Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o poskytnutí fotografických služieb

Zmluva o poskytnutí fotografických služieb je zmluvou o dielo. Poskytovateľ týchto služieb, teda fotograf, sa zaväzuje obstarať pre objednávateľa týchto služieb fotografické služby za odplatu. Zväčša ide o služby, ktoré si osoby objednávajú pri konaní svadby, ale taktiež aj pri iných udalostiach.

———————VZOR———————

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB
uzavretá s poukázaním na ust. § 65, § 66 a nasledujúce zákona č. 185/2015 Z. z. medzi zmluvnými stranami

………………………………………….
………………………………………….

ďalej len „fotograf”

a

Meno: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nar: / číslo OP: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
ďalej len „nevesta“
Meno: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nar. / číslo OP: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefón: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
ďalej len „ženích“;

nevesta a ženích ďalej spoločne len „klient“ a fotograf a klient ďalej spoločne len „zmluvné strany“

v tomto znení:

1. Predmet zmluvy.
a. Touto zmluvou sa fotograf zaväzuje vytvoriť pre klienta dielo a klient sa zaväzuje zaplatiť zaň fotografovi odmenu a iné plnenia dohodnuté podľa tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok.
2. Miesto, čas a rozsah plnenia.
a. Fotograf sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa špecifikácií uvedených v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Ďalšie špecifikácie upresňujú nasledujúce body.
b. Názov diela: Svadobné fotografie
c. Dátum udalosti: ………………………………………………………………………………………………….……
miesto konania: ………………………………………………………………………………………………….……
d. Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie fotografie, ktoré fotograf pre klienta vytvorí zdokumentovaním priebehu
svadobnej udalosti klienta tak, ako ju vnímal fotograf; dielo je možné analogicky prirovnať k reportáži.
e. Klient vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že fotograf ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti
dodržiavanej pri vytvorení diela nemusí zachytiť každý jednotlivý moment a detail priebehu svadobnej udalosti
klienta (napr. prvý bozk, výmena obrúčok, podpis zápisnice, časť programu, atď.). Klient súčasne berie na
vedomie a súhlasí s tým, že vo výslednom diele nemusí byť zahrnutá každá zúčastnená osoba – svadobčan.
f. Klient vyhlasuje, že si fotografové služby objednáva z dôvodu, že uznáva jeho umelecké aj technické
schopnosti a dôveruje fotogafovému vkusu, teda v plnom rozsahu sa spolieha na rozhodnutie
fotografa pri výbere a úprave fotografií a pri všetkých prácach s tým súvisiacich.
g. Dielo bude klientovi odovzdané, prípadne vhodným spôsobom odoslané, najneskôr do 30 dní odo dňa
uskutočnenia svadobnej udalosti klienta, nie však skôr, ako po zaplatení odmeny fotografovi.
h. Ak klient bude po odovzdaní diela výslovne požadovať, aby fotograf dielo upravil v súlade s osobitnými
požiadavkami klienta, je tak fotograf povinný urobiť, pričom sa klient zaväzuje zaplatiť fotografovi za
takúto zmenu diela odmenu, ktorej výšku zmluvné strany dohodnú na základe osobitnej písomnej dohody.
i. Klient má / nemá (nehodiace sa preškrtne) záujem o extra službu “Svadobné portrétne fotenie mimo svadobný deň” v zľavnenej cene 60 Eur. Suma nie je súčasťou rezervačného poplatku (pozri 4a.) a dohodnutej odmeny (pozri 4b.).
3. Použitie fotografií.
a. Klient berie na vedomie, že autorom diela je fotograf, ktorému patria všetky autorské práva spojené s
dielom podľa Autorského zákona.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že fotografie vytvorené fotografov je určené pre klientovo osobné použitie, čím
nie sú žiadnym spôsobom dotknuté fotografove autorské práva k dielu. Odovzdaním/odoslaním diela
klientovi udeľuje fotograf klientovi časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie diela na vyhotovenie
rozmnoženiny diela a prezentáciu diela pre seba, jemu blízke a spriaznené osoby v neobmedzenom
územnom rozsahu, pre vlastné potreby. Licencia podľa predchádzajúcej vety sa neudeľuje na verejné
vystavenie diela, s výnimkou jeho zverejnenia podľa písm. c. tohto ustanovenia zmluvy. Odmena za udelenie
licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela. Klient berie na vedomie, že dielo alebo jeho časť nesmie
použiť inak, ako mu dovoľuje udelená licencia, najmä nie na komerčné účely, ibaže by mu na to fotograf
udelil osobitný písomný súhlas.
c. V rámci prezentácie diela pre seba a/alebo v rámci prezentácie diela pre klientove blízke a spriaznené osoby
