Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa / Žiadosť o zapečatenie bytu

———————VZOR———————

JUDr. Pavol P.
Hurbanova 10
896 66 Bratislava

Lukáš S.
Limbová 28
896 66 Bratislava

Vec: Konanie o dedičstve po Anne S., naposledy bytom v Bratislave, Prístavná 10, ktorá zomrela 15.7.2013

Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke.

Ako dedič mám obavy, že majetok nachádzajúci sa v byte mojej matky by mohol byť rozkradnutý, pretože je vyhotovených viacero kľúčov od bytu, ktoré moja matka dávala svojim známym.

Žiadam preto, aby dvere do bytu mojej matky boli zapečatené.

Som pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a môžem predložiť kľúče od jej bytu. Jedny kľúče zanechala matka v nemocnici, kde zomrela a v domove dôchodcov, kde žila. O tom, kde sú ostatné kľúče, nemám žiadne správy.

Za vyhovenie mojej žiadosti vopred ďakujem

V Bratislave, dňa 30. augusta 2013

…………………………..
Lukáš S.

———————VZOR———————