Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom / Napadnutie závetu, že žiadateľ v ňom nebol uvedený

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom

Konanie o dedičstve po Miroslavovi P., naposledy bytom Ružinovská 58, 852 02 Bratislava, zomrelom 15.11.2012

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený ako súdny komisár uskutočnením právnych úkonov v hore uvedenom konaní o dedičstve.

Zosnulý bol môj brat, od sestry som sa dozvedel, že zanechal závet a dedičom je iba naša sestra Mária N., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava.

Podľa § 479 Občianskeho zákonníka sa plnoletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, pokiaľ nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Keďže sa jedná o neplatnosť relatívnu, dovolávame sa týmto v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka ako ten, kto je závetom dotknutý, neplatnosti tej časti závetu, ktorá je v rozpore s § 479 Občianskeho zákonníka.

Uplatňujem si teda nárok na polovicu svojho zákonného dedičského podielu, konkrétne na štvrtinu dedičstva.

V Bratislave, dňa 13.03.2013

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára vykonaním úkonov v dedičskom konaní po mojej hore uvedenej sestre.

Sestra zanechala závet, kde uvádza ako jediného dediča mňa. Závet predložím pri konaní a týmto žiadam, aby mi bolo oznámené, kedy sa uskutoční dedičské konanie ohľadom pozostalosti po mojej sestre Jane V.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján Vážny
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Podanie závetu u notára zo strany dediča uvedeného v závete

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedeným v závete

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Dozvedel som sa, že ste bol ako súdny komisár poverený uskutočnením potrebných úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní. Poručiteľka bola moja sestra. Do svojho závetu neuviedla našu sestru Máriu M., rod. V., bytom Ružinovská 5, 873 12 Bratislava.

Poručiteľka však zanechala závet zo dňa 14.11.2008 písaný vlastnou rukou, v ktorom za dediča všetkého svojho majetku ustanovila mňa. Tento závet zasielam v prílohe a očakávam, že budem pozvaný k ďalšiemu rokovaniu v konaní.

Vopred ďakujem.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

Dotaz na dedičské konanie po Jane P., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Dozvedel som sa, že pani Jana V., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zomrela.

U hore menovanej pani som si schoval nástenné hodiny a obývaciu stenu do času, kým sa s manželkou vrátime zo služobnej cesty. Prosím preto, aby nástenné hodiny a obývacia stena, neboli zahrnuté do dedičstva.

Súčasne žiadam, aby mi boli oznámené mená a adresy poručiteľkiných dedičov, ktorých chcem požiadať o vrátenie obrazu.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján V.
žiadateľ
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Vážený pán notár,

reagujem na Vašu otázku, či smiete pani Márie P., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, vydať na jej žiadosť rovnopis z notárskej zápisnice ohľadom môjho dedičstva, ktorý som napísal dňa 18.03.2013.

Z dôvodu, že je pani P. uvedená ako jediný dedič, tak má právo nahliadnuť do závetu.

V Bratislave dňa 13.04.2013

 

Ján V.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Odmietnutie dedičstva zo strany dediča

Odmietnutie dedičstva je možné urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď sa osoba o práve dedičstvo odmietnuť dozvedela. Toto je možné urobiť buď ústne vyhlásením na súde alebo písomne zaslaním súdu.

Toto vyhlásenie nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že neplánuje sa zriecť dedičstva. Teda stačí, aby dedič narábal s dedičstvom ako so svojím majetkom a nad rámec obvyklého hospodárenia.

K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nemôže mať dedič žiadne dodatočné podmienky. Musí ho odmietnuť celé, nie len z časti. Vyhlásenie o odmietnutí je neodvolateľné. Dedičstvo nenadobudnuté žiadnym dedičom pripadne štátu.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva

Dedičské konanie po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.11.2012

Dňa 13.03.2013 ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva (§ 463 Obč.Z.) a následkoch odmietnutia. To všetko musím urobiť do zákonom stanovenej lehoty, a to do jedného mesiaca.

Prehlasujem, že dedičstvo po hore uvedenej poručiteľke odmietam.

Doteraz som dedičstvo odmietnuť nechcel, ale bolo mi oznámené, že po pani Jane Vážnej zostali iba veľmi vysoké dlhy. Som si vedomý, že odmietnutie dedičstva je konečné a neodvolateľné, že sa týka všetkého majetku, ktorý prináleží do dedičstva a tým i toho, ktorý by sa ešte len v budúcnosti mohol objaviť.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján V.
Priemyselná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
brat poručiteľky

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Listina o vydedení / Vydedenie detí

Vydedením poručiteľ zbavuje majetku svojho dediča. Poručiteľ v listine uvedie, či chce vydediť aj potomkov dediča. Listina môže byť spísaná samostatne alebo aj vo forme závetu. Listina musí byť napísaná vlastnou rukou poručiteľa alebo inou osobu, resp. mechanickými prostriedkami, tu sa ale vyžadujú dvaja svedkovia. Môže byť taktiež spísané formou notárskej zápisnice.

Listina o vydedení musí vychádzať z konkrétnych dôvodov pre vydedenie, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku. Potomka možno vydediť ak:

  • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • trvalo vedie neusporiadaný život.

Inú skutočnosť ako je vyššie uvedené nie je možné použiť. Takisto skutočnosť zakladajúca vydedenie musí existovať v čase spísania listiny.

Listinu o vydedení je možné zrušiť neskorším závetom, kde bude spomenutá aj vydedená osoba, písomným odvolaním alebo fyzickým zničením listiny.

———————VZOR———————

Listina o vydedení

Ja dolu podpísaný, Ján V., bytom Ružinovská 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo 123456/7890, spisujem pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení:

Vydeďujem svojho syna Dávida V., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, rodné číslo 987654/3210.

Ako dôvod k vydedeniu uvádzam:

Od smrti mojej manželky v roku 2008 ma vyššie uvedený syn ani raz nenavštívil, neudržuje so mnou ani písomný, ani telefonický kontakt. Napriek tomu, že som mu niekoľkokrát písal a žiadal ho o návštevu a pomoc, a to ako s nákupmi, tak s návštevou lekára, ani raz však na moje prosby nereagoval. Trvale neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako syn prejavovať mal a neposkytol mi pomoc v chorobe.

Rovnako jeho deti sa nijakým spôsobom neozývajú. Všetky pokusy z mojej strany o nadviazanie kontaktu so synom a jeho rodinou skončili neúspešne.

Stanovujem, aby sa dôsledky vydedenia vzťahovali aj na všetkých potomkov a môjho vyššie uvedeného syna.

V Bratislave, dňa 13.06.2013

Ján V.
vlastnoručný podpis

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Podnet na zahájenie dedičského konania

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Podnet na zahájenie dedičského konania

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Prievozská 28, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Hore uvedená poručiteľka bola moja sestra. Zomrela dňa 07. januára 2013 a zanechala závet, v ktorom ma uviedla ako jediného dediča.

Do dnes som nedostal vyrozumenie o účasti na dedičskom konaní. Preto týmto prosím o informáciu, či bolo toto konanie začaté a pokiaľ nebolo, tak navrhujem, aby Okresný súd Bratislava I. konanie zahájil. Prosím i o informáciu, ktorý notár bol alebo bude poverený uskutočnením právnych úkonov v dedičskom konaní.

Vopred ďakujem.

V Bratislave dňa 05.04.2013

Ján V.
Nábrežná 17
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
žiadateľ

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Plná moc na odovzdanie závetu do notárskej úschovy

———————VZOR———————

Plná moc

Týmto splnomocňujem svoju sestru Janu V., nar. 28.01.1987, bytom so mnou, aby odovzdala do notárskej úschovy
u JUDr. Juraja N., notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 78, môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 05.03.2010.

V Bratislave dňa 05.03.2010

Ján V.
Nábrežná 72
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory zmlúv

VZOR: Návrh na dedičské konanie z dôvodu novoobjaveného majetku

Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

———————VZOR———————

Ján Nový, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

V Bratislave 13. júla 2012

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Návrh

na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní po poručiteľke Božene Peknej rod. Horváthovej, nar. 20.9.1865, zomrelej 2.10.1953, naposledy bývajúcej v Bratislave, Prievozská 25.

Navrhovateľ:

Ján Nový, nar. 15.8.1966
bydlisko Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

I.

Poručiteľka Božena P., rod. H., nar. 20.9.1865, naposledy bývajúca na Prievozskej ulici č. 25 v Bratislave, matka mojej starej mamy Márie N., rod. P., zomrela 2.10.1953. Dedičské konanie prebehlo pred Okresným súdom Bratislava I.

Dôkaz:

úmrtný list

/rozhodnutie o dedičstve nemáme, v archíve sa nenachádza/

II.

Po realizácii Registra obnovenej evidencie pozemkov v obci Viničné som zistil, že nebohá Božena P. bola vlastníkom nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v listoch vlastníctva:

LV č. 1111

– pozemok parc.č. 465/11 – orná pôda o výmere 19689 m2
– pozemok parc.č. 422/34 – orná pôda o výmere 5165 m2
– pozemok parc.č. 433/73 – ostatné plochy o výmere 478 m2
– pozemok parc.č. 411/107 – orná pôda o výmere 5412 m2 všetko v ½-ici

LV č. 1133

– pozemok parc.č. 433/24 – ostatné plochy o výmere 10246 m2 v 2/108-inách

LV č. 1166

– pozemok parc.č. 491/76 – ostatné plochy o výmere 24601 m2
– pozemok parc.č. 477/17 – lesné pozemky o výmere 7450 m2
– pozemok parc.č. 469/79 – lesné pozemky o výmere 198862 m2
– pozemok parc.č. 467/87 – orná pôda o výmere 2161 m2
– pozemok parc.č. 444/92 – orná pôda o výmere 65188 m2
– pozemok parc.č. 497/94 – lesné pozemky o výmere 6600 m2 všetko v 3/42-inách.

Nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v liste vlastníctva:

LV č. 333

– pozemok parc.č. 429/22- lesné pozemky o výmere 11441 m2 celý.

Poručiteľka Božená P., rod. H. s manželom Jurajom P., nar. 1.2.1860, zomrelým 20.9.1959, mali 4 deti. Dedičmi po nej teda boli Mária N., Anna B., Jozef P., Žofia S.,

1.

Dcéra Mária N., rod. P., nar. 1.1.1918, naposledy bývajúca v Bratislave na Mýtnej ul. č.7, zomrela 1.1.1988. /Jej manžel Ján N. zomrel 18.1.1967/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Márii N. sú Zuzana M., Ľubomír N. a Anton N..

– Dcéra Zuzana M. rod. N., nar. 1.2.1941, bývajúca v Bratislave, Starohájska č. 20.

– Syn Ľubomír N., nar. 1.9.1939, naposledy bývajúci v Bratislave, Námestie 1.mája č. 21, zomrel 21.1.1983 /Jeho manželka Mária S., rod.D. sa narodila 12.4.1940, bydlisko Homolová 9 Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Ján N., nar. 18.8.1967, bydlisko Trnava, Železničná č. 65

b/ Iveta V. rod. N., nar. 13.11.1965, bydlisko Senec, Hasičská 9

– Syn Anton N., nar. 18.10.1949, naposledy bývajúci na Kapucínskej ulici č. 5 v Bratislave, zomrel 1.9.1986 / Jeho manželka Mária N. rod. P. nar. 2.6.1952, bydlisko Kapucínska ulica č. 5, Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Beáta V. rod. N., nar. 4.1.1953, bydlisko Košice, Múčna č.15

b/ Ján N., nar. 15.8.1966, bydlisko Bratislava, Nábrežná 14

c/ Tibor N., nar. 11.3.1983, bydlisko Bratislava, Súmračná 58

2.

Dcéra Anna B. rod. P., nar. 1.1.1924, naposledy bývajúca v Bratislave, Prievozská 2, zomrela 11.7.1986. /Jej manžel Andrej B., zomrel 19.6.1979/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Anne B. sú Žofia P., Margita D., Mária T..

– Dcéra Žofia P. rod. B., nar. 1.1.1942, bydlisko Banská Bystrica, Nádvorná č. 2

– Dcéra Margita D. rod. B., nar. 2.1.1959, bydlisko Bratislava, Rovná 27

– Dcéra Mária T. rod. B., nar. 1.11.1945, naposledy bývajúca v Bratislave, Mliekarenská 54, zomrela 3.1.1945, /Jej manžel Bartolomej T. zomrel 2.1.1998/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po nej sú jej deti:

a/ Alžbeta T., nar. 17.6.1985, bydlisko Bratislava, Mliekarenská 54

b/ Jolana T., nar. 5.9.1989, bydlisko Prešov, Kalinská č. 2

c/ Ján T., nar. 11.5.1964, bydlisko Bratislava, Račianska 26

3.

Syn Jozef P., nar. 1.1.1911, naposledy bývajúci v Bratislave, Pražská 12, zomrel 2.4.1942 /Jeho manželka Anna P. zomrela 1.1.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je Bartolomej P..

Bartolomej P., nar. 14.1.1932, naposledy bývajúci v Bratislave, Veterná 89, zomrel 1.2.1992 /Jeho manželka Veronika P. rod. K. zomrela 26.1.2008/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je:

a/ Ján P., nar. 1.6.1958, bydlisko Bratislava, Veterná 89

4.

Dcéra Žofia S. rod. P., nar. 1.12.1897, naposledy bývajúca v Bratislave, Štefánikova 52, zomrela 6.2.1966 /Jej manžel Štefan S. zomrel 14.7. 1964/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Žofii S. sú Anna L., Mária R., Margita M., Terézia S..

Anna L. rod. S., nar. 2.2.1916, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 12, zomrela 2.8.1989 /Jej manžel Štefan L. zomrel 7.11.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je :

/ Cecília M. rod. L., nar. 8.1.1945, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 58, zomrela 1.11.2005 /Jej manžel František M. zomrel 12.1.2004/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je syn Peter M., nar. 1.12.1968, bydlisko Nitra, Potočná 14

Mária R., rod. S., nar. 17.8.1927, naposledy bývajúca v Bratislave, Nádvorná 47, zomrela 17.8.1988 /Jej manžel Ján R. zomrel 3.3.1977/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Vladislav R., nar. 3.1.1948, bydlisko Bratislava, Račianska 4

b/ Imrich R., nar. 14.7.1942, bydlisko Bratislava, Vinohradnícka 20

c/ Ján R., nar. 2.5.1953, bydlisko Pezinok, Južná č. 13

d/ Anna S., nar. 24.9.1955, bydlisko Bratislava, Nová č. 30

Margita M. rod. S., nar. 14.7.1930, naposledy bývajúca v Bratislave, Brezová 23, zomrela 14.1.1984 /jej manžel Ján Miko zomrel 9.1.1979/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Mária M., nar. 17.9.1949, bydlisko Sereď, Nábrežna 8

b/ Dušan M., nar. 16.7.1950, bydlisko Trnava, Beňová č. 50

c/ Margita D. rod. M., nar. 12.10.1957, naposledy bývajúca v Prahe, zomrela 1.11.1988

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po nej sú manžel
a/ Ján D., nar. 2.1.1954, bydlisko Staromestská 6, Praha,

deti
b/ Dorota D., nar. 2.11.1978, bydlisko Staromestská 6, Praha

c/ Peter D., nar. 1.8.1968, bydlisko Petzvalová 4, Piešťany

Terézia P. rod. S., nar. 17.5.1943, naposledy bývajúca v Šamoríne, Mýtna 8, zomrela 17.5.2000 /Jej manžel Karol S. zomrel 8.3.1996/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Štefan S. nar. 15.5.1962, bydlisko Stará Turá, Okružná č. 8

b/ Peter S. nar. 3.5.1954, bydlisko Šamorín, Mýtna 8

c/ Mária T. rod. S., nar. 2.1.1967, bydlisko Šamorín, Nová 175

d/ Veronika P. rod. S., nar. 7.4.1951, bydlisko Šamorín, Liehová 43.

IV.

Na základe § 175 ods. 1 OSP žiadam súd, aby prostredníctvom notára, ako súdneho komisára, vykonal dedičské konanie o novoobjavenom majetku uvedenom v čl. II.

Ján Nový
navrhovateľ

———————VZOR———————