Kategórie
Vzory

VZOR: Uznanie dlhu

Uznanie dlhu je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi, ktorým dlžník písomne uznáva, že zaplatí svoj dlh. Tu je podrobnejší pohľad na to, čo uznanie dlhu znamená:

Definícia uznania dlhu:

  • Uznanie dlhu je dohoda medzi veriteľom a dlžníkom, kde dlžník uznáva svoj záväzok. Je to jednostranný právny akt, ktorý sa vykonáva písomne.
  • Dlžník v uznaní dlhu špecifikuje dôvod vzniku dlhu (napríklad nevrátená pôžička, nezaplatené nájomné alebo spôsobená škoda) a jeho výšku.
  • Uznanie dlhu môže byť úradne osvedčené, aby sa predišlo budúcim sporom o podpis dlžníka.

Účinky uznania dlhu:

  • Uznanie dlhu spôsobuje vznik právnej domnienky, že dlh v čase uznania trval. To znamená, že veriteľ v prípade súdneho sporu nemusí dokazovať, že dlh v čase uznania existoval.
  • Ak by dlžník namietal, že dlh v čase uznania neexistoval alebo že zanikol splnením dlhu, musel by to preukázať.

Premlčacia doba a uznanie dlhu:

  • Uznanie dlhu spôsobuje začatie novej 10-ročnej premlčacej doby, ktorá plynie buď odo dňa, kedy k uznaniu dlhu došlo, alebo od uplynutia lehoty na splnenie dlhu, ak bola takáto lehota stanovená.
  • Ak bol dlh v čase uznania dlhu už premlčaný, domnienka o jeho existencii nastane len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel.

 

———————VZOR———————

Uznanie dlhu

(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

 

dlžník: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „dlžník“)

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

veriteľovi: ………………………………..

nar.: ………………………………..

bydlisko: ………………………………..

občianstvo: ………………………………..

(ďalej len „veriteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Výška dlhu: 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur).

Dôvod vzniku dlhu: Dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 1.5.2024, dlžník do dnešného dňa neuhradil ani len časť dlhu.

(ďalej len „dlh“)

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorazovo najneskôr do 1.5.2025.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, a to spoločnosťou ……………………. , so sídlom: ………………….. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. …………. , značka: ………………… . Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR, a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Malužinej dňa ………………………..

……………………………..

Veriteľ

……………………………..

Dlžník

———————VZOR———————

Kategórie
Témy

Sociálna poisťovňa – vymáhanie pohľadávok

Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.7.2017, zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Vykonávanie vymáhania riadi a vykonáva samotná Sociálna poisťovňa namiesto výkonu od exekútorského úradu.

Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi hlavnými spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako im je doručené rozhodnutie o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči ktorému sa môžu do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

V prípade zaslania výzvy v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne by si mal človek preveriť existenciu svojho záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne a taktiež preveriť, či číslo účtu uvedené vo výzve zodpovedá účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej komory exekútorov.

Spôsoby vymáhania pohľadávok v prípade dlhu fyzickej osoby sú:
prikázanie pohľadávky z účtu v banke
zrážky zo mzdy
zrážky z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou

Spôsoby vymáhania pohľadávok v prípade dlhu právnickej osoby sú:
prikázanie pohľadávky z účtu v banke

V súlade s novým spôsobom vymáhania majú banky povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov dlžníkov – povinných osôb a taktiež aj zostatky na nich.

Dlžník sa môže obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o postupné splácanie dlhu, a to až do začatia vymáhania. Splátkový kalendár v prípade splnenia podmienok zo strany žiadateľa môže byť poskytnutý na obdobie 24 mesiacov.

Sociálna poisťovňa môže v zákonom stanovených prípadoch odložiť alebo zastaviť vymáhanie pohľadávok. Napríklad odložiť vymáhanie pohľadávok na základe žiadosti, ak sa účastník konania bez svojej viny ocitol v takom postavení, že by vymáhanie pohľadávok mohlo mať pre neho alebo príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Tieto skutočnosti ale musí účastník konania preukázať.

V prípade vyhlásenia konkurzu alebo oddlženia fyzickej osoby, alebo ak je povolená reštrukturalizácia, Sociálna poisťovňa si uplatňuje pohľadávky aj v týchto konaniach. Rovnako postupuje v prípade, ak právnická osoba vstúpi do likvidácie. Po úmrtí dlžníka, fyzickej osoby, Sociálna poisťovňa prihlasuje svoje pohľadávky v dedičskom konaní.

Zdroj: www.socpoist.sk

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bol zistený blokovač reklám vo Vašom prehliadači!!!

Všimli sme si, že používate blokovač reklám. Prosíme o jeho dočasné vypnutie, aby sme Vám mohli zobraziť obsah zadarmo. :) 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock