Kategórie
Vzory

VZOR: Adopčná zmluva na psa

Adopcia psa sa stáva čoraz obľúbenejšou voľbou pre tých, ktorí chcú privítať nového člena do rodiny. Pri predaji alebo darovaní psa od jednej fyzickej osoby k druhej je nevyhnutné mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov, ktoré zabezpečia bezpečný a šťastný život nového štvornohého spoločníka.

Čo je adopčná zmluva?

Adopčná zmluva na psa je právny dokument, ktorý uzatvára predajca alebo darca psa s novým majiteľom. Táto zmluva obsahuje podrobnosti o psovi, vrátane plemena, veku, zdravotného stavu a ďalších relevantných informácií. Okrem toho obsahuje dohodu o podmienkach adopcie a zodpovednostiach nového majiteľa.

Dôležité body v adopčnej zmluve:

 1. Identifikácia psa:
  • Plemeno, farba srsti, vek a iné jedinečné znaky.
 2. Zdravotný stav:
  • Informácie o očkovaní, odčervení a ďalšie zdravotné údaje.
 3. Dohodnuté podmienky adopcie:
  • Uzatvorenie dohody o tom, či ide o predaj alebo darovanie.
  • Pravidlá týkajúce sa budúcej starostlivosti o psa.
 4. Náklady a poplatky:
  • Ak ide o predaj, dohodnutie ceny a spôsobu platenia.
 5. Zodpovednosti nového majiteľa:
  • Záväzky týkajúce sa stravy, veterinárnej starostlivosti a celkovej starostlivosti o psa.
 6. Návrat psa:
  • Podmienky návratu psa v prípade, že nový majiteľ nemôže alebo nechce o psa ďalej starať.
 7. Právne dôsledky:
  • Možné právne dôsledky v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok.

Výhody adopčnej zmluvy:

 • Transparentnosť: Zmluva zabezpečuje jasné porozumenie očakávaní a zodpovedností pre obe strany.
 • Starostlivosť o zvieratá: Pomáha chrániť psov pred nevhodným alebo zanedbaným životom.

Adopčná zmluva na psa je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha zabezpečiť dobrý život pre psa a zároveň chráni záujmy predávajúceho/darujúceho a nového majiteľa. Je dôležité starostlivo si prečítať a pochopiť všetky podmienky pred podpisom tejto dohody. Týmto spôsobom môže každý majiteľ zabezpečiť, že jeho nový štvornohý priateľ nájde bezpečný a láskyplný domov.

 

———————VZOR———————

ZMLUVA O PRENECHANÍ A PREVZATÍ ZVIERAŤA DO STAROSTLIVOSTI

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Pôvodný držiteľ / majiteľ zvieraťa:                                                    Nadobúdateľ zvieraťa:

Meno a priezvisko:                                                                                     Meno a priezvisko:

Číslo OP:                                                                                                         Číslo OP:

Ulica, číslo:                                                                                                    Ulica, číslo: 

PSČ, mesto:                                                                                                    PSČ, mesto:

Tel. kontakt:                                                                                                   Tel. kontakt:

Email:                                                                                                               Email:

(ďalej len ako „účastník 1/“)                                                                       (ďalej len ako „účastník 2/“)

I.   Predmet zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 2/ preberá do svojej osobnej starostlivosti nasledovného psa:

Meno:

Plemeno/ kríženie:

Pohlavie:

Vek:

Srsť:

Číslo čipu:

Odčervenie:

Odblšenie:

Očkovanie:

Kastrácia:

Iné (špecifikácia, úrazy, liečba, známe skutočnosti…):

Za jednorazový poplatok: …………………………… EUR

II.   Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Účastník 2/ sa zaväzuje chovať psa v zmluvne vyššie uvedenom mieste a vo vyhovujúcich podmienkach zjednaných v tejto zmluve, starať sa oň v súlade s platnými veterinárnymi predpismi primerane jeho psychickému a zdravotnému stavu. Účastník 2/ preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou psa, rovnako zodpovednosť za prípadné škody ním spôsobené a plnú zodpovednosť za úhradu veterinárnych poplatkov.

 2. Účastník 2/ je povinný zabezpečiť platnú revakcináciu psa proti besnote, pravidelné odčervovanie, ošetrenie proti kliešťom a iným parazitom; taktiež bez meškania zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa ak poranil človeka alebo ak sa javí ako chorý či poranený.

 3. Účastník 2/ sa zaväzuje, že psa nebude fyzicky ani psychicky týrať, a vytvorí mu možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom bude brať do úvahy jeho veľkosť, vek a temperament. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre psa neustály prístup ku vhodnému zdroju vody, tiež mu zabezpečiť plnohodnotnú stravu v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a na uspokojenie jeho nutričných potrieb.

 4. Účastník 2/ vyhlasuje, že bol poučený o nevhodnosti držania psa na reťazi, nakoľko reťaz psovi spôsobuje utrpenie, trvalú poruchu správania, potlačuje prirodzené potreby spoločenského a svorkového zvieraťa a vedie k psychickej frustrácii psa.

 5. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje, že v prípade, ak si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť psa ponechať, okamžite o tejto skutočnosti oboznámi účastníka 1/ a psa vráti do jeho opatery, ak nebude dohodnuté inak. Účastník 2/ berie na vedomie, že prípadným opustením psa s úmyslom zbaviť sa ho, sa vedome dopúšťa porušenia platných zákonov SR o veterinárnej starostlivosti.

 6. Účastník 2/ sa zaväzuje ostať s účastníkom 1/ v telefonickom kontakte a informovať ho o stave zvieraťa telefonicky, mailom alebo osobne, najlepšie zaslaním fotografií s popisom na e-mailovú adresu.

 7. Účastník 2/ je povinný v prípade jeho úmyslu previesť vlastnícke právo k psovi na tretiu osobu vopred upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka 1/ a ponúknuť mu vrátenie predmetu zmluvy. V prípade darovania psa tretej osobe musí dať účastník 1/ písomný súhlas a musí byť nanovo podpísaná zmluva o prenechaní a prevzatí zvieraťa do starostlivosti medzi účastníkom 1/ a treťou osobou. V prípade nespokojnosti s podmienkami u tretej osoby bude pes vrátený do opatery účastníkovi 1/.

 8. Účastník 2/ je povinný ihneď ohlásiť stratu alebo úhyn psa. Úhyn bude písomne potvrdený veterinárnym lekárom, ak nebude dohodnuté inak. V prípade zmeny adresy držania psa je účastník 2/ povinný zmenu ohlásiť účastníkovi 1/ do niekoľkých dní.

 9. Účastník 1/ si vyhradzuje právo kontroly psa u účastníka 2/ najmenej raz ročne to po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou zmluvy. V prípade zistenia nepriaznivých skutočností či porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov, ktoré budú mať vplyv na zdravie a život psa, si účastník 1/ vyhradzuje právo psa odobrať bez nároku na úhradu vynaložených nákladov účastníkovi 2/ a v prípade nutnosti i bez jeho prítomnosti. Účastník 2/ je povinný vrátiť spolu so psom i veterinárny preukaz.

 10. Účastník 2/ súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.

III.   Záverečné ustanovenia

 1. Účastník 1/ vyhlasuje, že účastníka 2/ oboznámil so stavom zvieraťa definovaného v čl. I ods.1/ tejto zmluvy. Nie vždy sa podarí zistiť všetko o zvierati, preto sa účastník 1/ nemôže zaručiť za jeho temperament, zdravie, mentálnu dispozíciu, výcvik. 

 2. Účastník 1/ má voči účastníkovi 2/ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za porušenie alebo nesplnenie povinností dohodnutých v tejto zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti.

 3. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Akékoľvek zmeny alebo dodatky musia byť vyhotovené písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

 4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení. Pokiaľ by niektoré ustanovenia zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.

 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v zmluve prejavili svoju slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej, súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ………………………………………… dňa …………………………………………

………………………………………………..                                        ……………………………………………….. 

Podpis účastníka 1/                                                                    Podpis účastníka 2/

———————VZOR———————