môže klient zverejniť dielo alebo jeho časť prostredníctvom internetovej aplikácie a/alebo sociálnych sietí
osobne užívaných/prevádzkovaných klientom (vlastný blog, vlastná internetová stránka či
obrázková/videogaléria alebo profil na sociálnej sieti), pričom sa klient zaväzuje, že k takto zverejnenému
dielu, resp. k jeho opisu, pripojí meno alebo názov autora diela.
d. Udelením licencie zo strany fotografa klientovi nie sú žiadnym spôsobom dotknuté autorské a majetkové
práva fotografa k dielu a fotograf môže dielo voľne používať, vrátane komerčných spôsobov použitia
diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dodáva, že licenciu fotograf ako autor diela udeľuje
klientovi ako nevýhradnú licenciu.
4. Odmena, rezervačný poplatok a platobné podmienky.
a. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu rezervácie termínu udalosti zo strany fotografa v prospech
klienta patrí fotografovi odmena (ďalej aj „rezervačný poplatok“). Od času zaplatenia rezervačného
poplatku fotografovi je fotograf povinný rezervovať si termín udalosti v prospech klienta. Ak pred
zaplatením rezervačného poplatku uzavrel fotograf zmluvu s inou osobou, v prospech ktorej rezervoval
dátum udalosti zhodný s dátumom udalosti podľa tejto zmluvy, môže fotograf od tejto zmluvy odstúpiť. V
ostatných prípadoch po zaplatení rezervačného poplatku klientom a rezervovaní termínu fotografom
v prospech klienta (vrátane odstúpenia od tejto zmluvy alebo iného skončenia tejto zmluvy zo strany klienta)
nie je fotograf povinný vrátiť klientovi rezervačný poplatok, nakoľko tento je náhradou za riadne splnenie
povinnosti fotografa rezervovať konkrétny termín udalosti v prospech klienta. Rezervačný poplatok nie je
súčasťou odmeny (pozri 4b.). Rezervačný poplatok vo výške 85 Eur (slovom: osemdesiatpäť eur) je klient povinný
zaplatiť fotografovi v prospech bankového účtu č. …………………………………………. najneskôr do 5 dní odo dňa
uzavretia tejto zmluvy, inak môže fotograf od tejto zmluvy odstúpiť; odstúpenie podľa predchádzajúcich
viet tohto písm. a) týmto nie je dotknuté.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že fotografovi patrí za vytvorenie diela a udelenie licencie na použitie diela
podľa tejto zmluvy odmena vo výške 395 Eur (slovom: tristodeväťdesiatpäť euro).
c. Klient je povinný na základe predchádzajúceho písomného upovedomenia fotografa, že je dielo
pripravené na odovzdanie, zaplatiť odmenu fotografovi v dohodnutej výške v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia upovedomenia fotografa. Dodáva sa, že písomnou formou sa rozumie aj elektronická forma.
Až po zaplatení celej odmeny fotografa tento odovzdá dielo dohodnutým spôsobom klientovi. Odmenu
fotografa klient zaplatí v prospech bankového účtu č. …………………………………………. , inak nie je
fotograf povinný dielo odovzdať a môže od tejto zmluvy odstúpiť.
d. V prípade omeškania s vykonaním diela v termíne dohodnutom v článku 2f, z dôvodov výlučne na strane
fotografa, môže klient uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny
nezrealizovanej časti predmetu zmluvy.
e. Klient sa zaväzuje uhradiť fotografovi aj účelne vynaložené dopravné náklady vo výške 0,34 EUR/km zo sídla spoločnosti fotografa na miesto konania výkonu jeho práce a späť.
5. Povolenie na fotografovanie.
a. Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje fotografovi súhlas s vyhotovovaním fotografií seba, vrátane
prejavov osobnej povahy klienta.
b. Klient je povinný oboznámiť všetky zúčastnené osoby s tým, že z priebehu udalosti bude vyrábaný fotografický záznam a že účasťou na udalosti prejavujú svoj súhlas s tým, aby boli fotografované, vrátane prejavov osobnej povahy a aby bolo fotografické dielo použité na účel splnenia tejto zmluvy. Akékoľvek práva/nároky zúčastnených osôb vrátane ich príslušenstva, ktoré bude fotograf povinný uspokojiť z dôvodu fotografovania zúčastnených osôb v rámci udalosti a/alebo z dôvodu použitia fotografie zachytávajúceho zúčastnené osoby počas udalosti, je klient povinný fotografovi bezodkladne nahradiť.
c. Klient sa zaväzuje zabezpečiť povolenia na fotografovanie udalosti, ak sú tieto potrebné na miestach, na ktorých bude realizované fotografovanie udalosti fotografom. V prípade, že sú pre zhotovovanie fotografického záznamu na uvedených miestach nejaké obmedzenia, klient je povinný s nimi fotografa vopred v dostatočnom
časovom predstihu oboznámiť e-mailom. V prípade, že je vstup/fotenie na mieste alebo s tým spojené
úkony spoplatnené (napr. vstup a povolenie na fotenie v galérii, parkovanie), je klient povinný takéto
náklady/poplatky uhradiť za fotografa.
d. Ak by fotografovi vznikla škoda z dôvodu nesplnenia povinnosti klienta podľa písm. c) tohto bodu zmluvy,
je klient zodpovedný za takúto škodu; za škodu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj akákoľvek sankcia
uložená fotografovi v súvislosti s fotením bez príslušného povolenia, ktoré mal zabezpečiť klient, ak
bolo potrebné alebo bez zaplatenia poplatku, ktorý mal zaplatiť klient.
6. Výhradný fotograf.
a. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že fotograf je hlavným a výhradným fotografom udalosti.
Zúčastnení hostia a iní fotografi môžu fotografovať iba za predpokladu, že týmto fotografovi nebránia vo
vykonávaní jeho práce.
7. Zodpovednosť fotografa.
a. V prípade ochorenia, úrazu, alebo iných neočakávaných okolností, znemožňujúcich fotografovi účasť na
udalosti, je fotograf povinný zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu.
b. Fotograf nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, resp. stratu fotografií z dôvodu obmedzení
na mieste konania udalosti (obmedzenie prístupu a pod.).
c. Fotograf nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vyššej moci, t.j.
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Ak nastanú okolnosti vyššej moci
(napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná živelná pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, rozhodnutia
úradov a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že spoločne dojednajú náhradné termíny vzájomných plnení,
zodpovedajúcich dobe trvania týchto okolností. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po
uzavretí zmluvy ako výsledok zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy fotografovi alebo klientovi, bude povinná strana zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov.
8. Organizátor svadby.
a. Vzhľadom na priebeh udalosti sa fotograf bude často premiestňovať a je možné, že nebude v každej
chvíli v blízkosti klienta, a teda si nebude vedomý aktuálneho diania. Je vecou a zodpovednosťou klienta
oboznámiť fotografa s blížiacim sa dianím (začiatok obradu, prvý tanec, krájanie torty, atď.), prípadne si
túto povinnosť klient splní tak, že na tento účel poverí niektorú zúčastnenú osobu ako koordinátora, ktorý
fotografa oboznámi s aktuálnym programom
9. Ochrana osobných údajov.
a. Spoločnosť …………………………. s.r.o., so sídlom …………………………. , IČO …………………………. , zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu …………………………. , oddiel …………………………. , vložka č. …………………………. je prevádzkovateľom webového
sídla …………………………. a spracovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).(ďalej len “GDPR“).
b. Fotograf ako prevádzkovateľ v maximálnej miere dbá na súkromie klienta ako dotknutej osoby a na ochranu jeho osobných údajov, ktoré fotografovi klient poskytol na účely plnenia tejto zmluvy, a ktoré fotograf ako prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom a GDPR.
10. Záverečné ustanovenia.
a. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
b. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
c. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami; iné zmeny zmluvy sú neplatné.
d. Klient prehlasuje, že i keď túto zmluvu pripravil fotograf, klient mal pred podpisom zmluvy možnosť vyjadriť sa ku všetkým podmienkam zmluvy, prípadne navrhnúť iné dojednania zmluvy.
e. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto zmluva uzatvára.
f. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní zmluvy.
g. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť alebo oprávnenie vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Ak z ustanovení tejto zmluvy výslovne nevyplýva inak, zmluvné strany sa dohodli, že doručovať je možné aj na elektronické adresy zmluvných strán uvedené v úvode tejto zmluvy. Elektronická zásielka sa považuje za doručenú okamihom jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvie. Uvedené neplatí, ak k doručeniu správy nedôjde z dôvodov na strane odosielateľa; technické či iné nedostatky na strane adresáta nemajú na fikciu doručenia vplyv. Elektronické doručovanie sa nepoužije na tie úkony a informácie, pri ktorých to táto zmluva výslovne vylučuje. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila.
h. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

V __________________ dňa ______________

_____________________________________ _____________________________________
nevesta                                                    fotograf

_____________________________________
ženích

———————VZOR———————