Kategórie
Témy

Reklamácia vs. vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Reklamácia

Ak sa vám stane, že zistíte vadu na zakúpenom výrobku, je dôležité vedieť, ako postupovať pri reklamácii. Správne uplatnenie reklamácie môže ušetriť čas a nervy. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali zvážiť:

1. Uplatnite reklamáciu bezodkladne

Ak zistíte vadu na výrobku, neváhajte a uplatnite reklamáciu čo najskôr. Výrobok nepoužívajte ďalej, aby ste minimalizovali ďalšie poškodenie.

2. Kontaktujte predávajúceho alebo určenú osobu

Reklamáciu môžete uplatniť u predávajúceho alebo u osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Predávajúci je povinný vás informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie. Taktiež vám musí poskytnúť údaje o tom, kde môžete reklamáciu uplatniť a ako sa vykonávajú záručné opravy.

3. Odovzdajte výrobok pri uplatnení reklamácie

Ak to charakter výrobku umožňuje, odovzdajte výrobok pri uplatnení reklamácie predávajúcemu alebo určenej osobe. Ak to nie je možné, dohodnite sa na spôsobe prepravy výrobku.

4. Doložte doklad o kúpe a/alebo záručný list

Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (ak bol spotrebiteľovi vydaný). Týmto spôsobom potvrdíte, že ste výrobok zakúpili a máte nárok na reklamáciu.

5. Získajte potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci je povinný vydať vám potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak reklamáciu uplatníte prostredníctvom diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný doručiť vám potvrdenie ihneď, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade, že máte iný spôsob, ako preukázať uplatnenie reklamácie, nemusí vám byť potvrdenie doručené.

6. Lehota na vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Je dôležité dodržiavať túto lehotu, pretože po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

7. Reklamácia počas prvých 12 mesiacov

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok tohto posúdenia však všetky náklady znáša predávajúci.

8. Reklamácia po 12 mesiacoch

Ak spotrebiteľ reklamuje výrobok po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietne, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Toto môže byť súdny znalec, autorizovaná osoba alebo iná určená osoba. Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci.

9. Uhradenie nákladov

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj ďalšie súvisiace náklady.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká v prípade, že spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

1. Zmluvy uzavretej na diaľku

Týka sa zmlúv medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré sú dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie. Sem patria napríklad zmluvy uzavreté cez webové stránky, elektronickú poštu, telefón, fax, adresný list alebo ponukový katalóg.

2. Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Týka sa zmlúv uzavretých za fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho. Sem patria aj zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ navrhol uzavretie zmluvy na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo zmluvy uzavreté v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa.

Odstúpenie od zmluvy: Práva a povinnosti spotrebiteľa

Ak ste spotrebiteľ a uzavreli ste zmluvu s predávajúcim, máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Tu je, čo by ste mali vedieť:

1. Forma odstúpenia:
  • Ak bola zmluva uzavretá písomne, môžete uplatniť právo na odstúpenie v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
  • Ak bola zmluva uzavretá ústne, stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie, ktoré vyjadruje vašu vôľu odstúpiť od zmluvy.
2. Lehota na odstúpenie:
  • Máte 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na to, aby ste uplatnili svoje právo na odstúpenie.
  • Môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám poskytol predávajúci.
3. Povinnosti predávajúceho:
  • Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, vrátiť vám všetky platby, ktoré ste mu uhradili na základe zmluvy.
  • To zahŕňa náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné poplatky.
4. Vrátenie tovaru:
  • Vy, ako spotrebiteľ, musíte najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu.
5. Upozornenie:
  • V kamenných obchodoch (prevádzkarňach) nie je právne vymáhateľný nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru alebo výmenu za iný tovar.

 

Kategórie
Zákony

Zákon č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk