VZOR: Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom / Napadnutie závetu, že žiadateľ v ňom nebol uvedený

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom Konanie o dedičstve po Miroslavovi P., naposledy bytom Ružinovská 58, 852 02 Bratislava, zomrelom 15.11.2012 Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený ako súdny komisár uskutočnením právnych úkonov v hore uvedenom konaní o […]

VZOR: Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní / Oznámenie notárovi o vašej úschove a obsahu závetu po zosnulom

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013 Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára vykonaním úkonov v dedičskom konaní po mojej hore uvedenej […]

VZOR: Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedenom v závete / Podanie závetu u notára zo strany dediča uvedeného v závete

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedeným v závete Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010 Dozvedel som sa, že ste bol ako súdny komisár poverený uskutočnením potrebných úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní. Poručiteľka […]

VZOR: Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania / Dotaz na určité dedičské konanie

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania Dotaz na dedičské konanie po Jane P., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013 Dozvedel som sa, že pani Jana V., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zomrela. U hore menovanej […]

VZOR: Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice / Súhlas pre notára, že môže závet ukázať dedičovi

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice Vážený pán notár, reagujem na Vašu otázku, či smiete pani Márie P., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, vydať na jej žiadosť rovnopis z notárskej zápisnice ohľadom môjho dedičstva, ktorý som napísal dňa 18.03.2013. Z […]

VZOR: Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva / Odmietnutie dedičstva zo strany dediča

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva Dedičské konanie po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.11.2012 Dňa 13.03.2013 ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva (§ 463 Obč.Z.) a následkoch odmietnutia. To všetko musím urobiť do zákonom stanovenej lehoty, […]

VZOR: Listina o vydedení / Vydedenie detí

———————VZOR——————— Listina o vydedení Ja dolu podpísaný, Ján V., bytom Ružinovská 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo 123456/7890, spisujem pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení: Vydeďujem svojho syna Dávida V., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, rodné číslo 987654/3210. Ako dôvod k vydedeniu uvádzam: Od smrti mojej manželky v roku 2008 […]

VZOR: Podnet na zahájenie dedičského konania / Žiadosť okresnému súdu o začatie konania o dedičstve

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Podnet na zahájenie dedičského konania Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Prievozská 28, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013 Hore uvedená poručiteľka bola moja sestra. Zomrela dňa 07. januára 2013 a zanechala závet, v ktorom ma uviedla ako jediného dediča. Do dnes som nedostal […]

VZOR: Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy / Splnomocnenie osoby, aby odovzdala Váš závet k notárovi

———————VZOR——————— Plná moc Týmto splnomocňujem svoju sestru Janu V., nar. 28.01.1987, bytom so mnou, aby odovzdala do notárskej úschovy u JUDr. Juraja N., notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 78, môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 05.03.2010. V Bratislave dňa 05.03.2010 Ján V. Nábrežná 72 841 01 Bratislava r.č. 123456/7890 ———————VZOR———————

VZOR: Návrh na dedičské konanie po zosnulom v roku 1947 / Návrh na dedičského konania z dôvodu novoobjaveného majetku

———————VZOR——————— Ján Nový, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava V Bratislave 13. júla 2012 Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní po poručiteľke Božene Peknej rod. Horváthovej, nar. 20.9.1865, zomrelej 2.10.1953, naposledy bývajúcej v Bratislave, Prievozská 25. Navrhovateľ: Ján Nový, nar. 15.8.1966 bydlisko Nábrežná 14, 841 […]