VZOR: Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa / Dohoda o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov

———————VZOR——————— Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa (§ 471 ods. 1 OZ) medzi veriteľ: Magda H., nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67 a dedičia: 1. Petra P., nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fullovo nábrežie č. 7 (ďalej len dedič v rade 1) […]