Kategórie
Vzory

VZOR: Uznanie dlhu

Uznanie dlhu je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi, ktorým dlžník písomne uznáva, že zaplatí svoj dlh. Tu je podrobnejší pohľad na to, čo uznanie dlhu znamená:

Definícia uznania dlhu:

 • Uznanie dlhu je dohoda medzi veriteľom a dlžníkom, kde dlžník uznáva svoj záväzok. Je to jednostranný právny akt, ktorý sa vykonáva písomne.
 • Dlžník v uznaní dlhu špecifikuje dôvod vzniku dlhu (napríklad nevrátená pôžička, nezaplatené nájomné alebo spôsobená škoda) a jeho výšku.
 • Uznanie dlhu môže byť úradne osvedčené, aby sa predišlo budúcim sporom o podpis dlžníka.

Účinky uznania dlhu:

 • Uznanie dlhu spôsobuje vznik právnej domnienky, že dlh v čase uznania trval. To znamená, že veriteľ v prípade súdneho sporu nemusí dokazovať, že dlh v čase uznania existoval.
 • Ak by dlžník namietal, že dlh v čase uznania neexistoval alebo že zanikol splnením dlhu, musel by to preukázať.

Premlčacia doba a uznanie dlhu:

 • Uznanie dlhu spôsobuje začatie novej 10-ročnej premlčacej doby, ktorá plynie buď odo dňa, kedy k uznaniu dlhu došlo, alebo od uplynutia lehoty na splnenie dlhu, ak bola takáto lehota stanovená.
 • Ak bol dlh v čase uznania dlhu už premlčaný, domnienka o jeho existencii nastane len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel.

 

———————VZOR———————

Uznanie dlhu

(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

 

dlžník: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „dlžník“)

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

veriteľovi: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „veriteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Výška dlhu: 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur).

Dôvod vzniku dlhu: Dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 1.5.2024, dlžník do dnešného dňa neuhradil ani len časť dlhu.

(ďalej len „dlh“)

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorazovo najneskôr do 1.5.2025.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, a to spoločnosťou ……………………. , so sídlom: ………………….. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. …………. , značka: ………………… . Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR, a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Malužinej dňa ………………………..

……………………………..

Veriteľ

……………………………..

Dlžník

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je typ zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj v prípade uzatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluva o pôžičke má nasledujúce podstatné náležitosti:

 • Predmet pôžičky: Veriteľ prenechá dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze. Dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 • Dočasnosť zmluvy: Zmluva o pôžičke má určitú platnosť, po ktorej dlžník musí predmet pôžičky vrátiť.
 • Forma zmluvy: Zákon nevyžaduje písomnú formu, ale písomná zmluva je vhodnejšia, pretože môže slúžiť ako dôkaz konsenzu zmluvných strán.
 • Úroky: Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Ich výška je limitovaná a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Úroky sa môžu dojednať aj pri bezúročnej pôžičke, ale nie v ľubovoľnej výške.
  Ak sa dlžník omešká so splátkou, zákon upravuje povinnosť platiť úroky z omeškania.

V praxi je dôležité, aby zmluva o pôžičke bola jasne definovaná a aby sa dodržiavali dohodnuté podmienky.

———————VZOR———————

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi:

Veriteľom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Meno a Priezvisko: ………………….

Rodné priezvisko: ………………….

Bydlisko: ………………….

Dátum narodenia: ………………….

Rodné číslo: ………………….

Číslo účtu: ………………….

IBAN: ………………….

Banka: ………………….

(ďalej len „dlžník“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Na základe tejto zmluvy sa veriteľ zaväzuje prenechať dlžníkovi peňažnú sumu vo výške [Čiastka pôžičky slovom a číslom], Eur (ďalej len „predmet pôžičky“), za podmienok a spôsobom určeným touto zmluvou.
 2. Predmet pôžičky veriteľ odovzdá dlžníkovi [Spôsob a termín doručenia], a to [Spôsob doručenia]. Dlžník na výzvu veriteľa bezodkladne písomne potvrdí veriteľovi prijatie pôžičky v celom rozsahu.
 3. Ak veriteľ neodovzdá dlžníkovi predmet pôžičky v súlade s touto zmluvou, dlžník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške [Výška zmluvnej pokuty] Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty táto zmluva zaniká.

Článok II

Úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička bude [Bezúročná / Úročná], s úrokom vo výške [Výška úroku] % ročne z predmetu pôžičky odo dňa prijatia predmetu pôžičky dlžníkom do úplného vrátenia pôžičky.

Článok III

Vrátenie pôžičky

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť predmet pôžičky (čl. I ods. 1) spolu s úrokom z predmetu pôžičky (čl. II) najneskôr do [Dátum splatnosti], a to [Spôsob vrátenia].
 2. Veriteľ je povinný prijať i čiastočné plnenie a dlžník má oprávnenie vrátiť predmet pôžičky čiastočným plnením aj pred dohodnutou lehotou vrátenia predmetu pôžičky podľa ods. 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri čiastočnom plnení sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčil inak.
 3. V prípade, ak dlžník nevráti veriteľovi predmet pôžičky riadne a včas v súlade s touto zmluvou, dlžník je v omeškaní a veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať okrem zaplatenia istiny a úroku aj úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 4. Veriteľ na výzvu dlžníka bezodkladne písomne potvrdí dlžníkovi vrátenie predmetu pôžičky v celom rozsahu. Veriteľ môže dlžníkovi potvrdiť aj čiastočné vrátenie predmetu pôžičky.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
 3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o pôžičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

 

V ……………………. dňa ……………………. 

