Kategórie
Vzory

VZOR: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 28
896 66 Bratislava

Žalobca:

Ján P.
Limbová  48, 789 99 Bratislava
r. č.: 132456/8996

Žalovaný:

Andrej K.
Jarovná 45, 896 66 Bratislava
r. č.: 456985/7899


Vec:
Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom

Súdny poplatok vo výške 33 EUR uhradený kolkom.

Čl.1

1.1

Môj otec Jozef P. trpel od roku 2007 pokročilým štádiom Alzheimerovej choroby. Dňa 1.5.2011 zomrel. V dedičskom konaní vedeným Okresným súdom Bratislava 1 pod sp.zn ABCK 6/2011 predložil žalovaný závet z dňa 5.4.2011, ktorý napísal a podpísal môj otec. V ňom bol žalovaný stanovený za dediča celého majetku.

Čl.2

2.1

Vzhľadom k pokročilému štádiu vyššie uvedenej choroby, prejavujúcej sa napr. ťažkou stratou pamäti, bol môj otec veľmi ľahkým cieľom podvodu. Od zhoršenia priebehu choroby a jej príznakov, trávil pravidelne tri dni v týždni – od pondelka do stredy, v Ústave pre dlhodobo nemocných v Trnave. Počas tejto doby som sa nemohol vzhľadom na svoje zamestnanie o neho starať.

Čl.3

3.1

Z toho dôvodu namietam, že predložený závet môjho otca z dňa 5.4.2011 nie je vzhľadom na jeho zdravotný stav, kedy nebol schopný zapamätať si svoje vlastné meno, platný. Ako jedinému dedičovi mi bolo zo zákona rozhodnutím Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2011 udelené, aby som do 2 mesiacov podal u Okresného súdu Bratislava 1 žalobu na určenie, že žalovaný nie je dedičom.

Čl.4

4.1

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku

Určuje sa, že žalobca Ján P., nar. 1.12.1955, je dedičom zo zákona po poručiteľovi Jozefovi P., nar. 5.9.1929, zomrelom dňa 1.5.2011.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudne právnu moc.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2011

………………………….
Ján P.

Dôkaz:

závet z 5.4.2011
výsluch žalovaného
zdravotná dokumentácia Jozefa P., nar. 5.9.1929
výsluch svedka – MUDr. Renáty S., riaditeľky ústavu
rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2011

———————VZOR———————