Kategórie
Vzory

VZOR: Darovacia zmluva / Zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu

Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému a ten s vďakou tento dar prijíma. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darcom môže byť len vlastník daru. Ak je dar v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, musia s darovaním súhlasiť všetci spoluvlastníci.

Základnými znakmi darovacej zmluvy je predmet darovania, bezodplatnosť, dobrovoľnosť.

Predmetom darovania môže byť všetko, čo môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov, teda veci hnuteľné i nehnuteľné, peniaze, byty, nebytové priestory a, pokiaľ to ich povaha pripúšťa, i práva alebo iné majetkové hodnoty.

Darovacia zmluva musí byť písomná. Darovacia zmluva by mala obsahovať tieto náležitosti: zmluvné strany (t. j. darca a obdarovaný), predmet zmluvy, vyplatenie alebo odovzdanie daru, aktuálny dátum a podpisy darcu i obdarovaného.

Podľa Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

———————VZOR———————

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

 

Darca:
Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:
(ďalej len „Darca“)

a

Obdarovaný:

Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:
(ďalej len „Obdarovaný“)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

 1. Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.
 2. Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

Článok II.
Predmet zmluvy

 1. Darca je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:a) Rodinný dom súp. č. …….., postavený na pozemku parc. č. …………, parcela registra “C“, o výmere ……….. m2, druh pozemku zastavaná plocha, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Rodinný dom“);b) Pozemok parc. č. ……….., parcela registra “C“, o výmere ………… m2, druh pozemku zastavaná plocha a parc. č. …………….., parcela registra “C“, o výmere …………….. m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok“),ktoré sú zapísané Okresným úradom v ………………, katastrálny odbor, okres …………….., obec …………….– m.č. …………, kat. úz. ……………., na LV č. ……………. a nie sú zaťažené
  (všetky nehnuteľnosti tu uvedené, t.j. Rodinný dom, Pozemok sa ďalej označujú aj ako „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet daru“).
 2. Darca vyhlasuje, že na darovanej Nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k Nehnuteľnosti uvedeným v článku II. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom v ……………., katastrálny odbor.

Článok III.
Darovanie

 1. Darca daruje Obdarovanému Nehnuteľnosti popísané a špecifikované v článku II. tejto zmluvy a Obdarovaný tieto Nehnuteľnosti s vďakou prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný je oboznámený so stavom Nehnuteľností.
 2. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru podľa v prípade, že sa k nemu Obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

Článok IV.
Popis rodinného domu

 1. Rodinný dom sa nachádza v pôvodnom stave, pozostáva z ……………. obytných miestností, chodby, kuchyne, 2 kúpeľní, WC a komory. Obytná plocha domu je ……………. m2.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s Predmetom zmluvy sú oprávnení v plnom rozsahu nakladať. Návrh na vklad vlastníckeho práva je oprávnený podať ktorýkoľvek účastník zmluvy.
 2. Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
 3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) identických exemplároch, z ktorých dve (2) vyhotovenia zašlú zmluvné strany na Okresný úrad v ……………., katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu a po jednom vyhotovení dostane po podpise každá zo zmluvných strán.
 4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.
 5. Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že uzavretie zmluvy riadne zvážili, celý text zmluvy prečítali a pochopili a že zmluvu uzavierajú skutočne podľa svojej vôle. Rovnako prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím osobám a zmariť jej účel.

 

V ………………….., dňa …………………………

 

———————————
darca

 

———————————
obdarovaný

———————VZOR———————