Veriteľ:

………………………………………………. Meno a Priezvisko

 

V ……………………. dňa …………………….

Dlžník:

…………………………………………………. Meno a Priezvisko

———————VZOR———————

Kategórie
Témy

Upomínacie konanie – zrýchlený spôsob vymáhania pohľadávok

Od 1.2.2017 platí nový zákon č. 307/2016 Z z. o upomínacom konaní. Tento zavádza do nášho právneho poriadku nový spôsob vymáhania pohľadávok elektronickou formou. Jedná sa teda o elektronické konanie o platobnom rozkaze a bude predstavovať alternatívu klasického konania o platobnom rozkaze. Cieľom je zefektívniť a zrýchliť klasické súdne konanie.

Konanie o platobnom rozkaze je už existujúcou formou skráteného súdneho konania, výsledkom ktorého je vydanie platobného rozkazu. Platobnému rozkazu nepredchádza zdĺhavé súdne konanie, ale súd ho vydá na základe návrhu veriteľa, ktorý k návrhu na vydanie platobného rozkazu predloží potrebné dôkazy. Dlžník sa môže proti vydanému platobnému rozkazu brániť podaním odporu. Ak však v lehote nepodá odpor, doručený platobný rozkaz sa stáva právoplatným a teda má charakter exekučného titulu. Ak súd platobný rozkaz nevydá, nariadi vo veci pojednávanie.

Cieľom upomínacieho konania je zrýchliť a zefektívniť súdne konanie o peňažných nárokoch, a to zavedením tejto elektronickej podoby konania a tým výrazne skrátiť lehoty na vymoženie pohľadávok.

Konanie prebieha formou štandardizovaných elektronických formulárov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a prostredníctvom ich elektronického systému. Tieto formuláre sú automaticky spracúvané informačným systémom.

Prostredníctvom upomínacieho konania je možné uplatňovať len peňažné nároky.

Je na zvážení žalobcu, či si zvolí možnosť podania návrhu podľa Zákona o upomínacom konaní, alebo bude postupovať podľa Civilného sporového poriadku. Ak by bol návrh podľa prvého spôsobu zamietnutý, nevylučuje to možnosť pokračovať podľa druhého spôsobu.

Na upomínacie konanie je kauzálne príslušný na Slovensku len jediný súd, a to Okresný súd Banská Bystrica.

Upomínacie konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Návrh na vydanie platobného rozkazu sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Takéto podanie musí byť riadne autorizované, teda vyžaduje sa jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Spolu s návrhom sa zasielajú aj všetky listiny a dôkazy preukazujúce nároky žalobcu a na základe ktorých sa má platobný rozkaz vydať.

V návrhu je potrebné označiť žalobcu jeho identifikačnými údajmi, rovnako tak aj žalovaného. Treba uviesť aj bankový účet, na ktorý sa má peňažná pohľadávka zaplatiť a kde má byť taktiež vrátený zaplatený súdny poplatok.

V prípade využitia možnosti vydania platobného rozkazu prostredníctvom upomínacieho konania sa súdny poplatok znižuje na polovicu. Tento je splatný už podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Zákon vymenúva tiež prípady, kedy vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je prípustné:

 • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,
 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
 • nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 • nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe,
 • nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi,
 • nebol podaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom určeného elektronického formulára,
 • žalobca nemá aktivovanú elektronickú schránku a ak je zastúpený, tak jeho zástupca,
 • návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu,
 • platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.

Súd návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní vyhovie a platobný rozkaz vydá, ak sú splnené procesné podmienky, je zaplatený súdny poplatok a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu. V takomto prípade ho súd vydá do 10 pracovných dní a zároveň uloží žalovanému povinnosť uhradiť dlžnú sumu uvedenú v platobnom rozkaze do 15 dní odo dňa jeho doručenia a taktiež v tejto lehote aj uhradil žalobcovi jeho trovy konania, prípadne aby v tejto lehote podal odpor.

Platobný rozkaz súd doručí žalobcovi aj žalovanému ako elektronický úradný dokument. Ak žalovaný má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, súd mu spolu s platobným rozkazom doručí aj odkaz na formulár na podanie odporu.

V prípade, že žalovanému nie je možné doručiť platobný rozkaz do jeho elektronickej schránky, platobný rozkaz sa žalovanému doručí na adresu, ktorú uvedie žalobca. Ak sa zásielka aj z tejto adresy vráti súdu ako nedoručená, súd ešte vykoná úkony na zistenie inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii.

Platobný rozkaz sa doručuje žalovanému do vlastných rúk. Keď sa platobný rozkaz v upomínacom konaní nepodarí žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd upovedomí žalobcu a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní podľa Civilného sporového poriadku. Ak tak žalobca neurobí, platobný rozkaz sa zrušuje a súd konanie zastaví. V takom prípade platí, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. Ak žalobca požiada o pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku.

Žalovaný sa môže proti vydanému platobnému rozkazu brániť podaním odporu. Tento musí byť vecne odôvodnený a podaný na predpísanom formulári. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje.

V lehote na podanie odporu môže žalovaný požiadať o povolenie plnenia v splátkach. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa zákona o e-Governmnete.

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach je prípustná len v určitých prípadoch:

 • žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
 • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
 • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok zaplatí najviac v 10 mesačných splátkach,
 • žalovaný doloží výpisom z účtu alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne.

Užitočné odkazy: