačí e-mailom) Budúcemu kupujúcemu zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) a vynaložiť primerané úsilie za účelom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) s Budúcim kupujúcim. V prípade, ak si Budúci predávajúci túto povinnosť nesplní, Budúci kupujúci je oprávnený od tejto Rezervačnej zmluvy odstúpiť s tým, že Budúci predávajúci je povinný vrátiť Budúcemu kupujúcemu Rezervačný poplatok na účet Budúceho kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5.4     Ak Budúci kupujúci poruší svoju povinnosť uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) v Lehote z dôvodov na strane Budúceho kupujúceho, Budúci predávajúci nie je povinný mu vrátiť Rezervačný poplatok.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1    Táto Rezervačná zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jedno vyhotovenie.

6.2    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísanie oboma zmluvnými stranami.

6.3    Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, uzatvorených oboma zmluvnými stranami.

6.4    Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Rezervačná zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle a že ju neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom zmluvy, s ktorým sa oboznámili pred jej uzatvorením, pripájajú vlastnoručné podpisy.

V ……………………………., dňa …………………………….V ……………………………., dňa …………………………….
 

___________________________

 

___________________________

…………………………….
Budúci predávajúci
…………………………….
Budúci kupujúci

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Darovacia zmluva na byt

Darovacia zmluva je jedným zo spôsobov nadobudnutia nehnuteľnosti. Svojím obsahom je podobná kúpnej zmluve, ale hlavným rozdielom je bezodplatnosť.

Darovacia zmluva na byt musí mať písomnú formu.

Existujú dva prípady, kedy je možné dar vrátiť. Darca môže požadovať vrátenie daru v prípade, keď sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Obdarovaný môže dar vrátiť v prípade, ak má dar vady, na ktoré ho darca neupozornil.

———————VZOR———————

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)

(ďalej len „zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1Meno a priezvisko:…………………………..
Dátum narodenia:…………………………..
Trvalý pobyt:…………………………..
Rodné číslo:…………………………..
Druh a č. dokladu totožnosti:…………………………..
(ďalej len „darca“)

 

1.2Meno a priezvisko:…………………………..
Dátum narodenia:…………………………..
Trvalý pobyt:…………………………..
Rodné číslo:…………………………..
Druh a č. dokladu totožnosti:…………………………..
(ďalej len „obdarovaný“)

(darca a obdarovaný ďalej spolu len „zmluvné strany”)

 

Článok 2

Predmet Zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu touto darovacou zmluvou bezplatne prenechať a previesť na obdarovaného výlučné vlastnícke právo k nasledovnej nehnuteľnosti: bytu č. ………………………….., na ………………………….. poschodí bytového domu v ………………………….. na ulici ………………………….., so súpisným č. ………………………….., číslo vchodu ………………………….., postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. ………………………….. (ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. ………………………….., vedenom Okresným úradom ………………………….., katastrálny odbor pre katastrálne územie ………………………….., obec ………………………….., okres ………………………….. (ďalej len „Byt“) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom ………………………….. prináležiaci k Bytu vo veľkosti: ………………………….. (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)  (Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „dar“), a prijatie tohto daru obdarovaným.
 2. Byt, ktorý je darom, pozostáva z ………………………….. obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, hala, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia, pivnica, …………………………… Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody kúrenia od domových stúpačiek, oceľové vykurovacie telesá, rozvody vody / SV a TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /, zvonček, kuchynská linka, digestor, poštová schránka, telefónna prípojka, kľúče od Bytu, pivnice, vchodu do bytového domu a poštovej schránky. Celková výmera podlahovej plochy Bytu, ktorý je darom, je ………………………….. m2.
 3. Darca daruje dar vo svojom výlučnom vlastníctve a obdarovaný nadobudne dar do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 okamihom právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o potvrdení vkladu vlastníckeho práva k daru.

Článok 3

Vyhlásenia darcu a obdarovaného

 1. Darca týmto prehlasuje, že:
 • je nespochybniteľným a výlučným vlastníkom (podiel 1/1) daru, na ktorom neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, exekúcie a ani iné ťarchy zriadené v prospech žiadnej finančnej ani inej inštitúcie, tretích osôb alebo akékoľvek iné nároky tretích strán;
 • je oprávnený s darom nakladať a na dare viazne iba nasledovná ťarcha, v zmysle zákona: „Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z“;
 • všetky dane a poplatky spojené s darom, splatné ku dňu podpisu tejto zmluvy, sú uhradené;
 • na dar neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,
 • nie sú mu známe také vady, poškodenia alebo technický stav daru a jeho vybavenia, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, na ktoré by mal obdarovaného upozorniť.
 1. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný bude k darcovi chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov tejto zmluvy a poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú spoločne rovnakým podielom.
 3. Darca ako prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva doloží potvrdenie od správcu bytového domu, že na Byte, ktorý je darom, neviaznu žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
 4. Darca oboznámil obdarovaného so skutočnosťou, že správu bytového domu, v ktorom sa Byt, ktorý je darom nachádza, zabezpečuje na základe zmluvy o výkone správy [BUDE DOPLNENE]. Obdarovaný vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy zároveň pristupuje k Zmluve o výkone správy bytov a nebytových priestorov v tomto Bytovom dome v súlade s § 5 ods. 1 písm. g) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Prevod vlastníckeho práva k daru nadobudne účinnosť dňom rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor o vklade vlastníckeho práva k daru v prospech obdarovaného. Podpisy zmluvných strán na tejto zmluve musia byť úradne overené.
 2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, 2 vyhotovenia pre darcu, 1 vyhotovenie pre obdarovaného.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranam
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so znením zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali.
V ………………………….., dňa …………………………..V ………………………….., dňa …………………………..
___________________________________________________
…………………………..
darca(úradne overený podpis)
…………………………..
obdarovaný(úradne overený podpis)

 

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Pracovná zmluva

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

———————VZOR———————

Zamestnávateľ:

XYZ, a.s.
Plynárenská 69
852 01 Bratislava
IČO: 987654321

a

Zamestnanec:

…………………..
Hálková 64
841 01 Bratislava
r. č.…………………..

uzatvárajú túto

Pracovnú zmluvu

1.

Dňa ………………..nastupuje ………………..do pracovného pomeru vo firme XYZ, a.s. v Bratislave, Plynárenská 69, 852 01Bratislava ako ………………...

2.

Pracovný pomer sa dojednáva na ………………... Skúšobná doba sa dojednáva na ……………….. mesiace.

3.

Mzda vo výške 1350,- EUR mesačne bude zamestnancovi vyplácaná na mieste práce vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade žiadosti o vyplácanie vo forme záloh bude vždy 6. deň v mesiaci vyplatená záloha a najneskôr 23. deň v mesiaci potom doplatok.

4.

Práva a povinnosti spojené s výkonom práce vrátane mzdových podmienok boli zamestnancovi oznámené pre uzatvorením pracovnej zmluvy.

5.

K povinnostiam zamestnávateľa v súvislosti s touto pracovnou zmluvou patrí hlavne prideľovanie úloh podľa pracovnej zmluvy, vyplácanie mzdy za vykonanú prácu, vytváranie podmienok pre plnenie pracovných úloh a dodržiavanie ostatných podmienok stanovených právnymi predpismi.

6.

Medzi povinnosti zamestnanca v súvislosti s touto pracovnou zmluvou patrí hlavne vykonávanie pridelených pracovných úloh osobne podľa pokynov zamestnávateľa v priebehu týždennej pracovnej doby a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru.

7.

Nárok na dovolenku zamestnanca sa riadi ustanovením § 103 Zákonníka Práce.
Výpovedné doby upravujú ustanovenia § 62 Zákonníka Práce.
Stanovenie týždennej pracovnej doby a jej rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 85, § 86 až § 87, § 90, § 93 ZP.

8.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

9.

Táto zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V ………………..., dňa………………...

………………...
zamestnanec

XYZ, a.s.
zamestnávateľ

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Darovacia zmluva / Zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu

Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému a ten s vďakou tento dar prijíma. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darcom môže byť len vlastník daru. Ak je dar v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, musia s darovaním súhlasiť všetci spoluvlastníci.

Základnými znakmi darovacej zmluvy je predmet darovania, bezodplatnosť, dobrovoľnosť.

Predmetom darovania môže byť všetko, čo môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov, teda veci hnuteľné i nehnuteľné, peniaze, byty, nebytové priestory a, pokiaľ to ich povaha pripúšťa, i práva alebo iné majetkové hodnoty.

Darovacia zmluva musí byť písomná. Darovacia zmluva by mala obsahovať tieto náležitosti: zmluvné strany (t. j. darca a obdarovaný), predmet zmluvy, vyplatenie alebo odovzdanie daru, aktuálny dátum a podpisy darcu i obdarovaného.

Podľa Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

———————VZOR———————

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

 

Darca:
Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:
(ďalej len „Darca“)

a

Obdarovaný:

Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:
(ďalej len „Obdarovaný“)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

 1. Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.
 2. Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

Článok II.
Predmet zmluvy

 1. Darca je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:a) Rodinný dom súp. č. …….., postavený na pozemku parc. č. …………, parcela registra “C“, o výmere ……….. m2, druh pozemku zastavaná plocha, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Rodinný dom“);b) Pozemok parc. č. ……….., parcela registra “C“, o výmere ………… m2, druh pozemku zastavaná plocha a parc. č. …………….., parcela registra “C“, o výmere …………….. m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok“),ktoré sú zapísané Okresným úradom v ………………, katastrálny odbor, okres …………….., obec …………….– m.č. …………, kat. úz. ……………., na LV č. ……………. a nie sú zaťažené
  (všetky nehnuteľnosti tu uvedené, t.j. Rodinný dom, Pozemok sa ďalej označujú aj ako „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet daru“).
 2. Darca vyhlasuje, že na darovanej Nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k Nehnuteľnosti uvedeným v článku II. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom v ……………., katastrálny odbor.

Článok III.
Darovanie

 1. Darca daruje Obdarovanému Nehnuteľnosti popísané a špecifikované v článku II. tejto zmluvy a Obdarovaný tieto Nehnuteľnosti s vďakou prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný je oboznámený so stavom Nehnuteľností.
 2. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru podľa v prípade, že sa k nemu Obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

Článok IV.
Popis rodinného domu

 1. Rodinný dom sa nachádza v pôvodnom stave, pozostáva z ……………. obytných miestností, chodby, kuchyne, 2 kúpeľní, WC a komory. Obytná plocha domu je ……………. m2.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s Predmetom zmluvy sú oprávnení v plnom rozsahu nakladať. Návrh na vklad vlastníckeho práva je oprávnený podať ktorýkoľvek účastník zmluvy.
 2. Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
 3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) identických exemplároch, z ktorých dve (2) vyhotovenia zašlú zmluvné strany na Okresný úrad v ……………., katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu a po jednom vyhotovení dostane po podpise každá zo zmluvných strán.
 4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.
 5. Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že uzavretie zmluvy riadne zvážili, celý text zmluvy prečítali a pochopili a že zmluvu uzavierajú skutočne podľa svojej vôle. Rovnako prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím osobám a zmariť jej účel.

 

V ………………….., dňa …………………………

 

———————————
darca

 

———————————
obdarovaný

———————VZOR———————