VZOR: Námietka voči listine o vydedení / Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení

———————VZOR——————— Námietka voči listine o vydedení. Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení. Vážený pán JUDr. Peter Slovák Notársky úrad Mýtna 24 852 02 Bratislava Námietka voči listine o vydedení Konanie o dedičstve po Anna Veselá, naposledy bytom Plynárenská 27, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2010 Ja menovaný Ján Veselý som synom zosnulej Anny Veselej. Keď som sa 12.04.2010 zúčastnil […]

VZOR: Závet v prípade viacerých dedičov / Závet – viac dedičov

———————VZOR——————— Závet – viac dedičov Poručiteľ: Adam Uhorkový Zimná 18, 896 55 Trnava r. č.: 123456/8963 Svedok: Anna Stará Nerudova 32, 789 66 Bratislava r. č.: 569789/8963 Svedok: Félix Šikovný Hornozemská 2, 852 35 Trnava r. č.: 458966/7896 Ja, dolu podpísaný Adam Uhorkový, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: Čl.1 1.1 […]

VZOR: Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku / Znovuprejednanie dedičstva z dôvodu objavenia ďalšieho majetku. Obnova konania

———————VZOR——————— Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku (§ 460 OZ a § 175x O. s. p.) Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10 812 44 Bratislava navrhovateľ: Tomáš Zelený Prístavná 8 841 01 Bratislava I. Moja matka Anna Zelená, rodená Brokolicová, nar. 11.03.1967, naposledy bytom Plynárenská 17, 852 01 Bratislava, zomrela 08.11.2011. Dôkaz: Úmrtný list Dedičstvo po menovanej poručiteľke […]

VZOR: Závet

———————VZOR——————— Závet Poručiteľ: Jozef Mrkvička Listová 11 841 07 Bratislava r.č. 129956/7890 Svedok: František Múdry Fatranská 23 852 04 Bratislava r.č. 985564/3220 Svedok: Adam Slovák Pstruhová 22 821 01 Bratislava r.č. 147268/3670 Ja dolu podpísaný Jozef Mrkvička, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, r.č. 129956/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet […]

VZOR: Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní / Splnomocnenie osoby v rámci dedičského konania

———————VZOR——————— Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní Týmto splnomocňujem pána Jozefa Mrkvičku, narodeného 01.02.1993, bytom Plynárenská 7, 821 09 Bratislava na zastupovanie v dedičskom konaní po mojom bratovi Františkovi Novákovi, naposledy bytom Prístavná 9, 821 09 Bratislava, zosnulom 05.02.2009. Plná moc sa zužuje iba na činnosti: a) odmietnutie alebo neodmietnutie dedičstva po poručiteľovi, b) zúčastnenie sa na všetkých […]